Τα αποτελέσματα του εξωδικαστικού μηχανισμού έως σήμερα

Με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Χρέους, απάντησε σε ερώτηση βουλευτή σχετικά με τα κριτήρια για την ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, αλλά και σχετικά με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από την ένταξη των επιχειρήσεων σε αυτόν.

Αναλυτικά στο έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας αναφέρονται τα εξής:

  • Τα κριτήρια ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό είναι τα ευνοϊκότερα στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα προβλέπουν:

    –  Η επιχείρηση πρέπει να είναι βιώσιμη. Αυτό τεκμηριώνεται με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους:

α) για απλογραφικά βιβλία: θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή
β) για διπλογραφικά βιβλία:
i) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
ii) έχει θετική καθαρή θέση (equity).

Τα ανωτέρω πρέπει να ισχύουν έστω σε μία από τις τρεις χρήσεις που προηγήθηκαν της υποβολής της αίτησης.
– Η επιχείρηση να είχε οφειλές κατά την 31/12/2016:

■ σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών ή ρυθμισμένες μετά την 1/7/2016 ή
■ ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ ή ΕΦΚΑ) ή
■ επιταγές που σφραγίστηκαν ή διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους.

Εφόσον η επιχείρηση είχε χρέη εντός του 2016, τότε μπορεί να ρυθμίσει το σύνολο των χρεών της, που έχει κατά τη στιγμή της αίτησης, ωστόσο με διαφορετικό τρόπο για το κάθε είδος χρέους.
Εφόσον η επιχείρηση δεν είχε χρέη μέχρι την 31/12/2016, τότε δεν είναι αποδεκτό να ενταχθεί στο Μηχανισμό, με σκοπό να αποτρέψει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι θα δημιουργήσουν δολίως νέα χρέη για να λάβουν τα οφέλη του Νόμου.

– Η επιχείρηση να έχει συνολικό ύψος οφειλών άνω των 20.000 €, αθροιστικά προς όλους τους πιστωτές, δηλαδή δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, προμηθευτές και εργαζομένους.

  • Όσον αφορά το ζήτημα των αιτήσεων υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό:

Χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία και βρίσκονται σε διάφορα στάδια του Μηχανισμού. Εξ αυτών, κατά τις πρώτες 20 εβδομάδες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, 11 επιχειρήσεις έχουν ρυθμίσει επιτυχώς τα χρέη τους με διαγραφή μέρους της οφειλής και σημαντική επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής του υπολειπόμενου ποσού.

Συγκεκριμένα:

– 14.406 πρόσωπα ξεκίνησαν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Εξ αυτών τα 4.653 έχουν εισάγει τα βασικά στοιχεία και:

■ 2.264 δεν πέρασαν τον έλεγχο επιλεξιμότητας (δηλαδή δεν πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής), κυρίως επειδή δεν διαθέτουν πτωχευτική ιδιότητα

■ 2.389 πέρασαν τον έλεγχο επιλεξιμότητας (δηλαδή πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής)

→ από τις 391 αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά:

■ 125 βρίσκονται σε διμερή διαπραγμάτευση με τον έναν μεγάλο πιστωτή τους, ο οποίος διαθέτει άνω του 85% των συνολικών οφειλών του. Εξ αυτών 18 διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε ρύθμιση, ενώ 11 έχουν ρυθμίσει επιτυχώς τα χρέη τους.

■ 266 ανατέθηκαν σε συντονιστές για έλεγχο.

→ από τις 142 αιτήσεις για τις οποίες οι συντονιστές ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον έλεγχο:

■ σε 69 περιπτώσεις εκκρεμεί η απάντηση των πιστωτών

■σε 14 περιπτώσεις αρνήθηκαν οι πιστωτές, επειδή το προτεινόμενο ποσό αποπληρωμής από τον οφειλέτη είναι μικρότερο από την αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του, καθώς και τα διαθέσιμα εισοδήματά του

■ σε 59 περιπτώσεις υπήρξε απαρτία των πιστωτών και ήδη οι 49 από αυτές βρίσκονται στη φάση της διαπραγμάτευσης.

