Το πλήρες κείμενο στην Ελληνική γλώσσα των προτάσεων που στάλθηκαν στους θεσμούς και ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία τα ξημερώματα από την Βουλή

Ελλάδα: Προαπαιτούμενες δράσεις
Δεσμεύσεις και ενέργειες που θα υλοποιηθούν κατόπιν διαβούλευσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο:

1.- Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 2015 και ΜΠΔΣ 2016-2019
Με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 1η Ιουλίου θα υιοθετηθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 και μια μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για το 2016-2019, που θα υποστηρίζεται από ένα ικανοποιητικό σε εύρος και αξιόπιστο πακέτο μέτρων. Η νέα δημοσιονομική πορεία θα θέτει ως στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος (1,2,3) και 3,5 % ως ποσοστό του ΑΕΠ για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις του ΦΠΑ (παρ 2), άλλα μέτρα φορολογικής πολιτικής (παρ. 3) συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις (παρ. 4), μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης (παρ. 5), μεταρρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν τις ανεπάρκειες σε φοροεισπρακτικό επίπεδο (παρ. 6) και άλλα παραμετρικά μέτρα, όπως εξειδικεύονται παρακάτω.

2. Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ
Θα υιοθετηθεί νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2015.
Η μεταρρύθμιση θα έχει ως στόχο ένα καθαρό κέρδος στα έσοδα ύψους 1% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση από παραμετρικές αλλαγές. Το νέο σύστημα ΦΠΑ θα:
(i) ενοποιήσει τους συντελεστές με ένα βασικό συντελεστή 23%, που θα περιλαμβάνει τα εστιατόρια και την εστίαση, ένα μειωμένο συντελεστή 13% για βασικά αγαθά διατροφής, ενέργεια, ξενοδοχεία και υπηρείες ύδρευσης (εξαιρώντας τις υπηρεσίες αποχέτευσης) και έναν υπερ-μειωμένο συντελεστή 6% για φαρμακευτικά προϊόντα, βιβλία και θέατρα,
(ii) θα εξορθολογίσει τις απαλλαγές για να διευρυνθεί η φορολογική βάση και θα αυξήσει τη φορολογία στην ασφάλιση και
(iii) θα καταργήσει τους μειωμένους συντελεστές στα νησιά, ξεκινώντας από τα νησιά με υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και που αποτελούν τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, εκτός από τα απομακρυσμένα νησιά.
Αυτό θα εφαρμοστεί σταδιακά μέχρι το τέλος του 2016, καθώς κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα, ουδέτερα δημοσιονομικά, θα έχουν θεσπιστεί για την αποζημίωση των κατοίκων εκείνων που έχουν περισσότερη ανάγκη.
Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία και τα νησιά θα ισχύσουν από τον Οκτώβριο του 2015.
Οι αυξήσεις των συντελεστών του ΦΠΑ που περιγράφονται παραπάνω είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν στο τέλος του 2016, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν προκύψει επιπρόσθετα έσοδα πλέον των προϋπολογισμένων από μέτρα που θα μειώνουν την φοροδιαφυγή και θα αυξάνουν την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ. Οποιαδήποτε απόφαση για αναθεώρηση των συντελεστών θα πρέπει να ληφθεί σε συνεργασία με του θεσμούς.

3. Δημοσιονομικά Διαρθρωτικά μέτρα
Υιοθέτηση νομοθεσίας για:
• Την εξάλειψη των δυνατοτήτων φοροαποφυγής στον φόρο εισοδήματος (π.χ. με περιορισμό του ορισμού του αγρότη), τη λήψη μέτρων για την αύξηση του φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων το 2015 και απαίτηση 100% προκαταβολής φόρου για το εταιρικό εισόδημα, καθώς και σταδιακά για το ατομικό εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι το 2017.
Σταδιακή κατάργηση της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος έως το 2017, αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
• Κατάργηση επιδοτήσεων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης των αγροτών και καλύτερος έλεγχος των δικαιούχων, προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες για τα επιδόματα πετρελαίου θέρμανσης στον προϋπολογισμό του 2016.
• Εν όψει οποιασδήποτε αναθεώρησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, προσαρμογή των συντελεστών φορολογίας περιουσίας, αν είναι αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστούν τα φορολογικά έσοδα του 2015 και 2016 ύψους 2,65 δις. ευρώ και προσαρμογή του κατώτατου ορίου ατομικής φορολογίας εισοδήματος.
• Κατάργηση της διασυνοριακής παρακράτησης φόρου, που θεσπίστηκε με το νόμο για τη ρύθμιση οφειλών (νόμος 4321/2015) και ανατροπή των πρόσφατων τροποποιήσεων του ΚΦΕ στο νόμο για τη δημόσια διοίκηση (νόμος ΧΧΧΧ/2015), συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής μεταχείρισης του αγροτικού εισοδήματος.
• Υιοθέτηση εκκρεμών μεταρρυθμίσεων στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, και κώδικα φορολογικών διαδικασιών:

