Τέλη κυκλοφορίας 2013 – ΠΟΛ.1206 & Εφαρμογή Eκτύπωσης

Για να εισέλθετε στην Εφαρμογή Εκτύπωσης Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, πατήστε εδώ.

Ακολουθεί η Σχετική ΠΟΛ που αφορά την Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και τον καθορισμό διαδικασίας είσπραξης τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών έτους 2013 και επομένων ετών:

ΠΟΛ.1206/13.11.2012

ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης τελών κυκλοφορίας  των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών έτους 2013 και επομένων ετών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (152 Α’) με τις οποίες καθορίζονται τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2012 και επομένων ετών,

3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (247 Α’),

4. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.δ.356/1974 (90 Α’) (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει, με τις οποίες προβλέπεται ότι μπορεί να ανατεθεί κατ’ εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές και ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.

5. Τις διατάξεις του ν.2472/1997 (50 Α’), «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

6. Το π.δ. 284/88 (128 Α’) «περί Oργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,

7. Την αρ. Δ6Α1066361 ΕΞ2012/26-4-2012 (1363 Β’) Απόφαση με θέμα «Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κ.λ.π.»,

8. Την υπ΄αριθμ ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19-9-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (2574 Β’), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη»,

9. Την με αρ. πρωτ. Δ5Α 1145876 ΕΞ2012/23.10.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων στη διαδικασία είσπραξης των τελών κυκλοφορίας έτους 2013 καθώς και την διευκρινιστική αυτής με αρ. πρωτ. Δ5Α 1151083 ΕΞ2012/02.11.2012,

10. Την υπ΄αριθμ. Δ5Α 1153741 ΕΞ 2012/09.11.2012 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (129668 αύξοντας αριθμός καταχώρισης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμών της Υ.Δ.Ε),

11.  Την ανάγκη καθορισμού:

α) των φορέων που θα εισπράξουν τα τέλη κυκλοφορίας και τα οφειλόμενα κατά περίπτωση πρόστιμα έτους 2013 για λογαριασμό του Δημοσίου καθώς και της αμοιβής αυτών,

β) της διαδικασίας καταβολής των τελών κυκλοφορίας από τους υποχρέους προς τούτο κατόχους αυτοκινήτων οχημάτων και

γ) του τρόπου απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών στο Δημόσιο,

12. Την διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσης θα προκληθεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 2.583.000,00 ευρώ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών και αφορά στην αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε και των φορέων που θα εισπράξουν τα τέλη κυκλοφορίας όλων των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης οχημάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1

Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων έτους 2013

1. Αναθέτουμε την είσπραξη των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών (Ι.Χ & Δ.Χ) έτους 2013, η οποία γίνεται μέσω της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. ( ΔΙΑΣ Α.Ε.) στους κάτωθι φορείς:

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2. ALPHA BANK Α.Ε.

3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Α.Τ.Ε  ΒΑΝΚ

4. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε

5. EUROBANK – ERGASIAS  S.A

6. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

7. CITIBANK INTERNATIONAL PLC

8. MARFIN – ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.Ε.

9. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

10. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

11. MILLENIUM BANK  Α.Ε.

12. ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

13. ΤΡΑΠΕΖΑ  PROBANΚ Α.Ε.

14. ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

15. FBBank – ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

16. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    Λ.Τ.Δ.

17. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ  Α.Ε.

18. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

19. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)

20. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

21. HSBC  BANK  PLC

22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ

23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ

26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

30. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

31. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

32. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

33. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ

34. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

Οι φορείς αυτοί ύστερα από την αριθ. Δ5Α 1145876 ΕΞ2012/23-10-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αριθ.  Δ5Α 1151083 ΕΞ2012/2-11-2012 διευκρινιστική αυτής απεδέχθησαν τη συμμετοχή τους στην διαδικασία είσπραξης των τελών κυκλοφορίας.

