Το τελικό κείμενο για την ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων – Ολόκληρη η τροπολογία

Παρουσίαση για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων – Ολόκληρη η τροπολογία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Στόχοι

• Παροχή κινήτρων για συμμετοχή των οφειλετών και τραπεζών σε πρόγραμμα ρύθμισης – διαγραφής χρεών.

• Ελάφρυνση και διακανονισμός χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που προβαίνουν σε ρύθμιση οφειλών τους προς τράπεζες.

• Έκτακτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών.

• Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.

Όφελος

• 180.000 επιχειρήσεις έχουν μια «δεύτερη ευκαιρία» για ένα νέο ξεκίνημα.

• Τουλάχιστον 350.000 υφιστάμενες θέσεις εργασίας διασώζονται.

• Η διάσωση και «διατήρηση σε ζωή» χιλιάδων επιχειρήσεων μέσα από τη ρύθμιση των δανειακών τους υποχρεώσεων, θα έχει μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό όφελος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, από την είσπραξη μελλοντικών φόρων αλλά και την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών.

ΡΥΘΜΙΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμιση χρεών Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών

Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση

• Δικαίωμα υπαγωγής έχουν Μικρές Επιχειρήσεις ή Επαγγελματίες που:

• Κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ.

• Δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3869/2010 ή έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτή.

• Δεν έχουν παύσει τις εργασίες τους.

• Δεν έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον Πτωχευτικό Κώδικα και

• Δεν έχουν καταδικαστεί – οι φορείς των επιχειρήσεων ή επαγγελματίες – για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).

Επιλέξιμες διαγραφές

• Διαγραφές απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκους, οφειλετών που την 30.06.2014 είχαν οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια προς τις τράπεζες σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών (επίδικη ή ρυθμισμένη) και δεν είχαν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων ή είχαν λόγω ρύθμισης.

• Οι διαγραφές αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις της τράπεζας προς τον οφειλέτη που συνολικά ανά επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 ευρώ. Ισούνται δε τουλάχιστον με το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη ή, εφόσον είναι μικρότερο, το ποσό που απαιτείται έτσι ώστε μετά τη διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης της τράπεζας κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του ιδίου και των συνοφειλετών.

Διαδικασία

• Ο οφειλέτης υποβάλλει βεβαίωση προς την τράπεζα όπου αποτυπώνονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του, ώστε να προσδιορισθεί η καθαρή περιουσιακή θέση του.

• Η τράπεζα παρέχει την αιτούμενη ρύθμιση ή/και διαγραφή, σύμφωνα με κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας του αιτούμενου να αντεπεξέλθει στις ρυθμισθείσες υποχρεώσεις. Η τράπεζα μπορεί να παράσχει ρύθμιση ή/και διαγραφή υπό διαφορετικούς όρους από τους περιλαμβανόμενους στην αίτηση. Σε περίπτωση διαγραφής πίστωσης που έχει εγγυηθεί μερικά το Ελληνικό Δημόσιο, η σχετική διαγραφή κατανέμεται αναλογικά και στο εγγυημένο ποσοστό.

Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν.4305/2014

• Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσκομίσει στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στους ΦΚΑ βεβαίωση χρηματοδοτικού φορέα ότι έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών του προς αυτόν, δικαιούται να υπαχθεί στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής του στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στους ΦΚΑ, που προβλέπεται στα άρθρα 51 και 54 του ν. 4305/2014, μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, λαμβάνοντας πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20%, πέραν των προβλεπομένων στα ανωτέρω άρθρα.

• Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις οφειλετών που κατά το χρόνο προσκόμισης της βεβαίωσης του χρηματοδοτικού φορέα έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των άρθρων 51 και 54 του ν. 4305/2014 και τηρούν τις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται.

Μη εκπλήρωση όρων ρύθμισης

• Η μη προσήκουσα εκπλήρωση από τον οφειλέτη των όρων ρύθμισης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τα άρθρα 51 και 54 του ν. 4305/2014 για χρονικό διάστημα αθροιστικά μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, ως προς οποιαδήποτε από τις ρυθμισθείσες υποχρεώσεις, προκαλεί αυτοδικαίως την αναβίωση των ρυθμισθεισών υποχρεώσεών του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου (μείον τυχόν καταβολές που έχουν γίνει στο πλαίσιο των ρυθμίσεων} και την αναδρομική αναβίωση του συνόλου των προς όλους διαγραφεισών υποχρεώσεων, προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, τα οποία καθίστανται στο σύνολό τους άμεσα απαιτητά και ληξιπρόθεσμα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ Ή ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Δικαίωμα υπαγωγής

• Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με εμπορική ιδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα δύναται, μέχρι τις 31.03.2016, να αιτείται τη ρύθμιση των υποχρεώσεών του, εφόσον στη ρύθμιση αυτή συναινούν πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον 50,1% του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται τουλάχιστον 50,1% των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με άλλης μορφής εξασφαλιστική συμφωνία ως προς περιουσιακό στοιχείο.

