Τα νέα δεδομένα για προστασία καταθέσεων ως €100.000.

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Ποιες αλλαγές φέρνει η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την εγγύηση καταθέσεων. Ποιες καταθέσεις εξαιρούνται. Πότε ανεβαίνει το όριο προστασίας έως τις 300.000. Τι ισχύει για τόκους και επενδύσεις. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο.

Με καθυστέρηση έξι και πλέον μηνών η κυβέρνηση έφερε προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας 2014/49/ΕΕ, η οποία θέτει τους κανόνες και τους όρους προστασίας των καταθέσεων στην περίπτωση που κάποια τράπεζα βρεθεί σε δυσμενή θέση και προχωρήσει σε εκκαθάριση.

Το ανώτατο όριο κάλυψης της κατάθεσης για κάθε καταθέτη, ανεξάρτητα από πόσους λογαριασμούς διατηρεί και σε πόσες τράπεζες, είναι 100.000 ευρώ και η αποζημίωση θα δίνεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

Σημειώνεται ότι η αποζημίωση θα γίνεται εντός επτά ημερών από την εκκαθάριση της τράπεζας.

Από την προστασία αυτή εξαιρούνται οι καταθέσεις:

– Η κατάθεση που έχει δεσμευτεί από δικαστική διαταγή ή απόφαση έως τη χρονική στιγμή κατά την οποία το ΤΕΚΕ λαμβάνει γνώση της άρσης της δέσμευσης.

– Η κατάθεση υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί από εθνικές κυβερνήσεις ή διεθνή όργανα έως τη χρονική στιγμή κατά την οποία το ΤΕΚΕ λαμβάνει γνώση για την άρση των περιοριστικών μέτρων.

– Οι καταθέσεις της Κεντρικής Διοίκησης (υπουργεία, κ.ά), δήμων, ΟΤΑ αλλά και οι καταθέσεις ασφαλιστικών ταμείων.

– Επίσης, οι καταθέσεις συνδεδεμένων νομικών προσώπων με το πιστωτικό ίδρυμα σε αδυναμία, των απαιτήσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω τράπεζας και ανώτερων διοικητικών στελεχών της, των απαιτήσεων μετόχων πιστωτικού ιδρύματος με συμμετοχή άνω του 5% και των προσώπων που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις, των απαιτήσεων προσώπων που κατέχουν τις ανωτέρω θέσεις ή ιδιότητες σε εταιρείες συνδεδεμένες με το πιστωτικό ίδρυμα και των απαιτήσεων συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού και συζύγων των προσώπων των ανωτέρω περιπτώσεων και τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό αυτών.

– Περαιτέρω, ορισμένοι καταθέτες, όπως δημόσιες αρχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δεν είναι επιλέξιμοι για προστασία των καταθέσεών τους, διότι διαθέτουν πολύ ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφόρηση και πιστώσεις από ό,τι οι πολίτες.

Πότε προστατεύονται έως 300.000 ευρώ

Κατ’ εξαίρεση προστατεύονται με πρόσθετο όριο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ καταθέσεις στις οποίες πιστώνονται ποσά εντός μηνός από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η αντίστοιχη δραστηριότητα και που προέρχονται αποδεδειγμένα από μία η περισσότερες από τις κατωτέρω δραστηριότητες και για χρόνο μέχρι έξι (6) μηνών από την ημέρα πίστωσης κάθε σχετικού ποσού:

α) από πώληση ή απαλλοτρίωση ιδιωτικής κατοικίας ή οικοπέδου, για το τίμημα ή την αποζημίωση που καταβάλλεται στον πωλητή που δεν ασχολείται κατ’ επάγγελμα με αγοραπωλησίες ακινήτων ιδιοκτήτη,

β) από καταβολή οφειλής μεταξύ συζύγων, εφόσον το σχετικό ποσό έχει επιδικασθεί με δικαστική απόφαση,

γ) από καταβολή εφάπαξ ή και περιοδικών παροχών λόγω συνταξιοδότησης,

δ) από καταβολή αποζημίωσης λόγω λύσης υπαλληλικής ή εργασιακής σχέσεως απασχόλησης,

ε) από καταβολή αποζημίωσης στους προσωρινά κρατηθέντες, κρατηθέντες ή καταδικασθέντες, οι οποίοι εν συνεχεία αθωώθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη 533 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,

στ) από καταβολή αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ή λόγω σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από αδικοπραξία,

ζ) από καταβολή ασφαλιστικών παροχών είτε από κοινωνική είτε από ιδιωτική ασφάλιση,

η) από καταβολή αποζημίωσης σε κληρονόμους λόγω θανάτου του κληρονομουμένου ή από καταβολή ποσών που προκύπτουν λόγω κληρονομικής διαδοχής.

Ποσά που πιστώνονται μετά την παρέλευση ενός μηνός από την αντίστοιχη δραστηριότητα θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως ότι προέρχονται από τη δραστηριότητα αυτή.

Να σημειωθεί πάντως ότι η ΕΚΤ στην εκτίμηση που δημοσιοποίησε αναφορικά με την ρύθμιση για περιπτώσεις καταθέσεων άνω των 300.000 ευρώ «τονίζει τη σημασία της διασφάλισης ότι η χρηματοδοτική ικανότητα του ΤΕΚΕ είναι, ανά πάσα στιγμή, ανάλογη με τις υποχρεώσεις του και αναμένει ότι ο καθορισμός του του πρόσθετου περιθωρίου 300.000 ευρώ είναι προϊόν προηγούμενης εκτίμησης των επιπτώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αξιώσεις σε περίπτωση αφερεγγυότητας ενός πιστωτικού ιδρύματος».

Και τόκοι

Δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων, οι οποίοι δεν έχουν πιστωθεί κατά την ημερομηνία αδυναμίας της τράπεζας καθίστανται απαιτητοί κατά την ανωτέρω ημερομηνία και αποτελούν περιεχόμενο της αποζημίωσης εντός του ορίου κάλυψης.

Οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις σε καταθέτες απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή εισφοράς.

Επενδύσεις

Το ανώτατο όριο κάλυψης από το ΤΕΚΕ του συνόλου των απαιτήσεων κάθε επενδυτή-πελάτη, οι οποίες προκύπτουν από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, έναντι συμμετέχοντος στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων πιστωτικού ιδρύματος ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες 30.000 ευρώ.

Η διαβούλευση διενεργείται για δέκα ημέρες έως και την 1η Φεβρουαρίου 2016 στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΚ, στον ιστοχώρο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης.

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image