Ποιες επιχειρήσεις υπάγονται στη ρύθμιση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων & ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα

Σε εφαρμογή αναμένεται να τεθεί από την ερχόμενη εβδομάδα η δυνατότητα υπαγωγής των μικρών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών -με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ- στην εξωδικαστική ρύθμιση χρεών. Σύμφωνα με πληροφορίες της “Καθημερινής” η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του νόμου 4307/2014 για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια έχει υπογραφεί ήδη από τον υπουργό Ανάπτυξης Κωνσταντίνο Σκρέκα και βρίσκεται στη διαδικασία υπογραφής και από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, προκειμένου, ή δυνατόν, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την προσεχή Δευτέρα.

Οι επιχειρηματίες που θέλουν να ενταχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει μέχρι τις 31/3/2015 να έχουν περάσει πρώτα από την Εφορία και τα Ασφαλιστικά ταμεία και εν συνεχεία και αφού φυσικά έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση, να περάσουν από την ή τις τράπεζες για την τελική ρύθμιση η οποία μπορεί να γίνει έως τις 31/3/2016.

Προϋπόθεση για τη ρύθμιση των οφειλών προς τις τράπεζες είναι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, εφόσον φυσικά η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας έχουν οφειλές σε ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία

Αυτός ο όρος ισχύει τόσο στην εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών που αφορά επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσιο τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ, όσο και στη ρύθμιση που θα αφορά σε συμφωνία επικυρωμένη από το δικαστήριο.

Εκτιμάται δε ότι οι οφειλές σε καθυστέρηση προς χρηματοδοτικούς φορείς (πιστωτικά ιδρύματα κ.α.) υπερβαίνουν τα 40 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 13 δισ. ευρώ περίπου οφείλουν επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση οι διαγραφές ανά χρηματοδοτικό φορέα αφορούν μία ή περισσότερες επιχειρηματικές πιστώσεις του χρηματοδοτικού φορέα προς τον οφειλέτη και οι διαγραφές αυτού του χρηματοδοτικού φορέα προς τον επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 500.000 ευρώ.

Δηλαδή, αν μια επιχείρηση με τζίρο 2,5 εκατ. ευρώ χρωστάει π.χ. σε 2 τράπεζες 1,5 εκατ. ευρώ θα μπορεί να διαγράψει ανά τράπεζα από 500.000 ευρώ δηλαδή συνολικά 1 εκατ. ευρώ.

Για την παροχή αιτούμενης ρύθμισης ή/και διαγραφής απαιτείται, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, στη Φορολογική Διοίκηση ή/και ΦΚΑ, να έχει γίνει υπαγωγή των οφειλών αυτών σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης τους

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσκομίζει στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στους ΦΚΑ βεβαίωση χρηματοδοτικού φορέα ότι έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή/και διαγραφή δικαιούται και πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20% πέραν των προβλεπομένων στα άρθρα 51 και 54 του ν.4305/2014, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των διατάξεων αυτών σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, επιστροφή ήδη καταβληθέντων χρηματικών ποσών προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΦΚΑ, λόγω της μείωσης προσαυξήσεων και προστίμων.

Τα απαραίτητα έγγραφα 

Σύμφωνα με την “Καθημερινή”, που επικαλείται την Κοινή Υπουργική Απόφαση  ενδιαφερόμενος, επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας που επιθυμεί να υπαχθεί στη ρύθμιση, θα πρέπει να υποβάλει στην πιστώτρια τράπεζα τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Αίτηση ένταξης βάσει τυποποιημένου υποδείγματος το οποίο αποτελεί το Παράρτημα 1 της ΚΥΑ. Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος αναγράφει τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, έτος γεννήσεως, τηλέφωνο επικοινωνίας, φαξ, mail, διεύθυνση, επάγγελμα, επωνυμία της επιχείρησης και στοιχεία επικοινωνίας με αυτή, ΑΦΜ δικό του και της επιχείρησης, ΔΟΥ δική του και της επιχείρησης, καθώς και ΑΜΚΑ. Με την ίδια αίτηση ο αιτών δηλώνει ότι αποδέχεται αφενός την με οποιοδήποτε τρόπο εξακρίβωση των στοιχείων του από την τράπεζα και αφετέρου ότι παρέχει την άδεια για κοινοποίηση των δεδομένων του προς λοιπές τράπεζες, την εφορία, ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και προς την εταιρεία μηχανοργάνωσης των ασφαλιστικών Ταμείων, δηλαδή την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

β) Βεβαίωση (επίσης βάσει τυποποιημένου υποδείγματος που αποτελεί το Παράρτημα 2 της ΚΥΑ) με την οποία βεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση. Ο αιτών με την υποβολή της βεβαίωσης προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: τα έντυπα Ε1, Ε3, Ε5, Ε9, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, πίνακα χρεών από την αρμόδια ΔΟΥ, πίνακα χρεών από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (σε περίπτωση βεβαίως που έχει χρέη προς Δημόσιο και ασφαλιστικά Ταμεία), πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεων (όπου υπάρχει πτωχευτική ικανότητα), πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης (όπου υπάρχει πτωχευτική ικανότητα), πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας και πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Η ίδια βεβαίωση περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο ο αιτών καλείται να αναφέρει αναλυτικά την ακίνητη περιουσία του (εάν πρόκειται π.χ. για κατοικία και τη διεύθυνση αυτής), την αντικειμενική αξία, καθώς και στοιχεία για ακίνητα που έχουν μεταβιβασθεί μετά την 1/1/2010. Σε άλλο πίνακα ο αιτών καταγράφει την κινητή περιουσία του (καταθέσεις, μετοχές, μερίσματα, ομόλογα κ.λπ.) και την αξία αυτών, ενώ επίσης καλείται να αποτυπώσει τις υποχρεώσεις που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης. Επίσης, ο αιτών υποχρεούται να αναφέρει σε άλλο πίνακα τα στοιχεία κάθε εταιρείας (επωνυμία, ΑΦΜ και ΔΟΥ) με έναρξη λειτουργίας μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 την οποία ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη.

Η πιστώτρια τράπεζα μπορεί να ζητήσει και άλλα δικαιολογητικά πλην των παραπάνω, τα οποία ο οφειλέτης καλείται να προσκομίσει εντός εύλογου χρόνου, ο οποίος πάντως δεν προσδιορίζεται στην ΚΥΑ.

Εάν υπάρχουν συνοφειλέτες δεν υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση αλλά υπογράφουν την ίδια.

Οι πιστώτριες τράπεζες υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των αιτήσεων. Οι αιτήσεις αυτές, μάλιστα, και τα στοιχεία θα πρέπει να είναι πάντα στη διάθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο επί της ουσίας αναλαμβάνει την παρακολούθηση εφαρμογής του νόμου.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image