Φορολογικές αλλαγές 2014 2015 με τροπολογία της τελευταίας στιγμής

Η τροπολογία ρυθμίζει θέματα  όπως :

α) Παράταση απόσυρσης οχημάτων μέχρι  20.12.2015 (Άρθρο 1).

β) Παράταση διορθώσεων Ε9 χωρίς πρόστιμο για τα έτη 2010,2011,2012,2013,2014 έως 30.12.2014 (Άρθρο 2).

γ) Υποβολή αλλαγών στοιχείων ακινήτων Ε9 2014 έως τον Μάρτιο του 2015 (Άρθρο 2).

δ) Παράταση χρόνου παραγραφής για ορισμένες υποθέσεις (Άρθρο 3).

ε) Τροποποιήσεις αναφορικά με το εισόδημα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα από μεταβιβάσεις τίτλων (Άρθρο 4).

στ) Ρύθμιση απογραφής για το έτος 2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων (Άρθρο 5).

ζ) Αναστολή φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας έως 31.12.2016 (Άρθρο 6).

η) Επέκταση σε 90 ημέρες της προθεσμίας για την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών από την Δ.Ε.Δ. (Άρθρο 7).

θ) Καταργείται το τεκμήριο αυτοπαράδοσης για τα αδιάθετα ακίνητα των κατασκευαστών (Άρθρο 8).

ι) Προβλέπεται η συνέχιση της ισχύς ορισμένων αποφάσεων του ΚΦΑΣ (και μετά την κατάργησή του από 1.1.2014) που αφορούν την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την παρακολούθηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων Καζίνο έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου 4093/2012 (Άρθρο 9).

κ) Στο πλαίσιο της προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης και περιστολής των δημοσίων δαπανών με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2018 η ισχύς των αναπροσαρμοσμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4081/2012 (Α’ 184), μισθωμάτων που καταβάλλουν το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς του δημοσίου τομέα για τη μίσθωση ακινήτων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες τους, και δεν επιτρέπεται η αύξησή τους πριν την 1.1.2019  (Άρθρο 18).

Αναλυτικά

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 1

Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται το μέτρο της απόσυρσης και πιο συγκεκριμένα:

Με την παράγραφο 1 παρατείνεται η προθεσμία απόσυρσης των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας κατά ένα έτος, μέχρι τις 20.12.2015.

Συγχρόνως η έως τώρα ισχύουσα ρύθμιση επεκτείνεται και καταλαμβάνει αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31.12.2001.

Με την παράγραφο 2 ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2016 εντός της οποίας θα μπορεί να κατατίθεται η αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.4002/2011, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόβλεψη των δημοσίων εσόδων και να αποφεύγεται η δημιουργία διοικητικών εκκρεμοτήτων.

Με την προτεινόμενη παράγραφο 3 ορίζεται νέα προθεσμία, η 31η Δεκεμβρίου 2015, για τον τελωνισμό και την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων των οχημάτων, στο πλαίσιο της ειδικής ρύθμισης της απόσυρσης για λόγους ενίσχυσης της αγοράς του αυτοκινήτου. Επίσης, η προθεσμία αυτή θα ισχύει και για τα αυτοκίνητα οχήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.4002/2011 (Α’ 180), τελωνισμένα δηλαδή οχήματα από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων για τα οποία είναι δυνατή η επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, εφόσον ταξινομηθούν σε δικαιούχο αποσυρόμενου οχήματος.

Επί του άρθρου 2

Με την προτεινόμενη ρύθμιση των παραγράφων 1 και 2 μετατίθεται η εφαρμογή της διαρκούς ενημέρωσης του Περιουσιολογίου και ορίζεται ρητή προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), με τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν την 1.1.2015, η 31.3.2015.

Με την παράγραφο 3 παρατείνεται μέχρι την 31.3.2015 η προθεσμία υποβολής μεταβολών περιουσιακής κατάστασης των νομικών προσώπων της περίπτωσης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005.

Με την παράγραφο 4 παρατείνεται μέχρι την 30.12.2014 η προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων ακινήτων για το έτος 2014. Με την παράγραφο 5 λόγω της υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2010, ορίζεται εμπρόθεσμη η υποβολή των δηλώσεων αυτών, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μέχρι και την 30.12.2014, προκειμένου να υπάρχει ανάλογη ρύθμιση με τις δηλώσεις Ε9 των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014. Η ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους ισονομίας των φορολογουμένων, αφού η ίδια ρύθμιση ισχύει ήδη για τις δηλώσεις Ε9 των επόμενων ετών που θα υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Επί του άρθρου 3

Με την περίπτωση α’ της προτεινόμενης διάταξης επέρχεται μεταβολή ως προς τον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2014, με σκοπό την ομαλοποίηση του καθεστώτος παραγραφής που κατά τις υφιστάμενες διατάξεις ισχύει, σε υποθέσεις για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεις διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων.

