ΠΟΛ 1069/01.06.2016 Κοινοποίηση της 129/2015 Γνωμοδότησης του Νομ.Συμβ.του Κράτους περί της φορολογητέας αξίας ανείσπρακτων πωλήσεων σε περίπτωση υπαγωγής επιχείρησης στη διαδικασία της εξυγίανσης του άρ.99 του ν. 3588/07.

ΠΟΛ 1069/01.06.2016

Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2015 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της φορολογητέας αξίας σε περίπτωση υπαγωγής επιχείρησης στη διαδικασία της εξυγίανσης του άρθρου 99 του ν. 3588/2007.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ (ΦΠΑ)

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Σ. Κουρβετάρη

Τηλέφωνο : 210-3647202, 210-3642922

Fax : 210 – 3645413

E-Mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 01/06/2016

ΠΟΛ: 1069

Προς : Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2015 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της φορολογητέας αξίας σε περίπτωση υπαγωγής επιχείρησης στη διαδικασία της εξυγίανσης του άρθρου 99 του ν. 3588/2007.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, την υπ’ αριθμ. 129/2015 Γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τη δυνατότητα μείωσης της φορολογητέας αξίας σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος, στις περιπτώσεις θέσεως της επιχείρησης/λήπτριας του τιμολογίου στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 ή σε ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106 ια΄ του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ), μετά την κατάργηση των άρθρων 46 και 46α του ν. 1892/1990.

Με την ως άνω Γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, έγιναν ομόφωνα δεκτά, κατόπιν της παράλληλης σύγκρισης των διατάξεων των άρθρων 46 και 46α του ν. 1892/1990 και των άρθρων 99 και 106ια΄ του ΠτΚ, τα εξής:

Η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 5α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), περί μείωσης της φορολογητέας αξίας σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος, είναι εφαρμοστέα, μετά την κατάργηση των άρθρων 46 και 46α του ν. 1892/1990, μόνο στις περιπτώσεις υπαγωγής της επιχείρησης στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106 ια΄ του Πτωχευτικού Κώδικα.

Ακολουθεί η υπ’ αριθ. 129/2015 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ ως έχει και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες κατά το μέρος της αρμοδιότητάς σας.

αριθμ. 129/2015 Γνωμοδότηση (.pdf)

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image