• Η συναίνεση των πιστωτών αποτυπώνεται σε συμφωνία ρύθμισης, η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση του οφειλέτη.

Εκδίκαση αίτησης

• Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την έδρα του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

• Το δικαστήριο αποδέχεται την αίτηση και ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του οφειλέτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην συνυποβληθείσα με την αίτηση συμφωνία ρύθμισης, εάν οι συμβαλλόμενοι πιστωτές στη συμφωνία ρύθμισης εκπροσωπούν το απαιτούμενο είδος και ποσοστό απαιτήσεων.

Αποτελέσματα ρύθμισης

• Η αποδοχή της αίτησης του άρθρου 3 από το δικαστήριο επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα αποκλειστικά για τις ρυθμιζόμενες απαιτήσεις:

• Εφόσον το προβλέπει η συμφωνία ρύθμισης, δύνανται να αναστέλλονται οι ατομικές και συλλογικές διώξεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών για ορισμένο διάστημα, έως τριών μηνών, από την δημοσίευση της απόφασης περί αποδοχή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, για την ίδια διάρκεια, αναστέλλεται η παραγραφή των απαιτήσεων των συμβαλλόμενων πιστωτών κατά των εγγυητών και τυχόν συνοφειλετών του για την άσκηση διαδικαστικών πράξεων,

• Αναστέλλεται, για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την δημοσίευση της απόφασης που αποδέχεται την αίτηση, η λήψη κάθε μέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης πτώχευσης, σε βάρος του οφειλέτη.

Αποτελέσματα ρύθμισης

• Εξοφλείται το οφειλόμενο στους εργαζόμενους χρέος του εδαφίου (γ) του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα σε 12 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις.

• Οφειλέτης του οποίου οι υποχρεώσεις έχουν ρυθμισθεί βάσει συμφωνίας επικυρωμένης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δικαιούται να υπαχθεί στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής του στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα ασφαλιστικά ταμεία, που προβλέπεται στα άρθρα 51 και 54 του ν. 4305/2014, μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, λαμβάνοντας πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20%, σε σχέση με το προβλεπόμενα στα ανωτέρω άρθρα, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ή ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Δικαίωμα υπαγωγής

• Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, το οποίο έχει την έδρα του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων, δύναται να υπάγεται σε έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.

• Η αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή ή πιστωτές του οφειλέτη, στους οποίους περιλαμβάνεται τουλάχιστον μια τράπεζα, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος του οφειλέτη.

• Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την έδρα του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Διαδικασία

• Το δικαστήριο, αποδεχόμενο την αίτηση, διορίζει με την απόφαση του τον προτεινόμενο στην αίτηση ειδικό διαχειριστή, εκτός εάν υπάρχει πέραν της μιας αίτηση ή κύρια παρέμβαση με το αυτό αίτημα (θέση σε ειδική διαχείριση) και διαφορετική πρόταση ως προς τον ειδικό διαχειριστή, οπότε διορίζει τον κατά την κρίση του καταλληλότερο μεταξύ των προταθέντων. Η απόφαση επί της αιτήσεως εκδίδεται εντός μηνός από τη συζήτηση.

• Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου η εξουσία των καταστατικών οργάνων διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης περιέρχεται στο σύνολό της στον διοριζόμενο ειδικό διαχειριστή.

• Το συντομότερο δυνατόν από την εγκατάστασή του, ο ειδικός διαχειριστής διενεργεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης, ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης (κλάδων) ή περιουσιακών της στοιχείων εφόσον αυτά δεν αποτελούν κλάδους.

• Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον ειδικό διαχειριστή η μεταβίβαση τουλάχιστον του 90% του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης (ως λογιστική αξία), και εάν κατά την εκτίμησή του, βάσει των αναγγελθεισών απαιτήσεων, το προϊόν ρευστοποίησης επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση όλων των πιστωτών, υποβάλλει σχετικό αίτημα στο αρμόδιο δικαστήριο το οποίο δύναται να παρατείνει τον διορισμό του με αποκλειστικό αντικείμενο την διάθεση του προϊόντος ρευστοποίησης προς τους δικαιούχους.

• Σε περίπτωση πλήρους ικανοποίησης του συνόλου των πιστωτών, τα εταιρικά όργανα ή ο ιδιοκτήτης, κατά περίπτωση, ανακτούν την διοίκηση του φορέα της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης του οφειλέτη. Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης προχωρά η εξέταση της.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ του Νομοσχεδίου

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image