Με την περίπτωση β’ παρατείνεται ο χρόνος παραγραφής του ανωτέρω δικαιώματος του Δημοσίου που έληγε στις 31.12.14 για υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και άλλες ελεγκτικές αρχές, στο πλαίσιο εκτέλεσης εισαγγελικών παραγγελιών και των αιτημάτων των αρμοδίων δικαστικών αρχών και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Επιπλέον η συγκεκριμένη διάταξη καταλαμβάνει και περιπτώσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας στοιχείων από το Σ.Δ.Ο.Ε. και τις λοιπές φορολογικές και ελεγκτικές αρχές, ή πρόκειται να εκδοθεί εντολή ελέγχου, έρευνας ή παραγγελίας μέχρι και τη λήξη του χρόνου παραγραφής, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 2014. Η διάταξη αυτή αφορά όλα τα φορολογικά αντικείμενα (εισόδημα, ΦΠΑ, κεφάλαιο, ακίνητη περιουσία, κλπ).

Η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του ελέγχου σε υποθέσεις οι οποίες απαιτούν διενέργεια εξειδικευμένων και μεγάλης έκτασης ελεγκτικών επαληθεύσεων και δεδομένου ότι απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες εξαιτίας της εμπλοκής περισσοτέρων αρχών και φορέων της ημεδαπής και της αλλοδαπής και οι οποίες θα συνδράμουν αποφασιστικά στα Δημόσια Έσοδα, αποδίδοντας υψηλότατα ποσά φόρων.

Επί του άρθρου 4

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 παύουν πλέον να φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα τα κέρδη από μεταβίβαση τίτλων που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και το προκύπτον εισόδημα από τις πράξεις αυτές φορολογείται με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ίδιου νόμου, καθόσον τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν κέρδος από τις μεταβιβάσεις αυτές ως επενδυτές και όχι από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Επομένως, η διενέργεια από φυσικά πρόσωπα συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός εξαμήνου δεν θεωρείται για τα φυσικά πρόσωπα κατ’ επάγγελμα ενασχόληση.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 5 διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 προκειμένου να καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις κινητών αξιών που είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 42 προκειμένου η φορολόγηση της υπεραξίας από τη μεταβίβαση τίτλων που επιβλήθηκε με τις υπόψη διατάξεις, με βάση την ημερομηνία απόκτησής τους (1.1.2009 και μετά), να εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλους τους εισηγμένους τίτλους σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και όχι μόνο στις μετοχές που είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 8 γίνεται νομοτεχνική τακτοποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.4172/2013. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 9 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 42 προκειμένου να καταστεί σαφής ο προσδιορισμός της υπεραξίας στις περιπτώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τυχόν δαπάνες κατά την αγορά ή πώληση των τίτλων.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 10 τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 42 ως προς τους φορείς που παρέχουν τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών αναφορικά με τον καθορισμό της τιμής κτήσης και πώλησης των μεταβιβαζόμενων τίτλων.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 11 τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 42 προκειμένου να καθορισθεί ο τρόπος προσδιορισμού της τιμής κτήσης των τίτλων στις περιπτώσεις διαδοχικών αποκτήσεων, καθώς επίσης και όταν έχουν λάβει χώρα εταιρικές πράξεις μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης (π.χ. μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση αριθμού μετοχών, ονομαστικής αξίας κ.λπ).

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 12 τροποποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 42 προκειμένου ο συμψηφισμός ζημιών-κερδών που προκύπτουν από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 να πραγματοποιείται μεταξύ όλων των κατηγοριών των τίτλων αυτών, όπως ακριβώς αντιμετωπίζεται με ενιαίο τρόπο και η φορολόγηση της υπεραξίας για όλες τις κατηγοριών των τίτλων.

Επί του άρθρου 5

Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται μεταβατική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έως 31.12.2013 υπάγονταν στις διατάξεις της περ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 και είχαν απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής, είτε βάσει ακαθαρίστων εσόδων, είτε βάσει Υπουργικών Αποφάσεων, μπορούν, αποκλειστικά και μόνο για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης 2013 (την οποία χρησιμοποίησαν ως απογραφή λήξης για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης 2013) και ως απογραφή λήξης να λάβουν ποσοστό 10% των αγορών του φορολογικού έτους 2014. Την 1.1.2015 όμως ως απογραφή έναρξης θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα πραγματικής απογραφής. Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή μετάβαση των μικρών επιχειρήσεων και αγροτών από τις παλαιές στις νέες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, έτσι ώστε να μην προκύψουν εξωπραγματικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) στις υπόψη επιχειρήσεις.

