Περιορισμοί στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης από επιχειρήσεις – ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι εταιρίες ΚΑΘΕ νομικής μορφής (οδηγίες για εταιρίες και βενζινοπώλες)

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 για σκοπούς θέρμανσης καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 13/10/2011
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α5042638ΕΞ2011
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ
Β. Δ/ΝΣΗ 33η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
Γ. Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ

2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Α. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Α΄
Β. Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ B΄

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄/01-07-2011) με τίτλο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» και ειδικότερα το άρθρο 36 με το οποίο τροποποιείται μεταξύ άλλων το άρθρο 73 του ν.2960/2001(ΦΕΚ Α΄ 265/2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
2. Την εξουσιοδοτική διάταξη του τελευταίου εδαφίου, της παραγράφου 2, του άρθρου 36, του ν.3986/2011, για την έκδοση της παρούσας απόφασης
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101, παρ. 1 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»
4. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ (υποπεριπτώσεις γδ, γε, γζ και γη) και ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
6. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και το Π.Δ.189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
7. Την Αριθ. Υ350/11.07.2011 (ΦΕΚ 1603/Β΄) περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου
8. Τις διατάξεις της αρ. Δ33Α5055143ΕΞ2010/31-12-2010 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2047/Β΄) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου θέρμανσης, υπηρεσίες ελέγχου καθώς και διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας»
9. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων, για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1, του ν.2238/1994 για σκοπούς θέρμανσης καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού
10. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 για σκοπούς θέρμανσης καθώς και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού, ως ακολούθως :

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης εντάσσονται τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994, ήτοι:
– Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84/Α΄),
– Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες,
– Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα,
– Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους,
– Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων,
– Οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης για σκοπούς θέρμανσης από νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 που στεγάζονται σε ανεξάρτητα κτίρια

Άρθρο 2

Υπόχρεοι για τη χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης για σκοπούς θέρμανσης

1. Υπόχρεοι για τη χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης για σκοπούς θέρμανσης είναι τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης. Τα ως άνω πρόσωπα για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων ή άλλων μέσων θέρμανσης οφείλουν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, με την καταβολή του πλήρους συντελεστή της περίπτωσης στ΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001.

2. Με την εξαίρεση των ως άνω νομικών προσώπων, οι λοιποί τελικοί καταναλωτές δικαιούνται να χρησιμοποιούν για σκοπούς θέρμανσης, για τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης με τον μειωμένο συντελεστή που ορίζεται στην περίπτωση α΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 73, του ν.2960/2001, όπως ισχύει, και το οποίο παραλαμβάνεται σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται από τις διατάξεις της Δ33Α5055143ΕΞ2010/31-12-2010 ΑΥΟ.

3. Τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πετρελαίου Θέρμανσης τις κινήσεις πώλησης (σχετικά παραστατικά), όπως αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της ΠΟΛ. 1034/14.2.2008, των υπόχρεων για τη χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης για σκοπούς θέρμανσης, ήτοι των νομικών πρόσωπων του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994.
Άρθρο 3

Έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
(DIESEL) για σκοπούς θέρμανσης.

1. Προκειμένου να καταστεί ευχερής ο έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) για σκοπούς θέρμανσης, η 30η Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προβαίνει σε έλεγχο όλων των κινήσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με την Δ33Α5055143ΕΞ2010/31-12-2010 ΑΥΟ, από τα μέλη του μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης που τηρείται στη Γ.Γ.Π.Σ. και αφορούν παραστατικά πώλησης πετρελαίου θέρμανσης σε τελικούς καταναλωτές. Εν συνεχεία εξετάζει τον Α.Φ.Μ. του προσώπου στο οποίο αφορά η δαπάνη για την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης καθώς και τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου στη θέρμανση του οποίου αφορά η σχετική προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης και διασταυρώνει τα ως άνω στοιχεία με τα στοιχεία που παραλαμβάνονται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε. στα πλαίσια της Φ.761/316/26-6-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1288/Β΄).

2. Σε περίπτωση που μετά την επεξεργασία και τη διασταύρωση όλων των δεδομένων των συναλλαγών και παραστατικών, εμφανίζονται ενδείξεις – στοιχεία βάσει των οποίων δημιουργούνται υπόνοιες ότι νομικό πρόσωπο του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 παρέλαβε για σκοπούς θέρμανσης, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), με μειωμένο συντελεστή ΕΦΚ, ειδοποιείται άμεσα η Κ.Υ. ΣΔΟΕ.

