26/8/15-Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών Aριθμ. 764/2015/26.08.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 664/21.7.2015 (Β’1963) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως ισχύει, ως προς το ημερήσιο όριο ποσού για έγκριση συναλλαγών μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών Aριθμ. 764/2015/26.08.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 664/21.7.2015 (Β’1963) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως ισχύει, ως προς το ημερήσιο όριο ποσού για έγκριση συναλλαγών μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Aριθμ. 764/2015

(ΦΕΚ Β΄ 1848/27.08.2015)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 664/21.7.2015 (Β’1963) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως ισχύει, ως προς το ημερήσιο όριο ποσού για έγκριση συναλλαγών μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του αρ. πρώτου της από 28-6-2015 ΠΝΠ (Α’ 65) όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει, όπου ορίζονται, μεταξύ άλλων και οι αναπληρωτές του Προέδρου της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/47604/0004/15-7-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/50723/0004/3-8-2015 και 2/51692/0004/11-8-2015 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

3. Την υπ’ αριθμ. 664/21-7-2015 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.): «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β’ 1563), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 757/30-7-2015 (Β’ 1625), 759/58-2015 (Β’ 1667) και 761/14-8-2015 (Β’ 1705) αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Σ..

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).

5. Την αναγκαιότητα τροποποίησης του ημερήσιου ορίου ποσού των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Π.Ι.) για την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών, για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών.

6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του ισχύοντος ημερήσιου εγκριτικού ορίου των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά εργάσιμη ημέρα, για την εξέταση και αξιολόγηση αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, όπως αυτά αναφέρονται στην ως άνω υπό (3) απόφαση, και την ανακατανομή του στα Πιστωτικά Ιδρύματα (Π.Ι.) ως ακολούθως:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4261/2014,ΟΔΗΓΙΑ 2013/36/ΕΕ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015)

A. Πιστωτικά Ιδρύματα με Έδρα στην Ελλάδα

Κωδικός Αριθμός

Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος

Ημερήσιο όριο ποσού (βλέπε σημείωση)

011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 7.000.000,00
014 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 7.000.000,00
016 ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 630.000,00
017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 7.000.000,00
026 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 7.000.000,00
034 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 84.000,00
056 AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε. 84.000,00
069 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 140.000,00
075 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 84.000,00
087 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. 280.000,00
088 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 84.000,00
089 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 84.000,00
091 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 84.000,00
092 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 84.000,00
094 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. 84.000,00
095 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 84.000,00
099 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 84.000,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ 29.890.000
B. Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Έδρα σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που Λειτουργούν με “ενωσιακό διαβατήριο” (Ν. 4261/2014, Οδηγία 2013/36/ΕΕ)
Κωδικός Αριθμός Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος Ημερήσιο όριο ποσού
064 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 168.000,00
071 HSBC BANK PLC 322.000,00
072 UNICREDIT BANK A.G. 168.000,00
084 CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED 168.000,00
Β. ΣΥΝΟΛΟ 826.000
Γ. Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Έδρα σε Χώρα Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κωδικός Αριθμός Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος Ημερήσιο όριο ποσού
081 BANK OF AMERICA N.A. 28.000,00
107 KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 28.000,00
109 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 28.000,00
Γ. ΣΥΝΟΛΟ 84.000

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 664/21-7-2015 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών: «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β’ 1563/24-7-2015), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image