Επί του άρθρου 6

Για λόγους ενίσχυσης της αγοράς ακινήτων, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, προτείνεται η αναστολή της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος από την In Ιανουαρίου 2015 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Επί του άρθρου 7

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 προβλέπεται πλέον ενενηκονθήμερη προθεσμία για την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης και ορθολογική αντιμετώπισή τους, κατά το δυνατό προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των υποθέσεων (πχ. εκτενής όγκος φακέλου και χρεία αναζήτησης πρόσθετων στοιχείων από Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα ή διενέργειας πρόσθετων ελεγκτικών επαληθεύσεων, μαζικές προσφυγές, πολύπλοκες υποθέσεις με ερμηνευτικά νομικά και ουσιαστικά ζητήματα επί των οποίων αναμένονται αποφάσεις του ΣτΕ ή γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ κα).

Επίσης και προς τον σκοπό της ευχερέστερης και ενδελεχούς εξέτασης των αιτημάτων αναστολών προβλέπεται με την παράγραφο 1 προθεσμία για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής τριάντα (30) ημερών.

Με την παράγραφο 3 προβλέπεται οι διατάξεις αυτές να ισχύσουν και για τις εκκερεμείς ενδικοφανείς προσφυγές και αιτήσεις αναστολής για τις οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχει συμπληρωθεί η υφιστάμενη έως το χρόνο αυτό 20ημερη ή 60νθήμερη προθεσμία εξέτασής τους από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.

Τέλος, με την παράγραφο 4 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το ενιαίο της Φορολογικής Διοίκησης, ώστε να καλυφθούν ζητήματα τοπικής αρμοδιότητας των οργάνων της και της εν γένει τήρησης του εξωτερικού τύπου νομιμότητας της έκδοσης των αναφερόμενων στην παρ.47 του άρθρου 66 ΚΦΔ διοικητικών ή διαδικαστικών πράξεων.

Επί του άρθρου 8

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των κατασκευαστικών επιχειρήσεων που καλούνταν να αποδώσουν ΦΠΑ αυτοπαράδοσης μόνο λόγω παρόδου του χρόνου της τετραετίας από την αποπεράτωση του ακινήτου, αρχής γενομένης από 1.1.2015. Αυτό σήμαινε ότι οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις έπρεπε να αποδώσουν ΦΠΑ επί του κόστους κατασκευής (ΦΠΑ αυτοπαράδοσης) χωρίς να τον έχουν εισπράξει, χωρίς δηλαδή να έχουν μεταβιβάσει τις κατασκευασθείσες ιδιοκτησίες, μόνο εκ του λόγου της παρόδου τετραετίας, κάτι που ίσχυε ειδικά για αυτήν την κατηγορία υποκειμένων (κατασκευαστικές επιχειρήσεις).

Δεδομένης μάλιστα της οικονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει ιδιαιτέρως την αγορά των ακινήτων, υπάρχει σήμερα πληθώρα ακινήτων που έχουν αποπερατωθεί και δεν έχουν μεταβιβαστεί, προκαλώντας πρόβλημα σοβαρής οικονομικής επιβάρυνσης στις οικοδομικές επιχειρήσεις.

Η παράγραφος 2 εισάγει νομοτεχνική διάταξη λόγω της τροποποίησης του άρθρου 38 του κώδικα ΦΠΑ με τον ν. 4281/2014.

Επί του άρθρου 9

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α’) από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπαράγραφος ΕΙ της παραγράφου Ε’ του ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύοντος Π.Δ. 186/1992. Δεδομένου ότι, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την παρακολούθηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων Καζίνο έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση και των προαναφερομένων διατάξεων, οι οποίες καταργούνται από 1.1.»2015, προτείνονται προς ψήφιση οι συγκεκριμένες διατάξεις, προκειμένου να καλυφθεί τυχόν νομοθετικό κενό.

Επί του άρθρου 10

Με τις διατάξεις του άρθρου συμπληρώνονται οι διατάξεις που αφορούν τις δεσμεύσεις που επιβάλλει ο Οικονομικός Εισαγγελέας κατά το άρθρο 17α του Ν. 2523/1997, οι περιπτώσεις ανάκλησης της δέσμευσης ενώ για λόγους αποσυμφόρησης προβλέπεται ότι με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει την έκδοση διάταξης δέσμευσης στους κατά τόπο αρμόδιους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.

Επί του άρθρου 11

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η εξουσιοδότηση για έγκριση με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και υπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο, μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ, συμβάσεων παραχώρησης υποδομών, λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, του σύνθετου πλέγματος υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που δημιουργούν για το Ελληνικό Δημόσιο και του πλήθους των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση και εκτέλεσή τους.

Επί του άρθρου 12

Με τη διάταξη της παραγράφου 1 δίνεται η δυνατότητα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να δανειοδοτεί το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) σε περίπτωση που τα διαθέσιμά του που προκύπτουν από τις εισφορές του αρ. 13Α του ν. 3746/2009 δεν επαρκούν για την κάλυψη της διαφοράς, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 141 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 142 του ν. 4261/2014. Το δάνειο θα χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και σχετικό αίτημα του ΤΕΚΕ. Η παράγραφος 2 θα έχει εφαρμογή στην περίπτωση που το ΤΕΚΕ φτάσει το όριο που προβλέπει η Οδηγία 2014/59/ΕΕ (Οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων) οπότε θα χρησιμοποιηθεί το ΤΧΣ ως επιπρόσθετη πηγή χρηματοδότησης, πέραν αυτής που θα δοθεί από το ΤΕΚΕ.

