Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων – Τήρηση αρχείου.

Αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016
Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων – Τήρηση αρχείου.

Αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β΄ 4488/30.12.2016)

Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων – Τήρηση αρχείου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 (L269/10-10-2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και ιδιαίτερα τα άρθρα 158, 162-165, 170-174, 188-191 και 194.

2. Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 (L343/29-12-2015) της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και ιδιαίτερα τα άρθρα 216 και 226.

3. Τις διατάξεις του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 (L343/29-12-2015) της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και ιδιαίτερα το άρθρο 143.

4. Τις διατάξεις του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 (L69/15-3-2016) της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, και ιδιαίτερα τα άρθρα 14 και 15.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 180 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α’ 265/22-11-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο «Με αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την προσαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών προς τις αντίστοιχες διαδικασίες, όπως καθορίζονται με πράξεις των Κοινοτικών Οργάνων».

6. Την αριθμ. Δ19Α 5041533 ΕΞ2013/2-12-2013 (ΦΕΚ Β’ 3051/2-12-2013) ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή».

7. Την αριθμ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet».

8. Την αριθμ. Δ19Α 5041356 ΕΞ2013/28-11-2013 «ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ: Θεσμικό πλαίσιο και επιχειρησιακή διαχείριση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ICISnet».

9. Την αριθμ. ΔΣΤΕΠΓ 5028321 ΕΞ2014/01-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3278/5-12-2014) ΑΥΟ «Καθιέρωση ελέγχων διαδικασίας», η οποία κοινοποιήθηκε με την αριθμ. ΔΣΤΕΠΓ 5003345 ΕΞ2015/11-2-2015 ΕΔΥΟ καθώς και την ΔΣΤΕΠΓ 50411 ΕΞ2015 EM Π/11-2-2015 ΕΔΥΟ «Έλεγχοι διαδικασίας».

10. Την αριθμ. ΔΣΤΕΠΓ 51868 ΕΞ2015ΕΜΠ/12-6-2015 ΕΔΥΟ «Διαδικασία διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων».

11. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-1-2013 (ΦΕΚ Β’ 130/28-1-2013 και Β’ 372/19-2-2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. Δ6Α 1196756 ΕΞ2013/24-12-2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β’ 3317/27-12-2013).

12. Την αριθμ. 1 Πράξη της 20-1-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20-1-2016) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

13. Την αριθμ. ΔΔΑΔΓ 1175837 ΕΞ2016/6-12-2016 Απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. «Ορισμός Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης, ως Αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

14. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/ 22.4.2005).

15. Την ανάγκη απλούστευσης των τελωνειακών διαδικασιών εισαγωγής με την καθιέρωση ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων υποχρεωτικά με την παράλληλη τήρηση του αρχείου αυτών στην έδρα των εισαγωγέων ή των τελωνειακών τους αντιπροσώπων.

16. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Κεφάλαιο Α’

Υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικων της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων και ο καθορισμός του τρόπου τήρησης και φύλαξης αυτών.

2. Καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικων της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων τα οποία:

Ι. Δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης, κατά την εφαρμογή:

α. της συνήθους διαδικασίας εισαγωγής,

β. της ελλιπούς διασάφησης εισαγωγής που χρησιμοποιείται σε μη τακτική βάση, και της συμπληρωματικής της,

γ. της απλουστευμένης διασάφησης εισαγωγής και της συμπληρωματικής της που χρησιμοποιείται για τακτική χρήση, κατόπιν άδειας,

δ. της απλουστευμένης διαδικασίας εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

ε. της διαδικασίας εισαγωγής με ΕΔΕ άνευ Στατιστικής.

II. Υποβάλλονται στο τελωνείο εισαγωγής προκειμένου να εγκριθεί αίτημα διόρθωσης ή ακύρωσης της διασάφησης εισαγωγής.

III. Υποβάλλονται με τον Εκκαθαριστικό Λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 175 του Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποστηρικτικα της διασάφησης έγγραφα δε διασφαλίζουν τον έλεγχο των ειδικών καθεστώτων.