2. Η ανάθεση είσπραξης αφορά τέλη κυκλοφορίας έτους 2013, που καταβάλλονται εμπρόθεσμα και εκπρόθεσμα για ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες.

3. Οι κατά τα ανωτέρω φορείς είσπραξης των εσόδων από τέλη κυκλοφορίας μπορούν να εισπράττουν αυτά και μέσω του διαδικτύου (Web), ΑΤΜ ή άλλων εναλλακτικών δικτύων.

4. Δεν απαιτείται εκ μέρους των υποχρέων τήρηση λογαριασμού στον φορέα είσπραξης τον οποίο θα επιλέξουν προκειμένου να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας.

5. Η αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε., για τη συμμετοχή της στη διαδικασία είσπραξης των τελών κυκλοφορίας έτους 2013, που αφορά στο χρόνο έως και την 31-12-2013,  ορίζεται στο ποσό των 0,05 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η αμοιβή των φορέων στους οποίους έχει ανατεθεί η κατά τα ανωτέρω είσπραξη των τελών κυκλοφορίας  ορίζεται στο ποσό των:

α) 0,30 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω καταστήματος και

β) 0,10 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (Web, ΑΤΜ κ.λπ.).

Κατά την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής θα γίνουν οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις.

6. Στους υποχρέους προς καταβολή τελών κυκλοφορίας και τυχόν οφειλομένων προστίμων  δεν μπορεί να επιβληθεί, για κανένα λόγο, κάποια περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση από τους φορείς είσπραξης.

7. Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το Ελληνικό Δημόσιο στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

8. Η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0874, ειδικός φορέας  23-110 του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 2

Διαδικασία είσπραξης τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων έτους 2013 και επομένων ετών 

1. Η διαδικασία είσπραξης των τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και επομένων ετών που ορίζεται με την παρούσα, αφορά στα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας, για ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης οχήματα, τα οποία καταβάλλονται εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα.

Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή των τελών κυκλοφορίας που πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους αυτού που αφορά.

Εξαιρετικά, για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013 θεωρείται εμπρόθεσμη η καταβολή που πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από την 15η Νοεμβρίου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2012.

2.  Για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας απαιτείται «Κωδικός Πληρωμής», τον οποίο οι υπόχρεοι μπορούν να προμηθευτούν ως ακολούθως:

α)  Μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ.

i.  Οι πιστοποιημένοι στο TAXISnet φορολογούμενοι εισάγουν το προσωπικό όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους. Στη συνέχεια, με την επιλογή:

• «Κατάσταση οχημάτων», εμφανίζονται τα στοιχεία του οχήματος ή των οχημάτων τα οποία ανήκουν στο φορολογούμενο και τυχόν στην/στον σύζυγό του, σύμφωνα με το αρχείο της Γ.Γ.Π.Σ., όπως αυτό ενημερώνεται από το αρχείο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ειδικότερα, εμφανίζονται τα στοιχεία του υποχρέου σε καταβολή και ανά όχημα, ο αριθμός κυκλοφορίας, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, η ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, η κατάσταση του οχήματος (σε κίνηση ή σε ακινησία), η σχέση του με άλλα οχήματα (έλξη τροχόσπιτου κ.λπ.), η φορολογική υποχρέωση (κανονική πληρωμή, απαλλαγή κ.λπ.), καθώς και η βάση υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας.

• «Εκτύπωση Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας», εκτυπώνεται για κάθε όχημα, εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, «Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας», το οποίο περιέχει στοιχεία του ιδιοκτήτη και του οχήματος, τα ποσά των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, καθώς και τον «Κωδικό Πληρωμής».

Σε περίπτωση που έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013, επί του «Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας» θα εμφανίζεται σχετική ένδειξη.