Επί του άρθρου 13

Το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος προβλέπει ότι όλες οι τροποποιήσεις του προϋποθέτουν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που κυρώνονται με νόμο (άρθρο 12), εξαιρέσει της αύξησης κεφαλαίου για την οποία αρκεί απόφαση του Γενικού Συμβουλίου (Διοικητικού Συμβουλίου) που εγκρίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (άρθρο 9). Συνακόλουθα, όλες οι κρίσιμες ουσιαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται κατ’ αποτέλεσμα (λόγω των κυρωτικών τους νόμων και των εγκριτικών ΠΥΣ) στο ΦΕΚ, Το Καταστατικό περαιτέρω προνοεί και για δύο (2) τυπικές δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ (αναφερόμενο γενικώς και αορίστως, χωρίς δηλαδή ειδικότερη μνεία Τεύχους) και συγκεκριμένα: (α) των προσκλήσεων των Γενικών Συνελεύσεων (άρθρο 12) και (β) των Οικονομικών Καταστάσεων (άρθρο 54). Εν όψει κατάργησης από 1.1.2015 του Τεύχους ΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ και προς αποφυγή ερμηνευτικών προβλημάτων με τις εντεύθεν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις εισάγεται η προτεινόμενη ρύθμιση.

Επί του άρθρου 14

Με την περίπτωση α της παραγράφου 1 εισάγεται το δικαίωμα για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες να εισάγουν ομόλογα και προαιρετικές μερίδες σε οργανωμένες αγορές, εφαρμόζοντας τόσο τους Κανόνες λειτουργίας του ΣΤΑ όσο και του Χρηματιστηρίου Αξιών και συνακόλουθα και την υποχρέωση υποβολής πρότασης από κοινού με τον Σύμβουλο, και αν δεν υπάρχει Σύμβουλος, από κοινού με τον Κύριο Ανάδοχο, για την εισαγωγή των τίτλων κατά εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, χωρίς ωστόσο η κατοχή των εν λόγω τίτλων να αποδίδει στον κάτοχο την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα σύγκλησης Ειδικής Συνέλευσης για τους κατόχους των εισηγμένων ομολόγων και προαιρετικών μερίδων. Με την ανωτέρω διάταξη παρέχεται η δυνατότητα και στις Συνεταιριστικές Τράπεζες να αντλήσουν κεφάλαια από τις οργανωμένες αγορές εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για τα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά ομόλογα και μετοχές, αντίστοιχα.

Με την περίπτωση β της παραγράφου 1 διευκρινίζεται η δυνατότητα συγχώνευσης πιστωτικών συνεταιρισμών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα με άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέου συνεταιρισμού εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 προκειμένου να είναι εφικτή η παροχή ευελιξίας στις συνεταιριστικές τράπεζες για επενδυτικές αποφάσεις.

Επί του άρθρου 15

Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι εγγυήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της από 14.9.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4031/2011 (Α’256) προβλέπεται ότι θα παρέχονται έως και τις 31.12.2015.

Επί του άρθρου 16

Με την παράγραφο 1 παρατείνονται οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του ΟΔΔΗΧ λόγω αυξημένων αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από τη συνεχή αναδιοργάνωση του καθώς και των ειδικών και εκτάκτων αναγκών που συνεχίζουν να υφίστανται ως απόρροια του PSI και της εξόδου στις αγορές. Εντός του προτεινόμενου διαστήματος των δύο ετών θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες δράσεις της τεχνικής βοήθειας για το μετασχηματισμό του και την ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων στις οποίες εντάσσονται μεταξύ άλλων και η διαχείριση των διαθεσίμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης ώστε να ανταποκριθεί στο νέο έργο του.

Με την παράγραφο 2 τροποποιούνται οι διατάξεις του νόμου 2628/1998 (Α 151) αναφορικά με τη σύσταση και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΔΗΧ. Εξαιτίας της αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πδ 111/2014 (Α 178), αρκετές οργανικές μονάδες μετονομάζονται, καθιστώντας αναγκαία την τροποποίηση των αναφερομένων στο άρθρο του παρόντος διατάξεων για να διασφαλιστεί η συνέχεια στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Επί του άρθρου 17

Η τροποποίηση – προσθήκη της παρ. 2 του άρθρου 106η «Αποτελέσματα της επικύρωσης» του Ν. 3588/2007 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/2011) κρίνεται απαραίτητη, διότι με τη γενική της διατύπωση, αφενός δημιουργεί πρόβλημα εφαρμογής στα σχέδια εξυγίανσης στα οποία συμπεριλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αφετέρου μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που στο σχέδιο εξυγίανσης προβλέπεται απομείωση της οφειλής, το Ελληνικό Δημόσιο δεν επωφελείται αυτής της απομείωσης, με αποτέλεσμα να καλείται να πληρώσει την διαφορά μεταξύ της εγγυημένης αρχικά οφειλής και της νέας μειωμένης.

