Το 1ο Νομοσχέδιο της νέας Κυβέρνησης αφορά “Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις”

Αιτιολογική έκθεση
Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Επί της Αρχής:

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, προτείνονται ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για τη λειτουργία της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και την ολοκλήρωση της συγκρότησης και αναδιάρθρωσης του κυβερνητικού σχήματος, όπως διαμορφώθηκε με το π.δ. 24/2015 (Α’ 20) και για ζητήματα επείγοντος χαρακτήρα.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Πρώτου εισάγονται ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Η βαθιά ύφεση στην οικονομία που προκάλεσαν οι πολιτικές λιτότητας και η οικονομική κρίση των τελευταίων έξι χρόνων προκάλεσαν δραματικές κοινωνικές επιπτώσεις. Όλοι οι κοινωνικοί δείκτες και κυρίως η φτώχεια, η παιδική φτώχεια, η ανεργία και η νεανική ανεργία επιδεινώθηκαν δραματικά.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ κατά το 2ο τρίμηνο του 2014 το ποσοστό ανεργίας ήταν 26,6%, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.280.101, η ανεργία των νέων 15-24 ανήλθε σε 52%, πολλά νοικοκυριά είναι πλέον χωρίς κανέναν εργαζόμενο και χωρίς πόρους.

Συνολικότερα η μείωση των αποδοχών και των εισοδημάτων έχει αυξήσει τον αριθμό των φτωχών εργαζόμενων την στιγμή που η χώρα παρουσιάζει την μεγαλύτερη μείωση των κοινωνικών δαπανών στην Ευρωζώνη.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat, βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ-28 όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας. Συγκαταλέγεται επίσης στην ομάδα των χωρών με την μεγαλύτερη φτώχεια (23,1%). Σημαντική διάσταση της φτώχειας αποτελεί και η αύξηση της παιδικής φτώχειας που το 2013 ήταν 28,8%, ενώ υψηλά ποσοστά φτώχειας αντιμετωπίζουν τα μονογονεϊκά νοικοκυριά, τα πολυμελή νοικοκυριά, οι μη οικονομικά ενεργοί και οι ηλικιωμένοι. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού αδυνατεί να καλύψει βασικές ανάγκες. Οι δείκτες αυτοί σήμερα έχουν επιδεινωθεί με βάση τη συνεχιζόμενη κρίση.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης μέσω της λήψης μέτρων για τη διασφάλιση βασικών αγαθών όπως στέγαση, σίτιση και ενέργεια σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βεβαίως και συνολικά η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης θα στηριχθεί στη σταδιακή ένταξη στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό των ανέργων και των επισφαλώς εργαζομένων μέσω της προώθησης στην εργασία, ώστε σταδιακά οι ωφελούμενοι από τις διατάξεις του παρόντος να περιοριστούν σε όσους για αντικειμενικούς ή ειδικούς λόγους δεν έχουν ικανότητα για εργασία.

Άμεσοι αποδέκτες του προγράμματος για την ανθρωπιστική κρίση είναι :

• Άτομα που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας

• Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που απειλούνται ή έχουν εγκλωβιστεί σε καταστάσεις αποκλεισμού

Το παρόν νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) η οποία προσανατολίζεται στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού μέσω πολιτικών που καλύπτουν όλο τον πληθυσμό χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα κοινωνικό και οικονομικό όφελος και συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Σε περιόδους δημοσιονομικού περιορισμού, είναι σημαντική η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης και ειδικότερα η αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας να εξασφαλίζει μέσω της ορθολογικής επένδυσης δημόσιων και ιδιωτικών πόρων (στρατηγικές κοινωνικών επενδύσεων), πέρα από τις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης των οικογενειών, και μακροπρόθεσμα σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη, ιδίως όσον αφορά τις προοπτικές απασχόλησης των ευπαθών ομάδων και την ενίσχυση της καταναλωτικής τους ικανότητας / αγοραστικής δύναμης. Οι δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας δεν διασφαλίζουν μόνο την κοινωνική συνοχή αλλά αποτελούν ταυτόχρονα και μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διασφαλίζει τη συνέργεια των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που υλοποιούνται από τους διάφορους δημόσιους και μη κυβερνητικούς φορείς με τρόπο συντονισμένο και ορθολογικό. Συνυπολογίζει τα υφιστάμενα προγράμματα στέγασης, σίτισης, ενέργειας και υλικών αγαθών που υλοποιούνται και τους κοινοτικούς πόρους του Θεματικού στόχου 9, το Ταμείο για την Βοήθεια των Απόρων και άλλους εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους. Για την επίτευξη των στόχων συνεργάζεται με φορείς του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα, της Εκκλησίας, των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και των εθελοντικών οργανισμών, αντανακλώντας το αξίωμα της συνολικής συλλογικής ευθύνης για την καταπολέμηση των φαινομένων της φτώχειας και του αποκλεισμού στην Ελληνική κοινωνία.

Η υλοποίηση των δράσεων δύναται να ανατίθεται τόσο σε δημόσιους φορείς (αποκεντρωμένα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, Περιφέρειες και Δήμοι), όσο και σε ιδιωτικούς και εθελοντικούς φορείς. Οι δράσεις όλων αυτών των φορέων διέπονται από ένα οριζόντιο θεσμικό πλαίσιο (ρυθμίζεται νομοθετικά και εξειδικεύεται μέσω κανονιστικών αποφάσεων της διοίκησης), που περιλαμβάνει μηχανισμούς διαβούλευσης, συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης στη βάση της αρχής της επικουρικότητας.