→ Σχετικά με τις 11 συμφωνίες ρύθμισης χρεών που έχουν επιτευχθεί σε διμερές επίπεδο:

■ 9 υποθέσεις αφορούν τον ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ και χρέη 20.000-65.000 ευρώ, πλην μίας περίπτωσης που αφορά επιχείρηση με χρέος 320.000 ευρώ. Η ρύθμιση που έλαβαν περιλαμβάνει 85% διαγραφή (κούρεμα) προσαυξήσεων και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού σε 120 δόσεις.

■ 2 υποθέσεις αφορούν χρέη προς τράπεζες, μία περίπτωση με χρέη ύψους περίπου 25.000 ευρώ και μία περίπτωση με χρέη ύψους περίπου 400.000 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω δεδομένων σημειώνονται τα ακόλουθα:

Η κυβέρνηση, με πλέγμα παρεμβάσεων, έχει ήδη διαμορφώσει το αυστηρότερο στην Ευρώπη πλαίσιο προάσπισης της πρώτης κατοικίας. Στόχος αυτού του πρωτοφανούς, ως προς τις δικλείδες προστασίας, θεσμικού πλαισίου είναι:

  • Πρώτον, η ευρύτερη δυνατή κάλυψη όλων των κατηγοριών οφειλετών, που αδυνατούν πραγματικά να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις που συσσώρευσαν κατά την περίοδο της κρίσης. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στους οικονομικά αδύναμους και κοινωνικά ευάλωτους οφειλέτες, για τους οποίους άμεσα ενεργοποιείται ο θεσμός της επιδότησης της δόσης για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας τους.

  • Δεύτερον, η μη δημιουργία περιθωρίων κακόβουλης χρήσης των προστατευτικών εργαλείων, κυρίως από άτομα ή επιχειρήσεις υψηλότερου εισοδήματος, τους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δηλαδή αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις οφειλές τους αλλά το αποφεύγουν με δόλια μέσα.

Έχουν προβλεφθεί αυστηρές προϋποθέσεις και δικλείδες ασφαλείας, που περιέχουν άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, καθώς και διασταυρώσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, ώστε να εντοπιστούν όσοι καταχρηστικά έχουν κάνει αίτηση προστασίας, επιδιώκοντας ουσιαστικά να κερδίσουν χρόνο.

Όλα τα φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι,ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κλπ) καθώς και οι μικροέμποροι (που έχουν μεν την πτωχευτική ικανότητα αλλά έχει κριθεί από τα δικαστήρια ότι χρήζουν όμοιας προστασίας με την προηγούμενη κατηγορία) μπορούν μέχρι το τέλος του 2018 να καταθέσουν αίτηση για ένταξή τους στον Νόμο Σταθάκη (που ήρθε να βελτιώσει το Νόμο Κατσέλη), ο οποίος προστατεύει πλήρως την πρώτη κατοικία.

Όπως προειπώθηκε για το Νόμο Σταθάκη, έτσι και για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων οι προϋποθέσεις ένταξης είναι οι κατάλληλες ώστε να υπηρετήσει αποτελεσματικότερα τον διττό σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε, που είναι αφενός η διάσωση των βιώσιμων επιχειρήσεων και η επαναφορά τους στην παραγωγική δραστηριότητα, αφετέρου η αντιμετώπιση του φαινομένου κακόβουλης χρήσης του Μηχανισμού.

Επί του παρόντος, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή συνομιλία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, έχει λάβει υπόψη της την εμπειρία από την πρώτη περίοδο (πιλοτικής) εφαρμογής του Μηχανισμού και ήδη επεξεργάζεται την περαιτέρω τεχνική και ουσιαστική βελτίωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υλοποίησης του Νόμου. Συζητάμε, επίσης, σημειακές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, προς την κατεύθυνση πρόσθετης αυτοματοποίησης και διευκόλυνσης της διαδικασίας, καθώς και επίτευξης της ευρύτερης δυνατής κάλυψης όλων των ειδών και κατηγοριών επιχειρήσεων.

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας
Φώτης Κουρμούσης

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image