ΠΟΛ.1184/26-8-11 Ποιες εκπρόθεσμες δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις βάσει του ν.4002/11 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

ΠΟΛ.1184/26.8.2011

Ρυθμίσεις για υποβολή δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α180)

ΠΟΛ.1184/26.8.2011
Αθήνα 26 Αυγούστου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
i. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡ/ΚΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. 12Η Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’- Β’
2. 15Η Δ/ΝΣΗ ΚΒΣ
3. 14Η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ – ΤΜΗΜΑ Α’
4. 13Η Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
5. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Β. ΓΕΝΙΚΉ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ii. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
30Η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΟΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210- 3645378

ΠΟΛ 1184

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις για υποβολή δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α180)»

Σχετικά με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» περί υποβολής φορολογικών δηλώσεων, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α180), τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, για τα εισοδήματα που έπρεπε να έχουν δηλωθεί με
τις δηλώσεις μέχρι και το οικονομικό έτος 2010
, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011, αρχική ή συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, χωρίς να τους επιβληθεί πρόσθετος φόρος, προσαύξηση, πρόστιμο ή οποιαδήποτε άλλη κύρωση, λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής.
Η ανωτέρω ρύθμιση, όπως προαναφέρεται, αφορά στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα) που προβλέπονται από τα άρθρα 33, 62, 64, και 107 του Κ.Φ.Ε. για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2010 είτε είναι χρεωστικές είτε πιστωτικές είτε μηδενικές. Επίσης, καταλαμβάνει και την οριστική (εκκαθαριστική) δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, η οποία κατά κανόνα είναι μηδενική.

Διευκρινίζεται ότι στις διατάξεις αυτές υπάγεται και η εκπρόθεσμη δήλωση, αρχική ή συμπληρωματική που υποβάλλουν σε περίπτωση θανάτου του φορολογουμένου οι κληρονόμοι του για το σύνολο του εισοδήματος που απέκτησε μέχρι τη χρονολογία του
θανάτου (περίπτωση στ’ παραγράφου 1 άρθρου 62 Κ.Φ.Ε.).

Επισημαίνεται ακόμη, ότι οι πιο πάνω δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ και δε γίνονται δεκτές αυτές που υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά.

2. Με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 ορίζεται, ότι για τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων ή από δωρεάν παραχώρηση που περιλαμβάνονται στις υποβαλλόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αυτού του νόμου, δεν επιβάλλεται η αυτοτελής φορολόγηση η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2523/1997, όταν υποβάλλονται αιτήσεις για την έκδοση των οικείων πιστοποιητικών για το χρονικό διάστημα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011.

3. Σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011, με τους ευνοϊκούς όρους που αναφέρονται παρακάτω και για τις πιο κάτω φορολογίες, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την κατάθεση του παρόντος σχεδίου νόμου στη Βουλή, δηλαδή μέχρι 14.07.2011:
α) Αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων των άρθρων 11, 12, 13 και 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), ήτοι για εισοδήματα:
αα) Από εκμίσθωση κοινό χρηστων χώρων, γενικώς, σε οικοδομές που από τον κανονισμό της οροφοκτησίας ανήκουν στους ιδιοκτήτες των διηρημένων ιδιοκτησιών της (πολυκατοικιών κ.λπ.).
ββ) Των εισοδημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ειδικότερα:
-Τόκων από καταθέσεις στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
-Ομολογιακών δανείων που εκδόθηκαν στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
-Εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.

Διευκρινίζεται, ότι η ρύθμιση καταλαμβάνει τόσο τις τράπεζες που δεν έχουν αποδώσει ορθά τον παρακρατηθέντα φόρο, όσο και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είχαν υποχρέωση να αποδώσουν οι ίδιοι το φόρο 10% σε περίπτωση που οι τόκοι των καταθέσεων δεν εισήχθησαν στην Ελλάδα.

γγ) Ειδικών περιπτώσεων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ως 14 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ειδικότερα:
– Του κέρδους ή της ωφέλειας που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε κοινοπραξία.
– Του κέρδους ή της ωφέλειας που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος.
– Του ποσού που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, από το μισθωτή προς τον εκμισθωτή.
– Της πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, που μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
– Της νόμιμης αμοιβής των αρχιτεκτόνων ή πολιτικών μηχανικών που ασχολούνται ατομικώς με την ανέγερση οικοδομών προς πώληση ή που συμμετέχουν στην επιχείρηση που αναλαμβάνει την ανέγερση και πώληση της οικοδομής ή που είναι μισθωτοί της επιχείρησης που αναλαμβάνει τη μελέτη ή επίβλεψη ή ανέγερση της οικοδομής.
– Των αποζημιώσεων, των δικαιωμάτων ή των αμοιβών που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα.
– Των ποσών που καταβάλλονται σε αλλοδαπά αθλητικά σωματεία, επαγγελματικά ή μη, καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη μεταβίβαση του δικαιώματος χρησιμοποίησης αλλοδαπών αθλητών.
– Των καθαρών κερδών που αποκτούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμοί που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα την κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, οικονομικής ή επιστημονικής γενικά φύσεως.
– Των καθαρών κερδών που αποκτούν αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμοί από την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα.