Δημιουργία νέου Ποινικού Κώδικα για τη Φοροδιαφυγή και τις Φορολογικές Απάτες με σκοπό την τροποποίηση του νόμου 2523/1997 και οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου, και την αντικατάσταση του άρθρου 55 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΦΔ (ν.4174/2013) με σκοπό μεταξύ άλλων τον εκσυγχρονισμό και διεύρυνση του ορισμού της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης σε όλο το φάσμα των φόρων. Κατάργηση όλων των προστίμων που σχετίζονται με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων όσων εισπράττονται υπό τον νόμο 2523/1997.

Δημιουργία νομικού πλαισίου για Οχήματα Συλλογικών Επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σε αυτά, σύμφωνα με τον Κ.ΦΕ και τις καλύτερες πρακτικές της Ε.Ε.
• Υιοθέτηση νομοθεσίας για αναβάθμιση του οργανικού προϋπολογισμού για:
(i) εισαγωγή πλαισίου για ανεξάρτητους φορείς,
(ii) σταδιακή κατάργηση εκ των προτέρων ελέγχων του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των ορκωτών λογιστών υπολόγων,
(iii) παροχή στην ΓΓΔΕ αποκλειστικής ικανότητας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) της εξουσίας για την επίβλεψη των οικονομικών του δημοσίου τομέα,
(ίν) σταδιακή κατάργηση των γραφείων φορολογικού ελέγχου από τον Ιανουάριο του 2017.(Κατάργηση του φορολογικού πιστοποιητικού ελεγκτών)
• Αύξηση του φόρου χωρητικότητας (tonnage tax) και σταδιακή κατάργηση των εδικών φορολογικών καθεστώτων που ισχύουν για την ναυτιλία.

Έως τον Σεπτέμβριο του 2015:
(i) Απλοποίηση του προγράμματος αποπληρωμής φόρων (ρύθμιση οφειλών)
(ii) Επανασχεδιασμός και ενσωμάτωση στον ΚΦΕ (ν.4172/2013) της εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης του 2016 (νόμου 3986/2011), για την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής προοδευτικότητας στο σύστημα φορολογίας εισοδήματος
(iii) Έκδοση εγκυκλίου για τα πρόστιμα για την διασφάλιση της ολοκληρωμένης και συνεπούς εφαρμογής του ΚΦΔ (ν.4174/2013) και
(iv) Ολοκλήρωση των εκκρεμών μεταρρυθμίσεων όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 9 της έκθεσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα με αριθμό 14/151.
Στον Τομέα της υγείας/πρόνοιας, λήψη μέτρων από 1ης Ιουλίου 2015 για
α) τον επανακαθορισμό της πλήρους υποχρεωτικής συνταγογράφησης δραστικής ουσίας (INN prescription) χωρίς εξαιρέσεις,
β) τη μείωση της τιμής όλων των φαρμάκων χωρίς προστασίας της πατέντας (off-patent) στο 50% και των γενοσήμων στο 32.5% της τιμής του παντενταρισμένου, καταργώντας την ρήτρα για τα φάρμακα που τιμολογήθηκαν στην αγορά πριν από το 2012, και
γ) την αναθεώρηση και τον περιορισμό των διαγνωστικών εξετάσεων προκειμένου οι δαπάνες να ευθυγραμμιστούν με τους νέους στόχους για το αυτόματη περικοπή των προμηθειών (claw-back targets) και
δ) την πλήρη είσπραξη του πλαφόν του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα και τις φαρμακευτικές εταιρίες και την επέκταση της αυτόματης περικοπής της υπερβάλλουσας δαπάνης του 2015 έως το 2016.

Εκκίνηση της αναθεώρησης για την Κοινωνική Πρόνοια, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους, με την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, με στόχο την εξοικονόμηση ποσοστού Ά επί του ΑΕΠ, το οποίο θα βοηθήσει στην χρηματοδότηση μιας δημοσιονομικά ουδέτερης σταδιακής εξάπλωσης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος τον Ιανουάριο του 2016.

