Το σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών κατ’ άρθρο 184 Ν. 4072/2012 είναι το ακόλουθο.

Αριθμ. 67382/4.12.2014
Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κανόνες αγοράς

Αριθμ. 67382 (ΦΕΚ Β’ 3356/15-12-2014)

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει (ΦΕΚ Β 185/03.09.2014)

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−06−2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αριθμ. 54169/31.10.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ Β΄ 2944/03.11.2014 για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 158/3−11−2014 Διορισμός Υπουργών, (ΦΕΚ 240 Α΄/3.11.2014).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 184 έως 196 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος−Νέα εταιρική μορφή − Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον υπ’ αριθμ. Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29−05−2013).

7. Τη με αριθμ. Κ4−10278/8−7−2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία σήματος ελληνικών προϊόντων/υπηρεσιών.» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.Κ4−906/21−1/2014 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τροποποίηση και Συμπλήρωση της Απόφασης με αρ. Κ4−10278/8−7−2013 (ΑΔΑ: ΒΛ41Φ−ΖΧΨ).».

8. Το γεγονός ότι καμμία εκ των ανωτέρω προτάσεων δεν κρίνεται αποδεκτή για να αποτελέσει το σήμα Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

9. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος χωρίς αναζήτηση αντιτίμου το σήμα (ως απεικονίζεται κατωτέρω) το οποίο κρίθηκε κατάλληλο αισθητικά και λειτουργικά για να αποτελέσει το σήμα Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Το σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών κατ’ άρθρο 184 Ν. 4072/2012 είναι το ακόλουθο.

Εντέλλεται η Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας να προβεί στις νόμιμες ενέργειες προκειμένου το κατωτέρω σήμα να καταχωρισθεί ως επίσημο σήμα του Ελληνικού κράτους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας κατ’ άρθρο 184 παρ. 2 του Ν. 4072/2012.

Σημειώνεται ότι το ως άνω σήμα είναι ενιαίο για τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, απονέμεται δε σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος 4072/2012 όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image