ΠΟΛ 1200/02.09.2015 Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

ΠΟΛ 1200/02.09.2015

Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

ΠΟΛ 1200

(ΦΕΚ Β΄ 2001/15.09.2015)

Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 και του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( Ν. 4174/2013 ΦΕΚ 170 Α΄ 26.07.2013), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( Ν. 4174/2013 ΦΕΚ 170 Α΄ 26.07.2013), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( Ν. 4174/2013 ΦΕΚ 170 Α΄ 26.07.2013), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 17, 19, 20, 22, 23 του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄/07.11.2000), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1160/22.07.2011 (ΦΕΚ 1778 Β΄/05.08.2011) «Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)».

7. Την απόφαση Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.02.2014 (ΦΕΚ 478 Β΄/26.02.2014 και 558 Β΄/06.03.2014) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

8. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 222 Α΄/ 12.11.2012), όπως ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. 20/25.06.2014 (ΦΕΚ 360 Υ.Ο.Δ.Δ./25.06.2014) πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

10. Την ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων, προκειμένου να παραχθεί εύλογο επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά την ποιότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που διατίθενται στα Κράτη Μέλη μέσω του συστήματος V.I.E.S., με τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την αναστολή της χρήσης του Α.Φ.Μ. ως μη έγκυρου.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τις συνέπειες της αναστολής χρήσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις αναστολής χρήσης Α.Φ.Μ.

Η Φορολογική Διοίκηση αναστέλλει τη χρήση Α.Φ.Μ. για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών στις περιπτώσεις που:

α) υφίστανται στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή. Ως στοιχεία τέτοια νοούνται:

i. η μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων, επί ένα έτος μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ίσχυε για την πρώτη δήλωση ή ανακεφαλαιωτικό πίνακα που δεν υποβλήθηκε,

ii. η υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. επί ένα έτος.

Ως μηδενική δήλωση Φ.Π.Α. για την εφαρμογή της παρούσας, θεωρείται η δήλωση στην οποία δεν αναγράφεται οποιοδήποτε ποσό,

iii. η διαπίστωση μετά από επιτόπιο έλεγχο και έρευνα αρμόδιας Φορολογικής Αρχής, ότι ο φορολογούμενος δε βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ως έδρα ή ότι έχει παύσει ή έχει αναστείλει την οικονομική του δραστηριότητα και δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια Φορολογική Αρχή, με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων,

iv. η διαπίστωση φοροδιαφυγής όσον αφορά Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄ 26.07.2013),

v. η διαπίστωση ότι ο Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. μη εγκατεστημένου κοινοτικού υποκείμενου, στον οποίο έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. για σκοπούς Φ.Π.Α. στη χώρα μας, έχει καταστεί μη έγκυρος, λόγω του ότι έχει κριθεί «εξαφανισμένος έμπορος» στο Κράτος Μέλος εγκατάστασής του. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται είτε μέσω της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. είτε από κάθε άλλη πληροφορία που προέρχεται από τα κοινοτικά Δίκτυα Ανταλλαγής Δεδομένων,

vi. η άρνηση του φορολογουμένου να επιδείξει ή να παράσχει πρόσβαση σε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα, τα οποία ζητούνται από την Φορολογική Διοίκηση.

β) Α.Φ.Μ. για οποιοδήποτε λόγο καθίσταται από τη Φορολογική Διοίκηση «απενεργοποιημένος» και φέρει τη σχετική ένδειξη στο Υποσύστημα Μητρώου των Φορολογουμένων στο ΤΑΧΙS.

Άρθρο 2

Διαδικασία αναστολής χρήσης Α.Φ.Μ.

1. Τη συνδρομή των προϋποθέσεων της υποπερίπτωσης i και ii της περίπτωσης α του άρθρου 1 της παρούσας, διαπιστώνει κεντρικά η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ, η οποία αναστέλλει και τη χρήση των Α.Φ.Μ. Η αναστολή καταχωρείται ένα έτος μετά την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας που ίσχυε για την υποβολή της πρώτης δήλωσης ή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα που δεν υποβλήθηκε. Ημερομηνία αναστολής της χρήσης του Α.Φ.Μ. είναι η ημερομηνία της καταχώρησης.

Κατά την πρώτη εφαρμογή, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ με την πάροδο μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας, διαπιστώνει και καταχωρεί την αναστολή χρήσης των Α.Φ.Μ. φορολογουμένων για τους οποίους δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της πρώτης δήλωσης ή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα που δεν υποβλήθηκε.