Υιοθέτηση νομοθεσίας για:
• Τη μείωση του ανώτατου ορίου για τις στρατιωτικές δαπάνες κατά €100 εκ. το 2015 και κατά 200εκ. το 2016 με ένα σύνολο στοχευμένων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης μίας μείωσης του προσωπικού και των προμηθειών.
• Μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος, (μεταξύ άλλων, καταλαμβάνοντας τη φορολογία του κεφαλαίου), τα επενδυτικά οχήματα (μηχανισμούς),αγρότες, αυτοαπασχολούμενους κοκ
• Αύξηση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων το 2016 από το 26% στο 28%.
• Καθιέρωση φόρου επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων
• Προκήρυξη διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών με αντάλλαγμα την απόκτηση και χρήση των σχετικών συχνοτήτων.
• Επέκταση της εφαρμογής του φόρου πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής που είναι μεγαλύτερα των 5 μέτρων και αύξηση του ποσοστού από το 10% σε 13%, που θα τεθεί σε ισχύ από την συλλογή των φόρων εισοδήματος του 2014.
• Εφαρμογή φορολογίας στα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια (gross gaining revenues GGR) του 30% των VLT παιχνιδομηχανών που αναμένεται να εγκατασταθούν το δεύτερο μισό του 2015 και το 2016.
• Είσπραξη εσόδων από την έκδοση αδειών για 4G και 5G.
Σε περίπτωση υστέρηση των εσόδων, θα εξετάσουμε την υιοθέτηση αντισταθμιστικών μέτρων:
1) Αύξηση του φορολογικού συντελεστή για τα ενοίκια, για ετήσια εισοδήματα κάτω από 12.000 ευρώ στο 15% (από 11%), με συμπληρωματικά έσοδα της τάξης των 160εκ ευρώ και για ετήσιο άνω των 12.000 ευρώ στο 35% (από 33%) με συμπληρωματικά έσοδα της τάξης των 40 εκ. Ευρώ.
2) ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων θα αυξηθεί κατά 1 επιπλέον εκατοστιαία μονάδα (από το 28% στο 29%), με συμπληρωματικά έσοδα της τάξης των 130εκ. Ευρώ.

4. Μεταρρυθμίσεις στο Συνταξιοδοτικό Σύστημα
Οι Αρχές αναγνωρίζουν ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα είναι μη βιώσιμο και χρειάζεται ριζικές μεταρρυθμίσεις.
Για αυτόν τον λόγο θα εφαρμόσουν πλήρως την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2010 (ν.3863/2010) και θα εφαρμόσουν ή θα αντικαταστήσουν/τροποποιήσουν τους όρους βιωσιμότητας, για τις επικουρικές όπως και τις κύριες συντάξεις, που περιλαμβάνονταν στην μεταρρύθμιση του 2012 ως κομμάτι της νέας μεταρρύθμισης τον Οκτώβριο του 2015, για να επιτύχουν αντίστοιχη εξοικονόμηση και να προχωρήσουν σε επιπρόσθετα βήματα για την βελτίωση του συνταξιοδοτικού συστήματος.
Ξεκινώντας από την 1η Ιουλίου του 2015 οι Ελληνικές αρχές θα ξεκινήσουν σταδιακά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα επιτύχουν μόνιμη εξοικονόμηση της τάξεως του 0.25% – 0.5% του ΑΕΠ το 2015 και 1 % του ΑΕΠ από το 2016 και κάθε χρόνο.
Οι Ελληνικές αρχές δεσμεύονται να:
• Θεσπίσουν νομοθεσία προκείμενου να δημιουργήσουν ισχυρά αντικίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότηση με την αναπροσαρμογή των επιβαρύνσεων για αυτήν την περίπτωση και την σταδιακή απάλειψη του δικαιώματος θεμελίωσης πρόωρης συνταξιοδότησης, τις διαφοροποιήσεις στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και την σταδιακή προσαρμογή του ορίου των συνταξιοδοτήσεων στην ηλικία των 67 ετών ή των 62 ετών με 40 χρόνια υπηρεσίας και καταβολής εισφορών έως το 2022, που θα ισχύει ανεξαιρέτως για όλους τους συνταξιοδοτούμενους (εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε βαρέα επαγγέλματα και τις μητέρες παιδιών με αναπηρία), με άμεση εφαρμογή.
• Θεσπίσουν νομοθεσία έτσι ώστε η απόσυρση πόρων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Social Insurance Fund) να επιφέρει ετήσια επιβάρυνση, για όσους επηρεάζονται από την επιμήκυνση του χρόνου συνταξιοδότησης, αντίστοιχης με το 10% επιπροσθέτως του υφισταμένου 6%.
• Ενσωματώσουν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία και να διασφαλίσουν ότι, αρχής γενομένης, από την 1η Ιανουαρίου 2015, όλα τα επικουρικά ταμεία θα χρηματοδοτούνται μόνο εξ ιδίων πόρων.
• Βελτιώσουν τη στόχευση των κοινωνικών συντάξεων αυξάνοντας τη σύνταξη ανασφάλιστων του ΟΓΑ.
• Εξαλείψουν σταδιακά το κοινωνικό επίδομα (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2019.
Αυτό θα ξεκινήσει άμεσα σε ό,τι αφορά το ανώτερο 20% των δικαιούχων τον Μάρτιο του 2016, ενώ οι τεχνικές λεπτομέρειες της σταδιακής κατάργησης θα συμφωνηθούν με τους θεσμούς.
• Παγώσουν οι εγγυημένες σε μηνιαία βάση συνταξιοδοτικές εισφορές σε ονομαστικούς όρους έως το 2021.
• Παρασχεθεί στα άτομα που συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 Ιουνίου 2015, η βασική εγγυημένη αναλογική σύνταξη, και στη βάση ελέγχου των πόρων των συνταξιούχων, μόνο, μετά τη συμπλήρωση του νομίμου ορίου συνταξιοδότησης, που σήμερα είναι στα 67 έτη.
• Αυξηθούν οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης κατά μέσο όρο από 4% σε 6% και να επεκταθούν στις επικουρικές συντάξεις
• Καταργηθούν σταδιακά όλες οι χρηματοδοτούμενες από το κράτος εξαιρέσεις και θα εναρμονιστούν οι εισφορές σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, με αυτές που ισχύουν στο ΙΚΑ, από την 1η Ιουλίου 2015.
Επιπλέον, και προκειμένου για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, οι Αρχές θα νομοθετήσουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις έως την 31η Οκτωβρίου του 2015, με έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2016 για:
(i) ειδικά σχεδιασμένες και παραμετρικές βελτιώσεις, ώστε να υπάρξει ένας πιο στενός σύνδεσμος ανάμεσα στις εισφορές και τις παροχές
(ii) διεύρυνση και εκσυγχρονισμό του συστήματος εισφορών και της συνταξιοδοτικής βάσης για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από το τεκμαρτό στο πραγματικό εισόδημα, που θα υπόκειται σε κανόνες ελάχιστων απαιτούμενων εισφορών
(iii) διεύρυνση και εξορθολογισμό όλων των διαφορετικών συστημάτων για την παροχή της βασικής, της εγγυημένης αναλογικής και επί τη βάση ελέγχου των πόρων σύνταξης, λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την εργασία και για τις εισφορές,
(iv) τα κύρια στοιχεία για την ολοκληρωμένη ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης όλων των κανόνων για τις εισφορές και την παροχή συντάξεων και των διαδικασιών σε όλα τα ταμεία,
v) Κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων στη χρηματοδότηση των συντάξεων και την αντιστάθμισή τους με την μείωση των παροχών ή τη• αύξηση των εισφορών σε συγκεκριμένα ταμεία με ισχύ από 31 Οκτωβρίου 2015 και
vi) εναρμόνιση των κανόνων απονομής σύνταξης του ΟΓΑ με αυτούς των υπολοίπων Ταμείων του συνταξιοδοτικού συστήματος με αναλογικό τρόπο, εκτός και αν ο ΟΓΑ συγχωνευτεί με άλλα ταμεία. Η ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2017.

