Πώς καθορίζεται το τέλος ταξινόμησης σε μεταχειρισμένα και ιστορικά αυτοκίνητα

Σύμφωνα με εκδοθείσα απόφαση της ΑΑΔΕ για την πραγματική κατάσταση των οχημάτων

9/1/2018

Aπόφαση σχετικά με την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, καθώς και την επιβολή τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα, καθώς και για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

 

Υποβολή αίτησης στην τελωνειακή αρχή

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η απόφαση, ο κάτοχος ενός μεταχειρισμένου, καθώς και ενός ιστορικού αυτοκινήτου υποβάλλει στην αρμόδια τελωνιακή αρχή, η οποία αναλαμβάνει τη βεβαίωση και την είσπραξη του τέλους, αίτηση, έχοντας πληρώσει το παράβολο που προβλέπεται.

 

Με τη σειρά της η τελωνειακή σε τρεις ημέρες το αργότερο, από τη στιγμή που ο δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση, θα πρέπει να υποβάλει στην τελωνειακή περιφέρεια, αντίγραφο της αίτησης, της δήλωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, της άδειας κυκλοφορίας, του τιμολογίου αγοράς και όποια άλλα έγγραφα κριθούν απαραίτητα ούτως ώστε να πιστοποιείται η ταυτότητα του αυτοκινήτου και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

 

Στη συνέχεια ο προϊοστάμενος της τελωνειακής περιφέρειας, αφού παραλάβει την αίτηση, συγκροτεί επιτροπή, η οποία καλείται να εξετάσει την πραγματική κατάσταση του αυτοκινήτου. Επίσης, το αυτοκίνητο μεταφέρεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη στην τελωνειακή περιφέρεια, για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Η κατάσταση του οχήματος εκτιμάται από επιτροπή εμπειρογνωμώνων, η οποία επιβεβαιώνει εάν υπάρχει αντιστοιχία των όσων αναγράφονται στα έγγραφα του αυτοκινήτου, με τη μάρκα, τον εργοστιασιακό τύπο, την έκδοση, τον αριθμό πλαισίου, το μοντέλο κλπ.

 

Συν τοις άλλοις η επιτροπή εμπειρογνομώνων ελέγχει τα μηχανολογικά και ηλεκτρικά μέρη, καθώς και το αμάξωμα του αυτοκινήτου, τα χιλιόμετρα, τα φρένα, το συναγερμό, τις ζάντες και όλα τα φέροντα στοιχεία και συντάσσει πρακτικό πραγματογνωμοσύνης, το οποίο δίνει στον προϊστάμενο της τελωνειακής περιφέρειας.

 

Τι ισχύει για τα ιστορικά αυτοκίνητα

 

Σε αυτή την περίπτωση ο προϊστάμενος της τελωνειακής περιφέρειας ορίζει δύο εισηγητές, οι οποίοι εξετάζουν το αυτοκίνητο και εφόσον κριθεί αναγκαίο μεταφέρεται το αυτοκίνητο στην έδρα της τελωνειακής περιφέρειας.

 

Ο υπολογισμός του ιστορικού τέλους ταξινόμησης γίνεται με την εξέταση του εργοστασιακού τύπου, του κανονισμού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και των εκπομπών ρύπων, των κυβικών, καθώς και της μάρκας. Λαμβάνονται επίσης υπόψη τα χιλιόμετρα, τα οποία σχετίζονται με τα χιλιόμετρα του τελευταίου σέρβις, καθώς και αυτών που αναγράφονται στο τιμολόγιο πώλησης. Επιβεβαιώνεται επίσης η πραγματικά πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία, εφόσον η πρώτη άδεια κυκλοφορίας εκδόθηκε πριν τις 28/12/2013.

 

Επιπλέον, προσδιορίζεται η τιμή χονδρικής πώλησης, βάσει τιμοκαταλόγων.

 

Τα τέσσερα βήματα που ακολουθεί ο προϊοστάμενος για τον ορισμό του τέλους

 

1. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας υποβάλλει άμεσα, κατά περίπτωση, το πρακτικό πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της απόφασης ή το πρακτικό εισήγησης για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και ολόκληρο το φάκελο με τα στοιχεία της υπόθεσης, στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., της Α.Α.Δ.Ε., για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του εν λόγω αυτοκινήτου ή για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, αντίστοιχα, από την Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.

2. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες εκτός Αττικής, υποβάλλουν τα ως άνω πρακτικά, μέσω της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, προς ενημέρωση του Εισηγητή της ως άνω Ειδικής Επιτροπής, όπως έχει οριστεί με την απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών αυτής.

3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. υποχρεούται να συγκαλεί την Ειδική Επιτροπή, όπως έχει συσταθεί και ισχύει, τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο για την εξέταση των φακέλων που έχουν υποβληθεί σε αυτήν, είτε για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, είτε για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης των αντίστοιχων αυτοκινήτων.

4. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής κοινοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες, για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, Τελωνειακές Αρχές, για τον επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3 της παρούσας ή για τη βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης, με βάση το ιστορικό τέλος ταξινόμησης, στις περιπτώσεις του άρθρου 4 της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, καθώς και για την έκδοση των πιστοποιητικών ταξινόμησης των αυτοκινήτων.

 

 

 

 

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image