ΣΕΠΕ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ για την μη ύπαρξη ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ σε κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό.Ενεργοποιείται η σχετική διάταξη (του 1999) και για τις Μικρομεσαίες

Το σχόλιο μας πριν την ενημέρωση:

Εν μέσω οικονομικής κρίσης και ενώ υπάρχει προσπάθεια διατήρησης των θέσεων εργασίας στις μικομεσαίες επιχειρήσεις το Δημόσιο (δια των υπαλλήλων του) φέρνει στην επιφάνεια υποχρεώσεις που ψηφίσθηκαν πριν χρόνια, παρέμειναν ανενεργές επί χρόνια και προσπαθεί να εισπράξει πρόστιμα από την μη εφαρμογή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ποσοστό από κάποια πρόστιμα καταλήγει, μέσω τροφοδοσίας κονδυλίων, για υπερωρίες στους υπαλλήλους που τα επιβάλλουν, σε κάποια Υπουργεία.

Παράδειγμα η ενεργοποίηση υποχρέωσης των εργοδοτών που απασχολούν από ΕΝΑ άτομο και πάνω και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ότι πρέπει να έχουν και να επιδεικνύουν κατά τον επιτόπιο έλεγχο των Ελεγκτών του ΣΕΠΕ (τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης) έγγραφο που θα έχει συντάξει ο Τεχνικός Ελέγχου της Επιχείρησης (που πρέπει να έχουν όλες οι επιχειρήσεις) με τίτλο: ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΝΟΥ, το οποίο είναι συγκεκριμμένο ανάλογα με το αντικείμενο εργασιών , τις εγκαταστάσεις κλπ της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.

Αν και η Εταιρία μας δεν είναι δυνατόν να συντάσει αυτή την εκτίμηση εντούτοις είναι υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε ΚΑΙ για ΑΥΤΗ την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΑΣ σε μια προσπάθεια να περιορισθεί το μη λειτουργικό σας κόστος (πρόστιμα). Σήμερα ενημερωθήκαμε ότι το ΣΕΠΕ του Ν.Καβάλας δίνει προθεσμία ενός μηνός για την συμμόρφωση. Αυτό ισχύει σήμερα μετά από 10-15 ημέρες θα ισχύει η προειδοποίηση; Εμείς δεν γνωρίζουμε.

Η ενημέρωση:

Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ), αναφέρεται στις διατάξεις του Π∆ 17/1996 (το οποίο συμπληρώνεται με το Π∆.159/1999) και αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση καθώς επίσης και ένα βασικό μέσο αυτοέλεγχου της κάθε επιχείρησης, εφόσον εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων τόσο στις φάσεις του ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος, όσο και σε αυτές της πρόληψης και προαγωγής της εργασιακής υγείας και ασφάλειας. Επίσης σαφή αναφορά της υποχρεώσης – η παράβαση της οποίας επιφέρει πρόστιμα – υπάρχει και στον Ν.3850/2010  τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ

Το κείμενο του άρθρου 8 που αναφέρεται στο περιεχόμενο της ΓΕΕΚ και μας δίνει μια ιδέα για το περιεχόμενο της έκθεσης που πρέπει να δρα προληπτικά .

Στο ίδιο άρθρο του ΠΔ.17/1996 αναφέρονται και άλλες υποχρεώσεις της επιχείρησης για τα εργατικά ατυχήματα.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 17/ΦΕΚ Α` 11/1996
(ημερ.ελέγχου 10/09/2014 από την βάση δεδομένων της NOMOS)
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

`Αρθρο 8 – Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών

1. Ο εργοδότης οφείλει:

α) Να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, γιατρό εργασίας, ΕΣΥΠΠ ή ΕΞΥΠΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στους ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κόθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

β) Να καθορίζει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν και, αν χρειαστεί, το υλικό προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

2. Επιπλέον ο εργοδότης οφείλει:

α) Να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες “στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές”.
του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

*** Η φράση “στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές” προστέθηκε με την παρ.6 άρθρ.2 ΠΔ 159/1999,ΦΕΚ Α 157/3.8.1999.

β) Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμβάντων, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 (παράγραφος 1) και του άρθρου 9 (παράγραφος 1) του ν. 1568/85.

γ) Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο. ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.

“3. Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας από την επιχείρηση με σκοπό :

α. να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή τι θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων,

β. να διαπιστωθούν κατά πόσον και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν, κι αν αυτό δεν είναι δυνατόν,

γ. να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν, για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.

4. Η εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει την αναγνώριση και καταγραφή των κινδύνων που υπάρχουν στην επιχείρηση, καθώς και αυτών που ενδέχεται να εμφανισθούν (π.χ. κίνδυνος πτώσης, κίνδυνος από μηχανήματα και εξοπλισμό, κίνδυνος πυρκαγιάς, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, κίνδυνος έκρηξης, κίνδυνος από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες – φυσικούς, χημικούς βιολογικούς -, κίνδυνος από την οργάνωση της εργασίας, κλπ.).

5. Για την πληρότητα και αποτελεσματικότητα της εκτίμησης του κινδύνου από τον τεχνικό ασφάλειας και τον γιατρό εργασίας γίνεται ποιοτικός και όπου απαιτείται και ποσοτικός προσδιορισμός των βλαπτικών παραγόντων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού αυτού, καθώς και τα βιολογικά αποτελέσματα της έκθεσης μέσω περιοδικών προληπτικών ιατρικών εξετάσεων που θα γίνονται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη.

6. Η εκτίμηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις βασικές αρχές πρόληψης του άρθρου 7 (παράγραφος 7) του Π.Δ. 17/96 και να εντοπίζει τη φύση του κινδύνου, το βαθμό σοβαρότητάς του, τη διάρκεια έκθεσης των εργαζομένων σ` αυτόν και τη συχνότητα εμφάνισής του.

7. Επίσης κατά την εκτίμηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καταγραφή και ανάλυση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, που προβλέπεται στα άρθρα 6 και 9 του Ν. 1568/85 και στο άρθρο 8 του Π.Δ. 17/96.

8. Η “γραπτή εκτίμηση του κινδύνου” τίθεται με ευθύνη του εργοδότη, στη διάθεση εκπροσώπων των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας και αποτελεί θέμα που συζητείται στις κοινές συνεδριάσεις τους με τον εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1568/85.

9. Τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά την παραπάνω συστηματική εξέταση καθώς και τα συμπεράσματα που εξάγονται, καταγράφονται και αποτελούν την “γραπτή εκτίμηση του κινδύνου”.
Λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της “γραπτής εκτίμησης του κινδύνου” καθώς και άλλες σχετικές οδηγίες που αφορούν στη σύνταξή της, μπορούν να προσδιορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη του ΣΥΑΕ.”

*** Οι παρ.3-9 προστέθηκαν με την παρ.6 άρθρ.2 ΠΔ 159/1999, ΦΕΚ Α 157/3.8.1999.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image