Η πληρωμή αυτή προϋποθέτει, σύμφωνα με τη διάταξη (αναγκαστικού δικαίου) της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.2322/1995 (ΦΕΚ Α’ 143/1995), την προηγούμενη βεβαίωση του σχετικού ποσού ως εσόδου του Ελληνικού Δημοσίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Αυτό σημαίνει ότι ο πρωτοφειλέτης καθίσταται οφειλέτης του Δημοσίου, και η συνολική του οφειλή (τράπεζα και Ε.Δ.) εξακολουθεί να μην έχει απομειωθεί και εν τέλει να βρεθεί σε δυσμενέστερη θέση. Σε περίπτωση δε, που κρινόταν από το Δικαστήριο ότι το Ελληνικό Δημόσιο όπως και οι άλλοι τυχόν εγγυητές δεν μπορούν να στραφούν αναγωγικά κατά του πρωτοφειλέτη (τελολογική ερμηνεία του άρθρου 106η, δεδομένου ότι στόχος της ρύθμισης είναι η προστασία και η διάσωση της επιχείρησης και για το λόγο αυτό οι εγγυητές δεν έχουν δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη) τότε το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα είχε κανένα όφελος από επικύρωση συμφωνίας πιστωτών και σχεδίων εξυγίανσης. Παράλληλα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί άμεση δημοσιονομική επιβάρυνση, λόγω αύξησης επικυρώσεων συμφωνιών πιστωτών μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων και σχετικής άμεσης κατάπτωσης του μέρους των δανείων που διαγράφεται.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου να ακολουθεί τους όρους ρύθμισης των σχεδίων εξυγίανσης διότι σε διαφορετική περίπτωση τα πιστωτικά ιδρύματα, θεωρώντας ότι θα χάσουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δεν θα συναινούν σε σχέδια εξυγίανσης, μέσω των οποίων θα μπορούσε το Ελληνικό Δημόσιο, να μειώσει το ύψος της εγγυητικής του ευθύνης και κατά συνέπεια να έχει δημοσιονομικό όφελος (εφ’ όσον υλοποιηθεί το σχέδιο εξυγίανσης). Αντιθέτως, τα πιστωτικά ιδρύματα θα αιτούνται την κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, για τις εν λόγω οφειλές με άμεσο αποτέλεσμα μεγάλο και άπαξ δημοσιονομικό κόστος. Επιπλέον, με την Πράξη 42/30-05-2014 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 1582) «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων», υποχρεώνονται τα πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες μεθόδους (εκτίμηση της καθαρής παρούσας αξίας NPV), προκειμένου να ρυθμίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να αξιολογήσουν τους βιώσιμους δανειολήπτες. Κατ’ αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι η λήψη απόφασης για συναίνεση στα προτεινόμενα σχέδια εξυγίανσης, θα στηρίζεται σε αντικειμενική και ορθή αξιολόγηση. Ως εκ τούτου, υπό το πρίσμα των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, το περιεχόμενο της Πράξης 42/30.05.2014 της Τράπεζας της Ελλάδος, εφαρμοζόμενο και για δάνεια που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, συνάδει με το κριτήριο του ιδιώτη πιστωτή, ο οποίος θα επέλεγε μια ρύθμιση στο βαθμό που η καθαρά παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών στην περίπτωση αυτή θα ήταν υψηλότερη σε σχέση με τις αντίστοιχες ταμειακές ροές που θα λάμβανε εάν προχωρούσε σε καταγγελία και ρευστοποίηση του δανείου».

Τέλος, η προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προκαλεί δημοσιονομική επιβάρυνση, διά της αυξήσεως της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου και για αυτό το λόγο προτείνεται η εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου να περιοριστεί στο εγγυημένο ποσοστό του ανεξόφλητου κεφαλαίου, χωρίς την επιβάρυνση των τόκων που προκύπτουν από τυχόν επιμηκύνσεις ή άλλες ρυθμίσεις των σχεδίων εξυγίανσης. Με αυτόν τον τρόπο τα πιστωτικά ιδρύματα θα συναινούν μόνο σε σχέδια εξυγίανσης βιώσιμων επιχειρήσεων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν με μεγάλη πιθανότητα στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Πράξη 42 της Τράπεζας της Ελλάδος και κατά συνέπεια στη μη κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Επί του άρθρου 18

Στο πλαίσιο της προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης και περιστολής των δημοσίων δαπανών με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2018 η ισχύς των αναπροσαρμοσμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4081/2012 (Α’ 184), μισθωμάτων που καταβάλλουν το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς του δημοσίου τομέα για τη μίσθωση ακινήτων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες τους, και δεν επιτρέπεται η αύξησή τους πριν την 1.1.2019. Η παραπάνω ρύθμιση είναι αναγκαία για την πιστή εκτέλεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018, καθώς η εξοικονόμηση δαπάνης που προκύπτει από τις τροποποιούμενες με την παρούσα διατάξεις έχει ήδη περιληφθεί στο Μ.Π.Δ.Σ. 2015 – 2018 [όπως αυτό εγκρίθηκε με το ν. 4263/2014 (Α 117)].

