Πρόσβαση και άσκηση Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού. Δεν μπορεί να “ανοίξει” ένα ήδη ΑΝΟΙΚΤΟ Επάγγελμα

Σχετικά με τα δημοσιεύματα στον τύπο που αναφέρονται στην απελευθέρωση του επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) ενημερώνει τα μέλη του και τους Λογιστές- Φοροτεχνικούς ότι στην άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού δεν υπάρχουν αδικαιολόγητοι περιορισμοί που αφορούν στην πρόσβαση και στην άσκηση του σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.3919/2011 και δεν υφίσταται θέμα “ανοίγματος” ενός ήδη “ανοικτού επαγγέλματος”

Με το Ν. 2515/1997 και με το κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού εκδοθέν Π.Δ. 340/1998 θεσμοθετήθηκε το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού το οποίο ασκείται από κατόχους τίτλων οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης (απόφοιτοι Λυκείου και απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών) χωρίς κανένα αποκλεισμό και χωρίς να θίγονται επαγγελματικά δικαιώματα με βάση τις γνώσεις που παρέχει το σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3919/2011 αρμόδια διοικητική Αρχή για την Πιστοποίηση των Λογιστών – Φοροτεχνικών ορίζεται ρητά το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και ουδείς δύναται να ασκήσει το Επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού χωρίς την πιστοποίηση του Ο.Ε.Ε. ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την άσκησή του .

20/1/2011 – Ανακοίνωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image