11.05.2016 Παρέχονται πληροφορίες [Σχετικά με την επαναφορά της ρύθμισης των 100 δόσεων]

Αρ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. A 1073494 ΕΞ 2016/11.05.2016
Παρέχονται πληροφορίες [Σχετικά με την επαναφορά της ρύθμισης των 100 δόσεων]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Α

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Μ. Γιατράκου

Τηλέφωνο : 210 3635963

FAX 210 3635077

Αθήνα, 11 Μαΐου 2016

Αρ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. A 1073494 ΕΞ 2016

Σχετ.: 0001815/15.03.2016/Φ.20

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) Ιουλιανού 42-46 Τ.Κ. 10434 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες.

Επί των τιθέμενων θεμάτων στην από 15.03.2016 επιστολή σας, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας επί του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί ρυθμίσεων των βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, τα ακόλουθα:

Οι όροι και οι προϋποθέσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση για την πέραν της νόμιμης προθεσμίας καταβολή τους, ορίζονται ρητά στις εκάστοτε διατάξεις (όπως οι διατάξεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 (Α’32), του άρθρου 51 του ν.4305/2015 (Α’237), όπως ισχύουν, κτλ). Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση, Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1162/22.07.2015 (Β 1537) παρατάθηκαν μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2015, οι από την έναρξη της από 28.06.2015 τραπεζικής αργίας προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών. Έως την ίδια ημερομηνία παρατάθηκαν και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Επιπρόσθετα, οι προϋποθέσεις απώλειας της ρύθμισης του ν.4321/2015, ορίζονται ρητά στο άρθρο 8 του ίδιου νόμου, και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1080/2015 (Β’628), όπως ισχύουν (σχετ. και Απόφαση Αν. Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1273/2015, εγκύκλιοι ΠΟΛ 1117/2015 και ΠΟΛ 1226/2015).

Αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4305/2014, όπως ισχύουν (περί ρύθμισης οφειλών έως 100 ή έως 72 μηνιαίες δόσεις κατά περίπτωση, οι προϋποθέσεις απώλειας της, ορίζονται στην παρ.11 του ως άνω άρθρου και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 (3Ο33 Β΄), όπως ισχύει (σχετ. Απόφαση Αν. Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1273/2015 και σχετ. εγκύκλιοι ΠΟΛ 1066/2015 και ΠΟΛ 1226/2015). Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση του άρθρου 51 του ν.4305/2014 υπό όρους και προϋποθέσεις, εφόσον η απώλεια αυτής έχει επέλθει για λόγους ανωτέρας βίας.

Επισημαίνεται, ότι εφόσον διαπιστωθεί μη καταβολή εκ παραδρομής ποσοστού δόσης ή του ποσού της επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή εν γένει η μη καταβολή ποσών μικρού ύψους που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα από παραδρομή, δεν επέρχεται απώλεια ρύθμισης (σχετ. εγκύκλιος οδηγία ΠΟΛ 1226/2015).

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, σήμερα, στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ρύθμισης των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις των υποπαραγράφων Α1 (ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας) και Α2 (πάγια ρύθμιση) του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) καθώς και στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1111/2013 και 1112/2013 -(Β΄ 1237 – σχετ. και οι εγκύκλιοι ΠΟΛ 1140 ΠΟΛ 1172/2013 και ΠΟΛ 1226/2015) και στις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας-σχετ. Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1277/2013 και εγκύκλιοι ΠΟΛ. 1189/2014 και ΠΟΛ. 1226/2015), όπως ισχύουν.

Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής (κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ., κλπ) προκειμένου να του παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσής του εντός του θεσμικού πλαισίου που ορίζεται από τις ως άνω σχετικές διατάξεις καθώς και για τις υφιστάμενες δυνατότητες ρύθμισης των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών του.

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης

Ε. Χατζηπαναγιώτου

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image