Προδημοσίευση του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ) και Επιχειρηματικά Πάρκα»

Στο πλαίσιο του Επενδυτικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ) έγινε η αναγγελία της Προδημοσίευσης νέου Επιδοτούμενου Αναπτυξιακού Προγράμματος με τίτλο «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων,  και συνδέεται µε τη Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

Στόχος  του συγκεκριµένου Προγράµµατος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µέσα από τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, για τις επιχειρήσεις που θα µετεγκατασταθούν, δεδοµένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωµένους χώρους, καθώς και η αντιµετώπιση των οχλήσεων που δηµιουργούν και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εγκατεστηµένες µεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η αποµάκρυνσή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.

Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση της µετεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες µορφές ΒΕΠΕ που έχουν θεσµοθετηθεί και οργανωθεί µε το Ν. 4458/65 και τον Ν. 2545/97, καθώς και σε Επιχειρηµατικά Πάρκα (ΕΠ) που έχουν θεσµοθετηθεί και οργανωθεί σύµφωνα µε τις προβλέψεις του τρίτου µέρους του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011)

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 10.000.000. €  (∆ηµόσια ∆απάνη) από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράµµατα:

 1. Ποσό  4.000.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
 2. Ποσό 1.500.000 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής
 3. Ποσό 3.00.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)
 4. Ποσό 500.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (∆υτική Μακεδονία)
 5. Ποσό  1.000.000 € από το από το  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα).

Επιλέξιµες Επιχειρήσεις

Α. Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάµενες µεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στους δύο παρακάτω πίνακες µε ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009.
Β. Για το παρόν πρόγραµµα ως υφιστάµενες µεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιµες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιµων για το πρόγραµµα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγµένα 3 ολοκληρωµένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληµατικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληµατικών επιχειρήσειων 2004/C 244/02.
Γ. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονοµικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη.

Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία ή Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών) καθώς και οι Ατοµικές Επιχειρήσεις µε δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.∆.(NACE-αναθεώρηση 2 όπως ισχύει), που περιλαµβάνονται στον πίνακα επιλέξιµων δραστηριοτήτων, όπως αυτοί προκύπτουν από τη Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου που εκδίδει η αρµόδια ∆.Ο.Υ. µε αιτία µεταβολής «Αντιστοίχιση ΚΑ∆ µέσω TAXISNET» για τις Εταιρικές Επιχειρήσεις και Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευµατία που εκδίδει η αρµόδια ∆.Ο.Υ. µε αιτία µεταβολής «Αντιστοίχιση ΚΑ∆ µέσω TAXISNET» για τις Ατοµικές Επιχειρήσεις.

Μη Επιλέξιµες Επιχειρήσεις

Επισηµαίνεται ότι από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής ούτε να λάβουν την ενίσχυση της επιχορήγησης οι δραστηριότητες της πρώτης µεταποίησης των προϊόντων του τοµέα Γεωργίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο πρώην παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει. Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες (σωµατεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α)

Προϋπολογισμός Έργων

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000,00 € έως µέγιστο 400.000,00 € και µε διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης αυτών µέχρι 31.3.2015.

Το ποσοστό της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης για όλες τις δαπάνες ανέρχεται σε ποσοστό 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το εγκεκριµένο Οικονοµικό Αντικείµενο σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, το οποίο ως ύψος επένδυσης δεν θα πρέπει να είναι κάτω των 30.000,00 €, το έργο να είναι λειτουργικό και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης στο νέο χώρο εγκατάστασης αυτής.

 Επιλέξιμες Δαπάνες :

 1. Δαπάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στη τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την ανέργεση αυτών)
 2. Δαπάνες για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση/ διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο χώρο προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στην τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την επέκταση/διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιρίων).
 3. Δαπάνες για την δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης.
 4. Δαπάνες για Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις.
 5. Δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου
 6. Δαπάνες για την προμήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ίδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο.
 7. Δαπάνες ενεργειών μετεγκατάστασης.
 8. Δαπάνες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης
 9. Δαπάνες εκπόνησης αναγκαίων μελετών

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες:

 1. Για την αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, εγκατάσταση του εξοπλισμού οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από το προσωπικό και μεταφορικά μέσα της επιχείρησης
 2. Ο ΦΠΑ για καμία κατηγορία δαπανών καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ΄ ολοκλήρου την επιχείρηση.
 3. Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, ενοίκια.
 4. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος. Σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών κατά παράβαση του παρόντος όρου, οι δαπάνες θα περικόπτονται.
 5. Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.

Υποβολή Προτάσεων

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων ΥΑΑΥΜ∆. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Υπενθυµίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των φυσικών φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής.

Έναρξη έργων 

Ως ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας υλοποίησης των ενταγµένων έργων ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα, η οποία θα συνοδεύεται από το Τεχνικό Παράρτηµα του εγκεκριµένου Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου του προς υλοποίηση έργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Απόφασης Ένταξης.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η ένταξη των προτάσεων θα γίνει με Φθίνουσα βαθμολογική Κατάταξη μέχρι εξαντλήσεως των διατιθεμένων πόρων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όπως αυτά αναφέρονται στον προϋπολογισμό του προγράμματος.

H εταιρία μας, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών επιχειρηματικών σχεδίων για Επιδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα με την ίδια υπευθυνότητα, ως προς την ποιότητα του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών της, από το 1983. Τα  μέχρι σήμερα αποτελέσματα   επιβραβεύουν τους  πελάτες  μας για την επιλογή τους.

Παράλληλα, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την παρακολούθηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης προγραμμάτων και αποπληρωμής επιχορηγήσεων των επιχειρήσεων,  των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια έχουν εγκριθεί.

Για κάθε διευκρίνιση, αλλά και για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν πρόγραμμα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που ακολουθούν ή ακόμα και να κλείσετε ένα ραντεβού για κατ’ ιδίαν ενημέρωση.

 

Εταιρία  Γενικών  Επιχειρηματικών  Συμβούλων

Πατέλης Ν. – Χρηστίδης Β. Ο.Ε. – Ομονοίας 161, Καβάλα

 Τηλέφωνα: 2510 8316672510 226224  Fax: 2510 224698

E-mailinfo@eges.greges@otenet.gr

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image