Τι είχαν προτείνει τα Επιμελητήρια με μελέτη το 2016 για την απόδοση του 12% ή το 4% προς τις επιχειρήσεις

 
topsidis

Ακριβοπληρώθηκε από τα 5 Επιμελητήρια της Α.Μ. & Θ., παραδόθηκε αλλά έκτοτε ούτε φωνή ούτε ακρόαση

 Το «Ε» παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα το Σχέδιο Διάταξης (Γνωμοδότηση)για την διευθέτηση των οφειλών του 12%

 Δέκα ευρώ την λέξη πλήρωσαν τα 5 επιμελητήρια της ΑΜΘ σε έγκριτους νομικούς για να συντάξουν την περιβόητη Γνωμοδότηση ή Σχέδιο διάταξης για να ρυθμιστούν οι οφειλές του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις της Θράκης που προκύπτουν από την μη καταβολή της επιδότησης του κόστους εργασίας 12%  από το 2010 και ενώ ήταν νόμος του κράτους από το 1988 και έως την κατάργησή του επί 5 συναπτά έτη, μέχρι την κατάργησή του με την υπ’ αριθμ. 13311/273/21.3.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 997/11.4.2016). Μια έκθεση που παραδόθηκε – σύμφωνα με όσα μας λένε κατά καιρούς οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων – στον τότε αρμόδιο υπουργό κ. Σταθάκη και έλαβε γνώση, ο επόμενος κ. Παπαδημητρίου και ο νυν κ. Δραγασάκης. Η έκθεση παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2017 έκτοτε άλλαξαν δύο υπουργοί στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ωστόσο ακόμη απάντηση οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων δεν έλαβαν ούτε πρόσκληση να συζητήσουν επί  τους θέματος παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον ο πρόεδρος του ΕΒΕ Ξάνθης ουκ’ ολίγες φορές ζήτησε την παρέμβαση των τοπικών βουλευτών για μια συνάντηση με τον υπουργό γι αυτό το θέμα.

Μια ακριβοπληρωμένη Γνωμοδότηση που έμεινε στα …αζήτητα από το 2016

Να υπενθυμίσουμε ότι την εν λόγω Έκθεση τη ζήτησε ο κ. Σταθάκης από τα Επιμελητήρια της ΑΜΘ (έτσι μας είχαν πει σε κοινή τους συνέντευξη οι πρόεδροι των επιμελητηρίων της ΑΜΘ) με το σκεπτικό να αποτελέσει νομολογία για την διεκδίκηση από την Ε.Ε. της επιδότησης του κόστους εργασίας καθόσον υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα που εφαρμόζονται σε μειονεκτικές περιοχές αλλά μάλλον ήταν το πρόσχημα για να «χρυσώσει το χάπι» από την κατάργησή του 12% δια νόμου! Το ζήτημα είναι ότι αυτή η έκθεση καλώς ή κακώς  έγινε και  μάλλον καλοπληρώθηκε και κοντεύει χρόνος που είναι στα αζήτητα πεταμένη σε κάποιο συρτάρι του υπουργείου. Άλλο ένα ζήτημα είναι ότι όλο αυτό το διάστημα τα επιμελητήρια κρατούν χαμηλούς τόνους σε σχέση με τις προσφυγές των επιχειρήσεων στην δικαιοσύνη με την αιτιολογία της αναμονής  ενώ παλαιότερα είχαν κάνει μέχρι και ημερίδες (τουλάχιστον το ΕΒΕ Ξάνθης) με νομικούς για να πείσει τους επιχειρηματίες να διεκδικήσουν νομικά τα οφειλόμενα. Και ο καιρός περνά και αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις είναι ότι όσοι δεν κατέθεσαν πριν τον Μάιο του 2013 προσφυγή το …ξεχνάνε καθότι παραγράφεται. Επίσης αυτό που πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι ο ΟΑΕΔ ετοιμάζεται εντός των ημερών να καταθέσει στο ΣτΕ αίτημα για  πιλοτική δίκη το αποτέλεσμα της οποίας θα αποτελέσει νομολογία για τις δίκες που θα ακολουθήσουν. Τέλος αυτό που επίσης πρέπει να γνωρίζουν όλοι είναι ότι οι οφειλές του Δημοσίου και του εντελοδόχου του ΟΑΕΔ στις επιχειρήσεις είναι πάνω από 600 εκ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που αν καταβάλλονταν η επιχειρηματικότητα στην Θράκη θα είχε διαφορετική εικόνα από τη σημερινή που πνέει τα λίσθια!