Επί του άρθρου 19

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται και στα οικονομικά έτη 2015 έως 2018 του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής η ισχύς της διατάξεως της παρ.4 του άρθρου 21 του ν.3867/2010 (Α 128), με την όποια προβλέπεται ότι οι ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους περιορίζονται στο 90% και ότι το υπόλοιπο 10% αποτελεί δημόσιο έσοδο. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διατηρηθούν οι οροφές των πιστώσεων που καθορίστηκαν στο Μ.Π.Δ.Σ 2015 – 2018.

Επί του άρθρου 20

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Ρυθμίσεις για την απόσυρση οχημάτων

1. α. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2001 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.»

β. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010 (Α’ 212), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μετά από δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2015.»

γ. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.3943/2011 (Α’ 66), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2015, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2001 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγουμένων ετών.»

2. α. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 (ΑΊ80) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατά τα προηγούμενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και τις 31.12.2016.»

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010 και της παραγράφου 5 του ν.3943/2011, εφαρμόζονται για αυτοκίνητα οχήματα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2015. Η προθεσμία αυτή, εφαρμόζεται και για τα αυτοκίνητα οχήματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»

3. α. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010, και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.3943/2011, όπως τροποποιούνται αντιστοίχως με τις περιπτώσεις α’, β και γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παρατείνεται μέχρι και 31.12.2015.

β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2015.

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τη διαρκή ενημέρωση του περιουσιολογίου-Ε9

1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.4223/2013 (287 Α’) η ημερομηνία «1.1.2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.1.2015».

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (312 Α’) η ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2015» και στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουάριου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2015.»

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 η ημερομηνία «16η Νοεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η Μαρτίου 2015».

4. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 η φράση «τη 19η Δεκεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη φράση «την 30ή Δεκεμβρίου 2014».

5. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 η φράση «των ετών 2011,» αντικαθίσταται από τη φράση «των ετών 2010, 2011,» και η ημερομηνία «19η Δεκεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή Δεκεμβρίου 2014».

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις σχετικά με την παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου

«Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2014, παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεις διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2014 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.»

Άρθρο 4
Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013, Α 167)

1. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.7.2013) μετά τη λέξη «αγορά» προστίθενται οι λέξεις «ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης».

2. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις:
«, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές».

3. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.7.2013) διαγράφεται και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις καταργούνται.

4. Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν.4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα».

5. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν.4172/2013 μετά την λέξη «μετοχές» προστίθενται οι λέξεις «και άλλες κινητές αξίες».

6. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν.4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις «και οι μεταβιβαζόμενες μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής».

7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν.4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.».

8. Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.4172/2013 οι λέξεις «περίπτωση δ’» αντικαθίστανται με τις λέξεις «περίπτωση ε’».

9. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν.4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις «και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται αντίστοιχα».

10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν.4172/2013 οι λέξεις «όπως δηλώνονται στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής» αντικαθίστανται από τις λέξεις « οιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές».

11. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιορισθεί θεωρείται ότι είναι μηδενική. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης λαμβάνονται υπόψη οι εταιρικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών αποκτήσεων τίτλων, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται η μέση τιμή κτήσης που προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης των τίτλων δια της συνολικής ποσότητας αυτών».

12. Η παράγραφος 5 του άρθρου 42 του ν.4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημία μεταφέρεται για τα επόμενα πέντε (5) έτη και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και τα οποία προκύπτουν από συναλλαγές σε τίτλους της παραγράφου 1.».

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις σχετικά με την απογραφή αποθεμάτων σε επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παράγραφος 32 ως εξής:
«Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (Α’ 151), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως για τους αγρότες που πριν την 1.1.2014 τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.. Οι αγρότες και λοιποί επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύνανται να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς απογραφές έναρξης και λήξης, είτε να προβούν σε αποτίμηση των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων τους της 1.1.2014 με οποιοδήποτε αξιόπιστο τρόπο και σε σύνταξη απογραφής λήξης της 31.12.2014 με τον ίδιο τρόπο όπως και της απογραφής έναρξης σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής».

Άρθρο 6
Αναστολή φόρου υπεραξίας ακινήτων

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 παράγραφος 33 ως εξής:
«α. Η ισχύς του άρθρου 41 του παρόντος Κώδικα αναστέλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.
β. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015».

