Φορολογική ενημέρωση 10/07/2016 “ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ”

10.7.2016

Γνωρίζετε ότι…

Φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής δεν υποχρεούται στην υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης με τον/τη σύζυγό του στην Ελλάδα, αποκλειστικά και μόνο επειδή ο/η σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος ημεδαπής. Η ύπαρξη φορολογικής κατοικίας θα πρέπει να προκύπτει και να τεκμηριώνεται από τις φορολογικές αρχές με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και όχι απλώς κατ’ επίκληση της κατοικίας του/της συζύγου και των τέκνων.

Εάν, μάλιστα, οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού συστήματος (taxisnet) δεν επιτρέπουν την χωριστή υποβολή και εκκαθάριση των δηλώσεων για τους συζύγους, θα πρέπει το σύστημα να προσαρμοστεί αναλόγως, ώστε να εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες ανάγκες. Αυτό έκρινε το ΣτΕ με τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης (ΣτΕ 1445/2016).

Η έννοια της φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου στην Ελλάδα ερμηνεύτηκε από το ΣτΕ καθορίζοντας ενδεικτικά κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχηματισμό της αντίστοιχης κρίσης. Οι φορολογικές αρχές πρέπει να συνεκτιμούν όλα τα διαθέσιμα πρόσφορα στοιχεία, όπως την ύπαρξη στέγης, τη φυσική παρουσία του προσώπου ή των μελών της ευρύτερης οικογενείας του (και όχι μόνο του/της συζύγου ή των τέκνων του), τον τόπο της επαγγελματικής δραστηριότητας, των περιουσιακών συμφερόντων ή των διοικητικών δεσμών με δημόσιους φορείς και αρχές, καθώς και το κέντρο των πολιτικών, πολιτισμικών και άλλων δραστηριοτήτων.

Ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους και τιμολογούν αλλοδαπή επιχείρηση χωρίς ελληνικό ΑΦΜ, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται φορολογικά ως μισθωτοί, καθώς εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής ρύθμισης του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ως γνωστόν, ελεύθεροι επαγγελματίες-φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που παρέχουν τις υπηρεσίες τους και τιμολογούν ημεδαπή επιχείρηση μπορούν υπό προϋποθέσεις (έαν τιμολογούν μέχρι τρία πρόσωπα ή εάν το 75% του εισοδήματός τους προέρχεται από ένα μόνο πρόσωπο κ.λπ.) να φορολογούνται ως μισθωτοί.

Πρακτικό για την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου απαιτείται και κατά τη σύσταση Ι.Κ.Ε. Η πιστοποίηση θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρίας με πρακτικό διαχείρισης που υπογράφεται από το διαχειριστή.

Φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδος μπορεί να χορηγήσει άτοκο δάνειο σε ανώνυμη (ελληνική ή αλλοδαπή) εταιρεία, ακόμη και εάν είναι μέτοχος της τελευταίας. Η υποχρέωση επιβολής ελάχιστου επιτοκίου έχει ρητά καταργηθεί. Σε κάθε περίπτωση, το δάνειο θα πρέπει να δηλωθεί ως δαπάνη απόκτησης περιουσιακού στοιχείου (τεκμήριο) από το φυσικό πρόσωπο. Αυτό προκύπτει ελλείψει αντίθετης απαγορευτικής διάταξης στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Δεν αποτυπώνεται στη δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1) και δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό ζημία από μεταβίβαση τίτλων που δεν φορολογείται (όπως για παράδειγμα από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων εντός Ε.Ε.), καθώς το τυχόν κέρδος από τις πράξεις αυτές δεν υπόκειται σε φορολογία σε καμία κατηγορία εισοδήματος.

Παράταση της προθεσμίας για τη σύγκληση των ετήσιων γενικών συνελεύσεων σε Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. ψηφίστηκε από τη Βουλή στο πλαίσιο αποφυγής σύγκρουσης των διατάξεων του εταιρικού δικαίου με τα νεότερα λογιστικά πρότυπα. Το νομοσχέδιο προβλέπει δίμηνη παράταση που ξεκινά από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για τη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή από 15.7.2016. Η παράταση της ως άνω προθεσμίας μετατοπίζει αναλόγως και τις λοιπές προθεσμίες που συνδέονται με τη συνέλευση και αφορούν στην υποβολή και δημοσιότητα των προσκλήσεων σύγκλησης, οικονομικών καταστάσεων και λοιπών συναφών πράξεων.

