!!! ΠΟΛ 1273/30.12.2015 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής για την απώλεια ρυθμίσεων (100 δόσεων) Ν. 4321/2015 και Ν. 4305/2014 στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω δημιουργίας νέων οφειλών.

ΠΟΛ 1273/30.12.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2920/31.12.2015)
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής για την απώλεια ρυθμίσεων Ν. 4321/2015 και Ν. 4305/2014 στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω δημιουργίας νέων οφειλών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν.4346/2015 (ΦΕΚ Α΄32), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ως άνω διατάξεων, περί απώλειας ρυθμίσεων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση του Ν. 4321/2015 και του Ν. 4305/2014, λόγω δημιουργίας νέων οφειλών.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1−17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄32), όπως ισχύουν, περί ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237), όπως ισχύουν, περί ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.
4. Τις διατάξεις του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170), «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας −Κ.Φ.Δ.», όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄90), «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων − Κ.Ε.Δ.Ε.», όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222) περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄222), όπως ισχύουν.
7. Την απόφαση Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 (ΦΕΚ Β΄ 3033/2014), όπως ισχύει.
8. Την απόφαση Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1080/2015 (Β΄628/2015).
9. Την απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003412 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Β΄ 2294), «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».
10. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων περί της δημιουργίας νέων οφειλών ως λόγου απώλειας ρύθμισης των «100 δόσεων» Ν. 4321/2015 και 4305/2014.
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 1−17 του Ν. 4321/2015 με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση του Ν. 4321/2015, εξοφλούνται ως ακολούθως:
ι) από 16.12.2015 μέχρι 30.06.2016 εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
ιι) από 1.07.2016 μέχρι 31.12.2017 εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
ιιι) από 01.01.2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

2. Από 01.01.2017 μέχρι τις 31.12.2017 η ρύθμιση απόλλυται και σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

3. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση του Ν. 4321/2015 δεν απόλλυται, εάν:
α) οι ληξιπρόθεσμες, εκτός ρύθμισης, οφειλές τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης,
β) ο οφειλέτης υπαγάγει τις νέες οφειλές του, με αίτησή του εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και σύμφωνα με τα οριζόμενα σ’ αυτή.

4. Οφειλέτης με συνολικό ύψος βασικών οφειλών (νέων και εντός ρύθμισης άρθρου 1−17 Ν. 4321/2015) άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, δύναται να υπαγάγει σε ρύθμιση τις νέες οφειλές του, υφιστάμενης της ρύθμισης του Ν. 4321/2015, μόνον εφόσον αποδείξει την οικονομική του αδυναμία για την καταβολή αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης. Η σχετική αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση υποβάλλεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των νέων οφειλών πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξής τους υπηρεσία.

5. Η ρύθμιση δεν χορηγείται εάν οι συνολικές ετήσιες υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του, όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

6. Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν αναλογικά και για τη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 1−17 Ν. 4321/2015 και στις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014, όπως ισχύουν, και στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές αποφάσεις ΠΟΛ 1080/07.04.2015 και ΠΟΛ 1236/07.11.2014, όπως ισχύουν, αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image