3. Η Κ.Υ. ΣΔΟΕ, αφού αξιολογήσει τα αποστελλόμενα στοιχεία, μεριμνά για τη διενέργεια των κατά περίπτωση αναγκαίων φορολογικών ή τελωνειακών ελέγχων, από τις κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις του, καθώς και από τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες Φορολογικές και Τελωνειακές αρχές.

4. Ανεξάρτητα από την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, δύναται να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί απλών τελωνειακών παραβάσεων ή λαθρεμπορίας του ν.2960/2001, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) για σκοπούς θέρμανσης από νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101, παρ. 1 του ν.2238/1994 που στεγάζονται σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα

Άρθρο 4
Διαδικασία καταβολής Ε.Φ.Κ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) για χρήση ως καύσιμα θέρμανσης από νομικά πρόσωπα , που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα.

1. Τα Νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παράγραφος 4 και του άρθρου 101 παράγραφος 1 του ν.2238/1994, τα οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα, παραλαμβάνουν αρχικά πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και φωτιστικό πετρέλαιο για χρήση ως καύσιμα θέρμανσης, την χρονική περίοδο από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 30 Απριλίου κάθε έτους, με χαμηλό συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ), που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.2960/2001. Η διαφορά μεταξύ του υψηλού συντελεστή Ε.Φ.Κ. (περιπτ. ζ΄ και ια΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001) και του ανωτέρω χαμηλού συντελεστή Ε.Φ.Κ. καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού.

2. Τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. που διακινούν τα ανωτέρω καύσιμα θέρμανσης, κατά την παράδοση αυτών, υποχρεούνται στην έκδοση φορολογικών στοιχείων αξίας (απoδείξεις λιανικής πώλησης) προς τον εκπρόσωπό του κτιρίου (διαχειριστή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).
Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, εκδίδονται από έντυπα θεωρημένα (χειρόγραφα) ή μηχανογραφικά (σημαινόμενα με τη χρήση μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988) στις οποίες, πέραν των οριζομένων με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ, αναγράφονται ως στοιχεία του περιεχομένου τους και οι ακόλουθες ενδείξεις:
το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του διαχειριστή, ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου και η ακριβής διεύθυνση που παραδίδεται το πετρέλαιο (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.), καθώς και η αντιστοιχούσα ποσότητα και αξία.

3. Τα Νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παράγραφος 4 και του άρθρου 101 παράγραφος 1 του ν.2238/1994, τα οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην κατά τόπο αρμόδια τελωνειακή αρχή ή Δ.Ο.Υ., δύο φορές τον χρόνο, ήτοι μέχρι την 20η Ιανουαρίου και μέχρι την 20η Μαΐου κάθε έτους, δήλωση για την καταβολή του Ε.Φ.Κ που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α που αναλογεί σε αυτήν και των λοιπών επιβαρύνσεων
Η Δήλωση που υποβάλλεται μέχρι και την 20η Ιανουαρίου, αφορά τις καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων θέρμανσης της περιόδου από 15 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
Η Δήλωση που υποβάλλεται μέχρι και την 20η Μαΐου, αφορά τις καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων θέρμανσης της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου του ίδιου έτους.

4. Ο οφειλόμενος Ε.Φ.Κ. που καταβάλλεται από τα Νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παράγραφος 4 και του άρθρου 101 παράγραφος 1 του ν.2238/1994, τα οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα, προκύπτει από το γινόμενο της συνολικά χρησιμοποιηθείσας ποσότητας καυσίμων με τη διαφορά των εκάστοτε ισχυόντων συντελεστών του Ε.Φ.Κ. (π.χ.: 412 – 60 = 352 ευρώ). Με τον Ε.Φ.Κ., καταβάλλεται και ο αναλογών επί του ποσού Ε.Φ.Κ., ΦΠΑ, ο οποίος διαμορφώνεται με βάση τον συντελεστή που ισχύει κατά την έκδοση του φορολογικού στοιχείου (απόδειξη λιανικής πώλησης) συντελεστή ΦΠΑ, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις.
Η συνολικά χρησιμοποιηθείσα ποσότητα καυσίμων προκύπτει:
-για τις περιπτώσεις όπου μεσολαβεί εταιρία έκδοσης κοινοχρήστων, από τα καταναλωθέντα λίτρα καυσίμων θέρμανσης βάση των αποδείξεων πληρωμής κοινοχρήστων,
-για τις λοιπές περιπτώσεις όπου δεν μεσολαβεί εταιρία κοινοχρήστων, από Υπεύθυνη Δήλωση του αστικά υπευθύνου του Νομικού Προσώπου, βάση του ποσοστού που αναλογεί στο διαμέρισμα στέγασης του νομικού προσώπου (κατ’ αναλογία των τετραγωνικών μέτρων που έχει επί του συνόλου του κτιρίου ή βάση των χιλιοστών συμμετοχής στη θέρμανση εκ του καταστατικού του κτιρίου).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, συνυποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ή αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) με την ως άνω δήλωση.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την 15η Οκτωβρίου 2011.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα • Τηλ.:(210) 3810783-4 • Fax.: (210)3301977
E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

Αρ. Πρωτ.6375
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2011
Προς τις
Ενώσεις Μέλη της O.B.E

Επείγουσα Εγκύκλιος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε επειγόντως για τη νόμιμη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και για αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης ή παρερμηνείας των σχετικών διατάξεων.

