Τι ισχύει για την φορολόγηση των τόκων του 2011 από ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ γενικά αλλά και ΕΙΔΙΚΑ για καταθέσεις σε 21 Κράτη με τα οποία υπάρχουν συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας (άρθρο)

Απόσπασμα από το περιοδικό «ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ», του Φοροτεχνικού και Συγγραφέα κ. Χρήστου Δ. Μελά – έκδοση 2012 (21/2/2012)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Όσα αναφέρονται είναι σύμφωνα με τις γραπτές και προφορικές απόψεις του τμήματος φορολογίας εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών.
Όμως, υπάρχει και άλλη επιστημονική άποψη, σύμφωνα με την οποία ο υπολογισμός και η απόδοση του φόρου επί των τόκων από καταθέσεις στο εξωτερικό, πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο.
Η βάση της άλλης άποψης, έχει ως αφετηρία την παραδοχή, ότι οι διακρατικές συμβάσεις υπερισχύουν των ελληνικών νόμων και οδηγιών όταν και όπου ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

Καταθέσεις στην Ελλάδα

Φορολόγηση τόκων καταθέσεων εσωτερικού.
Οι τόκοι από οποιασδήποτε μορφής κατάθεση σε τράπεζα του εσωτερικού φορολογούνται με συντελεστή 10%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την τράπεζα, κατά την πίστωση του λογαριασμού με τους τόκους ή την καταβολή των τόκων στο δικαιούχο.

Φορολογούνται όλοι οι καταθέτες.

Η ιθαγένεια, ο τόπος διαμονής ή κατοικίας του καταθέτη, είναι αδιάφορος για την επιβολή του φόρου 10%. Οι κάτοικοι του εξωτερικού ή οι αλλοδαποί που έχουν καταθέσεις στην Ελλάδα δεν απαλλάσσονται από την επιβολή του φόρου 10% επί των τόκων καταθέσεων (Άρθρο 12 Ν. 2238/1994).

Καταθέσεις κατοίκων εξωτερικού.

Απαλλάσσονται από το φόρο οι τόκοι οποιασδήποτε μορφής κατάθεσης, σε τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφόσον η κατάθεση δεν είναι σε ευρώ αλλά σε ξένο νόμισμα και ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού (άρθρο 6 Ν. 2238/1994).

Καταθέσεις στο Εξωτερικό

Καταθέσεις εξωτερικού.

Οι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό φορολογούνται για τους τόκους που θα εισπράξουν. Η εθνικότητα ή η ιθαγένεια είναι αδιάφορη για την επιβολή του φόρου.

Φορολόγηση τόκων εξωτερικού.

Το καθαρό ποσό των τόκων από οποιασδήποτε μορφής κατάθεση σε τράπεζα του εξωτερικού φορολογείται με συντελεστή 10%. Όταν οι τόκοι παραμένουν στο εξωτερικό το φόρο τον αποδίδει ο κάτοικος της Ελλάδος με δήλωσή του στην εφορία.
Όταν οι τόκοι έρχονται στην Ελλάδα μέσω των εγκατεστημένων εδώ τραπεζών, οι μεσολαβούσες τράπεζες υποχρεούνται να κάνουν παρακράτηση του φόρου 10% κατά την καταβολή των τόκων ή την πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Ο φόρος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό των τόκων που εισάγεται από το εξωτερικό για λογαριασμό των κατοίκων της Ελλάδος. Σε αυτήν την περίπτωση το φόρο θα τον αποδώσει η τράπεζα και ο δικαιούχος δεν θα κάνει δήλωση στην εφορία για να αποδώσει το φόρο των τόκων. (ΠΟΛ 1052/2007 και 1145/2011).

Πότε υποβάλλεται δήλωση και πότε όχι.

Δήλωση για την απόδοση του φόρου των τόκων υποβάλλεται από το φορολογούμενο που έχει καταθέσεις στο εξωτερικό όταν οι τόκοι παραμένουν στο εξωτερικό.
Όταν οι τόκοι έρχονται στην Ελλάδα μέσω των εγκατεστημένων εδώ τραπεζών, οι μεσολαβούσες τράπεζες υποχρεούνται να κάνουν παρακράτηση του φόρου 10% και να αποδώσουν οι τράπεζες το φόρο και όχι ο φορολογούμενος με δική του δήλωση.

Πώς βρίσκεται το καθαρό ποσό.

Το καθαρό ποσό των τόκων πάνω στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος στην Ελλάδα βρίσκεται, αν από το συνολικό ποσό των τόκων του εξωτερικού αφαιρεθεί ο φόρος που επιβλήθηκε από το ξένο κράτος κατά την πίστωση του λογαριασμού με τους τόκους ή την καταβολή τους στο δικαιούχο.