• «Αρχείο σε Φύλλο Εργασίας», εφόσον ο φορολογούμενος είναι ιδιοκτήτης μεγάλου πλήθους οχημάτων, παράγεται αρχείο με τις πληροφορίες που περιέχονται στο «Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας»  για κάθε ένα από τα οχήματά του.

ii.  Εναλλακτικά, οι πιστοποιημένοι και οι μη πιστοποιημένοι στο TAXISnet φορολογούμενοι, μέσω εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ., καταχωρούν τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο πρόκειται να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται δυνατότητα εκτύπωσης του «Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας» για το συγκεκριμένο όχημα.

β) Μέσω των εισπρακτικών φορέων, εφόσον διαθέτουν την σχετική υποδομή.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να προσκομίζουν την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο θα καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας ή φωτοαντίγραφο αυτής και να γνωστοποιούν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδιοκτήτη του οχήματος ή ενός εκ των συνιδιοκτητών, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία ως προς τα εμφανιζόμενα κατά τα προαναφερθέντα στοιχεία κατόχου – οχήματος, ο φορολογούμενος πρέπει να απευθύνεται:

• στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του, όταν τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ίδια με τα αντίστοιχα που είναι τυπωμένα στην άδεια

• σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όταν διαφέρουν από τα αντίστοιχα της αδείας κυκλοφορίας, προσκομίζοντας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

• σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όταν εμφανίζεται όχημα το οποίο δεν ανήκει στον φορολογούμενο, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά

• στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, όταν δεν είναι ενημερωμένα τα στοιχεία οχήματος για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ή τη θέση αυτού σε ακινησία, με την προσκόμιση των κατά περίπτωση προβλεπομένων δικαιολογητικών

3. Εξαιρετικά, τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων καταβάλλονται:

• στα κλιμάκια των Δ.Ο.Υ. στην Αττική ή στις κατά περίπτωση αρμόδιες Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας, όταν η καταβολή τελών κυκλοφορίας γίνεται προ της χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος

• σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. όταν απαιτείται διόρθωση στοιχείων αρχείου οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. ή όταν αποδεδειγμένα δεν παρέχεται από το σύστημα «Κωδικός Πληρωμής», ή όταν έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, με πράξη Αστυνομικής Αρχής, λόγω οφειλής τελών κυκλοφορίας

• μόνο στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση άρσης εκούσιας ή αναγκαστικής ακινησίας

4. Για κάθε συναλλαγή, εφόσον αυτή διενεργείται με πληρωμή μέσω Καταστήματος των προαναφερομένων φορέων (χρέωση λογαριασμού ή μετρητά), παραδίδεται στον φορολογούμενο απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, στην οποία, πέρα από τα πλήρη στοιχεία του φορέα είσπραξης, αναγράφονται:

α.  ο «Κωδικός Πληρωμής»

β.  ο αριθμός φορολογικού μητρώου του κατόχου οχήματος

γ.  ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

δ.  ο αριθμός συναλλαγής

ε.  η ημερομηνία και

στ. το συνολικό ποσό καταβολής αριθμητικώς και ολογράφως.

Για πληρωμές μέσω των Α.Τ.Μ., θα εκτυπώνεται απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, στην οποία θα αναγράφονται:

α.  ο «Κωδικός Πληρωμής»

β.  ο αριθμός φορολογικού μητρώου του κατόχου οχήματος

γ.  ο αριθμός συναλλαγής

δ.  η ημερομηνία και

ε. το συνολικό ποσό καταβολής.

Για πληρωμές μέσω διαδικτύου (WEB), θα τίθεται στη διάθεση του φορολογουμένου  αποδεικτικό εκτελεσμένης εντολής πληρωμής τελών κυκλοφορίας, στο οποίο θα αναγράφονται:

α.  ο «Κωδικός Πληρωμής»

β. ο αριθμός φορολογικού μητρώου του κατόχου οχήματος

γ.  ο αριθμός συναλλαγής

δ.  η ημερομηνία και

ε. το συνολικό ποσό καταβολής

5. Το αρχείο πληρωμών τελών κυκλοφορίας θα αποστέλλεται από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Γ.Γ.Π.Σ. και θα περιέχει πλήρη στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση. Οι πληρωμές που διενεργούνται με μη έγκυρο «Κωδικό Πληρωμής» απορρίπτονται.