IV. Υποβάλλονται στα πλαίσια της διαδικασίας διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές.

3. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα όπως ρητά ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 2

Χρόνος υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων

1. Ο εισαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα:

α. που έχουν δηλωθεί στη θέση 44 της διασάφησης, όταν ενημερωθεί ότι πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος εγγράφων ή φυσικός,

β. προκειμένου να εγκριθεί σχετικό αίτημα διόρθωσης ή ακύρωσης, με την υποβολή του αιτήματος διόρθωσης/ακύρωσης,

γ. στις περιπτώσεις διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από το τελωνείο.

2. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1, υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την απόδοση MRN στη διασάφηση:

α. η Δήλωση Αξίας DV1,

β. οι βεβαιώσεις των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, με τα τιμολόγια αγοράς για τις εισαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας,

γ. πιστοποιητικά-άδειες-εγκρίσεις εμπορευμάτων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις/περιορισμούς,

δ. δικαιολογητικά χορήγησης απαλλαγών ΦΠΑ, τα οποία προβλέπονται ρητά από διατάξεις ΦΠΑ νομικού ή κανονιστικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3

Τρόπος υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων

1. Ο εισαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει στο Πληροφορικό Σύστημα ICISnet τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα, υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή και συσχετίζει την κάθε υποβολή των εγγράφων με το συγκεκριμένο Αριθμό Αναφοράς Κίνησης MRN εισαγωγής.

2. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων δεν αίρει το δικαίωμα του τελωνείου να ζητήσει από τον εισαγωγέα/διασαφιστή να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή, οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο.

3. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή διασάφησης στο τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Καν.952/2013 ισοδυναμεί με δέσμευση όσον αφορά την ακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης και γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης που αφορά την υπαγωγή των εκάστοτε εμπορευμάτων στο σχετικό καθεστώς.

Άρθρο 4

Εφεδρικές Διαδικασίες

1. Όταν το Υποσύστημα Εισαγωγών του ICISnet τίθεται εκτός λειτουργίας, τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα τα οποία αναφέρονται στα σημεία Ι και II της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, συνυποβάλλονται σε έντυπη μορφή με τη διασάφηση εισαγωγής, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν εκδοθεί.

2. Όταν η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων τίθεται εκτός λειτουργίας, ο εισαγωγέας/διασαφιστής αποστέλλει στο τελωνείο τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στα σημεία Ι και II της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, κάνοντας χρήση εναλλακτικών τρόπων αποστολής.

3. Όταν αποκατασταθεί η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ICISnet ή της ηλεκτρονικής εφαρμογής, ο εισαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει υποχρεωτικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα ηλεκτρονικά, για τα οποία προηγουμένως είχε κάνει χρήση εφεδρικής διαδικασίας.

Άρθρο 5

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται της ηλεκτρονικής υποβολής και υποβάλλονται πρωτότυπα τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα ως ακολούθως:

α. τα δικαιολογητικά χορήγησης δασμοφορολογικων απαλλαγών σε δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα (ατέλειες που χορηγούνται στα πλαίσια διπλωματικών, προξενικών σχέσεων, στους αναγνωρισμένους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς καθώς και ατέλειες που χορηγούνται στα πλαίσια μεταφοράς συνήθους κατοικίας),

β. τα Δελτία Πληροφοριών (INF) των ειδικών καθεστώτων, όπως προβλέπονται στο Προσάρτημα του Παραρτήματος 13 του Καν.(ΕΕ) 341/2016, και το Δελτίο Πληροφοριών INF3 των Παραρτημάτων 62-01 του Καν.(ΕΕ) 2446/2015 και 62-02 του Καν. (ΕΕ) 2447/2015,

γ. τα Αποδεικτικά Καταγωγής και Ελεύθερης Κυκλοφορίας,

δ. τα υποστηρικτικά του ΕΔΕ άνευ Στατιστικής στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υποβολή του σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 6

Ηλεκτρονική υποβολή και φυσική προσκόμιση των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων

Τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα, εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής τους που προβλέπεται στο σημείο Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή στο τελωνείο στις περιπτώσεις:

i). φυσικού ελέγχου

ii). ελέγχου εγγράφων, τα ακόλουθα:

α. πιστοποιητικά-άδειες-εγκρίσεις εμπορευμάτων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις/περιορισμούς, όταν απαιτείται θεώρηση αυτών από την τελωνειακή αρχή,

β. τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά χορήγησης απαλλαγών (μερικών ή ολικών), εκτός των περιπτώσεων του στοιχείου α) του άρθρου 5 της παρούσας.