Παράδειγμα: Από καταθέσεις που έχει στην Κύπρο κάτοικος της Ελλάδος προκύπτουν τόκοι 1.500 ευρώ. Στο ποσό αυτό των τόκων σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου επιβάλλεται φόρος 10%. Το καθαρό ποσό των τόκων που πρέπει να δηλωθεί και να φορολογηθεί στην Ελλάδα θα είναι 1500 – (1.500 Χ 10%) = 1.500 – 150 =1.350 ευρώ.
Αν στην Κύπρο δεν είχε παρακρατηθεί φόρος θα δηλωθεί και θα φορολογηθεί στη Ελλάδα το συνολικό ποσό των τόκων (1.500).

Πώς θα ξέρω αν παρακρατήθηκε φόρος.

Αν παρακρατήθηκε ή δεν παρακρατήθηκε φόρος πρέπει να φαίνεται από τη βεβαίωση της τράπεζας του εξωτερικού. Αν αυτό δεν προκύπτει από τη βεβαίωση ζητάμε από την τράπεζα του εξωτερικού να το αναφέρει σε νέα αναλυτικότερη βεβαίωση που θα μας εκδώσει.

Τι φόρος θα πληρωθεί στην Ελλάδα.

Στο καθαρό ποσό των τόκων του εξωτερικού θα επιβληθεί στην Ελλάδα φόρος με συντελεστή 10%. Στο πιο πάνω παράδειγμα: 1.350 Χ 10% = 135 ευρώ. Αν δεν είχε παρακρατηθεί φόρος 1.500 Χ 10% = 150 ευρώ.

Πώς θα πληρωθεί ο φόρος.

Ο φόρος για τους τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό θα πληρωθεί με την υποβολή δήλωσης στην εφορία από τον δικαιούχο των τόκων (ΠΟΛ 1180/2008).

Πότε θα υποβληθεί η δήλωση.

Η δήλωση για την πληρωμή του φόρου των τόκων θα υποβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα από την πίστωση του λογαριασμού με τους τόκους ή την καταβολή των τόκων από την τράπεζα στο δικαιούχο.

Πού θα υποβληθεί η δήλωση

Η δήλωση θα υποβληθεί στην εφορία που υπάγεται ο καταθέτης. Δηλαδή εκεί που καταθέτει τη φορολογική του δήλωση κάθε χρόνο.

Παράδειγμα: Κάτοικος Κηφισιάς έχει καταθέσεις στην Ελβετία και στα νησιά Κέϋμαν. Για τους τόκους που θα μπουν στο λογαριασμό του, μέσα στον επόμενο μήνα από την πίστωση των τόκων, θα καταθέσει δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και θα αποδώσει τον οφειλόμενο φόρο. Αν η πίστωση έγινε το Δεκέμβριο η δήλωση θα κατατεθεί μέσα στον Ιανουάριο.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται.

Μαζί με τη δήλωση πρέπει να υποβληθεί και το πρωτότυπο αποδεικτικό της ξένης τράπεζας από το οποίο θα φαίνεται το ποσό των τόκων που πληρώθηκαν σε αυτόν ή που πιστώθηκαν στο λογαριασμό του στο εξωτερικό, ο φόρος που έχει ήδη παρακρατηθεί από την ξένη τράπεζα και ο χρόνος που έγινε η καταβολή ή η πίστωση των τόκων. Δεν χρειάζεται επίσημη μετάφραση του αποδεικτικού της ξένης τράπεζας.
Αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει το αποδεικτικό να είναι αναγνώσιμο π.χ. αν πρόκειται για αποδεικτικό από την Κίνα κλπ. τα νούμερα και η ημερομηνία θα πρέπει να είναι κατανοητά και από μη κινέζους (ΠΟΛ 1145/2011).

Ο φόρος του εξωτερικού δεν εκπίπτει.

Ο φόρος που πληρώθηκε στο εξωτερικό κατά την καταβολή ή την πίστωση των τόκων αφαιρείται για να βρεθεί το καθαρό ποσό πάνω στο οποίο με έκτακτη δήλωση θα πληρωθεί φόρος10% στην εδώ εφορία.
Το ποσό όμως του φόρου που πληρώθηκε για τους τόκους τόσο στο εξωτερικό όσο και το 10% που πληρώνεται στην Ελλάδα με την έκτακτη δήλωση, δεν εκπίπτει από το φόρο που υπολογίζεται με την ετήσια δήλωση του εισοδήματος. Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται αυτοτελώς και δεν προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα για να φορολογηθούν (άρθρο 9 παρ. 8 Ν.2238/1994).