Προαιρετική είναι η δημοσίευση των ισολογισμών των κεφαλαιουχικών εταιρειών σε έντυπα μέσα ή στην εταιρική τους ιστοσελίδα, που γινόταν στο παρελθόν με επιμέλεια της εταιρίας. Εξακολουθεί όμως να είναι υποχρεωτική η δημοσίευσή τους στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Συνεπώς, προθεσμίες που συνδέονται και έχουν ως αφετηρία τη δημοσίευση σε έντυπα μέσα δεν ισχύουν πλέον για τις προαιρετικές δημοσιεύσεις σε αυτά, ισχύουν όμως για τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.

Το Brexit θα έχει σημαντικές συνέπειες στη φορολογική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Την έκταση αυτών των επιπτώσεων θα επηρεάσει το είδος της σχέσης που θα διαμορφωθεί μελλοντικά ανάμεσα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στον τομέα του Φ.Π.Α: το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να προχωρήσει σε ανασχεδιασμό του ισχύοντος (ευρωπαϊκού) συστήματος Φ.Π.Α., αλλαγή που βέβαια συνεπάγεται μεγάλο κόστος. Οι αποκλίσεις που θα δημιουργηθούν ανάμεσα στο ευρωπαϊκό σύστημα Φ.Π.Α. και το αντίστοιχο αγγλικό σύστημα θα γίνονται, με το πέρασμα των ετών, ακόμη εντονότερες, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα υποχρεούται πλέον να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ούτε να ενσωματώνει τις τροποποιήσεις της αντίστοιχης Οδηγίας.

Στον τομέα των τελωνειακών δασμών: το κόστος για τους εξαγωγείς εμπορευμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς τα αγαθά θα υπόκεινται σε δασμούς κατά την εισαγωγή τους στην Ε.Ε. Μικρές αλλαγές θα σημειωθούν και ως προς τους κανόνες που ισχύουν για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, καθώς τα τωρινά ελάχιστα επίπεδα και οι συναφείς αποφάσεις της Ε.Ε. δεν θα δεσμεύουν πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ως προς τους εταιρικούς φόρους: το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα δεσμεύεται πλέον από τις Οδηγίες της Ε.Ε,. αλλά ούτε θα είναι σε θέση να επωφεληθεί από αυτές. Οι φορολογικές Οδηγίες μητρικών-θυγατρικών, τόκων και δικαιωμάτων και περί συγχωνεύσεων παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Ως γνωστόν, η Οδηγία μητρικών-θυγατρικών εξαλείφει τη νομική διπλή φορολόγηση (με το να μην επιτρέπει στο κράτος πηγής να επιβάλει παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων) και την οικονομική διπλή φορολόγηση (απαιτώντας από το κράτος κατοικίας είτε να απαλλάσσει τα μερίσματα που λαμβάνονται, είτε να χορηγεί πίστωση για τους εταιρικούς φόρους που καταβάλλονται επί των κερδών της θυγατρικής). Συνεπώς, η απουσία της Οδηγίας μπορεί να οδηγήσει σε διπλή φορολόγηση, παρεμποδίζοντας με τον τρόπο αυτόν τις ξένες επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων: δεν θα υπάρχουν πλέον εγγυήσεις ότι εταιρικοί μετασχηματισμοί (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού, ανταλλαγές μετοχών και μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας SE ή μιας SCE μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε.) θα μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς άμεσες φορολογικές συνέπειες για τις εμπλεκόμενες εταιρείες και τους μετόχους, εάν εμπλέκεται το Ηνωμένο Βασίλειο. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη κεφαλαίου θα μπορούσαν να φορολογούνται χωρίς καμία αναβολή και η μεταφορά των προβλέψεων και αποθεματικών, καθώς και η ανάληψη των ζημιών, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.

Πηγή: Grant Thornton

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image