Στόχος επίσης είναι η διαμόρφωση μόνιμων δικτύων οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας με «εταίρους» φορείς (συμπράξεις) ώστε να διασφαλιστεί η προστιθέμενη αξία και συνέργεια όλων των παρεμβάσεων που υλοποιούνται είτε μέσω των φορέων του δημοσίου είτε μέσω εκκλησιαστικών και άλλων οργανώσεων, η μη επικάλυψη ωφελουμένων και η διασφάλιση της σίτισης, στέγασης και παροχής βασικών αγαθών σε όλους που έχουν ανάγκη.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των ατόμων που βιώνουν στην ακραία φτώχεια και επιδιώκει να καλύψει άμεσα βασικές ανάγκες της καθημερινότητας των νοικοκυριών, τη στέγη, τη διατροφή, την ενέργεια. Αποτελεί επομένως το πρώτο βήμα σε μια σειρά από μέτρα και ευρύτερες μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και καθολικού πλαισίου κοινωνικής προστασίας.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου, συνιστάται Γενική Γραμματεία για τη Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς είναι ο αποτελεσματικότερος συντονισμός των πολιτικών πρωτοβουλιών και των ελεγκτικών μηχανισμών, υπηρεσιών και σωμάτων της Διοίκησης που αποσκοπούν στη καταπολέμηση της διαφθοράς, ο επιτελικός σχεδιασμός κοινών δράσεων για την επίτευξη δημοσιονομικού οφέλους από την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ Κράτους και Πολιτών, για την αποτελεσματική και χρηστή λειτουργία των θεσμών καθώς και για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Μια συστημική προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος της διαφθοράς απαιτεί τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης δημόσιας πολιτικής, η οποία να επεμβαίνει τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση του φαινομένου, μέσω συνεκτικών δράσεων, τον εντοπισμό υφιστάμενων εστιών διαφθοράς και εξάλειψη αυτών, ποινική δίωξη και επιβολή κυρώσεων, ευαισθητοποίηση και αλλαγή της συμπεριφοράς και της αντίληψης στα σχετικά θέματα αλλά και ισχυρούς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου. Στο ευρύ φάσμα των ως άνω επεμβάσεων εμπλέκεται το σύνολο των Υπουργείων και το μεγαλύτερο μέρος των δημοσίων υπηρεσιών.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για την αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, είναι η διασπορά των υπηρεσιών και ελεγκτικών μηχανισμών και σωμάτων που επιφορτίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς, η υπαγωγή τους σε διάφορες δομές και υπουργεία, η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και η έλλειψη ουσιαστικού συντονισμού δράσης τους, με τελικό αποτέλεσμα την δυσλειτουργία τους και την αναποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Με τη παρούσα ρύθμιση, δημιουργείται, με τη δομή γενικής γραμματείας, θεσμικό συντονιστικό όργανο, με αρμοδιότητες εποπτείας, ελέγχου, καθορισμού προτεραιοτήτων, λήψης πρωτοβουλιών σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο για το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών, δομών και υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμησης της διαφθοράς.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου, επίσης, προβλέπεται η σύσταση Γενικής Γραμματείας για την υποβοήθηση του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.Οι.Π.), τροποποιούνται, καταργούνται και αντικαθίστανται διατάξεις της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, με σκοπό την ολοκλήρωση του κυβερνητικού σχήματος, όπως διαμορφώθηκε με το π.δ. 24/2015 (Α’20), εισάγεται ο θεσμός του αναπληρωτή γενικού γραμματέα υπουργείου, ρυθμίζονται ζητήματα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των υπαγόμενων σε αυτή Επιτροπών, περιορίζεται ο προβλεπόμενος αριθμός μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων και συνεργατών που υπηρετούν στα γραφεία των μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων, εξορθολογίζεται η διοικητική δομή και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής με την κατάργηση της δεύτερης και τη μεταφορά των δομών, υπηρεσιών και προσωπικού της στην πρώτη, ενώ, επίσης, προβλέπεται η κατάργηση της μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η ακόλουθη τροποποίηση της επωνυμίας των εν λόγω Υπουργείων.

Τέλος, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Τρίτου, ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορούν στη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολικά συγκροτήματα, καθώς επίσης και των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ειδικότερα ως προς το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια ως προς την αποτελεσματική, οικονομική, έγκαιρη και με διαφάνεια υλοποίηση του έργου της μεταφοράς των μαθητών, που σχετίζεται με την καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών και την ομαλή σχολική ζωή χιλιάδων παιδιών, παρίσταται ανάγκη αντιμετώπισης ορισμένων έκτακτων και επειγουσών αναγκών που αφορούν το σκέλος της μεταφοράς που διενεργείται μέσω δημοσίων συμβάσεων.

Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί συστηματικές προσπάθειες από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες τόσο των Περιφερειών όσο και του Δημοσίου, έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό οφείλονται σε αντικειμενικές και εξωγενείς δυσκολίες, όπως λ.χ. η μετάβαση στο νέο καθεστώς ηλεκτρονικής διενέργειας των διαγωνισμών, η καθυστερημένη αποστολή των στοιχείων των δικαιούμενων μεταφορά μαθητών από τα σχολεία, το περιορισμένο ενδιαφέρον υποψηφίων αναδόχων, ειδικά για ορισμένα “ασύμφορα” δρομολόγια, καθυστερήσεις στον έλεγχο των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.ο.κ.

Εξαιτίας δε των ανωτέρω, η προθεσμία που είχε ταχθεί για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών (28/2) κοντεύει να εκπνεύσει, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος χιλιάδες μαθητές στο σύνολο σχεδόν της χώρας να μην μπορούν από 1/3/2015 να μεταβούν στα σχολεία τους.

Ήδη, το πρόβλημα έχει θεσμικά αναδειχθεί μέσω της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), η οποία με σχετικό υπόμνημά της υπογραμμίζει τους κινδύνους και ζητά τη λήψη πρωτοβουλίας για την άρση του κοινωνικού αδιεξόδου, ενώ το αίτημα περί παράτασης του ισχύοντος μεταβατικού σταδίου στηρίζεται ομόφωνα σχεδόν από το σύνολο των αυτοδιοικητικών και πολιτικών δυνάμεων.

Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητη και επείγουσα η χορήγηση μικρής χρονικής παράτασης του μεταβατικού καθεστώτος που ισχύει ήδη, καθώς και η εισαγωγή ορισμένων σημειακών βελτιώσεων που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής μεταφορά των μαθητών και να μη διαταραχθεί το εκπαιδευτικό έργο.

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η μικρή αυτή παράταση του μεταβατικού καθεστώτος δεν έρχεται σε αντίθεση με το κοινοτικό δίκαιο, αφού δικαιολογείται από μείζονος κοινωνικής σπουδαιότητας ανάγκη, έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, συνδυάζεται με μείωση του συνολικού κόστους της μεταφοράς και διασφαλίζει την τήρηση των όρων διαφάνειας και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Β. Επί των Άρθρων:

Κεφάλαιο Πρώτο
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Με το άρθρο 1, διασφαλίζεται η δυνατότητα παροχής δωρεάν ρεύματος έως 300 kwh μηνιαίως σε κύριες κατοικίες νοικοκυριών που διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Εξασφαλίζεται η επανασύνδεση ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση του κομμένου ρεύματος σε δικαιούχους των οποίων η παροχή είχε διακοπεί ως και την 31.01.2015, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται.

Στο άρθρο 2 προβλέπεται η επιδότηση ενοικίου σε έως 30.000 νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Προτεραιότητα θα δοθεί στα νοικοκυριά με ανήλικα παιδιά και σε αστικές περιοχές.

Με το άρθρο 3, διασφαλίζεται η σίτιση φυσικών προσώπων που βιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας είτε με τη χορήγηση κουπονιού σίτισης είτε με άλλο ηλεκτρονικό μέσο και τρόπο, μέσω των υφιστάμενων δομών ή νέων μέσω των αναπτυξιακών συμπράξεων. Βασικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η καταγραφή των αναγκών και ατόμων με ανάγκες σίτισης καθώς και η καταγραφή των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών και ωφελούμενων από δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας των ΜΚΟ και εθελοντικών οργανώσεων. Για τη διασφάλιση της σίτισης θα αξιοποιηθούν οι κοινοτικοί, εθνικοί αλλά και ιδιωτικοί πόροι.

