Τεκμήριο Αγοράς Ακινήτου στο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ κόστος: Αλλαγή από 31/10/2014 με τον Ν.4305/2014

Με τον πρόσφατο ν. 4305/31-10-2014 επήλθαν εκτός των άλλων, αλλαγές και στο «πόθεν έσχες» ή αλλιώς δαπάνη απόκτησης περιουσιακών αγαθών. Πιο συγκεκριμένα, η περίπτωση γ’ του άρθρου 32 του ν. 4172/2013 διαμορφώθηκε ως εξής:

Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για:

………………………………………….

γ) Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό.

Η ανωτέρω αλλαγή πραγματοποιήθηκε με την παράγραφο 2γ του άρθρου 48 του ν.4305/2014 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 31/10/2014, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ιδίου νόμου.

Η προϊσχύουσα διάταξη είχε ως ακολούθως (με κόκκινη σκίαση αναγράφονται οι διατάξεις που έπαψαν να ισχύουν από 31.10.2014 και μετά):

Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για:

………………………………………….

γ) Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Αν το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται το καθοριζόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται:
αα) Το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια.
ββ) Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος ή της αξίας κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της πραγματικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.

 

Η αιτιολογική έκθεση του νόμου 4305/2014 αναφέρει σχετικά με την ανάγκη της τροποποίησης αυτής:

Με την προτεινόμενη διάταξη ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως αυτό προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια αγοράς (δηλωθέν τίμημα, πλέον φόρων και λοιπών εξόδων που επιβαρύνουν τον αγοραστή), εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό αυτό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην αγορά-μεταβίβαση ακινήτων στην περίπτωση που η πραγματική καταβαλλόμενη δαπάνη εκ μέρους του αγοραστή υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας.

Συνεπώς, για τις δηλώσεις εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, θα έχουμε δυο περιόδους  σχετικά με τη δαπάνη απόκτησης για αγορά ακινήτων, ήτοι από 1.1.2014 έως 30.10.2014 και από 31.10.2014 έως 31.12.2014.

 

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image