Πως ψηφίσθηκε η διάταξη για το “Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)”

Άρθρο 53      Ν……..  29/09/2011

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

1. Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που

συνίστανται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελ-

σελ. ΦΕΚ 200

λείμματος, επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου

στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση

δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κα-

τά τη 17η Σεπτεμβρίου κάθε έτους στο τέλος ακίνητης

περιουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρ-

θρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62) σύμφωνα με τις επό-

μενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Για τον υπολογισμό του τέλους της παραγράφου 1

λαμβάνεται υπόψη το εμβαδό της δομημένης επιφάνει-

ας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινή-

του, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της

Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού

ρεύματος με βάση τα οποία λογίστηκε κατά τη 17.9.2011

το τέλος ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 24

του ν. 2130/1993, καθώς και συντελεστής προσαύξησης

αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινή-

του και συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευ-

ρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με τους ακόλου-

θους πίνακες:

α)

Συντελεστής ειδικού Τιμή ζώνης

τέλους (ευρώ/ τ.μ.)

Πολύτεκνοι και ανάπηροι της

παρ. 6, με ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν

σε περιοχές με τιμή ζώνης από

0,5 0 – 3.000 ευρώ

3 μέχρι 500 ευρώ

4 501 – 1.000 ευρώ

5 1.001 – 1.500 ευρώ

6 1.501 – 2.000 ευρώ

8 2.001 – 2.500 ευρώ

10 2.501 – 3.000 ευρώ

12 3.001 – 4.000 ευρώ

14 4.001 – 5.000 ευρώ

16 άνω των 5.001 ευρώ

β)

Παλαιότητα Συντελεστής

μέχρι και 26 έτη 1

25 μέχρι και 20 έτη 1,05

19 μέχρι και 15 1,10

14 μέχρι και 10 1,15

9 μέχρι και 5 1,20

4 έως 0 1,25

———————————————————–

Ανεξαρτήτως παλαιότητας

προκειμένου για ακίνητα

ιδιοκτησίας πολύτεκνων

και αναπήρων της παρ. 6,

που ιδιοχρησιμοποιούν

σε περιοχές με τιμή ζώνης

από 0 – 3.000 ευρώ

3. Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλα-

σιασμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμε-

νων δομημένων επιφανειών για τις οποίες υπολογίστηκε

από τη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλε-

κτρικού ρεύματος το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του

ν. 2130/1993, επί το συντελεστή του ειδικού τέλους που

αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου και επί το συ-

ντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί στην παλαιότη-

τα του ακινήτου σύμφωνα με τους πίνακες της προηγού-

μενης παραγράφου.

Ειδικά για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για τα οποία

δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης και δεν έχει υπολογιστεί

το τέλος του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, εφόσον δεν υ-

πάρχει απαλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του πα-

ρόντος, το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου υπολογί-

ζεται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων

του ακινήτου επί συντελεστή τρία (3). Στην περίπτωση

που δεν υπάρχει και το εμβαδόν του ακινήτου, το ειδικό

τέλος υπολογίζεται, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμε-

νο εδάφιο, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που ελήφθη-

σαν υπόψη για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών.

4. Το τέλος βαρύνει για μεν το 2011 τον κατά τη

17.9.2011 κύριο του ακινήτου της παραγράφου 1 του πα-

ρόντος άρθρου και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρ-

πωτή, για δε το 2012 τον κατά την 28.4.2012 κύριο ή επι-

καρπωτή αντίστοιχα.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους υπο-

λογίζεται κατά το λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη.

5. Στο ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου δεν υπόκει-

νται τα ακίνητα που ανήκουν:

α) στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α.

και τις δημοτικές επιχειρήσεις,

β) στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα της περίπτωσης

ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) α-

ποκλειστικά για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να ε-

πιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και

κοινωφελές έργο τους,

γ) στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης ε΄ της παρ. 7

του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για τα ακίνητα που χρη-

σιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των

θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαι-

δευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών τους,

δ) στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης στ΄ της παρ. 7

του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για τα ακίνητα τα οποία

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι α-

θλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των

αθλητικών τους σκοπών και

ε) τα ακίνητα ξένων κρατών, όταν αυτά χρησιμοποιού-

νται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων υ-

πό τον όρο της αμοιβαιότητας. Επίσης απαλλάσσονται

από το έκτακτο ειδικό τέλος:

α) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και ξενοδο-

χειακών καταλυμάτων.

β) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:

– ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού,

και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα,

– ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων και

γ) Τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτη-

νοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.

6. Κατ’ εξαίρεση των παραγραφών 2 και 3, το ειδικό τέ-

λος του παρόντος άρθρου ισούται με 0,5 ευρώ ανά τε-

τραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από την τιμή ζώνης και

την παλαιότητα του ακινήτου, για ένα ακίνητο που ιδιο-

κατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε:

α) πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως

3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, εφόσον τα τέ-

κνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του

ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το

άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/

1994, Α΄ 151), κατά το οικονομικό έτος 2011, με οικογε-

νειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, του έτους

σελ.ΦΕΚ. 201

επιβολής του τέλους, μέχρι 30.000 ευρώ, ή

β) σε πρόσωπο που είναι το ίδιο ή πρόσωπο που το βα-

ρύνει φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, α-

νάπηρο, κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παρα-

γράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ.

Ομοίως κατ’ εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3 δεν ο-

φείλεται το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου για ένα

ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή

επικαρπία σε μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στα

μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων

προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργα-

σίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού α-

νεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και

Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών

τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και άνεργο που

επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως ά-

νω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι (6) τουλάχι-

στον από τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται κάθε

φορά της ημερολογιακής βάσης υπολογισμού του τέ-

λους, όπως αυτή ορίζεται με την κανονιστική απόφαση

που προβλέπεται στην παράγραφο 13 του παρόντος άρ-

θρου.

Η απαλλαγή του προηγούμενου εδαφίου δεν παρέχε-

ται εφόσον το οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγού-

μενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, υπερβαίνει

το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά

4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Οι προηγούμενες διατάξεις της παρούσας παραγρά-

φου για το μειωμένο συντελεστή τέλους και την απαλ-

λαγή από αυτό, δεν ισχύουν και το τέλος υπολογίζεται

όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3:

α) αν η αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου,

με βάση τα στοιχεία ακινήτων του έτους 2008, υπερβαί-

νει τις 150.000 ευρώ , η οποία προσαυξάνεται κατά

10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ή

β) αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη

με τιμή άνω των 3.000 ευρώ, καθώς και

γ) για το πλέον των 120 τ.μ. εμβαδόν του ιδιοκατοικού-

μενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για

κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ..

7. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου,

ο δικαιούχος του μειωμένου συντελεστή υποβάλλει αί-

τηση στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά-

των (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, είτε ηλε-

κτρονικά είτε μέσω των Κ.Ε.Π.. Με την απόφαση που εκ-

δίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 13, ρυθμί-

ζεται και κάθε αναγκαίο θέμα σχετικό με το χρόνο υπο-

βολής και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων,

την επιβεβαίωση της συνδρομής των προϋποθέσεων ε-

φαρμογής του μειωμένου συντελεστή της προηγούμε-

νης παραγράφου, τον τρόπο ενημέρωσης της Δ.Ε.Η. και

των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος

από τη Γ.Γ.Π.Σ. για τους δικαιούχους του μειωμένου τέ-

λους, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το αρμόδιο όργανο

επιστροφής του επιπλέον τέλους που τυχόν καταβλήθη-

κε από τον δικαιούχο και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την

εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

8. Η βεβαίωση του ειδικού τέλους συντελείται με την

εγγραφή στις 17.9.2011 του ηλεκτροδοτούμενου ακινή-

του στις μηχανογραφικές καταστάσεις της Δ.Ε.Η. και

των λοιπών εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού

ρεύματος και ο κατάλογος αυτός αποτελεί τον τίτλο βε-

βαίωσης για το Ελληνικό Δημόσιο και τον αντίστοιχο

χρηματικό κατάλογο των αρμόδιων Δ.Ο.Υ..

Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. είναι ο προϊστάμενος

της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του κυρίου ή επι-

καρπωτή του ακινήτου κατά την ημερομηνία αρχικής έκ-

δοσης του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. και των εναλλακτι-

κών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος κατ’ έτος.

Η βεβαίωση του τέλους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., αν

δεν καταβληθεί το τέλος μέσω του λογαριασμού κατα-

νάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, διενεργείται μέσα

σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη γνωστοποίη-

ση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγρά-

φου 11, όπως ειδικότερα ορίζεται με την υπουργική από-

φαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγρά-

φου 13 του παρόντος άρθρου.

9. Το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου συνεισπράτ-

τεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευ-

τές ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2011 σε δύο (2) ι-

σόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από τον Ο-

κτώβριο του τρέχοντος έτους μέχρι τον Ιανουάριο του 2012.

10. Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται α-

πό τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλε-

κτρικού ρεύματος αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο

μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών από τη λήξη του μήνα

στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί, όπως

ειδικότερα καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της

παραγράφου 13. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευ-

τές ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να δίνουν στο Ελληνικό

Δημόσιο χρηματικές προκαταβολές έναντι των ποσών

που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του τέλους

και μέχρι 25% του προς είσπραξη ποσού.

Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του α-

νωτέρω τέλους η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευ-

τές ηλεκτρικού ρεύματος παρακρατούν από τις εισπρά-

ξεις ποσοστό 0,25%. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προ-

μηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται να θέτουν

στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών

Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών η-

λεκτρονικά αρχεία που τηρούν και τους ζητούνται από

τη Γ.Γ.Π.Σ. και η Γ.Γ.Π.Σ. δικαιούται να προβαίνει σε πε-

ραιτέρω επεξεργασία των αρχείων αυτών για τους σκο-

πούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

11. Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλ-

λακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν

στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του κατα-

ναλωτή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου , ο οποίος

προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν το επαναχο-

ρηγούν μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο τέλος, σύμ-

φωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα με την υπουργική α-

πόφαση της παραγράφου 13. Αν δεν ζητηθεί η επαναχο-

ρήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλ-

λακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, αφού δια-

γράψουν τον υπόχρεο καταναλωτή, γνωστοποιούν τη

διαγραφή στο Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει

για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Ε-

σόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το

ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η

αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Αν δεν ζητη-

θεί η διακοπή της σύνδεσης, με απόφαση του Υπουργού

Οικονομικών επιβάλλεται σε βάρος της Δ.Ε.Η. ή του ε-

ναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και υπέρ

του Δημοσίου, πρόστιμο ίσο με το τέλος που δεν κατα-

βλήθηκε προσαυξημένο κατά 25%.

12. Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι ο

χρήστης του ακινήτου, ο οποίος καταβάλλει το τέλος

μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού

σελ. ΦΕΚ 202

ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβο-

λή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα

ή μελλοντικά μισθώματα. Η διάταξη του προηγούμενου

εδαφίου κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης συμφωνίας των

συμβαλλόμενων μερών.

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζε-

ται ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία για: α) την εί-

σπραξη του τέλους μέσω των λογαριασμών κατανάλω-

σης του ηλεκτρικού ρεύματος, β) τη βεβαίωση και εί-

σπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από

τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου σε περίπτωση μη

καταβολής του μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης

του ηλεκτρικού ρεύματος, γ) τις προϋποθέσεις επιστρο-

φής του ειδικού τέλους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον

το ακίνητο υπόκειται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 5

ή στο μειωμένο συντελεστή της παραγράφου 6, καθώς

και τον τρόπο και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης

του ειδικού τέλους στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι

δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις απαλλαγής ή ότι εφαρ-

μόστηκε εσφαλμένος συντελεστής προσδιορισμού του,

δ) τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για

την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6, ε) τα

ζητήματα που ορίζονται στην παράγραφο 7 και το πρώτο

εδάφιο της παραγράφου 11 και κάθε αναγκαίο θέμα για

την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 54

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την ημερομη-

νία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.

σελ. ΦΕΚ 203

Αθήνα, 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image