Παράδειγμα: Από καταθέσεις που έχει στη Δανία κάτοικος της Ελλάδος προκύπτουν τόκοι 3.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό των τόκων σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δανίας επιβάλλεται φόρος 8%. Το καθαρό ποσό των τόκων που πρέπει να δηλωθεί και να φορολογηθεί στην Ελλάδα θα είναι 3.000 – (3.000 Χ 8%) = 3.000 – 240 =2.760 ευρώ.
Ο φόρος που θα πληρωθεί θα είναι 2.760 Χ 10% = 276 ευρώ.
Το ποσό του φόρου των 240 στη Δανία και των 276 ευρώ στην Ελλάδα δεν εκπίπτεται από το φόρο κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης εισοδήματος.
Το ποσό των τόκων (3.000) από τη Δανία πάνω στη φορολογική δήλωση θα γραφτεί στους κωδικούς 659-660 και όχι στους κωδικούς 295-296. Το ποσό του φόρου (240 + 276 =516) θα γραφτεί στους κωδικούς 433-434.

Αν είναι σε άλλο νόμισμα η βεβαίωση.

Όταν η κατάθεση του εξωτερικού και η βεβαίωση που δόθηκε δεν είναι σε ευρώ αλλά είναι σε άλλο νόμισμα, τότε για να υποβληθεί η δήλωση για την απόδοση του φόρου επί των τόκων πρέπει να γίνει μετατροπή του ποσού από το ξένο νόμισμα σε ευρώ.

Οι τόκοι φορολογούνται αυτοτελώς.

Οι τόκοι καταθέσεων τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. Δεν προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα που δηλώνονται με τη δήλωση.

Πού γράφονται στη δήλωση.

Πάνω στη ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος γράφονται στους κωδικούς 659-660 και όχι στους κωδικούς 295-296. Η αναγραφή στους κωδικούς 659-660 είναι προαιρετική προς το παρόν. Ο φόρος που πληρώθηκε γράφεται στους κωδικούς 433-434 στην τρίτη σελίδα της δήλωσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Με τα ποσά των κωδικών 659-660 μπορεί να καλυφθεί τεκμήριο. Τα ποσά όμως αυτά προστίθενται συνήθως στα υπόλοιπα εισοδήματα για να υπολογισθούν οι διάφορες εισφορές τακτικές και έκτακτες.
Όταν υπάρχουν καταθέσεις στο εξωτερικό πρέπει να σημειωθεί και η ένδειξη ΝΑΙ (έχετε περιουσία-καταθέσεις στο εξωτερικό) στους κωδικούς 029-030 στον πίνακα 2 στην πρώτη σελίδα της δήλωσης.

Συντελεστές φορολόγησης στο εξωτερικό.

Το καθαρό ποσό των τόκων του εξωτερικού φορολογείται στη Ελλάδα με συντελεστή 10%. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί έχουν φορολογηθεί ήδη στο εξωτερικό με το συντελεστή που ορίζεται από το νόμο της χώρας που έγινε η κατάθεση. Ο συντελεστής και ο τρόπος φορολογίας δεν είναι ίδιος για όλες τις χώρες και εξαρτάται από τις διακρατικές συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τις άλλες χώρες.

Διακρατικές συμβάσεις

Ας δούμε όμως συνοπτικά τι ισχύει όσον αφορά την επιβολή του φόρου σε μερικές άλλες χώρες, με τις οποίες έχουμε υπογράψει διακρατικές συμβάσεις. Σημειώνεται ότι ο φόρος αυτός αφαιρείται από το σύνολο των τόκων για να βρεθεί το καθαρό ποσό πάνω στο οποίο θα πληρωθεί φόρος 10%.

ΑΓΓΛΙΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στην Αγγλία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. (Ν. 2732/1953)