Άρθρο 7
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (Α’ 170) η φράση «είκοσι (20) ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «τριάντα (30) ημερών» .

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 η φράση «Εντός εξήντα (60) ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «Εντός ενενήντα (90) ημερών».

3. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής και ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τις οποίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου δεν έχει συμπληρωθεί η προθεσμία εξέτασης τους.

4. Στην παράγραφο 47 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 (Α’ 170) η φράση «τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος». Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την 1.4.2014.

Άρθρο 8
Τροποποιήσεις στον Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000, Α’248)

1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000, Α’248) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρησιμοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο των κτιρίων ύστερα από την ανέγερσή τους, όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η μίσθωση ή άλλη χρήση.».

2. Το άρθρο 54 του κώδικα ΦΠΑ τροποποιείται ως εξής:
«Η προθεσμία καταβολής του φόρου ταυτίζεται με την ημερομηνία που η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα, σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, πλην των δηλώσεων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι για κάθε φορολογική περίοδο όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 38.»

Άρθρο 9
Προσθήκη στις διατάξεις του ν. 4308/2014

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικά οι αποφάσεις Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β’), Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1203/2.11.2012 (ΦΕΚ 3130 Β’), Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1032/21.2.2013 (ΦΕΚ 548 Β’), Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1206/30.8.2013 (ΦΕΚ 2237 Β’) και Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1263/4.12.2013 (ΦΕΚ 3265 Β’), καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και οι αποφάσεις Α.Υ.Ο. 1093619/748/0015/ΠΟΛ.1212/10.8.1995 (ΦΕΚ 719 Β’), Α.Υ.Ο. 1128269/1226/0015/ΠΟΛ.1292/16.11.1995 (ΦΕΚ 982 Β’), Κ.Υ.Α. 1071467/536/0015/ΠΟΛ.1101/31.7.2006 (ΦΕΚ 1283 Β’), Κ.Υ.Α. 1008269/52/0015/ΠΟΛ.1009/22.1.2008 (ΦΕΚ 176 Β’) και Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1193/21.12.2010 (ΦΕΚ 2174 Β’), καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την παρακολούθηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων Καζίνο εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2015.»

Άρθρο 10
Διατάξεις περί Οικονομικού Εισαγγελέα

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 17Α του Ν. 2523/1997, όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α. Στο εδάφιο 4 η φράση «από τη χρονική στιγμή της επίδοσης» αντικαθίσταται από το φράση «από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης γνωστοποίησης».

β. Μετά το υφιστάμενο εδάφιο 4 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Ως χρονική στιγμή αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης της παρούσας παραγράφου προς τους αρμόδιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε τηλεομοιοτυπικά, η διάταξη στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς , οι οποίες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Με τον ίδιο τρόπο η διάταξη γνωστοποιείται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να λαμβάνει όλα τα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διασφαλιστικά μέτρα».

γ. Μετά το υφιστάμενο εδάφιο 5 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλείται ή τροποποιείται, αντίστοιχα, εάν προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης: ι) στην περίπτωση που παραγγέλλεται από τον Οικονομικό Εισαγγελέα άσκηση ποινικής δίωξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Π.Δ. και ιι) στην περίπτωση αρχειοθέτησης της ποινικής δικογραφίας η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τυχόν διασφαλιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τη Φορολογική Διοίκηση. Με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος κατά την παράγραφο 2 Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της διάταξης του παρόντος άρθρου και προς τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος εκδίδει τη διάταξη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα. Η προσφυγή κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών εισάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών».

Άρθρο 11
Ρύθμιση για το ΤΑΙΠΕΔ

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να συνυπογράφει, μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ, συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το ίδιο σύμφωνα με προβλεπόμενα στην οικεία σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούμενη περίπτωση β.»

Άρθρο 12
Ρυθμίσεις για το ΤΕΚΕ

1. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) που προκύπτουν από τις εισφορές του αρ. 13 Α του ν. 3746/2009 δεν επαρκούν για την κάλυψη της διαφοράς, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 141 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 142 του ν. 4261/2014, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και σχετικό αίτημα του ΤΕΚΕ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατόπιν αποφάσεως του Γενικού του Συμβουλίου, χορηγεί άμεσα δάνειο στο ΤΕΚΕ υπέρ του Σκέλους Εξυγίανσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται και εξειδικεύονται οι περαιτέρω όροι χορήγησης και αποπληρωμής του δανείου, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ο Υπουργός Οικονομικών ζητά γνώμη από το ΤΧΣ και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με καταβολή ειδικών εισφορών από τα συμμετέχοντα στο Σκέλος Εξυγίανσης πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία ευθύνονται ως εγγυητές κατ’ εφαρμογή της παρούσας και του άρθρου 13Α του ν.3746/2009, σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στην τακτική εισφορά του προηγούμενου έτους. Οι ειδικοί όροι των εισφορών θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ Οι διαδικασίες της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται τηρουμένων των κανόνων της EE για τις κρατικές ενισχύσεις

2. Κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καταβάλλει το ποσό που θα κατέβαλε το ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 13 του άρθρου 141 και την παράγραφο 7 του άρθρου 142 του ν. 4261/2014. Στην περίπτωση αυτή το Ταμείο αποκτά την αξίωση και το προνόμιο του ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009.