Με το άρθρο 4 διευκρινίζεται, ότι δικαιούχοι των παροχών του κεφαλαίου είναι όσοι δεν λαμβάνουν ωφέλεια από τα υφιστάμενα και εν εξελίξει προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βοηθείας για τους Απόρους και από το θεματικό στόχο 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ενώ με το άρθρο 5 παρέχεται η εξουσιοδότηση προς τους συναρμόδιους υπουργούς για την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες ρυθμίζονται όλα τα αναγκαία για την υλοποίηση των παροχών του κεφαλαίου ζητημάτων.

Κεφάλαιο Δεύτερο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Με το άρθρο 6 συνιστάται Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, καθώς και θέση Γενικού Γραμματέα.

Στο άρθρο 7 περιγράφονται οι δραστηριότητες που θα αναπτύσσει η Γενική Γραμματεία για την επιτέλεση του σκοπού της, ο οποίος έγκειται στο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επίσης, προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας καθορίζεται η σύνταξη των αναγκαίων εκθέσεων κατά κατηγορία και είδη δράσεων, καθώς και τα αποτελέσματά τους.

Στο άρθρο 8 προβλέπεται η μεταφορά στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του συνόλου των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και δομών του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2477/1997 (Α’ 57), από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 99/2014, Α’ 166, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 24/2015, Α’ 20), καθώς και του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.), το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 1418/1984 (Α’ 23), από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (περίπτ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2014, Α’ 176, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του π.δ. 24/2015, Α’ 20).

Με το άρθρο 9 ρυθμίζεται η οργάνωση της Γενικής Γραμματείας. Ειδικότερα, προβλέπεται η λειτουργία, εντός αυτής, των εξής γραφείων:
(α) Συντονισμού Δράσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.),
(β) Συντονισμού Δράσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας,
(γ) Συντονισμού Δράσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων και
(δ) Συντονισμού Δράσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.),
προκειμένου να επιτευχθεί η θέσπιση μιας συνολικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Επίσης, λειτουργούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: (α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα, (β) Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), (γ) Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου και (δ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Στα άρθρα 10 έως 12 αποτυπώνεται το πλέγμα συνεργασίας του αρμοδίου Υπουργού Επικρατείας και της Γενικής Γραμματείας με φορείς των οποίων η δράση σχετίζεται με την καταπολέμηση της διαφθοράς, με σκοπό την επίτευξη ομοιομορφίας των μεθόδων και της πρακτικής.

Με το άρθρο 13 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Επικρατείας και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς να ρυθμίζουν με αποφάσεις τους κάθε ζήτημα για τον καλύτερο συντονισμό δράσεων και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διαφθοράς.

Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα δαπανών, στελέχωσης, συμμετοχής σε συντονισμένες ενιαίες επιχειρήσεις και εξοπλισμού των ελεγκτικών μηχανισμών, που υπάγονται ή συντονίζονται από τη Γενική Γραμματεία.

Στο άρθρο 14 προβλέπεται ότι η διοικητική δομή, η κατανομή αρμοδιοτήτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας ρυθμίζονται και εξειδικεύονται με προεδρικό διάταγμα.

Με το άρθρο 15 καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου ΙΓ του ν. 4152/2013 (Α’ 107), στις οποίες προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, δεδομένου, ότι η ανατεθειμένη στον Εθνικό Συντονιστή αποστολή, καθώς και το σύνολο του φάσματος των αρμοδιοτήτων, δράσεων, πρωτοβουλιών και συντονιστικών ενεργειών θα ασκούνται πλέον μέσα στο πλαίσιο δράσης και λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Με το άρθρο 16, προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα συσταθεί Γενική Γραμματεία για την υποβοήθηση του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.Οι.Π.), ενώ με το άρθρο 17 ορίζεται ο ανώτατος αριθμός και το είδος του προσωπικού που θα στελεχώσουν κάθε μία από τις Γενικές Γραμματείες για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και του ΚΥ.Σ.Οι.Π.

Με τα προτεινόμενα άρθρα 18 έως 20, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στις υπαγόμενες στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης Επιτροπές, και συγκεκριμένα στη Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) που συστάθηκε με το ν. 1299/1982 (Α’ 129) και στη Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) που συστάθηκε με το ν. 3133/2003 (Α’ 85).

Η προβλεπόμενη στη περίπτωση (ε) του άρθρου 12 του ν. 1299/1982 πρόταση του Υπουργού Προεδρίας -και με την κωδικοποίηση της σχετικής διάταξης με το π.δ. 63/2005, του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης- αφορά στη περίοδο κατά την οποία η ΚΕ.Ν.Ε. υπαγόταν στο τότε Υπουργείο Προεδρίας. Με την υπαγωγή της ΚΕ.Ν.Ε. στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης που αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη απευθείας στον Πρωθυπουργό, έχει εκλείψει η σχετική αρμοδιότητα του τότε Υπουργού Προεδρίας και πλέον, μετά τη δημοσίευση του π.δ. 24/2015, του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ως εκ τούτου, με το προτεινόμενο άρθρο 18, απαλείφεται η σχετική πρόβλεψη υποβολής πρότασης του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και πλέον Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά τα ανωτέρω, προς τον Πρωθυπουργό για θέματα που αφορούν στη ΚΕ.Ν.Ε.

Επιπλέον, με το προτεινόμενο άρθρο 19, παρέχεται η δυνατότητα στον Πρωθυπουργό να μεταβιβάζει, με απόφασή του, στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης τις αρμοδιότητες που αφορούν στη σύσταση, συγκρότηση, λειτουργία, σύνθεση, και τα προσόντα τους τόσο για την ΚΕ.Ν.Ε. όσο και για την Κ.Ε.Κ.

Επίσης, με το άρθρο 20 του σχεδίου προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 85 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα -καθώς και η αρχική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1299/1982- προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας της ΚΕ.Ν.Ε., όπως εκάστοτε καθορίζεται με τις σχετικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με τη περίπτωση (ε) του άρ. 12 του ν. 1299/1982 (περ. ε’ του άρ. 36 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα).

Με το προτεινόμενο άρθρο 21, αίρεται ο περιορισμός στον συνολικό αριθμό Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών που δύνανται να υφίστανται σε κάθε υπουργείο. Η υλοποίηση της βούλησης της Κυβέρνησης για περιορισμό του αριθμού των Υπουργείων, που θεσμοθετήθηκε με το π.δ. 24/2015, επέφερε την ένταξη διαφόρων υπουργικών χαρτοφυλακίων σε ένα υπουργείο, με παράλληλη συγχώνευση αυτούσιων των δομών προϋφιστάμενων υπουργείων, με αποτέλεσμα να παρίσταται ανάγκη αύξησης του αριθμού των αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών που προΐστανται αυτών, και πέρα από τον περιορισμό της καταργούμενης διάταξης.