Διευκρινίζεται, ότι τα κέρδη αυτά αφορούν τεχνικά έργα που έχουν αναληφθεί πριν από 1.1.2002, καθόσον για τα έργα που αναλαμβάνονται από την ημερομηνία αυτή και μετά ισχύει ο λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών των αλλοδαπών επιχειρήσεων.
– Των εσόδων από έπαθλα ή βραβεία.
– Των πάσης φύσεως παροχών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.
– Των αμοιβών που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες, τον Ε.Ο.Τ. κτλ., σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα.
– Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε αθλητές εθνικών ομάδων, ως επιβράβευση αυτών από το Δημόσιο, λόγω επίτευξης διεθνών στόχων, καθώς και αυτά που παρέχονται σε όσους συμμετέχουν σε ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς διαγωνισμούς.
β) Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α’).
γ) Φόρου προστιθέμενης αξίας (ν.2859/2000-ΦΕΚ 248 Α’).
δ) Φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων του άρθρου 29 του ν.3492/2006 (ΦΕΚ 210 Α’), τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας του άρθρου 12 του ν.2579/1998(ΦΕΚ 31 Α’).
ε) Τελών χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
στ) Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις κάθε είδους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις, όπως φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών, για μισθούς συντάξεις και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, φόρου εισοδήματος κινητών αξιών, παρακρατούμενου φόρου ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π.
ζ) Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του άρθρου 31 του ν.2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α’), εισφοράς υπέρ δακοκτονίας του αν. 112/1967 (ΦΕΚ 147 Α’) και του ν. 1402/1983 (ΦΕΚ 167 Α’)
η) Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α’)
θ) Φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτόματου υπερτιμήματος, τέλους συναλλαγής ακινήτων, φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών, ειδικού φόρου επί των ακινήτων, ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων και φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων, όσον αφορά αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις.
ι) Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που δεν περιλαμβάνεται στις υποπεριπτώσεις αα’ έως και ιι’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Στην πιο πάνω διάταξη εμπίπτουν μεταξύ άλλων και οι δηλώσεις για την απόδοση της έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής (άρθρο 3 του ν. 3790/2009).

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις αυτής της περίπτωσης υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ.

4. Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου για δηλώσεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 (παρακρατούμενοι κλπ). Ειδικότερα, αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2009 υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10%, ενώ αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1 Ιανουαρίου 2010 και εφόσον η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου, δηλαδή μέχρι 14.07.2011, υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 3%.

Ο πρόσθετος φόρος επιβάλλεται μόνο αν το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί σε δόσεις, με βάση τα οριζόμενα στην περίπτωση ε’, ενώ στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής δεν επιβάλλεται.

Τέλος, αν από τη δήλωση δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, δεν επιβάλλεται ούτε πρόστιμο.

5. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου ορίζεται ο τρόπος καταβολής του φόρου, ως εξής:
α) Το ποσό που προκύπτει από τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων καταβάλλεται ολόκληρο μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την βεβαίωση.
β) Το ποσό που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε, καταβάλλεται σε τρείς (3) ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης ,οι δε υπόλοιπες δύο (2),μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των δύο (2) επόμενων μηνών αντίστοιχα.
γ) Ο συνολικός φόρος που προκύπτει με βάση τις υποβαλλόμενες δηλώσεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 καταβάλλεται, είτε εφάπαξ με την υποβολή των δηλώσεων, οπότε δεν υπολογίζεται πρόσθετος φόρος, όπως αναφέρεται παραπάνω, είτε σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή των δηλώσεων και κάθε μια από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών.

Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας δόσης. Επισημαίνεται ότι ο προσδιορισμός των δόσεων πραγματοποιείται με βάση το συνολικά οφειλόμενο φόρο βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται για κάθε φορολογία σε συγκεκριμένη ημερομηνία και δεν είναι δυνατός ο επανακαθορισμός των δόσεων με βάση δηλώσεις που υποβάλλονται σε διαφορετική ημερομηνία.

