Τι αλλάζει σε μισθούς και αποδοχές από 14/02/2012.

Με εννέα κινήσεις αλλάζουν όλα, αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου (ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νέου Μνημονίου), στο καθεστώς των μισθών, των συμβάσεων εργασίας και της εργασίας των εργαζομένων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις τράπεζες. Εν γένει μπαίνει τέλος στην ιδιότυπη μονιμότητα και σε ειδικά προνόμια.

Τις αλλαγές κωδικοποιεί μέσα στην εβδομάδα με ειδική εγκύκλιο και σε εφαρμογή των διατάξεων του Μνημονίου, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές με βάση το τελικό σχέδιο της εγκυκλίου που δημοσιεύει η «Η» έχουν ως εξής:

1. Μετά την 14/2/2012 τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, μειώνονται κατά 22%.

2. Μετά την 14/2/2012 τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, μειώνονται κατά 32% για νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών, άγαμους ή έγγαμους.

3. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ 24 μήνες μέχρι την 14/2/2012 ή και περισσότερο λήγουν μετά την παρέλευση 1 έτους, δηλ την 14/2/2013. Το ίδιο ισχύει και για τις Διαιτητικές Αποφάσεις.

4. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις που θα λήξουν ή θα καταγγελθούν μετά την 14/2/2012 εξακολουθούν να ισχύουν για ένα ακόμη τρίμηνο, στη διάρκεια του οποίου εφαρμόζονται και για εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό, με την επιφύλαξη του αρ. 8 παρ. 2 του Ν. 1876/1990. Μετά την πάροδο του τριμήνου οι υφιστάμενοι όροι που αφορούν το βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης που λήξει ή καταγγελθεί, καθώς και τα επιδόματα μόνον προϋπηρεσίας, τέκνων, σπουδών και ανθυγιεινής εργασίας, εφόσον αυτά προβλέπονται στις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις, που λήξουν ή καταγγελθούν, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν με ό,τι συμφωνήσουν εργοδότης και εργαζόμενος με νέα ατομική σύμβαση εργασίας ή τροποποιημένη ατομική σύμβαση εργασίας ή με ό,τι συμφωνήσουν εργοδότες και εργαζόμενοι με νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Διαιτητική Απόφαση.

5. Μετά την 14/2/2012 η προσφυγή στη διαιτησία σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων γίνεται μόνον εφόσον υπάρξει συμφωνία των μερών.

6. Η Διαιτητική Απόφαση υποχρεούται να ρυθμίζει μόνο και κατ’ αποκλειστικότητα το μισθό ενώ οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση που εκφεύγει του καθορισμού του βασικού μισθού ή/και βασικού ημερομισθίου, περιλαμβανομένων όρων διατηρητικών ρητρών, είναι μη νόμιμη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Για τα ζητήματα που είναι εκτός πεδίου ρύθμισης διά Διαιτητικής Απόφασης τα μέρη μπορούν οποτεδήποτε να συνεχίζουν τη συλλογική διαπραγμάτευση προκειμένου να τα ρυθμίσουν με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

7. Αναστέλλονται μετά την 14/2/2012 και μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω του 10% οι αυτόματες αυξήσεις μισθών λόγω υπηρεσιακής ωρίμασης. Ο εργαζόμενος, ανεξαρτήτως με ποια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Διαιτητική Απόφαση αμείβεται, δεν θα αλλάζει μισθολογικό κλιμάκιο.

8. Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεων του Ν. 3429/2005 (ΔΕΚΟ, τράπεζες) που λήγουν με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, από την 14/2-2012, μετατρέπονται σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και σε περίπτωση λύσης αυτών θα εφαρμόζονται πλέον οι διατάξεις του Ν. 2112/1920 (αποζημίωση λόγω απόλυσης).

9. Οροι Κανονισμών Εργασίας ή Οργανισμών Προσωπικού οι οποίοι ρυθμίζουν ειδικούς εργασιακούς όρους, όπως είναι οι προσλήψεις, η λύση σύμβασης εργασίας, οι άδειες κάθε είδους, οι υπηρεσιακές μετακινήσεις, οι μετατάξεις, οι αποσπάσεις και όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα, καταργούνται, στο μέτρο που εισάγουν παρεκκλίσεις από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας ή προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων. Για το σύνολο των εργαζομένων των ανωτέρω επιχειρήσεων ισχύουν οι όροι και οι κανόνες του κοινού εργατικού δικαίου.

Οι κύριες αλλαγές

Μείωση κατά 22% των κατώτατων μισθών
Μείωση 32% των κατώτατων μισθών για εργαζόμενους έως 25 ετών.
Τρίμηνη μετενέργεια των κλαδικών συμβάσεων
Προσφυγή στη Διαιτησία μόνο για μισθολογικά ζητήματα.
Αναστολή ωριμάσεων μέχρι να πέσει η ανεργία κάτω από το 10%.
Κατάργηση μονιμότητας σε ΔΕΚΟ και τράπεζες.
Αλλαγή κανονισμών εργασίας σε ΔΕΚΟ και τράπεζες

Πηγή Ημερησία

 

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image