Για την εύρυθμη και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων εντός των συγχωνευμένων, πλέον, υπουργείων, αλλά και για την ορθολογικότερη κατανομή και αποτελεσματικότερη άσκησή τους εντός των προϋφιστάμενων υπουργείων, εισάγεται με το άρθρο 22 του σχεδίου νόμου ο θεσμός του αναπληρωτή γενικού γραμματέα υπουργείου, ως μετακλητού υπαλλήλου κατηγορίας ειδικών θέσεων και βαθμού εξομοιούμενου με του βαθμού του ειδικού γραμματέα. Για την κάλυψη της θέσεως του αναπληρωτή γενικού γραμματέα και την υποστήριξή του σε ανθρώπινο δυναμικό προβλέπονται ανάλογες διατάξεις με τις ισχύουσες για τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων.

Με τα άρθρα 23 έως 25 του σχεδίου, επέρχεται μείωση των προβλεπομένων θέσεων μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων και συνεργατών στα γραφεία των μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων υπουργείων, καθώς επίσης επεκτείνεται και στους Υπουργούς Επικρατείας η παρεχόμενη με τη κωδικοποιημένη διάταξη της παρ. 4 του άρ. 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) στους Αντιπροέδρους της Κυβέρνησης, τους αναπληρωτές υπουργούς στον Πρωθυπουργό και τους υφυπουργούς στον Πρωθυπουργό να συνιστούν με απόφασή τους θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων και συνεργατών στα πολιτικά τους γραφεία, ενώ τέλος δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης ειδικών συμβούλων πέραν του προβλεπομένου αριθμού χωρίς μισθό, αποζημίωση ή άλλη απολαβή εκτός των οδοιπορικών τους.

Με το άρθρο 26, προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης των θέσεων των προϊσταμένων των Γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης -εκτός του Νομικού Γραφείου που καθορίζεται με την περ. α’ της παρ. 1 του άρ. 9 του π.δ. 32/2004, όπως κωδικοποιήθηκε ως περ. α’ της παρ. 1 του άρ. 81 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98)- και καθορίζονται τα προσόντα των δυνάμενων να τις καταλάβουν με τρόπο ορθολογικότερο και πλησιέστερο στις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας. Επίσης, επαναλαμβάνεται η διάταξη περί δυνατότητας των προϊσταμένων των προβλεπόμενων Γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, ήτοι των προβλεπομένων τόσο στη περ. α’ όσο και στη περ. β’ της παρ. 1 του άρ. 81 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) να εξακολουθούν παράλληλα την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός τους.

Με το άρθρο 27, αντικαθίσταται από της ισχύος του το άρθρο 5 του π.δ. 24/2015 (Α’ 20), και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραμένει στη διοικητική δομή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας, με την αντικατάσταση, από της ισχύος του, του άρ. 5 του π.δ. 24/2015 ονομάζεται εκ νέου Υπουργείο Υγείας.

Με το άρθρο 28, ρυθμίζεται αποφασιστικά η ανορθολογική δομή και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής που έως σήμερα λειτουργούν με ενιαίο οργανισμό (π.δ. 102/2014, Α’ 168), με σειρά κοινών και για τις δύο Γραμματείες δομών και υπηρεσιών, αλλά με δύο θέσεις Γενικών Γραμματέων και με διευθύνσεις που υπάγονται μεν στη δομή μίας εκ των δύο Γραμματειών, εντούτοις καλύπτουν της υπηρεσιακές ανάγκες αμφότερων (όπως, η Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης που εξυπηρετεί και την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής). Με τη προτεινόμενη ρύθμιση, καταργείται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής και η θέση του Γενικού Γραμματέα, και το σύνολο των υπηρεσιών της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό και με τους εποπτευόμενους από αυτή φορείς, μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, η οποία πλέον μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Διευκρινίζεται, παράλληλα, ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Κεφάλαιο Τρίτο
Λοιπές Ρυθμίσεις Επείγοντος Χαρακτήρα

Με το άρθρο 29, ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα για τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολικά συγκροτήματα. Στην παράγραφο 1 ρυθμίζεται η παράταση μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους των δρομολογίων που εκτελούνται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1α του άρθρου 49 του ν. 4274/2014 και των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2014, υπό την επιφύλαξη της ανάδειξης οριστικού αναδόχου πριν τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Με την παράγραφο 2, δίδεται παράταση στη δυνατότητα υπογραφής των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2014-2015 πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2015, σύμφωνα με όσα αρχικά προέβλεψε το άρθρου 29 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ Α’ 234), σε συνδυασμό με το άρθρο 89 του Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α’ 246), και μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Με την παράγραφο 3 εισάγεται διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ανώτατου ορίου του συνολικού κόστους της μεταφοράς των μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015, με στόχο τον εξορθολογισμό των προϋποθέσεων. Συγκεκριμένα, το συνολικό κόστος της μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015, στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2015 (ΦΕΚ Α’ 194), επιβάλλεται να μην υπερβαίνει το συνολικό κόστος της περσινής χρονιάς σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Λόγω, ωστόσο, αναδιάταξης των σχολικών κτιρίων, πληθυσμιακών μετακινήσεων και άλλων κοινωνικών μεταβολών, παρατηρούνται στα όρια κάθε Περιφέρειας οριακές διακυμάνσεις, ώστε σε κάποιες Περιφερειακές Ενότητες το κόστος να αυξάνεται και σε άλλες να μειώνεται σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Κατόπιν τούτου, κρίνεται αναγκαίο, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα, να τροποποιηθεί το πλαίσιο, ώστε η σύγκριση του συνολικού κόστους μεταφοράς μαθητών να γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι Περιφερειακής Ενότητας. Τέλος, με την παράγραφο 4 διευκολύνεται η εκκαθάριση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τη μεταφορά μαθητών καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων ή χωρίς την τήρηση των περί δεσμεύσεως υποχρεώσεων διατάξεων.

Με το άρθρο 30, ρυθμίζονται ζητήματα παροχών ασθενείας σε είδος σε ανέργους, υποαπασχολούμενους και άλλες ασθενείς κοινωνικές ομάδες. Ειδικότερα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 3996/2011, είχε προβλεφθεί ως προϋπόθεση για τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 29.02.2012, η συμπλήρωση πενήντα (50) ημερών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή δεκαπεντάμηνο, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του θεσμικού περί ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νόμου, αντί των εκατό (100) ημερών ασφάλισης που έπρεπε να συμπληρώσουν σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 3655/2008. Εν συνεχεία, η ισχύς της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, παρατάθηκε διαδοχικά με το άρθρο 138 του 4052/2012, με το άρθρο 75 του ν.4144/2013 και το άρθρο 18 του ν.4242/2014 (Α’50), μέχρι την 28η-2-2015. Λόγω των δύσκολων συγκυριών, αλλά πρωτίστως της αναγκαιότητας της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των συμπολιτών μας που υποαπασχολούνται, με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού παρατείνεται για ένα ακόμη έτος δηλαδή από 1-3-2015 έως 29-2-2016, η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση, δυνάμει της οποίας οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα μέλη οικογενείας αυτών, δικαιούνται παροχών ασθένειας σε είδος, εφόσον συμπληρώσουν πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης.

