ΠΡΟΣΟΧΗ για περιπτώσεις που άνεργοι δεν είχαν την απαλλαγή τεκμηρίων που προβλέπει ο νόμος (ΠΟΛ.1109-18.07.2016). Προβλέπεται διαδικασία διόρθωσης του λάθους με βεβαίωση του ΟΑΕΔ

ΠΟΛ 1109/18.07.2016

Εφαρμογή της περίπτωσης δ’ της παραγρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 -Τηλ:2103375317-8 – FAX : 210 3375001

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016

ΠΟΛ:1109

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ :. Εφαρμογή της περίπτωσης δ’ της παραγρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013).

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, δίδονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις ως προς την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ ( ν. 4172/2013), η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους και φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ).

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Θδ’ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α’/ 01-03-2012), η βεβαίωση πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων α) εγγεγραμμένων στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων αυτού, β) εγγεγραμμένων στο λογαριασμό ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και γ) του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης εξομοιούται, ως προς τα έννομα αποτελέσματα της, με την κάρτα ανεργίας των ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Επομένως, οι άνεργοι του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και του ΓΕΝΕ εξομοιώνονται φορολογικά με τους άνεργους του ΟΑΕΔ.

3. Κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ, προκειμένου να εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού φόρου, όταν το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα του υπόχρεου και των εξαρτώμενων μελών είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των (πραγματικών) καθαρών δηλωθέντων εισοδημάτων τους, τότε υπολογίζεται προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών (προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων). Η διαφορά αυτή μειώνεται με τα ποσά που ορίζονται στην παράγρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4172/13 και αν δεν καλύπτεται, φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών όταν ο φορολογούμενος, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). ή στα λοιπά ταμεία ανεργίας που με νόμο έχουν εξομοιωθεί με τον Ο.Α.Ε.Δ.

4. Για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η πληροφορία της ιδιότητας του ανέργου έχει ληφθεί από τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχει στην διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, τα οποία ζητήθηκαν από τον Ο.Α.Ε.Δ., Γ.Ε.Ν.Ε. και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, για τον σκοπό της εξαίρεσης των ανέργων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

5. Επειδή είναι ενδεχόμενο, κάποιοι φορολογούμενοι που ήταν άνεργοι, να μη περιλαμβάνονται στα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά αρχεία, για να διατηρήσουν το δικαίωμα η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων τους να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, οι δηλώσεις τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά με επιφύλαξη και εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ.

Αν τυχόν έχει ήδη υποβληθεί η δήλωση και έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για νέα εκκαθάριση της δήλωσής του στη Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας την βεβαίωση της ανεργίας.

6. Επισημαίνεται ότι, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, που τυχόν προκύπτει για φορολογούμενους που ήταν άνεργοι κατά το εκάστοτε εξεταζόμενο φορολογικό έτος, φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 (κλίμακα των μισθωτών), ανεξαρτήτως της διάρκειας εντός του έτους της ανεργίας τους, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, που να αποδεικνύει ότι ήταν άνεργοι κατά το έτος για το οποίο φορολογούνται.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ                               ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                            Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image