Το 2015 η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων προκειμένου το ασφαλιστικό σύστημα να ενοποιηθεί σε μία ενιαία ενότητα και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη λειτουργική τους ενοποίηση έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Θα υποστηριχθούν ενεργά περαιτέρω μειώσεις στα λειτουργικά κόστη σε συνδυασμό με αποτελεσματικότερη διοίκηση των πόρων των ταμείων και επιπρόσθετα με την εξισορρόπηση των αναγκών μεταξύ των προνομιούχων και των μη προνομιούχων ταμείων.

Οι Ελληνικές αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία προκειμένου να αντισταθμιστούν πλήρως οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της εφαρμογής δικαστικών αποφάσεων σε σχέση με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2012.
Παράλληλα με την μεταρρύθμιιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, θα εκπονηθεί Μελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας προκειμένου να εξασφαλιστεί η δικαιοσύνη στις διάφορες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις.

Οι θεσμοί είναι προετοιμασμένοι να συνυπολογίσουν και άλλα παραμετρικά μέτρα εντός του συστήματος συνταξιοδότησης με ισοδύναμα αποτελέσματα προκειμένου να αντικατασταθούν κάποια από τα μέτρα που αναφέρονται παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη την επίδρασή τους στην οικονομική ανάπτυξη και με την προϋπόθεση ότι αυτά τα μέτρα θα παρουσιαστούν στους θεσμούς κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού τους και θα είναι επαρκώς συγκεκριμενοποιημένα και ποσοτικοποιημένα και στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν ισχύσει, η επιλογή είναι αυτή που περιγράφεται παραπάνω.

5. Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοσύνη και καταπολέμηση της διαφθοράς
Υιοθέτηση νομοθεσίας με σκοπό:
• Την αναδιάρθρωση του ενιαίου μισθολογίου, με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2016, καθορίζοντας τις βασικές παραμέτρους με τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο και σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους του μισθολογίου και με πλήρη εφαρμογή σε όλο το δημόσιο τομέα.
Η αναδιάρθρωση συμπεριλαμβάνει και αποσυμπίεση της κατανομής των αποδοχών σε όλο το φάσμα των μισθών με κριτήριο τις ικανότητες, την απόδοση και την ευθύνη του προσωπικού. (Οι αρχές θα υιοθετήσουν επιπλέον νομοθεσία η οποία θα εξορθολογίζει τα ειδικά μισθολόγια μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2015).
• Τον εξορθολογισμό των μη μισθολογικών παροχών όπως ρυθμίσεις για άδειες, ημερήσιες αποζημιώσεις, ταξιδιωτικά έξοδα και ειδικά προνόμια, σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Την πρόβλεψη μέσω του νέου μεσοπρόθεσου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής ανώτατων ορίων στο μισθολόγιο και στα επίπεδα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και τη διασφάλιση πτωτικής πορείας του μισθολογικού κόστους ως ποσοστό του ΑΕΠ μέχρι το 2019.
Επιλογή διευθυντών και αξιολόγηση επίδοσης όλων των υπαλλήλων (με στόχο να ολοκληρωθεί η επιλογή νέων διευθυντών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 μετά από διαδικασία αξιολόγησης)

Την εισαγωγή ενός μόνιμου συστήματος κινητικότητας με έναρξη εφαρμογής το τελευταίο τρίμηνο του 2015.
Το σύστημα αυτό θα προωθεί τη χρήση περιγραφής θέσης και θα είναι συνδεδεμένο με μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες κενές θέσεις. Η τελική απόφαση για την κινητικότητα του υπαλλήλου θα λαμβάνεται από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία. Η διαδικασία αυτή θα εξορθολογίσει την κατανομή των πόρων, καθώς και τη στελέχωση προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με προηγούμενες συμφωνίες. Εισαγωγή μέτρων με σκοπό τη μείωση του “στοκ” υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια. Στενή συνεργασία με Ευρωπαϊκούς φορείς και τεχνική υποστήριξη σε “ηλεκτρονική” δικαιοσύνη, διαιτησία και δικαστικά στατιστικά στοιχεία.
Ενίσχυση της διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ. Θα καλύψει (α) τον ρόλο και τη δομή των Συμβουλευτικών σωμάτων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αναμόρφωσης του Συμβουλίου του ΕΛΣΣ σε συμβουλευτική Επιτροπή του ΕΛΣΣ και τον ρόλο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καλής Πρακτικής (β) τη διαδικασία πρόσληψης για τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ προκειμένου να διασφαλίσει ότι τη συγκεκριμένη θέση θα καταλαμβάνει πρόσωπο με τα υψηλότερα δυνατά επαγγελματικά προσόντα, ακολουθώντας διαφανείς διαδικασίες και κριτήρια επιλογής (γ) τη συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ όπου κρίνεται σκόπιμο, σε οποιοδήποτε νομοθετική ή άλλου είδους νομική πρωτοβουλία σχετική με οποιοδήποτε στατιστικό ζήτημα (δ) άλλα θέματα που αφορούν την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής αυτονομίας, την ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να ανακατανείμει τις υπάρχουσες μόνιμες θέσεις εργασίας και να προσλάβει προσωπικό όπου απαιτείται, καθώς και να προσλάβει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και την κατάταξη του φορέα ως σώματος δημοσιονομικής πολιτικής στον πρόσφατο νόμο 4270/2014 ρόλο και αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδας στα στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δημοσίευση ενός αναθεωρημένου Στρατηγικού Πλάνου εναντίον της Διαφθοράς μέχρι την 31η Ιουλίου 2015. Τροποποίηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και υιοθέτηση νομοθεσίας που απομονώνει το οικονομικό έγκλημα και τις έρευνες εναντίον της διαφθοράς από πολιτική παρέμβαση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Περαιτέρω, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, οι Αρχές:
• Θα αυξήσουν τον έλεγχο σε δημόσιους φορείς και ειδικότερα στο Σ.Ο.Ε. Εξουσιοδοτούν τα αρμόδια υπουργεία να εκτελούν αυστηρούς ελέγχους και έλεγχο των επιθεωρήσεων σε εποπτευόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων.
• Θα ενισχύσουν τον έλεγχο και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου σε υψηλές δαπάνες της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.
• Θα ενισχύσουν τους ελέγχους σε υποθέσεις δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί ή συγχρηματοδοτηθεί από εθνικές και άλλες πηγές, δημόσια έργα και δημόσιες προμήθειες (για παράδειγμα στον τομέα της υγείας, ΣΔΙΤ).
• Θα ενδυναμώσουν τη διαφάνεια και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς καθώς και την αποδοτικότητα των φορολογικών και τελωνειακών αρχών.
• Θα αξιολογήσουν τους σπουδαιότερους κινδύνους στη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις (Κεντρική Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών) και της ανάγκης ύπαρξης ξεκάθαρου πλαισίου διακυβέρνησης.
• Θα αναπτύξουν στρατηγική σύμφωνα με την αξιολόγηση (4ο τρίμηνο 2015).
• Θα εφαρμόσουν στρατηγική για τη μείωση των κινδύνων στις δημόσιες συμβάσεις (1ο τρίμηνο 2016).
• Θα αξιολογήσουν δύο εξειδικευμένους τομείς, την Υγεία και τα Δημόσια Έργα, ώστε να γίνουν αντιληπτοί οι περιορισμοί που σχετίζονται με τη διαφθορά, να περιοριστούν οι κίνδυνοι και να προταθούν μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής (4ο τρίμηνο 2015)

