Σύντομα η «λύση» για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Έγγραφη απάντηση έδωσε η ΓΓΠΚ σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Γιώργος Δημαράς, και η οποία αφορά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι έχουν συνάψει στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο.
Η απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης προστασίας καταναλωτή:

Αρ.πρωτ. 106520/20.10.2015

Σε απάντηση της υπ’ αρίθμ Α.Π. 233/13.10,15 Ερώτησης του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γεώργιου Δημαρά, σας γνωρίζουμε ότι:

Η υπόθεση των ενυπόθηκων δανείων σε ελβετικό φράγκο αφορά μεγάλο αριθμό Ελλήνων δανειοληπτών, καθώς η υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με το συγκεκριμένο νόμισμα, πράξη μονομερούς χαρακτήρα της Κεντρική Τράπεζας της Ελβετίας, επιβαρύνει σημαντικά τους δανειολήπτες.

Το άρθρο 2, παρ.6 του Ν.2251/1994, καθώς και η διάταξη του άρθρου 2, παρ.7, περ. ια, αποτελεί τη νομική βάση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (αρ. 23/2014), η οποία εκδίκασε σχετική αγωγή δανειολήπτη που έχει συνάψει σύμβαση στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο, κατά συγκεκριμένης τράπεζας.

Αντίστοιχες πρωτόδικες αποφάσεις έχουν ληφθεί από τα Μονομελή Πρωτοδικεία Ρόδου και Λαμίας, σύμφωνα με τις οποίες έγινε δεκτή η αίτηση δανειοληπτών ελβετικού φράγκου και διατάσσεται η τράπεζα να ανέχεται την καταβολή των δόσεων με ισοτιμία την αρχική η μικρότερη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού παρακολουθούν προσεκτικά την εξέλιξη των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων και εξετάζουν νομοθετικές προτάσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις αποφάσεις αυτές.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που οι υποθέσεις αυτές καταστούν αμετάκλητες, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της σχετικής διάταξης του άρθρου 10 παρ.21 του Ν.2251/1994, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα του αρμόδιου Υπουργού, με απόφασή του να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις προσαρμογής της συναλλακτικής συμπεριφοράς των προμηθευτών στο δεδικασμένο αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων επί αγωγών καταναλωτή ή ενώσεων καταναλωτών, καθώς οι συνέπειες του δεδικασμένου έχουν ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.

Όσον αφορά στη σχετική πρόταση την οποία υπέβαλε πρόσφατα η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή για την επίλυση των συγκεκριμένων υποθέσεων, δύναται να αποτελέσει βάση για συμβιβαστική επίλυση των διαφορών στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο, εφόσον υπάρχει συμφωνία και των δύο εμπλεκόμενων μερών.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην προσφάτως εκδοθείσα ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/17/ΕΕ για την ενυπόθηκη πίστη υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που ρυθμίζει τα δάνεια σε ξένο νόμισμα και τα δάνεια μεταβλητού επιτοκίου.
Ειδικότερα, προβλέπεται ειδικό κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση του δικαιώματος του καταναλωτή να μετατρέψει τη σύμβαση πίστωσης σε εναλλακτικό νόμισμα τηρουμένων κάποιων προϋποθέσεων, καθώς και για τον περιορισμό του συναλλαγματικού κινδύνου οποίο είναι εκτεθειμένος ο καταναλωτής βάσει της σύμβασης πίστωσης.

Η εν λόγω Οδηγία εφαρμόζεται σε συμβάσεις ενυπόθηκης πίστης που θα συναφθούν μετά από τις 21 Μαρτίου 2016, ενώ ρητά ορίζεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν περαιτέρω ρυθμίσεις για τα δάνεια σε ξένο νόμισμα, με την προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
Η ενσωμάτωση της Οδηγίας, με καταληκτική ημερομηνία την 21η Μαρτίου 2016, αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ στην αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου μας. Το έργο της επιτροπής ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου του τρέχοντοςέτους με ενδεχόμενη παράταση του έργου της περί τα τέλη Ιανουαρίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες που προβλέπονται για την ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη.

Ο Γενικός Γραμματέας εμπορίου και προστασίας καταναλωτή.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image