Άρθρο 13
Ρύθμιση για την Τράπεζα της Ελλάδος

«Από την 1.1.2015 τα κατά το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στοιχεία θα δημοσιεύονται στο «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 (Α’ 131), όπως μετονομάσθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4250/2014 (Α’ 74).»

Άρθρο 14
Ρυθμίσεις για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες

1. Στο ν. 1667/1986 (Α’ 196) γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. α) Τα ομόλογα και οι προαιρετικές μερίδες πιστωτικών συνεταιρισμών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα με άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, δύνανται να εισαχθούν σε οργανωμένη αγορά της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 (Α’ 195). Προς το σκοπό του προηγούμενου εδαφίου, τα ομόλογα και οι προαιρετικές μερίδες αποτελούν κινητές αξίες κατά την έννοια της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007.
β) Τα ομόλογα και οι προαιρετικές μερίδες της παρούσας παραγράφου τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ) του ν. 3756/2009 (Α’ 153), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του.
γ) Ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής των ομολόγων και προαιρετικών μερίδων σε οργανωμένη αγορά και τις υποχρεώσεις του εκδότη εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 6, 10, 15 και 17 του ν. 3371/2005 (Α’ 178).
δ) Ως προς τη μεταβίβαση, τη σύσταση βαρών και την επιβολή κατασχέσεων επί των ομολόγων και προαιρετικών μερίδων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά ομόλογα και μετοχές, αντίστοιχα.
ε) Η απόκτηση των ομολόγων και προαιρετικών μερίδων της παρούσας παραγράφου δεν προσδίδει στους κατόχους τους την ιδιότητα του μέλους του συνεταιρισμού.
στ) Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει σύγκληση Ειδικής Συνέλευσης για τους κατόχους των εισηγμένων ομολόγων και προαιρετικών μερίδων της παρ. 6 περ. γ του παρόντος άρθρου. Η ειδική αυτή συνέλευση μπορεί να εκφέρει γνώμη πριν από κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά τα δικαιώματα και συμφέροντα αυτών των κατόχων και να γνωστοποιεί τη γνώμη αυτή στη Γενική Συνέλευση μέσω των εντεταλμένων προς τούτο προσώπων η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. Μπορεί επίσης να προβλέπει το δικαίωμα να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου.»

β. Στο άρθρο 10 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ειδικά η συγχώνευση πιστωτικών συνεταιρισμών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα με άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέου συνεταιρισμού εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α’ 154) και των άρθρων 1 έως 5 του ν.2166/1993 (Α’ 137).»

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α’154) διαγράφονται οι λέξεις:
«και στα πιστωτικά ιδρύματα που συνιστώνται και λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.2076/1992 (Α’ 130)»

Άρθρο 15
Τροποποίηση του ν.4170/2013 (Α’163)

Στο άρθρο 80 του ν.4170/2013 (Α’ 163) η ημερομηνία «30.6.2014» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2015».

Άρθρο 16
Ρυθμίσεις για τον ΟΔΔΗΧ

1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν.4223/2013 (Α 287),αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του ΟΔΔΗΧ που λήγουν εντός του 2014 παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους μέχρι τις 31.12.2016»

2. Οι περιπτώσεις β) και δ) της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.2628/1998 (Α’ 151) όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νομίμου κωλύματος ή απουσίας του από το νόμιμο αναπληρωτή του».
«δ) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών».

Άρθρο 17
Τροποποίηση του ν. 3588/2007

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 106η του Ν. 3588/2007 (Α’ 153) όπως ισχύει, προστίθενται, από τότε που ισχύσαν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, νέα εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων ακολουθούν τις απαιτήσεις υπέρ των οποίων χορηγήθηκαν όπως οι απαιτήσεις αυτές ρυθμίζονται με τη συμφωνία. Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία εξυγίανσης από τον οφειλέτη, το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται μόνο για την καταβολή του αντίστοιχου εγγυημένου ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου.»

Άρθρο 18
Ρυθμίσεις σχετικά με τα μισθώματα του Δημοσίου και των φορέων του δημοσίου τομέα

Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 4081/2012 (Α’ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα αναπροσαρμοσμένα ως άνω μισθώματα δεν επιτρέπεται να αυξηθούν πριν την 1.1.2019.»

Άρθρο 19
Ρυθμίσεις σχετικά με τις ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Η ισχύς της διάταξης της παρ.4 του άρθρου 21 του ν. 3867/2010 παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2018.

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 19 ισχύουν από την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image