11 τρόποι να αποφύγετε τις παγίδες των νέων τεκμηρίων

Τα νέα τεκμήρια «καίνε» και απειλούν κυρίως χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους που διαμένουν σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία και διαθέτουν ένα αυτοκίνητο μικρό ή μεσαίου κυβισμού. Αυτά σε συνδυασμό με το νέο μειωμένο αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ αναμένεται να οδηγήσουν στα ταμεία της εφορίας πάνω από 3.000.000 φορολογούμενους, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν ούτε ένα ευρώ φόρο.

Παρ’ όλα αυτά τα νέα τεκμήρια της φορολογίας μπορούν να νικηθούν.

Διαβάστε τους 11 διαφορετικούς τρόπους, για ν’ αποφύγετε τις φετινές παγίδες στα τεκμήρια της φορολογίας:

1. H διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρηματικά ποσά τα οποία εισπράξατε μέσα στο 2011 από την πώληση περιουσιακών σας στοιχείων, δηλαδή από πωλήσεις I.X. ακινήτων, σκαφών αναψυχής κλπ. Από τα ποσά αυτά ωστόσο θα πρέπει να αφαιρέσετε τις δαπάνες που πραγματοποιήσατε για την απόκτηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Ουσιαστικά, το δικαίωμα που σας δίδει από φέτος το υπουργείο Οικονομικών είναι να επικαλεστείτε τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της αξίας στην οποία αποκτήσατε ένα περιουσιακό στοιχείο και της αξίας στην οποία το πωλήσατε! Tα ποσά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 που βρίσκεται στην τρίτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης (του εντύπου Ε1). Θα πρέπει να υπάρχουν και τα αντίστοιχα συμβόλαια πώλησης.

2. Τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια. Για τις μετοχές, αυτό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την κάλυψη τεκμηρίων είναι η υπεραξία από την πώλησή τους σε τιμή υψηλότερη από την τιμή κτήσης. Εφόσον η υπεραξία προέκυψε από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο πρέπει να επισυνάψετε με τη δήλωσή σας τα σχετικά πινακίδια συναλλαγών. Μπορείτε επίσης να επικαλεστείτε για την κάλυψη τεκμηρίων την υπεραξία που προέκυψε από την πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε τιμή υψηλότερη από την τιμή αγοράς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυνάψετε σχετική βεβαίωση την οποία οφείλει να σας χορηγήσει η εταιρία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων. Όλα τα ποσά των υπεραξιών από πωλήσεις μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων πρέπει να τα αναγράψετε στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 της δήλωσης.

3. Οι τόκοι από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Εάν είχατε επενδύσει χρηματικά ποσά σε ομόλογα μπορείτε να επικαλεστείτε τους τόκους που τυχόν εισπράξατε το2011 από τις επενδύσεις αυτές, για να δικαιολογήσετε δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή τεκμήρια διαβίωσης. Τους τόκους αυτούς πρέπει να τους δηλώσετε στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυνάψετε στη φορολογική δήλωση βεβαίωση της τράπεζας από την οποία να προκύπτει η είσπραξη των τόκων.

4. Οι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και καταθέσεις. Τα ποσά των τόκων που τυχόν αποκτήσατε το 2011 από τοποθετήσεις σας σε REPOS, έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου και καταθέσεις πρέπει επίσης να τα δηλώσετε στους κωδικούς 659-660,εφόσον θέλετε να δικαιολογήσετε τεκμήρια. Για να αναγνωρισθούν τα ποσά αυτά από την Eφορία πρέπει να επισυνάψετε στη φορολογική σας δήλωση βεβαιώσεις για την είσπραξή τους, τις οποίες εκδίδουν οι τράπεζες. Εάν ο λογαριασμός κατάθεσης είναι στα ονόματα περισσοτέρων του ενός δικαιούχων, τότε το ποσό των τόκων που μπορεί να επικαλεσθεί ο καθένας από αυτούς στη δήλωσή του είναι αυτό το οποίο προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού ποσού των τόκων με τον αριθμό των δικαιούχων.

5. H εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων ή συναλλάγματος. Για την κάλυψη τεκμηρίων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά του συναλλάγματος που εισάγονται και δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά πρέπει να τα αναγράψετε στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της δήλωσης.

6. Τα δάνεια από τράπεζες-συγγενείς. H σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Τα ποσά των δανείων θα τα αναγράψετε στους κωδικούς 781-782.

7. Οι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών. Τα ποσά που εισπράξατε το 2011 είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές καλύπτουν τα τεκμήρια. Οι δωρεές ή οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών πρέπει να δηλωθούν στους κωδικούς 781-782.

8. Τα ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα. Τέτοια ποσά είναι π.χ. η αποζημίωση για ατύχημα, το εφάπαξ ασφαλιστικού οργανισμού κλπ. Τα ποσά αυτά αποδεικνύεται ότι εισπράχθηκαν με βάση τις βεβαιώσεις που πρέπει να εκδίδουν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι λοιποί φορείς που τα κατέβαλαν. Δηλώνονται στους κωδικούς 781-782.

9. Τα κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP και Προκαθορισμένο Στοίχημα. Τα ποσά των κερδών αυτών πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 781-782. Επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων ή τον O.Π.A.Π.

10. Οι αποταμιεύσεις από προηγούμενα έτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κεφάλαιά σας από αποταμιεύσεις προηγούμενων συνεχόμενων χρόνων, τα οποία ξοδέψατε το 2011. Τα ποσά των αποταμιεύσεων δηλώνονται στους κωδικούς 787-788 του πίνακα

11. Επαναπατρισθέντα κεφάλαια. Πρόκειται για τα ποσά που επανεισήχθησαν στην Ελλάδα και φορολογήθηκαν με συντελεστή 5%, στο πλαίσιο των κινήτρων για επαναπατρισμό των κεφαλαίων. Τα ποσά αναγράφονται στους νέους κωδικούς 783 και 784 που βρίσκονται στον πίνακα 6 δίπλα από την φράση: «Επαναπατριζόμενα κεφάλαια (άρθρ. 18 ν. 3842/2010)».

Και αν για το 2011 “πέσατε στην παγίδα” προετοιμασθείτε έγκαιρα για τα φετινά τεκμήρια

Πηγή: fimes.gr

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image