Ποιες διατάξεις τροποποιεί ο Νόμος 4425/30-9-2016 ακόμη και σε νόμους που ψηφίστηκαν πριν 4 μήνες !!!!!!

Νόμος 4425/30-9-2016 με τίτλο: Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

Με το νόμο 4425/2016 επέρχονται αλλαγές στους παρακάτω νόμους:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152/9-5-2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013

  • Αρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4342/9-11-2015 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/8/ΕΚ και 2010/30/EE και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις

  • Αρθρο 27

ΝΟΜΟΣ 4387/12-5-2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

  • Αρθρο 15
  • Αρθρο 34
  • Αρθρο 40
  • Αρθρο 41

Νόμος 4389/27-5-2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

  • Αρθρο 143
  • Αρθρο 197
  • Αρθρο 210
  • Αρθρο Παραρτήματα

 

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image