Απόσπασμα από την  “ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ” για το 12%

Το «Ε» έχει στη διάθεσή του κατά αποκλειστικότητα  την Έκθεση για το 12% και δημοσιεύει ένα Απόσπασμα απ’ αυτή που είναι το προτεινόμενο Σχέδιο Διάταξης και είναι ενδεικτικό το πώς αντιμετωπίζει και τι προτείνει για τη διευθέτηση οφειλών μέσω  του συμψηφισμού. Ως προς αυτό να σημειώσουμε  πως  έγκριτοι νομικοί κύκλοι διαφωνούν προτείνοντας άλλο τρόπο όπως αυτόν την ένταξης του Ελληνικού Δημοσίου, μια άποψη που θα αναλύσουμε εν ευθέτω χρόνω.

ΙΙ.      Σχέδιο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ διάταξης

 « 1.         Οικονομικές ενισχύσεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 που οφείλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. προς επιχειρήσεις μπορούν να συμψηφίζονται από τις επιχειρήσεις με χρέη τους προς το Δημόσιο τα οποία είτε έχουν βεβαιωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είτε πρόκειται να βεβαιωθούν στο μέλλον.

  1. Για τον συμψηφισμό ο Ο.Α.Ε.Δ., κατόπιν σχετικής δήλωσης της επιχείρησης ότι προτίθεται να προβεί σε συμψηφισμό, εκδίδει βεβαίωση σχετικά με το ύψος της συνολικής οφειλής του Οργανισμού προς την επιχείρηση για την αιτία της παραγράφου 1. Στο βεβαιούμενο ποσό συνυπολογίζονται και οι τόκοι μέχρι του χρονικού σημείου της βεβαίωσης, καθώς και απαιτήσεις που έχουν παραγραφεί μέχρι πέντε έτη πριν τη δήλωση του εδαφίου α΄ της παρούσης παραγράφου.

  2. Η βεβαίωση εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της δήλωσης του εδ. α΄ της προηγούμενης παραγράφου. Εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της βεβαίωσης στην επιχείρηση, αυτή δικαιούται να υποβάλει προς τον Ο.Α.Ε.Δ. αντιρρήσεις κατά της βεβαίωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η επιχείρηση αποδέχεται τη βεβαίωση. Αν η επιχείρηση υποβάλλει αντιρρήσεις, ο Ο.Α.Ε.Δ. οφείλει εντός δέκα ημερών είτε να απορρίψει τις αντιρρήσεις είτε να εκδώσει, κατ’ αποδοχή των αντιρρήσεων, νέα πράξη βεβαίωσης. Σε περίπτωση έκδοσης νέας πράξης βεβαίωσης, αν εντός δέκα ημερών από την κοινοποίησή της η επιχείρηση δεν δηλώσει εγγράφως προς τον Οργανισμό ότι την αρνείται, η νέα βεβαίωση γίνεται αποδεκτή από την επιχείρηση.

  3. Η βεβαίωση, με την αποδοχή της από την επιχείρηση καθ’ οιονδήποτε από τους τρόπους που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, οριστικοποιείται. Ο Ο.Α.Ε.Δ. οφείλει εντός πέντε ημερών από την οριστικοποίηση της βεβαίωσης να τη διαβιβάσει στην αρμόδια για την επιχείρηση Δ.Ο.Υ.

  4. Η επιχείρηση μπορεί να προβαίνει σε δηλώσεις συμψηφισμού της οριστικώς βεβαιωθείσης απαίτησής της κατά του Ο.Α.Ε.Δ. με χρέη της προς το Δημόσιο τα οποία είτε έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά το χρονικό σημείο της οριστικοποίησης είτε βεβαιώνονται σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο. Η δήλωση συμψηφισμού επιφέρει απόσβεση κατά το οικείο ποσό της οφειλής του Ο.Α.Ε.Δ.

  5. Σε περίπτωση που εντός πενταετίας από την οριστικοποίηση της βεβαίωσης και παρά την ενέργεια συμψηφισμών από την επιχείρηση για το σύνολο των βεβαιωμένων χρεών της προς το Δημόσιο δεν έχει αποσβεσθεί η συνολική οριστικώς βεβαιωθείσα απαίτηση, η επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει προς τον Ο.Α.Ε.Δ., κοινοποιώντας αμελλητί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., δήλωση σχετικά με την άμεση καταβολή από τον Ο.Α.Ε.Δ. του μη αποσβεσθέντος μέρους της βεβαιωθείσης απαίτησης. Από την υποβολή της δήλωσης και την κοινοποίησή της η επιχείρηση δεν μπορεί πλέον να προβαίνει σε συμψηφισμούς κατά το παρόν άρθρο. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από τη δήλωση της παραγράφου 2 έως και την κοινοποίηση της δήλωσης της παρούσης παραγράφου δεν υπολογίζεται χρόνος παραγραφής της απαίτησης κατά του Ο.Α.Ε.Δ.

      7.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία του συμψηφισμού, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ».

 

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges
No Image