Σημειώνουμε ότι η σχετική Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε, όπως και τόσες άλλες φορές, μετά από συνεχείς πιέσεις της ΟΒΕ και μόλις το απόγευμα της 13ης Οκτωβρίου πράγμα που για μια ακόμη φορά δυσκολεύει τη δουλειά μας και δεν αφήνει περιθώρια για διευκρινήσεις που είναι απαραίτητες για βενζινοπώλες και καταναλωτές.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του N. 3986/1-7-11(μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα) γίνεται σοβαρή τροποποίηση στις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 2960/2001(τελωνειακός κώδικας), για τη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης

Συγκεκριμένα :
α. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης(Ε.Φ.Κ) από 21€ ανά χιλιόλιτρο πετρελαίου θέρμανσης ορίζεται σε 60€
β. Από τη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης εξαιρούνται οι εταιρείες με μορφή ΟΕ, ΕΕ, Κοινοπραξίας κ.λ.π. καθώς και νομικά πρόσωπα (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Συνεταιρισμοί κ.λπ).
Τα πρόσωπα αυτά, για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων ή άλλων μέσων Θέρμανσης, θα χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης.

Για τη πιστή τήρηση των παραπάνω εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση (ΥΑ) Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α5042638ΕΞ2011/13-10-2011 με θέμα: «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 για σκοπούς θέρμανσης καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού».
Η ΥΑ είναι αναρτημένη στον ΗΦΑΙΣΤΟ: http://www.ifaistos.mnec.gr και στην ΟΒΕ: www.obe.gr

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ

Σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ πρέπει να γνωρίζουμε και να τηρούμε επακριβώς τα εξής:

1) ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

α) Στη περίπτωση που παραδίδουμε σε επιχείρηση που είναι νομικό πρόσωπο όπως:

– Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84/Α΄),
– Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες,
– Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα,
– Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους,
– Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων,
– Οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
β) Σε περίπτωση ξενοδοχείων, πανσιόν κλπ που έχουν μορφή νομικών προσώπων, όπως τα παραπάνω.

Συμπερασματικά, πετρέλαιο κίνησης παραδίδουμε πάντα και υποχρεωτικώς σε κτήριο που στεγάζεται αμιγώς νομικό πρόσωπο και δεν συστεγάζεται με ατομική επιχείρηση ή κατοικία.

(Αυτά είναι τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 που αναφέρει ο νομός το άρθρο 36 του N. 3986/11 ότι εξαιρούνται του πετρελαίου θέρμανσης).

2) ΠΟΤΕ ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α) Όταν στα κτήρια στεγάζονται κατοικίες.
Β) Όταν στο κτήριο στεγάζονται και κατοικίες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής.
Γ) Όταν στο κτήριο στεγάζονται ατομικές επιχειρήσεις με ή χωρίς νομικά πρόσωπα
Δ)Σε ξενοδοχεία, πανσιόν κλπ,MONO αν είναι ατομικές επιχειρήσεις

Συμπερασματικά, πετρέλαιο θέρμανσης παραδίδουμε πάντα σε κτήριο δεν στεγάζεται αμιγώς νομικό πρόσωπο αλλά υπάρχει συστέγαση με ατομική επιχείρηση ή κατοικία.

3) Νέες υποχρεώσεις

Με την ΥΑ θα έχουμε και τις παρακάτω νέες υποχρεώσεις:

1) Οι βενζινοπώλες που είναι μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ΗΦΑΙΣΤΟ τις κινήσεις πώλησης πετρελαίου κίνησης με σκοπό τη θέρμανση στα νομικά πρόσωπα, δηλαδή τα σχετικά παραστατικά πώλησης, όπως κάνουν στη περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης και με βάση τις οδηγίες στον ΗΦΑΙΣΤΟ.
2) Στα παραστατικά αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ.
3) Να τηρούνται διαφορετικά μπλοκ πωλήσεων για πετρέλαιο θέρμανσης και για πετρέλαιο κίνησης.

Η ΥΑ περιέχει και σειρά άλλων ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν τους καταναλωτές και όχι τους βενζινοπώλες.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για την
Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Κιούσης Άγγελος Τούντας

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image