6. Φορολογική διοίκηση
Οι Αρχές θα προβούν στις ακόλουθες ενέργειες για:
• Θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας εσόδων, στην οποία να καθορίζονται:
i) η νομική μορφή, την οργάνωση, το καθεστώς και τον σκοπό της Αρχής,
ii) οι αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του Γενικού Διευθυντή και του ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου,
iii) η σχέση με τον Υπουργό Οικονομικών και τις υπόλοιπες κυβερνητικές αρχές,
iv)η ευελιξία όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της υπηρεσίας και η σχέση του με τη δημόσια διοίκηση
v) αυτονομία στον προϋπολογισμό, με ιδιαίτερο σύστημα προμηθειών και νέο τρόπο χρηματοδότησης που θα ευθυγραμμίσει τα κίνητρα με την συλλογή εσόδων και θα εγγυάται την προβλεψιμότητα και την ευελιξία του προϋπολογισμού,
vi) αναφορά στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο, και
νϊί) η άμεση μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων σχετικά με φορολογία, τελωνεία και δασμούς και όλων των εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων του ΣΔΟΕ και των λοιπών φορέων στην υπηρεσία.

Όσον αφορά τις κατασχέσεις, υιοθέτηση νομοθεσίας για την απάλειψη του ανώτατου ορίου του 25% του μισθού ή της σύνταξης και μείωση του ορίου των 1.500 ευρώ, με τη διασφάλιση επαρκών μέσων διαβίωσης σε κάθε περίπτωση.

Επίσπευση των διαδικασιών προμήθειας ηλεκτρονικών υποδομών για την αυτοματοποίηση των ηλεκτρονικών κατασχέσεων.

Βελτίωση της διαδικασίας χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, κατάργηση της προσωπικής ευθύνης των ελεγκτών για τον μη έλεγχο όλων των παραγραφόμένων υποθέσεων, σχετικά με το φορολογικό πιστοποιητικό άρση των περιορισμών της φορολογικής διοίκησης για τον έλεγχο των εταιριών από το 2012 και εφεξής, και -εάν είναι νομικά δυνατόν- την εκ των προτέρων είσπραξη εσόδων των φορολογικών διαφορών.

Τροποποίηση :
(i) των ρυθμίσεων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών των ετών 2014 και 2015 (νόμος 4321/2015) ώστε να εξαιρούνται όσοι δεν εκπληρώνουν τις τρέχουσες τους οφειλές, εισαγωγή της δυνατότητας, ώστε η φορολογική διοίκηση και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί να μειώνουν των αριθμό των δόσεων για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα χρέη τους νωρίτερα, εξομοίωση του επιτοκίου των ρυθμίσεων με το τρέχον επιτόκιο της αγοράς.
Η φορολογική διοίκηση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015 θα εντοπίσει τους μεγάλους οφειλέτες, με φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη άνω του ενός (1) εκατ. ευρώ, οι οποίοι ενώ βρίσκονται σε ρύθμιση χρεών έχουν την δυνατότητα αποπληρωμής τους, ώστε να εφαρμόσει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
(ii) Τροποποίηση του βασικού συστήματος των δόσεων του ΚΦΔ (ν.4174/2013) ώστε να αναπροσαρμοστούν τα επιτόκια που βασίζονται στην αγορά και να ανασταλούν μέχρι το τέλος του 2017 οι απαιτήσεις εγγυήσεων από τρίτους καθώς και οι τραπεζικές εγγυήσεις

Εισαγωγή νομοθεσίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών διαγραφής και του αριθμού των επανεγγραφών στο σύστημα στο ΦΠΑ, ώστε να προστατευθούν τα δημόσια έσοδα, επιτάχυνση της διαδικασίας αγοράς του ειδικού λογισμικού ανάλυσης περιπτώσεων απάτης στο ΦΠΑ, έκδοση της υπουργικής απόφασης για την ουσιαστική ενίσχυση και αναδιοργάνωση του τμήματος καταπολέμησης της απάτης στο ΦΠΑ, ώστε να καταπολεμηθεί το φαινόμενο carousel στο ΦΠΑ.
Οι αρχές θα υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή ΦΠΑ της EE και θα προετοιμάσουν αξιολόγηση των επιπτώσεων της αύξησης του ορίου ένταξης στο καθεστώς του ΦΠΑ σε € 25.000.(από 10.000 που ισχύει σήμερα)

Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, μέσω νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών)
Ολοκλήρωση ενός συνολικού σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το οποίο περιλαμβάνει
(i) τον προσδιορισμό της αδήλωτης περιουσίας μέσω της διασταύρωσης τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού,
(ii) την εισαγωγή ενός εθελοντικού προγράμματος αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων με κατάλληλες κυρώσεις, κίνητρα και διαδικασίες επαλήθευσης που θα βρίσκονται σε συνέπεια με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές,
(iii) αίτηση στα κράτη μέλη της EE να παρέχουν στοιχεία σχετικά με την κυριότητα περιουσιακών στοιχείων και την απόκτηση τους από Έλληνες πολίτες,
(iv) να ανανεώσει το αίτημα για την παροχή τεχνικής βοήθειας στη φορολογική διοίκηση και να κάνουν πλήρη χρήση των πόρων στην ανάπτυξη ικανοτήτων,
(v) την καθιέρωση περιουσιολογίου ώστε να βελτιωθούν οι διαδικασίες επαλήθευσης της φορολογικής συνέπειας των πολιτών
• Ανάπτυξη ενός κοστολογημένου προγράμματος για την προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών, κάνοντας χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) δημιουργία χρονολογικών βάσεων δεδομένων των μητρικών και θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ώστε να βελτιωθούν τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

7. Χρηματοπιστωτικός τομέας
Οι Αρχές θα υιοθετήσουν:
(i) τροποποιήσεις όσον αφορά το δίκαιο αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων και εταιρειών προκειμένου να καλύψουν όλους τους δανειολήπτες και να ευθυγραμμίσουν όλο το δίκαιο αφερεγγυότητας με τον πτωχευτικό κώδικα, ii) τροποποιήσεις στο δίκαιο υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (νοικοκυριών) ώστε να εισαχθεί μηχανισμός που θα αποκλείσει τους κακόπιστους δανειολήπτες από τους καλόπιστους καθώς και την εισαγωγή διαδικασίας και μέτρων για την αντιμετώπιση της πληθώρας των υποθέσεων που εκκρεμούν,
iii) τροποποιήσεις για την άμεση βελτίωση του δικαστικού θεσμικού πλαισίου για ζητήματα αφερεγγυότητας επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων,
iv) νομοθεσία για τη δημιουργία επαγγέλματος του «συμβούλου αφερεγγυότητας» που δεν θα είναι συνδεδεμένο με κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα και θα είναι εναρμονισμένο με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές,
ν) ολοκληρωμένη στρατιγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα: η στρατηγική αυτή θα επεκτείνει τον στρατηγικό σχεδιασμό του 2013, λαμβάνοντας υπόψη το νέο περιβάλλον και τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και με σκοπό την επαναφορά των τραπεζών σε ιδιωτική διοίκηση προσελκύοντας διεθνείς στρατηγικούς επενδυτές για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου χρηματοδότησης μεσοπρόθεσμα,
vi) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων με τη βοήθεια στρατηγικού συμβούλου.

8. Αγορά εργασίας
Έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης, για την επανεξέταση του συνόλου του υφιστάμενου πλαισίου που ρυθμίζει την αγορά εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν στην Ευρώπη.
Επιπρόσθετα στοιχεία στην ανωτέρω περιγραφείσα επανεξέταση θα παρασχεθούν από Διεθνείς Οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).
Η οργάνωση της διαδικασίας και τα χρονοδιαγράμματα θα διαμορφωθούν με τη συνεργασία των θεσμών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα νομοθετηθεί νέο σύστημα για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2015.
Οι Αρχές θα αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των νόμιμων εταιριών, την προστασία των εργαζομένων όπως και των εισφορών φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης.