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α3 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 είχε προβλεφθεί για τους ασφαλισμένους:

α) Του ΟΑΕΕ που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη ΔΟΥ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1102/14.7.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δευτέρου του ν.3845/2010 (Α,65) ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, να δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος, μέχρι 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011,2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

β) Του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, να δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 28/2/2015 εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011,2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη, δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Λόγω των δύσκολων συγκυριών, αλλά πρωτίστως της αναγκαιότητας της ιατροφαρμακευτικής καλύψεως των ανωτέρω συμπολιτών μας, με την προτεινόμενη διάταξη, παρατείνεται για ένα ακόμη έτος, δηλαδή από 1-3-2015 μέχρι την 29-2-2016, η ευνοϊκή ρύθμιση, δυνάμει της οποίας ασφαλισμένοι των ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και τα μέλη οικογενειών αυτών, να δικαιούνται παροχών ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΙΑ6 παρ 5 του ν.4093/2012, από 1/1/2013 καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, η μηνιαία σύνταξη ανασφαλίστων υπερηλίκων του ν.1296/1982, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις εν λόγω διατάξεις. Σε όσους χορηγείται σύνταξη κατ εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους, παρέχεται υγειονομική περίθαλψη που είναι ίδια με αυτή που παρέχεται στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ και με την ίδια διαδικασία (παρ. 2 άρθρου 2 του ν.1296/1982).

Λόγω της θεσμοθέτησης νέων προϋποθέσεων για τη χορήγηση σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες πολίτες και επανεξέτασης βάσει τη περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α,222), σε όσους έγινε διακοπή της σύνταξης, με τις διατάξεις της υποπ. Α3 περ. Γ άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, στους ίδιους και στα προστατευόμενα μέλη οικογενείας τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του φορέα, δόθηκε η δυνατότητα να καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι 28/2/2015.

Επειδή μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δεν έχει επανεξεταστεί το δικαίωμα τους για επαναχορήγηση της σύνταξης και προκειμένου οι υπερήλικες και τα προστατευόμενα μέλη αυτών να μην μένουν ανασφάλιστοι για παροχές ασθένειας, παρατείνεται η ισχύς της παραπάνω διάταξης έτσι ώστε οι ανωτέρω υπερήλικες να καλύπτονται από τον ΟΓΑ για παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, για το χρονικό διάστημα από 1/3/2015 έως 29/2/2016.

Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010, προβλέφθηκε η κάλυψη από τον ΟΑΕΕ, της παροχής ιατρικής περίθαλψης για παροχές ασθένειας σε είδος στους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 έως 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, για δύο (2) έτη από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας ή δύο χρόνια.

Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600) ημερών εργασίας, αυξάνεται ανά εκατόν είκοσι (120) ημέρες ή τέσσερις μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ου) έτους της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ημερών ή δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης.

Για την κάλυψη της παροχής, με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 69 του ν.3863/2010, συστήθηκε στον ΟΑΕΕ ο «Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματιών» (ΕΛΕ) και θεσπίστηκε ατομική μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ ύψους πέντε (5) ευρώ, από την οποία ποσοστό 60% (ποσό 3 ευρώ) κατανέμεται υπέρ του Ειδικού αυτού Λογαριασμού, συνεισπράττεται με τις τα τακτικές εισφορές του Οργανισμού και αποδίδεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ ανά τετράμηνο, με την ολοκλήρωση της είσπραξης της εισφοράς κάθε δεύτερου διμήνου του ΟΑΕΕ.

Επειδή μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ παραμένει ακάλυπτος για υγειονομική περίθαλψη τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, με την προτεινόμενη διάταξη, παρατείνεται η ισχύς της ρύθμισης της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010, έτσι ώστε οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, να συνεχίσουν να καλύπτονται για παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε είδος για ένα έτος και μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2016.

Με τις διατάξεις της παρ. 1Β του άρθρου 18 του ν.4242/2014, παρατάθηκε για 12 ακόμα μήνες (έως 28-2-2015), η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για παροχές ασθένειας σε είδος για τους μακροχρόνια άνεργους, οι οποίοι είχαν κάνει χρήση της ρύθμισης της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 όπως ισχύει, των οποίων η κάλυψη έληγε 28-2-2014. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999, αφορούν μακροχρόνια άνεργους, ηλικίας από 29 έως 55 ετών, που έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας.

Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600) ημερών εργασίας, αυξάνεται ανά εκατό (100) ημέρες κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ου) έτους της ηλικίας και μέχρι το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος της ηλικίας.

Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος, ισχύει για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην ασφάλιση και εφόσον ο άνεργος εξακολουθεί να παραμένει άνεργος.

Με την προτεινόμενη διάταξη, παρατείνεται η ισχύς της ευνοϊκής ρύθμισης της παρ. 1Β του άρθρου 18 του ν.4242/2014, έτσι ώστε οι ανωτέρω μακροχρόνια άνεργοι των οποίων η ιατροφαρμακευτική κάλυψη λήγει την 28η/2/2015, να συνεχίσουν να καλύπτονται για παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε είδος για το χρονικό διάστημα από 1-3-2015 έως 29-2-2016.

Με τις διατάξεις της περ. Γ, της παρ 1, του άρθρου 18 του ν.4242/2014 παρατάθηκε μέχρι την 28-2-2015, η δυνατότητα κάλυψης των εργαζομένων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και των εργαζομένων της επιχείρησης «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και των μελών των οικογενειών τους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για παροχές ασθένειας σε είδος, ανεξαρτήτως των ημερών ασφάλισης τους.

Επειδή οι ανωτέρω εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμπληρώσουν τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και προκειμένου να μην μείνουν ανασφάλιστοι οι ίδιοι και τα μέλη οικογενείας τους, παρατείνεται για ένα ακόμη έτος η ασφαλιστικής τους κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ έως 29/2/2016.

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 31, παρατείνεται για τρεις μήνες από τη λήξη της η δυνατότητα υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας ως σχολικού φύλακα. Η ανωτέρω διάταξη κρίθηκε αναγκαία, καθώς κατά την υλοποίηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 248 του ν.4281/2014 υπουργικής απόφασης ανέκυψαν προβλήματα εφαρμογής της και απαιτήθηκε να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις προς τους εμπλεκόμενους ασφαλιστικούς φορείς. Συνεπώς, για λόγους χρηστής διοίκησης, για την ορθή και πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων από όλη την επικράτεια, θεωρήθηκε σκόπιμο να παραταθεί η εν λόγω δυνατότητα. Η παράγραφος 1 άρθρου 220 του ν. 4281/2014, όπως ισχύει, προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη στο ΕΤΕΑ και των λοιπών φορέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που δεν έχουν ενταχθεί σ’ αυτό, καθώς και των τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, εφόσον δεν μετατραπούν σε ν.π.ι.δ.- επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης μέχρι 28-2-2015.

