Προϋποθέσεις και κόστος χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων Μικτής Χρήσης σε φυσικά πρόσωπα (Ιδιώτες)

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1067223 ΕΞ 2016/26.04.2016
Κοινοποίηση της αρ.πρωτ.Α1/60963/3096/2015 (ΦΕΚ 2556 Β/2015) Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων-Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων Μικτής Χρήσης σε φυσικά πρόσωπα.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Δ’

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10

Ταχ.Κώδικας 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Αικ.Μελανίτου

Τηλέφωνο : Νικ. Βιδάλης

FAX : 210.69.87.407 – 401

E-mail : 210.69.87.408 iinexcis@otenet.gr

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1067223 ΕΞ 2016

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ.Α1/60963/3096/2015 (ΦΕΚ 2556 Β/2015) Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων-Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων Μικτής Χρήσης σε φυσικά πρόσωπα»

ΣΧΕΤ. : Το αρ.πρωτ. Α1/οικ.75757/3905/7.12.2015 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την αρ.πρωτ. Α1/60963/3096/2015 (ΦΕΚ 2556/Β) Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Μικτής Χρήσης σε φορτηγά οχήματα Μέγιστης Αποδεκτής Μάζας Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,5 τόνους, κλειστού αμαξώματος σε φυσικά πρόσωπα, μόνιμους κατοίκους στη χώρα μας, για την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους αναγκών ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας και με την υποβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 1 αυτής, δικαιολογητικών εγγράφων και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Ως προς το τέλος ταξινόμησης

Αναφορικά με την κοινοποιούμενη απόφαση, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 1573/85 (ΦΕΚ 201 Α) όπως ισχύει, ταξινόμηση αυτοκινήτου, για τη λήψη άδειας κυκλοφορίας, με χαρακτηριστικά διάφορα από εκείνα που αναφέρονται στο πιστοποιητικό τελωνισμού, δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη καταβολή τυχόν οφειλόμενης διαφοράς φόρου ή την προσκόμιση βεβαίωσης της τελωνειακής αρχής για μη οφειλή τέτοιας διαφοράς.

Β. Ως προς το Φ.Π.Α.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3,4,5,10 και 11 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», αντικείμενο του Φ.Π.Α. μεταξύ άλλων είναι η εισαγωγή καθώς και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος ενεργεί με αυτή την ιδιότητα ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής είναι υποκείμενος στο φόρο εγκαταστημένος σε άλλο κράτος μέλος, ενεργεί με αυτή την ιδιότητα και δεν απαλλάσσεται από το φόρο λόγω ύψους πραγματοποιηθέντος ετήσιου κύκλου εργασιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του, ούτε υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 13.

Υποκείμενο σε Φ.Π.Α. πρόσωπο είναι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής.

Επίσης, υπάγεται σε Φ.Π.Α. και η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων μεταφορικών μέσων, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εγκατεστημένου στο εσωτερικό της χώρας προσώπου.

2. Ως εκ τούτου, τόσο η εισαγωγή αυτοκινήτου οχήματος όσο και η αγορά καινούργιου αυτοκινήτου οχήματος από άλλο κ-μ της Ε.Ε. ανεξάρτητα εάν πρόκειται για επιβατικό ή φορτηγό όχημα ή εάν αγοράζεται από εταιρία ή από ιδιώτη, υπάγεται κατά τον τελωνισμό του σε Φ.Π.Α.

Αντίστοιχα, η αγορά από άλλο κ-μ μεταχειρισμένου αυτοκινήτου οχήματος επιβατικού ή φορτηγού εφόσον πραγματοποιείται από ιδιώτη μη υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο στη χώρα μας δεν αποτελεί ενδοκοινοτική απόκτηση και κατά συνέπεια δεν υπάρχει η υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. στη χώρα μας.

Η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί παράδοση στο άλλο κ-μ και ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται στη χώρα αυτή. Η καταβολή αυτή στο άλλο κ-μ πρέπει να προκύπτει από τα προσκομιζόμενα στην τελωνειακή αρχή φορολογικά στοιχεία, άλλως ο αναλογούν Φ.Π.Α. καταβάλλεται στη χώρα μας.

Επιπλέον, εφιστούμε την προσοχή στις τελωνειακές αρχές για λόγους αποφυγής του κινδύνου μη καταβολής τυχόν οφειλόμενου Φ.Π.Α. θα πρέπει να διερευνάται με κάθε πρόσφορο μέτρο (ELENXIS, κ.λ.π.) εάν πράγματι πρόκειται για ιδιώτη και όχι για υποκείμενο σε Φ.Π.Α. πρόσωπο ( ατομική επιχείρηση κ.λ.π.).

Επισημαίνεται ότι, τα αναφερόμενα στην περίπτωση ΣΤ’ της αρ.πρωτ. ΠΟΛ 1050/2000 Δ.Υ.Ο., αφορούν την αγορά μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου, από υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα για την εξυπηρέτηση της οποίας απαιτείται η χρήση φορτηγού αυτοκινήτου και όχι την αγορά οχημάτων που πρόκειται να ταξινομηθούν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, ως μικτής χρήσης από ιδιώτες για την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους αναγκών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Συνημμένα:

1. Η αρ.πρωτ.Α1/60963/3096/2015 (ΦΕΚ 2556/Β) Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

2. Το αρ.πρωτ.Α1/οικ.75757/3905/7.12.2015 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image