9. Αγορές προϊόντων
Υιοθέτηση νομοθεσίας για:
Τον κλάδο των φαρμάκων, ξεκινώντας από τα τουριστικά λεωφορεία, τις άδειες των φορτηγών, των κώδικα καλών πρακτικών για τα παραδοσιακά τρόφιμα, την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κανονισμών για τα οικοδομικά υλικά, καθώς και συστάσεων της 2ης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου.
• προκειμένου για την προώθηση του ανταγωνισμού, και την αύξηση της ευημιερίας των καταναλωτών, θα πραγματοποιηθούν μελέτες αξιολόγησης ανταγωνισμού, σε συνεργασία, και με την τεχνική βοήθεια του ΟΟΣΑ, στους κλάδους του χονδρεμπορίου, των κατασκευών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Οι μελέτες θα ολοκληρωθούν το 1ο τρίμηνο του 2016 και οι συστάσεις θα υιοθετηθούν στη διάρκεια του 2ου τριμήνου του 2016.
• απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων των μηχανικών, των συμβολαιογράφων, των αναλογιστών και των δικαστικών επιμελητών και επίσης απελευθέρωση της αγοράς των τουριστικών μισθώσεων.
• κατάργηση των μη-ανταποδοτικών φόρων υπέρ τρίτων και ευθυγράμμιση των ανταποδοτικών φόρων με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
• μείωση του γραφειοκρατικού κόστους συμπεριλαμβανομένων των οριζόντιων αδειοδοτήσεων για τις επενδύσεις και τις δραστηριότητες χαμηλού ρίσκου σύμφωνα με τις συστάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, καθώς και του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ και β) δημιουργία επιτροπής για την διυπουργική προετοιμασία της νομοθεσίας. Η εφαρμογή της νέας διαδικασίας αδειοδότησης θα γίνει με την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας.
• σχεδιασμός κέντρου εξυπηρέτησης επιχειρήσεων (One-Stop-Shop) μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2015.

Υλοποίηση της θεσμικής και οργανωτικής δομής, προσδιορισμός των σταδίων από τα οποία περνάει η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης.

Κατάρτιση της θεσμικής και συντονιστικής δομής, προσδιορισμός των στοιχείων που θα ενταχθούν και των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται και εκπαίδευση των υπαλλήλων μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2015. Έναρξη από το 1ο τρίμηνο του έτους 2016.
• υιοθέτηση της μεταρρύθμισης για την αγορά φυσικού αερίου και του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της, και εφαρμογή.
• μη- αναστρέψιμα βήματα (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας για την κατάθεση τελικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση του φορέα μεταφοράς ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ή κατάθεση μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 εναλλακτικού σχεδίου σύμφωνα με τις βέλτιστες καλές πρακτικές στην Ευρώπη για την πλήρη αποσύνδεση του ΑΔΜΗ από τη ΔΕΗ με διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.

Σχετικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι αρχές θα μεταρρυθμίσουν το μηχανισμό των αποδεικτικών διαθεσιμότητας ισχύος (ΑΔΙ) καθώς και τους υπόλοιπους κανονισμούς της αγοράς ώστε να αποτραπεί η λειτουργία μονάδων του συστήματος κάτω του μεταβλητού κόστους παραγωγής καινά αποφευχθεί ο συμψηφισμός οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή του συστήματος (ΛΑΓΗΕ). Ο καθορισμός των τιμολογίων της ΔΕΗ θα γίνεται βάσει του κόστους παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης της έκπτωσης 20% στους καταναλωτές υψηλής τάσης με ταρίφες που θα αντανακλούν το κόστος. Οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα ενσωματώσουν τις προβλέψεις του μοντέλου ΝΟΜΕ. Οι αρχές θα συνεχίσουν επίσης την υλοποίηση του οδικού χάρτη για την εφαρμογή του “target model” της EE, θα προετοιμάσουν ένα νέο πλαίσιο για την υποστήριξη των ανανενώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής εξοικονόμησης και θα αναθεωρήσουν το καθεστώς φορολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, οι αρχές θα ενισχύσουν την οικονομική και λειτουργική αυτονομία του ρυθμιστή της αγοράς (ΡΑΕ).
10. Ιδιωτικοποιήσεις
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα εγκρίνει το Σχέδιο Αξιοποίησης των Περιουσιακών Στοιχείων το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα προς ιδιωτικοποίηση περιουσιακά στοιχεία που έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ από την 31/12/2014. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα υιοθετήσει το Σχέδιο.
• Για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής προσφορών, οι Αρχές θα προχωρήσουν σε όλες τις εκκρεμούσες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για τα περιφερειακά αεροδρόμια, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την Εγνατία οδό, τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό (η πλήρης λίστα περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Μνημόνιο). Η λίστα αυτή θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και η Κυβέρνηση θα διασφαλίζει ότι οι εκκρεμμότητες θα αντιμετωπίζονται εγκαίρως.

Η Κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα ανακοινώσουν τελικές ημερομηνίες για την υποβολή προσφορών για τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, καθώς και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ROSCO, χωρίς αλλαγές στους όρους του διαγωνισμού. Η Κυβέρνηση θα μεταφέρει στο ΤΑΙΠΕΔ τις μετοχές του ΟΤΕ που κατέχει το Δημόσιο.

Η Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μη-αναστρέψιμα βήματα για την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με τον πλειοδότη.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image