Πρόσφατες αλλαγές στην Φορολογική Νομοθεσία

10.4.2016

Γνωρίζετε ότι…

Από την 1η Ιανουαρίου 2016, τα μερίσματα που εισπράττει ελληνική εταιρεία από θυγατρική της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος μόνο στην περίπτωση που τα διανεμόμενα κέρδη δεν εκπίπτουν από τα φορολογητέα κέρδη της θυγατρικής που τα διανέμει. Αυτό προκύπτει από την ενσωμάτωση στην Ελληνική έννομη τάξη (ν. 4378/2016) της Οδηγίας 2014/86/ΕΕ, η οποία έχει στόχο την αντιμετώπιση της διπλής μη φορολόγησης διανεμομένων κερδών μεταξύ κρατών μελών που οφείλεται στο χαρακτηρισμό αυτών ως εκπεστέων τόκων στο κράτος της θυγατρικής.

Μια «ευρωπαϊκή» ρήτρα κατά της φοροαποφυγής ενσωματώθηκε στην εσωτερική μας νομοθεσία με το ν. 4378/2016, βάσει της υπ’ αριθμόν 2015/121/ΕΕ Ευρωπαϊκής οδηγίας. Η εν λόγω Οδηγία ορίζει πως δεν θα απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα των ενδοομιλικών μερισμάτων εταιρείες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβαίνουν σε ρυθμίσεις/σχεδιασμούς που μπορεί να χαρακτηριστούν καταχρηστικές, σε ρυθμίσεις δηλαδή που δεν βρίσκουν έρεισμα σε εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα. Οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να προβαίνουν σε αντικειμενική ανάλυση όλων των σχετικών γεγονότων και συνθηκών όταν εκτιμούν πως μπορεί να υπάρχει θέμα καταχρηστικών ρυθμίσεων.

Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών/νομικών προσώπων και οντοτήτων ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν.4378/2016. Πρόκειται ουσιαστικά για την Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/107/ΕΕ, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2011/16/ΕΕ αναφορικά με την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα. Από 01.01.2016, η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών θα λαμβάνει και θα στέλνει αυτόματα (μέσα σε έξι μήνες από το τέλος του φορολογικού έτους) πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων εγκατεστημένων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Το υπόλοιπο ή η αξία ενός λογαριασμούς προσδιορίζεται την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους. Υπενθυμίζεται πως βάσει της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ν. 4170/2013) τα κράτη μέλη υποχρεούνται ήδη από το 2014 να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με εισόδημα από απασχόληση, αμοιβές διευθυντών, προϊόντα ασφάλειας ζωής, συντάξεις, ακίνητη περιουσία και εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

Σε περίπτωση τέλεσης (ή απόπειρας) εγκλήματος φοροδιαφυγής, η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, κατόπιν υποβολής μηνυτήριας αναφοράς από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Τυχόν άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ή προσφυγής ενώπιον των Δικαστηρίων δεν επηρεάζει την ποινική διαδικασία. Το ποινικό δικαστήριο μπορεί να αναστείλει την ποινική δίκη μέχρι την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου.

Δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στο ποσό που εισπράττει ιδιώτης από την πώληση αντικειμένου μεγάλης αξίας, εφόσον το αντικείμενο δεν αποκτήθηκε με σκοπό να πωληθεί, καθώς η μεταπώλησή του δεν συνιστά «μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με σκοπό την επίτευξη του κέρδους».

Φορολογικό εκπρόσωπο πρέπει να ορίζουν νομικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα και φυσικά πρόσωπα κάτοικοι εξωτερικού που λαμβάνουν ΑΦΜ. Ο φορολογικός εκπρόσωπος ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογουμένου. Αντίθετα, ο φορολογικός αντιπρόσωπος που ορίζεται για σκοπούς ΦΠΑ υπέχει αλληλέγγυα ευθύνη για την πληρωμή του φόρου.

Για την πίστωση φόρου αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Εάν πρόκειται για χώρα με την οποία δεν υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης, χρειάζεται είτε βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή από Ορκωτό Ελεγκτή. Οι ως άνω βεβαιώσεις προσκομίζονται σε πρωτότυπο με επίσημη μετάφραση και επισημείωση Χάγης (σε διαφορετική περίπτωση, ισχύει η προξενική θεώρηση). Εάν έχει γίνει παρακράτηση φόρου από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, απαιτείται βεβαίωση από το πρόσωπο αυτό, θεωρημένη από αρμόδια φορολογική αρχή ή βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή. Η θεώρηση αυτή δεν απαιτείται σε περίπτωση παρακράτησης από δημόσιο φορέα, ασφαλιστικό οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Ως τόπος που προκύπτει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται η χώρα στην οποία ο μισθωτός παρέχει τις υπηρεσίες του, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης (έδρα) του εργοδότη, τον τόπο καταβολής των αμοιβών ή την κατοικία του εργαζόμενου. Συνεπώς, αμοιβές αλλοδαπού μισθωτού, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και εισφορά αλληλεγγύης στην Ελλάδα.

Όχι μόνον η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας, αλλά και η πρόσκληση που προηγείται για τη σύγκληση της εν λόγω γενικής συνέλευσης πρέπει και οι δύο να ορίζουν, με ποινή ακυρότητας, το σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της.

Δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν στην περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών διαφήμισης, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax and Outsourcing της ΕΓΕΣ Ο.Ε.  στο email: info@eges.gr

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image