Παράδειγμα: Έλληνας καταθέτης εισπράττει τόκους στις 31-12-2011 από καταθέσεις που έχει στην Αγγλία 1.000 ευρώ. Οι τόκοι αυτοί δεν θα φορολογηθούν στην Αγγλία επειδή αυτό προβλέπεται από τη διμερή σύμβαση μεταξύ των δύο κρατών. Μέσα στον επόμενο μήνα (Ιανουάριο) ο καταθέτης πρέπει να καταθέσει δήλωση στην εφορία που υπάγεται και να πληρώσει 10% φόρο στο ποσό των καθαρών τόκων που εισέπραξε ή μπήκαν στο λογαριασμό του.
Ο φόρος που θα πληρώσει θα είναι 1.000 Χ 10% = 100 ευρώ.
Το ποσό των τόκων από την Αγγλία πάνω στη φορολογική δήλωση θα γραφτεί στους κωδικούς 659-660 και όχι στους κωδικούς 295-296. Το ποσό του φόρου θα γραφτεί στους κωδικούς 433-434.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στην Αλβανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Αλβανία φορολογεί με συντελεστή έως 5% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (10%) στο καθαρό ποσό αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Αλβανία.
Αν ο τόκος καταβάλλεται από την Κυβέρνηση της Αλβανίας ή κάποια τοπική αρχή αυτής, θα φορολογηθεί μόνο στην Ελλάδα. (Ν. 2755/1999)

Παράδειγμα: Έλληνας καταθέτης μόνιμος κάτοικος Ελλάδος εισπράττει τόκους στις 31-12-2011 από καταθέσεις που έχει στην Αλβανία 2.000 ευρώ. Οι τόκοι αυτοί θα φορολογηθούν στην Αλβανία με συντελεστή 5% επειδή αυτό προβλέπεται από τη διμερή σύμβαση μεταξύ των δύο κρατών. Μέσα στον επόμενο μήνα (Ιανουάριο 2012) ο καταθέτης πρέπει να καταθέσει δήλωση στην εφορία που υπάγεται και να πληρώσει 10% φόρο στο ποσό των καθαρών τόκων που εισέπραξε ή μπήκαν στο λογαριασμό του στην Αλβανία.
Ο φόρος που θα πληρώσει θα είναι 2.000 – (5% Χ 2.000) = 2.000 – 100 =1.900 Χ 10% = 190 ευρώ.
Το ποσό των τόκων από την Αλβανία (2.000) πάνω στη φορολογική δήλωση θα γραφτεί στους κωδικούς 659-660 και όχι στους κωδικούς 295-296. Το ποσό του φόρου (100+190 = 290)θα γραφτεί στους κωδικούς 433-434.

ΑΥΣΤΡΙΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στην Αυστρία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Αυστρία φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Αυστρία (Ν. 3724/2008).

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στη Βουλγαρία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Βουλγαρία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Βουλγαρία (Ν. 2255/1994).

ΓΑΛΛΙΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στη Γαλλία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Γαλλία φορολογεί με 12% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Γαλλία (Ν. 4386/1964).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στη Γερμανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Γερμανία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (10%) αφού από πρώτα το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Γερμανία (Ν. 52/1967).

Παράδειγμα: Έλληνας καταθέτης εισπράττει τόκους στις 20-8-2011 από καταθέσεις που έχει στη Γερμανία 1.500 ευρώ. Οι τόκοι αυτοί φορολογούνται με συντελεστή 10% στη Γερμανία επειδή αυτό προβλέπεται από τη διμερή σύμβαση μεταξύ των δύο κρατών. Μέσα στον επόμενο μήνα (Σεπτέμβριο) ο καταθέτης πρέπει να καταθέσει δήλωση στην εφορία που υπάγεται και να πληρώσει 10% φόρο στο ποσό των καθαρών τόκων που εισέπραξε ή μπήκαν στο λογαριασμό του.
Ο φόρος που θα πληρώσει θα είναι 1.500 – (10% Χ 1.500) = 1.500 – 150 =1.350 Χ 10% = 135 ευρώ.
Το ποσό των τόκων από τη Γερμανία (1.500) πάνω στη φορολογική δήλωση θα γραφτεί στους κωδικούς 659-660 και όχι στους κωδικούς 295-296. Το ποσό του φόρου (150+135 = 285) θα γραφτεί στους κωδικούς 433-434.

ΓΕΩΡΓΙΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στη Γεωργία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Γεωργία φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Γεωργία (Ν. 3045/2002).

ΔΑΝΙΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στη Δανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Δανία φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Δανία (Ν. 1986/1991).

ΕΛΒΕΤΙΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ελβετία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ελβετία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ελβετία (Ν. 1502/1984).

Παράδειγμα: Έλληνας καταθέτης εισπράττει τόκους στις 31-12-2011 από καταθέσεις που έχει στην Ελβετία 2.000 ευρώ. Οι τόκοι αυτοί φορολογούνται με συντελεστή 10% στην Ελβετία επειδή αυτό προβλέπεται από τη διμερή σύμβαση μεταξύ των δύο κρατών. Μέσα στον επόμενο μήνα (Ιανουάριο) ο καταθέτης πρέπει να υποβάλλει δήλωση στην εφορία που υπάγεται και να πληρώσει 10% φόρο στο ποσό των καθαρών τόκων που εισέπραξε ή μπήκαν στο λογαριασμό του.
Ο φόρος που θα πληρώσει θα είναι 2.000 – (10% Χ 2.000) = 2.000 – 200 =1.800 Χ 10% = 180 ευρώ.
Το ποσό των τόκων από την Ελβετία (2.000) πάνω στη φορολογική δήλωση θα γραφτεί στους κωδικούς 659-660 και όχι στους κωδικούς 295-296. Το ποσό του φόρου (200+180 = 380) θα γραφτεί στους κωδικούς 433-434.

ΗΠΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα (10%), εκτός και αν καταβάλλονται από εταιρεία των ΗΠΑ, η οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το 50% και άνω του συνόλου των ψήφων της Ελληνικής εταιρείας, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα φορολογούνται και στα δύο κράτη (Ν. 2548/1953).

ΙΤΑΛΙΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ιταλία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ιταλία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ιταλία.
Αν ο τόκος καταβάλλεται από την Κυβέρνηση της Ιταλίας ή κάποια τοπική αρχή αυτής, θα φορολογηθεί μόνο στην Ελλάδα (Ν. 1927/1991).

ΚΙΝΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στην Κίνα και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Κίνα φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Κίνα (Ν. 3331/2005).

ΚΥΠΡΟΣ
Οι τόκοι που προκύπτουν στην Κύπρο και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Κύπρος φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Κύπρο (Ν. 573/1968).

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Οι τόκοι που προκύπτουν στο Λουξεμβούργο και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Το Λουξεμβούργο φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στο Λουξεμβούργο (Ν. 2319/1995).

Παράδειγμα: Έλληνας καταθέτης εισπράττει τόκους στις 15-3-2011 από καταθέσεις που έχει στο Λουξεμβούργο 3.000 ευρώ. Οι τόκοι αυτοί φορολογούνται με συντελεστή 8% στο Λουξεμβούργο επειδή αυτό προβλέπεται από τη διμερή σύμβαση μεταξύ των δύο κρατών. Μέσα στον επόμενο μήνα (Απρίλιο) ο καταθέτης πρέπει να καταθέσει δήλωση στην εφορία που υπάγεται και να πληρώσει 10% φόρο στο ποσό των καθαρών τόκων που εισέπραξε ή μπήκαν στο λογαριασμό του.
Ο φόρος που θα πληρώσει θα είναι 3.000 – (8% Χ 3.000) = 3.000 – 240 = 2.760 Χ 10% = 276 ευρώ.
Το ποσό των τόκων από το Λουξεμβούργο πάνω στη φορολογική δήλωση θα γραφτεί στους κωδικούς 659-660 και όχι στους κωδικούς 295-296.

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
Οι τόκοι που προκύπτουν στη Νότια Αφρική και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Νότια Αφρική φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Νότια Αφρική (Ν. 3085/2002).

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ολλανδία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ολλανδία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ολλανδία (Ν. 1455/1984).

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ουκρανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ουκρανία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ουκρανία.
Αν ο τόκος καταβάλλεται από την Κυβέρνηση της Ουκρανίας ή κάποια τοπική αρχή αυτής, θα φορολογηθεί μόνο στην Ελλάδα (Ν. 3046/2002).

ΠΟΛΩΝΙΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στην Πολωνία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Πολωνία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Πολωνία (Ν.1939/1991).

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ρουμανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ρουμανία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ρουμανία (Ν. 2279/1995).

ΣΟΥΗΔΙΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στη Σουηδία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Σουηδία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Σουηδία (Ν. 4300/1963).

ΤΟΥΡΚΙΑ
Οι τόκοι που προκύπτουν στη Τουρκία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Τουρκία φορολογεί με συντελεστή έως 12% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Τουρκία (Ν. 3228/2004).

Περισσότερες πληροφορίες.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το άρθρο 12 του Ν. 2238/1994, το άρθρο 9 παρ. 8 Ν.2238/1994, και τις ΠΟΛ 1052/2007, 1180/2008, 1145/2011, καθώς και το έγγραφο 1071899/1304/Α0012/3-7-2008 του Υπουργείου Οικονομικών

ή

Επικοινωνήστε   (τηλεφωνικά ή μέσω e-mail)  με το Γραφείο μας προκειμένου οι υπεύθυνοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί της Εταιρίας μας να σας δώσουν έγκαιρα και, κυρίως, έγκυρα (όσο και υπεύθυνα) μια επαγγελματική (η εχέμυθεια είναι αυτονόητο προσόν μας) απάντηση στα εξειδικευμένα ερωτήματά σας.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image