Τροπολογία για την πάταξη του φαινομένου των παράνομων “τουριστικών” καταλυμάτων

Προσθήκη – Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις»

Αιτιολογική έκθεση

1. Τα τελευταία χρόνια από τους ελέγχους που διενεργεί το κράτος αλλά και από τις καταγγελίες συλλογικών φορέων έχει διαπιστωθεί αύξηση της ύπαρξης παράνομων καταλυμάτων, δηλαδή καταλυμάτων που λειτουργούν χωρίς ειδικό σήμα λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) αλλά και άλλων στα οποία υπάρχει αύξηση δυναμικότητας τους σε δωμάτια, μετά την έκδοση του Ε.Σ.Λ., χωρίς να ενημερώνεται προς τούτο η αρμόδια αρχή. Συνέπεια της παραπάνω κατάστασης είναι αφενός η υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών αφετέρου η εκτεταμένη φοροδιαφυγή (δια της απόκρυψης της αυξήσεως της δυναμικότητας μίας τουριστικής επιχείρησης).

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 της παρούσας τροπολογίας γίνεται προσπάθεια πάταξης του φαινομένου δια της ειδικής σήμανσης σε κάθε δωμάτιο που διαθέτουν τα καταλύματα. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η δυνατότητα ελέγχου της πολιτείας καθώς ο επισκέπτης μπορεί να διαπιστώσει αν το δωμάτιο που διαμένει είναι νόμιμο ή όχι και να καταγγείλει τούτο στις αρμόδιες αρχές.

Η ειδική αυτή σήμανση θα ακολουθεί την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του καταλύματος. Επιπλέον θεσμοθετείται η αρμοδιότητα έκδοσης και χορήγησης αυτής στο Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), ο οποίος ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος και ως η πλέον αντιπροσωπευτική επαγγελματική οργάνωση της χώρας στον τομέα του τουρισμού, έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και γνώση της πραγματικής κατάστασης στον τομέα του τουρισμού εκπροσωπώντας τις ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται άμεσα και έμμεσα στον τουρισμό και έχει δε ως μέλη του τις μεγαλύτερες πανελλήνιας έκτασης οργανώσεις των επιμέρους κλάδων αυτού. Προβλέπεται δε ειδικά η δυνατότητα ο Σ.Ε.Τ.Ε. να μπορεί να μεταβιβάσει το δικαίωμα αυτό στις επαγγελματικές οργανώσεις μέλη.

Με βάση την παρούσα ρύθμιση και σε συνδυασμό με την απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης Ε.Σ.Α., τη θέσπιση ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού των καταλυμάτων και την πιστοποίηση αυτών κατά την διαδικασία κατάταξης δημιουργείται ένα πλέγμα ελέγχου από το σύνολο των εμπλεκόμενων στην τουριστική αγορά φορέων που θα διασφαλίζει τη νόμιμη λειτουργία των καταλυμάτων.

2. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 της παρούσας τροπολογίας θεσμοθετείται η επιβολή κυρώσεων από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Τουρισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τουριστικό κατάλυμα στην υποχρέωση επικόλλησης σε κάθε δωμάτιο των καταλυμάτων του ειδικού θεωρημένου αυτοκόλλητου, όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 1 της παρούσας τροπολογίας.

Προτεινόμενη Διάταξη

1. Στο άρθρο 2 του ν.4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

«6. Από την 1.4.2015 και εφεξής τα τουριστικά καταλύματα των υποπεριπτώσεων αα, γγ, δδ ως προς τα ξενοδοχεία που αποτελούν μέρος του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, εε, στστ της περ. α και της υποπερίπτωσης γγ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου υποχρεούνται να επικολλούν σε κάθε δωμάτιο αυτών ειδικό θεωρημένο αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας στο όποιο θα αναγράφεται ο αριθμός του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) και η επωνυμία της επιχείρησης. Το ανωτέρω αυτοκόλλητο θα έχει ετήσια ισχύ και θα εκδίδεται σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των δωματίων του τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας του. Έκαστο αντίτυπο θα φέρει ειδική θεώρηση και αύξοντα αριθμό εκδόσεως σε συνάρτηση με τον αριθμό των δωματίων του τουριστικού καταλύματος. Το προβλεπόμενο στην παρούσα παράγραφο αυτοκόλλητο θα εκδίδεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) ή από επαγγελματικές ενώσεις μέλη του, στα οποία θα μεταβιβάζεται από τον Σ.Ε.Τ.Ε. η σχετική αρμοδιότητα κατόπιν καταρτίσεως εγγράφου συμβάσεως αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να κοινοποιείται στο Υπουργείο Τουρισμού. Το αυτοκόλλητο θα χορηγείται κατόπιν προηγούμενης αίτησης του επιχειρηματία και αφού προηγηθεί διασταύρωση των στοιχείων του τουριστικού καταλύματος με το μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων που τηρεί το Υπουργείο Τουρισμού. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού θα καθορίζεται ο τύπος και τα χαρακτηριστικά του προβλεπόμενου στην παρούσα παράγραφο αυτοκόλλητου, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσής του καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εφαρμογή της παρούσας.»

2. Στο άρθρο 7 του ν. 4276/2014 προστίθεται παράγραφος 21 με το εξής περιεχόμενο:

«21. Στο φορέα επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τουριστικό κατάλυμα το οποίο δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση εφοδιασμού του ειδικού αυτοκόλλητου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014, επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Τουρισμού πρόστιμο ύψους 1.000 (χιλίων) ευρώ ανά τουριστικό κατάλυμα.»

Αθήνα, 12.11.2014

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image