6. Σύμφωνα με την περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, οι διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων της ίδιας παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή:
α) Στις υποθέσεις των φορολογουμένων για τις οποίες έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία μεταγραφής καταλογιστικές πράξεις (φύλλα ελέγχου κ.λ.π), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν και οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα φορολογικά δικαστήρια.
β) Στις υποθέσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)
γ) Όταν η δήλωση υποβάλλεται με επιφύλαξη
δ) Στις αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων με τις οποίες δηλώνεται ζημία. Επειδή όμως, με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραπάνω παραγράφου του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι μπορούν να υποβάλλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, συνάγεται, ότι στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες μειώνεται ή μηδενίζεται η αρχικά δηλωθείσα ζημία, καθώς και όταν η αρχικά δηλωθείσα ζημία μετατρέπεται σε κέρδη. Αντίθετα, δεν υπάγονται στη ρύθμιση αυτή δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με τις οποίες δηλώνεται ζημία επιπλέον της αρχικής.
ε) Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου, των καταλογιστικών πράξεων και των αποφάσεων επιβολής προστίμων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, εφόσον γι’ αυτές τα βιβλία και τα στοιχεία των επιτηδευματιών που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. έχουν κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του π.δ. 186/1992 ή εφόσον παρήλθε άπρακτη η προβλεπόμενη από τις ίδιες διατάξεις προθεσμία προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών αυτών. Στις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής εμπίπτουν και εκείνες που εκκρεμούν ενώπιον των ανωτέρων Επιτροπών.
Ακόμα, στην περίπτωση η’ της παρ. 1 του άρθρου 18, ορίζεται ότι εξαιρούνται οι υποθέσεις των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί ειδικά συνεργεία ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990.

7. Κατ’ εξαίρεση, οι υπόχρεοι οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4002/2011 (ΑΊ80) έχουν ήδη επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο και στους οποίους επιδίδεται επί αποδείξει σχετική έγγραφη πρόσκληση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ως άνω πρόσκλησης και όχι αργότερα από το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου.

8. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την περίπτωση γ) δηλώσεις με τους ευνοϊκούς όρους της παρούσας παραγράφου μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30.9.2011, και δεδομένου ότι στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται οι υπόχρεοι στο φόρο που θα υποβάλλουν τις δηλώσεις εντός 10 ημερών από την επίδοση της έγγραφης πρόσκλησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ), η εν λόγω επίδοση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2011. Στην περίπτωση που η επίδοση της έγγραφης πρόσκλησης έχει πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου (22.8.2011), η υποβολή των δηλώσεων μπορεί να γίνει μέχρι 10.9.2011.

Είναι αυτονόητο ότι οι υπόχρεοι στο φόρο μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την επίδοση της έγγραφης πρόσκλησης.

9. Επίσης, οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται τις πιο πάνω δηλώσεις των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και νόμου να τις καταχωρούν σε χειρόγραφο βιβλίο, ανά κατηγορία φόρου, στο οποίο θα αναγράφονται:
α) αύξων αριθμός της χειρόγραφης καταχώρησης,
β) η ημερομηνία υποβολής,
γ) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ.
δ) ο αύξων αριθμός της καταχώρησης στο μηχανογραφικό σύστημα (TAXIS),
ε) η φορολογική ή διαχειριστική περίοδος που αφορά η δήλωση,
στ) το ποσό του φόρου και
ζ) ο αριθμός διπλοτύπου καταβολής της πρώτης δόσης ή του συνολικού ποσού, κατά περίπτωση.
Οι Δ.Ο.Υ. θα λάβουν άμεσα οδηγίες για τη μηχανογραφική υποστήριξη της ρύθμισης αυτής από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.

II. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Επιπλέον των όσων αναφέρονται στο κεφάλαιο I ανωτέρω, όσον αφορά το ΦΠΑ, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Στις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών εμπίπτουν οι περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ στις οποίες περιλαμβάνονται και οι έκτακτες δηλώσεις για καταβολή στο δημόσιο ποσών ΦΠΑ που έχουν επιστραφεί αδικαιολόγητα σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, δηλώσεις αποθεμάτων, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών ή λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών καθώς και δηλώσεις Intrastat.

2. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την περίπτωση η) στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν φορολογικές περιόδους που έχουν λήξει μέχρι 31.12.2010, ενώ οι υπόλοιπες δηλώσεις ή πίνακες μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση εφόσον η προθεσμία υποβολής τους έληξε μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή του παρόντος νόμου (14.7.2011).

3. Σε περίπτωση που με τις ανωτέρω δηλώσεις ή πίνακες δεν προκύπτει φόρος για καταβολή δεν επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν.2523/1997 για την εκπρόθεσμη υποβολή τους.

4. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που υποκείμενος στο φόρο εξέπεσε φόρο ή του επιστράφηκε ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του ή ως εκδότης δεν απέδωσε το φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, και καταβάλλει το φόρο αυτό με βάση τη διάταξη της περίπτωσης γ), δεν απαλλάσσεται από την επιβολή του προστίμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του.

III. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ.
Με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΑΊ80), δεν επιβάλλεται πρόστιμο της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (Α’ 179), εφόσον υποβληθούν μέχρι την ίδια ως άνω προθεσμία αρχικές ή συμπληρωματικές καταστάσεις και ισοζύγια του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992, (Α’84).

IV. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΕΤΑΚ ΚΑΙ ΦΑΠ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Επιπλέον των όσων αναφέρονται στο κεφάλαιο I. ( Γενικά και Φορολογία Εισοδήματος) όσον αφορά τις δηλώσεις ειδικού φόρου ακινήτων, ΕΤΑΚ και ΦΑΠ Νομικών Προσώπων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Στις δηλώσεις που υποβάλλονται επισυνάπτονται υποχρεωτικά και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού αξίας των ακινήτων. Εάν όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία στο φύλλο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου είναι ειλικρινή επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς. Αν όμως διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων αυτών, για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου διενεργείται έλεγχος και επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Αν οι δηλώσεις αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, στις οποίες εφαρμόζεται στις 14.7.2011 το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, δηλώνεται υποχρεωτικά ως φορολογητέα αξία η αξία του χρόνου της πρώτης εφαρμογής του αντικειμενικού συστήματος στην περιοχή, εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής.

3. Για τις δηλώσεις ΕΤΑΚ 2009 δεν επιβάλλεται ούτε το αυτοτελές πρόστιμο των 1.500 ευρώ, που επιβλήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3763/2009, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 3842/2010.

V. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ. ΔΩΡΕΩΝ. ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ή ΠΡΟΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Επιπλέον των όσων αναφέρονται στο κεφάλαιο I ανωτέρω, όσον αφορά τη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών και μεταβιβάσεων ακινήτων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Στις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών εμπίπτουν οι εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών, μεταβίβασης ακινήτων, Φ.Α.Υ. και Τ.Σ.Α. (αρχικές ή συμπληρωματικές) εφόσον μέχρι τις 14.7.2011 (ημερομηνία κατά την οποία κατατέθηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή των Ελλήνων) είχε λήξει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών.

2. Αν οι δηλώσεις αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, στις οποίες εφαρμόζεται στις 14.7.2011 το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, δηλώνεται υποχρεωτικά ως φορολογητέα αξία η αξία του χρόνου της πρώτης εφαρμογής του αντικειμενικού συστήματος στην περιοχή, εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής.

Για όσες δηλώσεις ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των ακινήτων γίνεται με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου (πρώτη εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος) τότε επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς με την προϋπόθεση ότι όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία στα συνημμένα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων είναι ειλικρινή. Στις περιπτώσεις όμως που διαπιστωθεί ανακρίβεια αυτών, για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων διενεργείται έλεγχος και επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

Η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει, με τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν και τις ειδικές φορολογίες, μεταξύ των οποίων: το φόρο κύκλου εργασιών, το φόρο ασφαλίστρων, το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, το τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας, τα τέλη χαρτοσήμου εκτός από τα τέλη χαρτοσήμου συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων,την εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που δεν περιλαμβάνονται στις υποπεριπτώσεις δδ) έως και ηη) της περίπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 18, (όπως για παράδειγμα ο ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων κλπ.), με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Αναφορικά με τα τέλη χαρτοσήμου διευκρινίζεται ότι, στη ρύθμιση υπάγονται τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται για οποιαδήποτε αιτία, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόδοσης, με εξαίρεση τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή.

Επομένως, η ρύθμιση καταλαμβάνει και τα τέλη χαρτοσήμου που αποδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Τ.Χ. (εντός πέντε (5) ημερών από την κατάρτιση του εγγράφου), εφόσον βέβαια το σχετικό έγγραφο είχε καταρτιστεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image