!!! Σημαντικές αλλαγές από 01/03/2015 στον τρόπο λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. – Δελτίο τύπου του Επιμελητηρίου Καβάλας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Καβάλα 27.02.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΗ (https://services.businessportal.gr)
Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ότι ισχύουν τα κάτωθι :

1. Από 28/2/2015 τα πιστοποιητικά μεταβολών καθώς και τα αντίγραφα των καταστατικών των επιχειρήσεων θα εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά κατόπιν ηλεκτρονική αίτησης της επιχείρησης. (ν.4314/14 ΦΕΚ 265/2014 άρθρο 81) μέσα από την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr .

Επισημαίνεται ότι δεν θα είναι δυνατή η έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών όπως και των αντιγράφων των καταστατικών με άλλο τρόπο εκτός από τον εξ αποστάσεως ηλεκτρονικό με ψηφιακή υπογραφή.

2. Όλες οι επιχειρήσεις που είναι μέλη του Επιμελητηρίου αλλά και οι επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη του αλλά είναι υποχρεωτική η εγγραφή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), πρέπει να επισκεφτούν την παραπάνω ιστοσελίδα και να πάρουν κωδικούς ΓΕΜΗ (Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Κ2-4946/15-10-2014 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2919-30/10/2014 τεύχος δεύτερο άρθρο 2).

3. Από 28/2/2015 τα αιτήματα των ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ που αναφέρονται στην παραπάνω ιστοσελίδα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

4. Από 28/2/2015 οποιοδήποτε αίτημα γίνει ηλεκτρονικά μέσα από την παραπάνω πλατφόρμα (ιστοσελίδα) καταχωρείται ψηφιακά χωρίς την υποχρέωση κατάθεσης φυσικού φακέλου στο ΓΕΜΗ.

5. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 79752-30/12/2014 καθορίζονται τα Ενιαία Ειδικά Τέλη του ΓΕΜΗ τα οποία θα πληρώνονται αποκλειστικά μέσα από την παραπάνω πλατφόρμα- ιστοσελίδα πριν τη υποβολή του αιτήματος της επιχείρησης.

6. Παρακαλούνται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση της τήρησης της μερίδας τους στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το ν. 3419/2005) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να είναι έτοιμες στις αλλαγές που επιφέρει ο νέος ν.4314/2014

7. Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιχειρήσεις της Καβάλας, μπορούν να απευθυνθούν στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου Καβάλας 2510 222212 (εσωτ. 1), διαφορετικά, στα κατά τόπους επιμελητήρια.

Ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καβάλας
Άγγελος Τσατσούλης

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image