Φοροδοξίες: Γνωρίζετε τις ισχύουσες αλλαγές στο φορολογικό περιβάλλον ;

• Τα ποσά που καταβλήθηκαν εντός 2014 για αγορά χρεογράφων (μετοχές, αμοιβαία, ομόλογα κ.λπ.) πρέπει να δηλωθούν στη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ως τεκμαρτή δαπάνη, ακόμη και εάν αφορούσαν την αγορά χρηματοοικονομικών προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου και μηδενικής απόδοσης.

• Η παράταση της ρύθμισης των 100 δόσεων μέχρι 26.6.2015 μπορεί να καταλαμβάνει τελικώς, όπως διευκρινίστηκε από το υπουργείο Οικονομικών, και οφειλές που βεβαιώνονται έως την ημερομηνία αυτή και αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και τις 31.12.2014.

• Ζητήματα προκύπτουν από το νομοσχέδιο για τη φορολογική «αμνηστία». Αναφορικά με τη δήλωση κεφαλαίων που βρίσκονται στην αλλοδαπή στις 30.4.2015 και τα οποία θα φορολογηθούν αυτοτελώς με 15%:

Η ειδική δήλωση θα υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ, άρα καταρχήν όχι ηλεκτρονικά μέσω taxis, παρ’ όλο που στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι η όλη διαδικασία θα είναι ηλεκτρονική.

• Υποβάλλεται από κατοίκους Ελλάδας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. Ερώτημα όμως προκύπτει για κεφάλαια που ανήκουν σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και πώς οι μέτοχοι θα μπορούν να τις επικαλούνται για κάλυψη του «πόθεν έσχες» τους.

• Δεν γίνεται δίωξη για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» με βασικό αδίκημα τη φοροδιαφυγή. Μπορεί όμως να προκύψει δίωξη για ξέπλυμα από άλλες αιτίες, όπως π.χ. απιστία, λαθρεμπορία κ.λπ.

• Εκδίδεται πιστοποιητικό που βεβαιώνει την τήρηση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται διενέργεια ελέγχου μόνο λόγω της συγκεκριμένης δήλωσης. Μπορεί όμως να γίνει έλεγχος εφόσον προκύψουν νεότερα στοιχεία.

• Με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για τη δήλωση οι ελληνικές αρχές αξιοποιούν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία για να διαπιστώσουν αδήλωτα κεφάλαια και επενδύσεις. Στην παρούσα φάση της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι περιορισμένη η δυνατότητα να ευρεθούν οι αδήλωτες καταθέσεις ελλείψει συγκεκριμένων στοιχείων εις βάρος ενός προσώπου.

• Το ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για κάθε προσαύξηση περιουσίας που αποκτήθηκε μέχρι την 31.12.2014 καταβάλλοντας φόρο με συντελεστή 30% χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου. Η προθεσμία της δήλωσης είναι μέχρι 31.7.2015. Πιο συγκεκριμένα:

• Η διάταξη προβλέπει κάθε προσαύξηση περιουσίας που αποκτήθηκε μέχρι 31.12.2014. Καλύπτει άρα και τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2014 που δεν έχει υποβληθεί ακόμη; Θα φορολογηθεί η προσαύξηση περιουσίας που επήλθε εντός του 2014 με 30%;

• Προβλέπει την υποβολή μόνο δηλώσεων εισοδήματος, αναφέρεται όμως επίσης ότι υπάγονται και οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου.

• Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το ποσό της αδήλωτης διαφοράς. Ενδεχόμενη περαιτέρω αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη που προκύπτει από έλεγχο φορολογείται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τις γενικές διατάξεις. Τι γίνεται σχετικά με άλλες φορολογίες; Π.χ. με τον ΦΠΑ σε περίπτωση που η προσαύξηση προέρχεται από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος;

• Η διάταξη ισχύει και για τις περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι τη δημοσίευση του νόμου. Υπάγονται όμως και όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου και για τις οποίες είτε δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου είτε έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος είτε εκκρεμεί εκδίκαση ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου βοηθήματος ή μέσου.

• Παρόμοια νομοθεσία είχε ψηφισθεί το 2004 (Ν. 3296) και το 2010 (Ν. 3842), χωρίς όμως η φορολογική «αμνηστία» να στεφθεί με ιδιαίτερη επιτυχία.

Πηγή: Grant Thornton

 

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image