Σε περίπτωση απόρριψης πληρωμής ή λανθασμένης πληρωμής,  η ΔΙΑΣ Α.Ε. δίνει στο αρμόδιο γραφείο παρακολούθησης ηλεκτρονικών εισπράξεων και ηλεκτρονικών επιστροφών εσόδων (Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ.) πλήρη στοιχεία της πληρωμής για ενημέρωσή του.

6. Σε περίπτωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας από τους υποχρέους με “Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας” στους εισπρακτικούς φορείς, η εκτύπωση αυτή πρέπει να διατηρείται στο αρχείο τους για πέντε έτη.

Άρθρο 3

Απόδοση εισπραττομένων ποσών στο Δημόσιο

1. Οι οριζόμενοι στην παρούσα απόφαση φορείς είσπραξης αποδίδουν τα εισπραττόμενα ποσά στο Ελληνικό Δημόσιο την επομένη της είσπραξης ημέρα.

Η απόδοση των ποσών αυτών γίνεται με εντολή της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι λογαριασμοί αυτών και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των εισπράξεων ο λογαριασμός 200/1/21010 Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.

Με την πίστωση του ανωτέρω λογαριασμού, η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού χωριστή απόδειξη κατάθεσης για τις εισπράξεις αυτές, η οποία εισάγεται στο ημερολόγιο πληρωμών χρεώνοντας το λογαριασμό 200/1/21010 Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και πληρωμών.

2. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεως με ονομασία «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων Οχημάτων», με ανάλυση ανά φορέα είσπραξης, αριθμό εγκύρων συναλλαγών, ποσό και γενικό σύνολο.  Επίσης, η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει αντίτυπο της εντολής κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων – Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ., για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας.

Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εισάγει το γενικό σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας τον λογαριασμό 111-764 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων».

Επιπλέον, η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει στο τέλος κάθε μήνα στην παραπάνω Δ.Ο.Υ., τις εισπράξεις των ανωτέρω εσόδων, τις πρωτότυπες ημερήσιες καταστάσεις του μήνα σε δύο (2) αντίτυπα και την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση για την λογιστική τακτοποίηση της Δ.Ο.Υ.

4. Η Γ.Γ.Π.Σ. (Δ/νση 30η Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), με βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από τη ΔΙΑΣ Α.Ε., δημιουργεί ανά μήνα ένα συγκεντρωτικό χρηματικό κατάλογο και αντίστοιχα ένα συγκεντρωτικό διπλότυπο στη γραμμή Χ.Κ., τον οποίο αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ώστε να γίνεται η ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων προϋπολογισμού ως προς την βεβαίωση και είσπραξη ανά ΚΑΕ εσόδου.

5.  Εφόσον οι φορείς είσπραξης  καθυστερούν υπαιτίως την απόδοση των ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης θα καταλογίζει τόκους υπερημερίας επί των ποσών αυτών. Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΔΙΑΣ Α.Ε., το Ελληνικό Δημόσιο θα λαμβάνει ως αποζημίωση ποσό ίσο με τον τόκο υπερημερίας, καταλογιζόμενο από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης.

Η ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης για τέτοιες καθυστερήσεις θα γίνεται από την Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων – Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τελών κυκλοφορίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η εκπρόθεσμη απόδοση ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο, που αφορούν εμπρόθεσμες καταβολές, που έχουν πραγματοποιηθεί από τους φορολογουμένους, στους φορείς είσπραξης. Οι φορείς αυτοί ευθύνονται έναντι των πελατών τους για τις συνέπειες της μη εμπρόθεσμης  καταβολής των τελών κυκλοφορίας.

Άρθρο 4

Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image