Το “Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων ΠΕΡΣΕΑΣ” μπορεί να “αποκεφαλίσει” την Μέδουσα της εισφοροδιαφυγής ;

Θεσμοθετείται «Σύστημα Λευκού Μητρώου Συνεπών Επιχειρήσεων-ΠΕΡΣΕΑΣ»

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή συνιστάται στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», «Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων» όπου καταχωρούνται επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχουν διαπιστωθεί συγκεκριμένες παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από το αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με αποφάσεις του ανωτέρω Υπουργού καθορίζονται:

– ο χρόνος έναρξης λειτουργίας και ο αρμόδιος διαχειριστής του Μητρώου,
– τρόπος εφαρμογής και υλοποίησής του,
– τα κριτήρια εγγραφής και τα τυχόν οφέλη των εγγεγραμμένων στο Μητρώο,
– κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή της ρύθμισης.

Για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε αυτό το Μητρώο θα αξιοποιηθούν αυστηρά κριτήρια, όπως ενδεικτικά η αποδεδειγμένη συμμόρφωσή τους στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, η διατήρηση ή/και αύξηση προσωπικού κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η έλλειψη καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας κ,λπ.

Η δημιουργία του «Λευκού Μητρώου Συνεπών Επιχειρήσεων-ΠΕΡΣΕΑΣ» στοχεύει στην αύξηση του συνολικού επιπέδου συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, και τη δραστική βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας, ενώ παράλληλα «επιβραβεύει» τις συνεπείς επιχειρήσεις απαλλάσσοντας τες, μεταξύ άλλων, από τον αναπόφευκτο διοικητικό φόρτο που επιφέρουν οι συχνές επισκέψεις ελεγκτικών κλιμακίων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 5, στο πλαίσιο του οργανωτικού εξορθολογισμού και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας, θεσμοθετείται «Σύστημα Λευκού Μητρώου Συνεπών Επιχειρήσεων-ΠΕΡΣΕΑΣ». Συγκεκριμένα, το ως άνω Μητρώο, θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα και διαχρονικά επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόμενους και το κράτος, έτσι ώστε οι ελεγκτικές υπηρεσίες να δύνανται να προσανατολίζονται σε στοχευμένες περιπτώσεις υψηλής ή υποτροπιάζουσας παραβατικότητας, καθιστάμενες περισσότερο αποτελεσματικές και λυσιτελείς προς όφελος των εργαζομένων και της πολιτείας εν γένει.

 Για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε αυτό το Μητρώο θα αξιοποιηθούν αυστηρά κριτήρια, όπως ενδεικτικά η αποδεδειγμένη συμμόρφωσή τους στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, η διατήρηση ή/και αύξηση προσωπικού κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η έλλειψη καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας κ.λπ. Η δημιουργία του «Λευκού Μητρώου Συνεπών Επιχειρήσεων-ΠΕΡΣΕΑΣ» στοχεύει στην αύξηση του συνολικού επιπέδου συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, και τη δραστική βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας, ενώ παράλληλα «επιβραβεύει» τις συνεπείς επιχειρήσεις απαλλάσσοντάς τες, μεταξύ άλλων, από τον αναπόφευκτο διοικητικό φόρτο που επιφέρουν οι συχνές επισκέψεις ελεγκτικών κλιμακίων.

Σχέδιο νόμου

Στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” το οποίο λειτουργεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνιστάται «Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων-ΠΕΡΣΕΑΣ» όπου καταχωρούνται οι επιχειρήσεις εκείνες, στις οποίες δεν έχουν διαπιστωθεί συγκεκριμένες παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται: Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας, ο αρμόδιος διαχείρισης του Μητρώου, ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης, τα κριτήρια εγγραφής, τα τυχόν οφέλη των εγγεγραμμένων στο «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων-ΠΕΡΣΕΑΣ», όπως και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image