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται έως 30-6-2015: α) η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 119 του ν.4316/2014 (Α 270) προθεσμία υποχρεωτικής ένταξης των τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ και του ΤΕΑΠΙΕΝ στο ΕΤΕΑ καθώς και αυτή του τελευταίου εδαφίου περί αυτοδίκαιης μετατροπής τους σε ν.π.ι.δ.- επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης και β) η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 119 του ν.4316/2014 (Α 270) προθεσμία για τα Ταμείου Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, κλάδου πρόνοιας ΤΕΑΠΑΣΑ, ΤΑΛΣ καθώς και του ΤΑΥΒ.

Τέλος, με το άρθρο 32 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Αθήνα, … Μαρτίου 2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 1
Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

1. Σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχεται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία τους έως 300kwh μηνιαίως. Σε περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31.01.2015 η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται.

2. Η χρηματική αξία των παροχών της προηγούμενης παραγράφου δεν συνυπολογίζεται ως προς την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα που χορηγείται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

3. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας συμφωνούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 1.

Άρθρο 2
Επίδομα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης

1. Χορηγείται επίδομα ενοικίου σε έως 30.000 νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και δεν έχουν δυνατότητα στέγασης σε ιδιόκτητο ακίνητο εντός του δήμου της κύριας κατοικίας τους.

2. Η παροχή αυτή αφορά νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων με νέους όρους που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και θα χορηγείται απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου. Η παροχή χορηγείται για το έτος 2015 και δύναται να ανανεωθεί για το έτος 2016, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις.

3. Το παρεχόμενο επίδομα ενοικίου δεν υπερβαίνει μηνιαίως τα εβδομήντα (70) ευρώ ανά άτομο και τα διακόσια είκοσι (220) ευρώ ανά πολυμελή οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου του προβλεπομένου ΦΠΑ.

4. Για τη χορήγηση του επιδόματος του παρόντος άρθρου απαιτείται η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις του νόμου δήλωση και αποδοχή του μισθωτηρίου συμβολαίου καθώς και η φορολογική ενημερότητα των εκμισθωτών.

5. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οιουδήποτε είδους κρατήσεις, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για τη καταβολή του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το ποσό της επιδότησης μπορεί να συμψηφίζεται με βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Άρθρο 3
Επιδότηση σίτισης σε νοικοκυριά

1. Χορηγείται για το έτος 2015 επιδότηση σίτισης σε φυσικά πρόσωπα που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

2. Για τη χορήγηση της επιδότησης σίτισης, λαμβάνεται υπ’ όψιν το σύνολο των εισοδημάτων των δικαιούχων, από κάθε πηγή. Δικαιούχοι που δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου σε υποβολή δηλώσεως εισοδήματος στη Φορολογική Αρχή, καθώς και άνεργοι που δεν λαμβάνουν πλέον επίδομα ανεργίας υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για το σύνολο των εισοδημάτων τους.

3. Η επιδότηση σίτισης παρέχεται με εκπτωτικά κουπόνια ή άλλο ηλεκτρονικό τρόπο για την προμήθεια ειδών σίτισης.

Άρθρο 4

Στις παροχές των άρθρων 1 έως 3 δεν υπάγονται όσοι ήδη ωφελούνται από προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βοηθείας για τους Απόρους και από το θεματικό στόχο 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Άρθρο 5
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, οι φορείς, οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, οι συμπράξεις με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4.

Άρθρο 6

Συνιστάται Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στον αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας, και θέση Γενικού Γραμματέα με βαθμό α’ της κατηγορίας ειδικών θέσεων που προΐσταται αυτής.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.

1. H Γενική Γραμματεία:

α. Αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής, με ιδιαίτερη έμφαση στον συντονισμό των ελεγκτικών σωμάτων, και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους και παρέχει σχετικές οδηγίες και συστάσεις

β. Ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης (AFCOS) σύμφωνα με την παραγράφοο 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αρ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (ΕΕ L248).

γ. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προγραμμάτων – στρατηγικών σχεδίων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη λήψη τεχνικής βοήθειας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης.

δ. Αίρει συγκρούσεις και επιλύει ζητήματα επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς, προτείνοντας τις σχετικές λύσεις για την αποτελεσματική επίλυσή τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, καθορίζεται η σύνταξη των αναγκαίων εκθέσεων πεπραγμένων κατά κατηγορία και είδος δράσης, με τις οποίες ενημερώνεται ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι Υπουργοί και υπηρεσίες.

Άρθρο 8

Στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς μεταφέρονται, με τις αρμοδιότητες, υπηρεσίες και δομές τους:

α. Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.),

β. Το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.).

Άρθρο 9
Οργάνωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ

Στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς λειτουργούν τα εξής γραφεία:

α) Γραφείο Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Σώματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.),

β) Γραφείο Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας,

γ) Γραφείο Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, και

δ) Γραφείο Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Τα Γραφεία Συντονισμού στελεχώνονται με μετατασσόμενους ή αποσπώμενους μόνιμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με απόφαση των συναρμοδίων υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου. Η απόσπαση διαρκεί τρία χρόνια και μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη τριετία. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένων των Γραφείων Συντονισμού εκ του μετατασσόμενου ή αποσπώμενου προσωπικού.

Στη Γενική Γραμματεία λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

β. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

γ. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

δ. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)

ε. Γραφείο Διοικητικής-Οικονομικής Υποστήριξης

Άρθρο 10
Σχέδια συντονισμένων δράσεων

Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς εντάσσουν την δράση τους στα σχέδια συντονισμένων ενεργειών, τα οποία εκπονεί η Γενική Γραμματεία, συμβάλλουν, δε, με τις ενέργειες τους, στην υλοποίηση ελεγκτικών προγραμμάτων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής.

Άρθρο 11

Η Γενική Γραμματεία συνεργάζεται με τον Συνήγορο του Πολίτη και κάθε άλλη αρχή, υπηρεσία, δομή και ελεγκτικό μηχανισμό αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 12

1. Ο αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος υπουργός Επικρατείας:

α. καταρτίζει συντονισμένα προγράμματα δράσης και ελέγχει την υλοποίησή τους από τους ελεγκτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς και τα σώματα της Διοίκησης.

β. ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και συντονίζει και εποπτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες των ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει τη διενέργεια συντονισμένων ή επιμέρους ελέγχων και διορίζει από κοινού με τους συναρμόδιους Υπουργούς τον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΟΕ και τους επικεφαλής των Υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

γ. Εκπροσωπεί την Κυβέρνηση σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για ζητήματα συνεργασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος.

2. Ειδικά σε περιπτώσεις καταπολέμησης της διαφθοράς ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε. και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ενεργούν αποκλειστικά σύμφωνα με τις εντολές του κατά την παρ. 1 Υπουργού Επικρατείας.

Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές και υποστηρικτικές ρυθμίσεις

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Επικρατείας και των κατά περίπτωση συναρμοδίων υπουργών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το συντονισμό της δράσης, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση ελεγκτικών ενεργειών, τη δημιουργία επιτελικού σχεδιασμού, τον καθορισμό των προτεραιοτήτων, την διαμόρφωση και ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου και κάθε άλλο ζήτημα για τον καλύτερο συντονισμό δράσεων και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διαφθοράς. Για τις συντονισμένες δράσεις των ελεγκτικών μηχανισμών που υπάγονται ή συντονίζονται από την Γενική Γραμματεία, εκπονείται ενιαίος Προϋπολογισμός δαπανών και καθορίζονται η αναγκαία στελέχωσή τους και συμμετοχή τους σε συντονισμένες ενιαίες επιχειρήσεις, καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός τους.

Άρθρο 14
Θέματα λειτουργίας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Επικρατείας εξειδικεύεται η διοικητική δομή, καθορίζεται η κατανομή αρμοδιοτήτων και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας.

Άρθρο 15

Οι διατάξεις της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), που αφορούν τη σύσταση θέσης και τη λειτουργία Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, όπως ισχύουν, καταργούνται.

Άρθρο 16
Γενική Γραμματεία ΚΥ.Σ.Οι.Π.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης συνιστάται για την υποβοήθηση του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.Οι.Π) Γενική Γραμματεία και θέση Γενικού Γραμματέα με βαθμό α’ της κατηγορίας ειδικών θέσεων που προΐσταται αυτής.

Με το ανωτέρω διάταγμα, καθορίζεται η διάρθρωση της Γραμματείας σε διευθύνσεις και τμήματα, ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού αυτής και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Οι θέσεις του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας πληρούνται με απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με μετατάξεις και αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα και με διορισμό μετακλητών ειδικών συμβούλων και συνεργατών.

Άρθρο 17

Το σύνολο των μετατασσόμενων, αποσπώμενων και διοριζόμενων υπαλλήλων στις αναφερόμενες στον παρόντα νόμο Γενικές Γραμματείες για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και ΚΥ.Σ.Οι.Π. δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) για κάθε μία εξ’ αυτών, εκ των οποίων ο αριθμός των μετακλητών ειδικών συμβούλων και συνεργατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα πέντε (15).

Άρθρο 18
Ρυθμίσεις θεμάτων ΚΕ.Ν.Ε.

Η περίπτωση (ε) του άρθρου 12 του ν. 1299/1982 (Α’129), όπως κωδικοποιήθηκε ως περίπτωση (ε) του άρθρου 36 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ε) Ρυθμίζει ό,τι αφορά τη συγκρότηση, τη σύσταση και τη λειτουργία της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.), μεταβάλλει τους όρους, τα προσόντα και την απαιτούμενη ειδικότητα για την πρόσληψη των μελών και των επιστημονικών συνεργατών της, μειώνει τις θέσεις των επιστημονικών συνεργατών ή και τις αυξάνει μέχρι πέντε (5), καθορίζει τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής των μελών και των επιστημονικών συνεργατών της και εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της που καταρτίζεται απ’ αυτήν.»

Άρθρο 19
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 1558/1985 (Α’ 137), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3242/2004 (Α’ 102) και κωδικοποιήθηκε ως παράγραφος 4 του άρθρου 81 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Με όμοια απόφαση, μπορεί να μεταβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης οι αρμοδιότητες της περίπτωσης (ε) του άρθρου 12 του ν. 1299/1982 (Α’ 129) και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3133/2003 (Α’ 85) με εξαίρεση τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής των μελών και των επιστημονικών συνεργατών».

Άρθρο 20
Άσκηση αρμοδιοτήτων ΚΕ.Ν.Ε.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 1299/1982, όπως κωδικοποιήθηκε ως παράγραφος 2 του άρθρου 85 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), καταργείται.

Άρθρο 21
Θέσεις αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών ανά Υπουργείο

Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 1558/1985, όπως κωδικοποιήθηκε ως παρ. 4 του άρθρου 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), καταργείται.

Άρθρο 22
Αναπληρωτές γενικοί γραμματείς υπουργείων

Στο ν. 1558/1985 προστίθεται άρθρο 25Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 25Α
Αναπληρωτές γενικοί γραμματείς υπουργείων

1. Σε κάθε υπουργείο συνιστάται από μία (1) θέση μετακλητού αναπληρωτή γενικού γραμματέα με βαθμό β’ της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Στα υπουργεία που προέκυψαν από συγχώνευση με το π.δ. 24/2015 (Α’20), συνιστώνται θέσεις μετακλητών αναπληρωτών γενικών γραμματέων, ιδίου βαθμού και κατηγορίας, αντίστοιχες του αριθμού των συγχωνευομένων υπουργείων.

Οι αναπληρωτές γενικοί γραμματείς διορίζονται και παύονται με κοινή απόφαση του αρμοδίου Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται και οι αρμοδιότητες των αναπληρωτών γενικών γραμματέων, εκ των αρμοδιοτήτων των γενικών γραμματέων του υπουργείου.

2. Στις θέσεις αναπληρωτών γενικών γραμματέων επιτρέπεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, ο διορισμός υπαλλήλων και λειτουργών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α’ 65) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, πριν από την τροποποίησή του με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101), ανεξάρτητα από τη σχέση με την οποία υπηρετούν σε αυτόν. Ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέσεις επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους.

3. Για την εξυπηρέτηση των αναπληρωτών γενικών γραμματέων υπουργείων στην άσκηση των καθηκόντων τους συνιστάται για κάθε τέτοια θέση μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου και μία (1) θέση ειδικού συμβούλου ή ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυτής γίνεται με απόσπαση από θέσεις του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.»

Άρθρο 23
Στελέχωση πολιτικών γραφείων υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών

Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, όπως κωδικοποιήθηκαν ως παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«2. Στα πολιτικά γραφεία, που συνιστώνται κατά την προηγούμενη παράγραφο, συνιστώνται οι εξής θέσεις:

α) Σε κάθε γραφείο υπουργού και αναπληρωτή υπουργού τέσσερις (4) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και τρεις (3) ενιαίες θέσεις για ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες.

β) Σε κάθε γραφείο υφυπουργού τρεις (3) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και δύο (2) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών.

