ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Καταργείται από 01/01/2015 η κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. για τις δαπάνες του Δημοσίου από οποιοδήποτε λόγο (προμήθειες, εργολαβίες, εργασίες, πάγια αντιμισθία δικηγόρων και ενοίκια)

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 12387/10.02.2015
Κατάργηση διατάξεων από 01/01/2015 σύμφωνα με το Ν. 4254/2014.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ .

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12, Τ.Κ. 10551 Αθήνα

Πληροφορίες: Μπατζακίδου Αναστασία

Τηλέφωνο : 213 1500150-154

Fax : 210 3251411

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (E-mail): porwn@mtpy.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΘΗΝΑ 10/2/2015

ΠΡΟΣ : ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

(Με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους εποπτευόμενους φορείς, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.)

ΘΕΜΑ: Κατάργηση διατάξεων από 01/01/2015 σύμφωνα με το Ν. 4254/2014

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν 4254/2014 υποπαράγραφος IA3 παρ. 2 ιστ’ & παρ. 2 ιζ’ (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) από 01/01/2015 καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ..

1) Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 και η προβλεπόμενη για τους μη μετόχους κράτηση 1% της παραγρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 1050/1942 (Α’36) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1του άρθρου 26 και του άρθρου 27 του Π.Δ. 422/81

2) Η παράγραφος Α’ του άρθρου 22 του Π.Δ. 422/81

3) Οι παράγραφοι 1 & 2 του άρθρου 6 του Ν 2452/1996 (Α’ 283).

Ειδικότερα καταργούνται

1) Η κράτηση 1% των μη μετόχων στο σύνολο των αποδοχών τους (άρθρο 26)

2) Η κράτηση 1% στις πρόσθετες αμοιβές των μη μετόχων που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία (άρθρο 27)

3) Η κράτηση 3% η 1,5% στις δαπάνες που προκύπτουν από οποιοδήποτε λόγο (προμήθειες, εργολαβίες, εργασίες, πάγια αντιμισθία δικηγόρων και ενοίκια άρθρο 22).

4) Η κράτηση 0,96% επί των κάθε φύσεως λειτουργικών δαπανών από προμήθειες της Ελληνικής Αστυνομίας και επί των δαπανών για κατασκευές, επισκευές και ανέγερση κτηρίων γενικά.

Τέλος με βάση το διαχρονικό δίκαιο των συμβάσεων, σας διευκρινίζουμε ότι:

α) Για τις συμβάσεις που έχουν υπογράφει έως και 31/12/2014 ή υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και δεν έχει πληρωθεί το συμφωνηθέν ποσό μέχρι τη λήξη του 2014 και εκδίδεται το ένταλμα πληρωμής το 2015, πρέπει να διενεργηθεί κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ..

β) Για τις συμβάσεις που έχουν μεν υπογράφει μέχρι και την 31/12/2014, αλλά αφορούν τμηματική παροχή υπηρεσίας ή προμήθειας υλικών και η αποπληρωμή γίνεται σε μηνιαία βάση, ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ενοίκια, σίτιση, καθαριότητα, φύλαξη, προμήθεια υλικών θέρμανσης, προμήθεια αναλωσίμων υλικών, μεταφοράς μαθητών, πάγια αντιμισθία δικηγόρων, αντιμισθία ιδιωτών αιρετών, κοινόχρηστα, κ.λ.π.) δεν θα γίνεται από 01/01/2015 κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ..

Στις συμβάσεις που έχουν μεν υπογραφεί μέχρι και την 31/12/2014, αλλά η εκπλήρωσή τους έγινε ή θα γίνει κατά το έτος 2015 δεν θα γίνεται κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ..

Επίσης καταργείται το χαρτόσημο και ο ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου που υπολογιζόταν επί της κράτησης 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ..

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ

ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image