Φοροδιαφυγή: Έρχονται 22 ανατροπές το 2017.

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Μάχη κατά της φοροδιαφυγής, υπόσχεται η κυβέρνηση και για το λόγο αυτό προχωρά σε σειρά ρυθμίσεων και ανατροπών που περιγράφονται στο νέο προϋπολογισμό.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού, με ενοποίηση όσων σήμερα λειτουργούν, στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, στην επέκταση του περιουσιολογίου, κ.λπ.

Αναλυτικά σύμφωνα με τον προϋπολογισμό οι παρεμβάσεις που αναμένεται να γίνουν είναι για:

1. Ενίσχυση του εισπρακτικού μηχανισμού

2. Σταδιακή ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος για τη διαχείριση και παρακολούθηση των διαδικασιών είσπραξης των οφειλών (μέσω νέου ΕΣΠΑ 2014-2020).

3. Επέκταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και την ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μέσω της φορολογικής διοίκησης (έργο ΕΦΚΑ).

4. Ενίσχυση των δράσεων φορολογικής συμμόρφωσης με στόχο την αύξηση της οικειοθελούς συμμόρφωσης.

5. Διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου

6. Αξιοποίηση διεθνών εργαλείων, πληροφοριών και δράσεων για την αποτροπή φοροδιαφυγής από ιδιώτες και εταιρικές ομάδες (CRS, FATCA κ.λπ.).

7. Διενέργεια πολυμερών ελέγχων, σε συνεργασία με άλλες χώρες.

8. Ανάπτυξη του e-περιουσιολογίου, με σταδιακή επέκταση του υφιστάμενου περιουσιολογίου σε περισσότερα αντικείμενα.

9. Επέκταση του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λοιπών Πληρωμών (ΣΜΤΛ&ΛΠ) και σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

10. Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) με σκοπό την αποτελεσματική εξωδικαστική επίλυση των φορολογικών διαφορών.

11. Σύσταση πρόσθετων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (ΚΟΕ) σε όλη την Επικράτεια.

12. Αξιοποίηση του πρόσφατα αποκτηθέντος αυτοκινούμενου συστήματος (x-ray) ανίχνευσης εμπορευματοκιβωτίων (containers) και ενίσχυση των Τελωνειακών Αρχών με μέσα δίωξης.

13. Σύσταση Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΣΕΚ) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ.

14. Ανάπτυξη περιβάλλοντος αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος Εισορών – Εκροών με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων λαθρεμπορίας καυσίμων.

15. Καθιέρωση Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΕΚΜΕΑ) καπνού και βιομηχανοποιημένων προϊόντων.

16. Εισαγωγή διαλειτουργικού συστήματος εντοπισμού και παρακολούθησης καπνικών προϊόντων (ιχνηλασιμότητα).

17. Σύγχρονη και ευέλικτη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση

18. Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (αυτονόμου φορέα) με το ν. 4389/2016.

19. Συνεχής εκσυγχρονισμός των δομών της Αρχής.

20. Εφαρμογή σύγχρονου συστήματος στοχοθεσίας.

21. Εφαρμογή συστήματος συνεχούς επανεξέτασης, αξιολόγησης και βελτίωσης των λειτουργικών διαδικασιών.

22. Παραγωγική λειτουργία της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας

Πηγή: enikonomia.gr

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image