3. Στα πολιτικά γραφεία αντιπροέδρων της Κυβέρνησης υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό, με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης στο οποίο υπάγεται το γραφείο και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, η απόσπαση μέχρι δέκα (10) υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα. Για τα πολιτικά γραφεία των υφυπουργών την απόφαση υπογράφει ο οικείος υπουργός.

Η απόσπαση γίνεται σε προσωρινές ομοιόβαθμες θέσεις που συνιστώνται κατά περίπτωση με την πράξη απόσπασης για όσο χρόνο ο υπάλληλος που αποσπάται προσφέρει τις υπηρεσίες του στο αντίστοιχο πολιτικό γραφείο.

Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώμενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.»

Άρθρο 24

Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 1735/1987 (Α’ 195) και κωδικοποιήθηκε ως παρ. 4 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), εφαρμόζεται και για τα πολιτικά γραφεία των Υπουργών Επικρατείας.

Επίσης στην ίδια παράγραφο προστίθενται εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο ως εξής:

«Στα πολιτικά γραφεία του Πρωθυπουργού, αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και υπουργών επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικού συμβούλου για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αντικείμενα, καθ’ υπέρβαση του οριζόμενου ανώτατου αριθμού ειδικών συμβούλων και συνεργατών. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγουμένου εδαφίου προσλαμβάνονται με αντίστοιχες αποφάσεις του Πρωθυπουργού, αντιπροέδρων της κυβέρνησης ή των αρμοδίων υπουργών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Οι ειδικοί αυτοί σύμβουλοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών τους».

Άρθρο 25
Διοικητική υποστήριξη γενικών γραμματέων

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, όπως κωδικοποιήθηκε ως παρ. 13 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«9. Για την εξυπηρέτηση των γενικών γραμματέων υπουργείων και των γενικών γραμματέων που προΐστανται γενικών γραμματειών στην άσκηση των καθηκόντων τους συνιστώνται σε κάθε αντίστοιχη θέση δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.»

Άρθρο 26
Θέσεις προϊσταμένων γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης

Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του π.δ. 32/2004 (Α΄ 28), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 17/2009 (Α’ 33) και κωδικοποιήθηκε ως περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β) Στις λοιπές θέσεις προϊσταμένων, είτε με διορισμό, είτε με ανάθεση καθηκόντων σε ειδικό σύμβουλο, ειδικό συνεργάτη ή σε μετακλητό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, είτε με απόσπαση από θέση του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εφόσον κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι.

Η κατοχή θέσης προϊσταμένου των περιπτώσεων α) και β) δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος».

Άρθρο 27
Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Το άρθρο 5 του π.δ. 24/2015 (Α’ 20) αντικαθίσταται από της ισχύος του ως ακολούθως:

«Άρθρο 5
Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Άρθρο 28
Κατάργηση Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής, μεταφορά των Υπηρεσιών της στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

1. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής και η θέση Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Προβολής κατηγορίας ειδικών θέσεων με βαθμό α’ καταργούνται. Το σύνολο των υπηρεσιών της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτή φορείς, μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

2. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

3. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Άρθρο 29
Ρύθμιση επειγόντων θεμάτων μεταφοράς μαθητών

1. Συμβάσεις μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147) και με τις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2014 (Α’ 194) και ευρίσκονταν σε ισχύ στις 28 Φεβρουαρίου 2015, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1.α. του άρθρου 49 του ν. 4274/2014.

2. Το άρθρο 29 του ν. 4304/2014 (Α΄ 234) αντικαθίσταται, από 23.10.2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος του, ως εξής:

«Δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους 2014-2015 (11/9/2014) μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης μεταφοράς και πάντως όχι πέραν της λήξης του σχολικού έτους 2014-2015, καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης μεταφοράς μαθητών του ιδίου σχολικού έτους».

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2014 (Α’ 194) αντικαθίσταται αναδρομικά από τότε που ίσχυσε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ιδίου ως άνω άρθρου, ως εξής:

«Εάν η μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων δεν είναι εφικτή για το σχολικό έτος 2014-2015 με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται κατ‘ εξαίρεση και έπειτα από σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία μετέχει από ένας εκπρόσωπος της οικείας περιφερειακής ενότητας, της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και του οικείου οργανισμού δημόσιας συγκοινωνίας υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου κατά περίπτωση Αντιπεριφερειάρχη, η υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθενται στην υπ‘ αριθμ. 24001/11.6.2013 κ.υ.α., όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μεταφοράς μαθητών σε ολόκληρη αθροιστικά την Περιφέρεια δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο της περσινής σχολικής χρονιάς και στο πλαίσιο των οριζομένων με τις αριθμ. 30844/31-7-2013 (Β 1897) και 29531/2014 (Β 2060) κ.υ.α.».

4. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο δίμηνο του οικονομικού έτους 2014, κατά παρέκκλιση των κειμένων περί δεσμεύσεως πιστώσεων διατάξεων, μπορεί να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων των οικείων Περιφερειών τρέχοντος οικονομικού έτους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

Άρθρο 30
Παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους, υποαπασχολούμενους κλπ

1. Στο τέλος της παρ. 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1Α του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄41), την παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) και την παρ. 1Α του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου».

2. Στους ασφαλισμένους των περιπτώσεων Α, Β και Γ της υποπαραγράφου Α.3. της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του οικείου φορέα, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος μέχρι 29-2-2016 με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις.

3. Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, παρατείνεται για ένα έτος και μέχρι την 29-2-2016, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές προς τον ΟΑΕΕ ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρείται η ρύθμιση.

4. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α΄273), της παρ.2 του άρθρου 35 του ν.3996/2011 (Α΄ 170), της παραγράφου Α2 του άρθρου 138 του ν.4052/2012 (Α΄ 41) και της παρ.3 του άρθρου 75 του ν.4144/2013 (Α΄ 88), της παρ.1Β άρθρου 18 του ν.4242/2014 (Α΄50) παρατείνεται μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 και ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει την προβλεπόμενη εισφορά στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

5. Στο τέλος της παραγράφου 1Β του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951(Α΄ 179), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α΄216) και με την παρ. 4 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α΄88), και την παρ.1Γ άρθρου 18 του ν.4242/2014(Α΄50), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» καθώς και τα μέλη οικογένειας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179) για την περίοδο από 1/3/2015 έως 29/2/2016 καλύπτονται από τον ΕΟΠΠΥ για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης .

Οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179) για την περίοδο από 1/3/2015 έως 29/2/2016 καλύπτονται από τον ΕΟΠΠΥ για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης».

Άρθρο 31
Παράταση προθεσμιών για αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων και για τα επικουρικά και τα ταμεία των ενστόλων

1. Η προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 248 του ν.4281/2014 (Α΄ 160) αποκλειστική προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας ως σχολικού φύλακα παρατείνεται για τρείς μήνες από την λήξη της.

2. Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 119 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) προθεσμίες παρατείνονται έως 30/6/2015.

Άρθρο 32

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image