Της αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. προηγείται ενημέρωση του φορολογουμένου με e−mail στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

2. Στην περίπτωση φορολογουμένου για τον οποίο συντρέχουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των λοιπών υποπεριπτώσεων της περίπτωσης α, πλην της υποπερίπτωσης v του άρθρου 1, η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί σε αυτόν εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/ 26.07.2013), την πρόθεσή της, για αναστολή χρήσης του Α.Φ.Μ. για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα τους λόγους αναστολής και τον καλεί να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση.

Η Φορολογική Διοίκηση αξιολογεί τις απόψεις του φορολογουμένου και αποφασίζει για την αναστολή ή μη χρήσης του Α.Φ.Μ. εκδίδοντας άμεσα και πάντως όχι πέραν των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή των απόψεων του φορολογουμένου σχετική απόφαση.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του φορολογουμένου, με τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει απόφαση αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. και ενημερώνεται άμεσα το Μητρώο Φορολογουμένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΤAXIS).

Ημερομηνία αναστολής είναι η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης. Κατ’ εξαίρεση, όταν η χρήση Α.Φ.Μ. αναστέλλεται λόγω συνδρομής της υποπερίπτωσης v της περίπτωσης α του άρθρου 1, ημερομηνία αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. είναι η ημερομηνία διακοπής του κοινοτικού Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. από το σύστημα V.I.E.S. Της αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. προηγείται έγγραφη πληροφόρηση που παρέχει στη Δ.Ο.Υ. το ΣΤ΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Ελέγχων.

3. Σε περίπτωση φορολογουμένου για τον οποίο συντρέχουν τα προβλεπόμενα της περίπτωσης β του άρθρου 1 της παρούσας, η Φορολογική Διοίκηση αναστέλλει άμεσα την χρήση του Α.Φ.Μ., με την έκδοση σχετικής απόφασης. Η ημερομηνία αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. είναι η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

4. Σε κάθε περίπτωση καταχώρησης αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων του Μητρώου Φορολογουμένων, τα στοιχεία της σχετικής απόφασης, ο λόγος ή οι λόγοι και η ημερομηνία αναστολής. Η ένδειξη αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. και τα λοιπά καταχωρηθέντα στοιχεία διατίθενται ως πληροφορία σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα της Φορολογικής Διοίκησης που έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Φορολογουμένων.

Άρθρο 3

Συνέπειες αναστολής χρήσης Α.Φ.Μ.

1. Ο φορολογούμενος του οποίου έχει ανασταλεί η χρήση Α.Φ.Μ. για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δεν μπορεί από την καταχώρηση της αναστολής να προβεί σε ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Κατ’ εξαίρεση, οι προαναφερόμενες συνέπειες δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις που η χρήση του Α.Φ.Μ. αναστέλλεται λόγω συνδρομής της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης α του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Ο Α.Φ.Μ. φορολογουμένου δεν επαληθεύεται ως έγκυρος Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στο σύστημα V.I.E.S., σε κάθε περίπτωση αναστολής της χρήσης του, καθώς και σε περίπτωση που η επιχείρηση εμφανίζεται σε αδράνεια.

Άρθρο 4

Διαδικασία άρσης αναστολής χρήσης Α.Φ.Μ.

Η Φορολογική Διοίκηση αίρει την αναστολή χρήσης του Α.Φ.Μ. μετά από αίτηση του φορολογουμένου με την οποία θα προσκομίζονται τα αναγκαία στοιχεία από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι εξέλιπαν οι λόγοι αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. εκδίδοντας σχετική απόφαση στις υποπεριπτώσεις iii, iv, v, vi της περίπτωσης α του άρθρου 1 και της περίπτωσης β του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 5

Α.Φ.Μ. που βρίσκονται ήδη σε αναστολή

Τυχόν Α.Φ.Μ. φορολογουμένων των οποίων έχει ανασταλεί η χρήση τους στο σύστημα V.I.E.S., παραμένουν σε αναστολή και μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης.

Άρθρο 6

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή των αποφάσεων αναστολής χρήσης Α.Φ.Μ. και άρσης της αναστολής τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. η οποία προβλέπεται στην περίπτωση 115 του πίνακα του άρθρου 1 της αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.02.2014 (ΦΕΚ 478 Β΄/26.02.2014 και 558 Β΄/06.03.2014) απόφασής μας, όπως ισχύει.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τη δημοσίευσή της παύει η ισχύς της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1160/22.07.2011 (ΦΕΚ 1778 Β΄/05.08.2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚATEΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image