Άρθρο 7

Διοικητικά Μέτρα

Όταν κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί ότι τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα που καθορίζονται στα σημεία Ι και II της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, η διαδικασία τελωνισμού των εμπορευμάτων αναστέλλεται, μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή τους.

Άρθρο 8

Παραβάσεις-Πρόστιμα

Επιφυλασσόμενων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, επιβάλλεται ποινή ανακριβούς δήλωσης ή πρόστιμο απλής τελωνειακής παράβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. ηλεκτρονικής υποβολής πλαστού ή παραποιημένου εγγράφου,

β. μη ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων για τα οποία προηγουμένως είχε γίνει χρήση εφεδρικής διαδικασίας,

γ. διαπίστωσης λανθασμένης ή ελλιπούς υποβολής των υποστηρικτικων της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων κατά τη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχου,

δ. μη ανταπόκρισης υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων στην προθεσμία που ορίζει το τελωνείο για τη διαδικασία διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου της διασάφησης,

ε. ελλιπούς τήρησης του αρχείου του άρθρου 9 της παρούσας.

Κεφάλαιο Β’

Τήρηση αρχείου των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις του εισαγωγέα/διασαφιστή

1. Ο εισαγωγέας/διασαφιστής τηρεί το σύνολο του αρχείου στην έδρα του ή σε άλλη εγκατάσταση την οποία διαθέτει για το σκοπό αυτό για δέκα (10) έτη και οπωσδήποτε για όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο ακριβής τόπος τήρησης του αρχείου δηλώνεται στο τελωνείο με σχετική δήλωση.

Ειδικότερα τηρούνται τα υποστηρικτικά των διασαφήσεων εισαγωγής έγγραφα, τα οποία:

α. δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης ανεξαρτήτως διενέργειας ή μη ελέγχου κατά τη διαδικασία τελωνισμού των εμπορευμάτων,

β. δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης και ελέγχθηκαν κατά τη διαδικασία εκ των υστέρων ελέγχου από το τελωνείο,

γ. κατατίθενται στο τελωνείο σε περίπτωση χρήσης εφεδρικής διαδικασίας,

δ. υποβάλλονται για τη διόρθωση ή ακύρωση αυτής.

2. Ο εισαγωγέας/διασαφιστής δύναται να ορίσει τελωνειακό αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους για την τήρηση του αρχείου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται κατόπιν εξουσιοδότησης και με την υποχρέωση κατάθεσης σχετικής δήλωσης στο αρμόδιο τελωνείο από τον εξουσιοδοτούμενο αντιπρόσωπο του, η οποία θα διαλαμβάνει την τήρηση της ως άνω υποχρέωσης.

3. Τα Αποδεικτικά Καταγωγής και Ελεύθερης Κυκλοφορίας θα τηρούνται είτε από τον εισαγωγέα είτε από τον έμμεσο αντιπρόσωπο του.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις τελωνείου

Το τελωνείο τηρεί σε φυσικό αρχείο μόνο τα παρακάτω υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα:

1. τα αντίτυπα πιστοποιητικών/αδειών για την τήρηση απαγορεύσεων-περιορισμών όταν προβλέπεται ρητά από τις κατά περίπτωση εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις,

2. τα επισυναπτόμενα του ΕΔΕ άνευ Στατιστικής όταν υποβάλλεται σε έντυπη μορφή,

3. τα δικαιολογητικά χορήγησης απαλλαγών και ατελειών μέχρι την τακτοποίηση τους οπότε είτε παραδίδονται στον εισαγωγέα/διασαφιστή είτε αποστέλλονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή παρακολούθησης κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

Κεφάλαιο Γ’

Τελικές διατάξεις -Έναρξη ισχύος

Άρθρο 11

Τελικές διατάξεις

1. Με εγκυκλίους Διαταγές της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας απόφασης, όπως και κάθε άλλη επεξήγηση απαιτείται για την ομοιόμορφη εφαρμογή από τις τελωνειακές αρχές και από τους οικονομικούς φορείς.

2. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας παύει να ισχύει.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται από 1/1/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας κ.α.α.

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας

Δημοσίων Εσόδων

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image