Oι σημαντικότερες αλλαγές στην λειτουργία των Επιχειρήσεων 2010-2011 (2ο)

Oι σημαντικότερες αλλαγές στην λειτουργία των  Επιχειρήσεων 2010-2011

2ο Μέρος

3.4.  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΩΡΕΩΝ

Οι δωρεές ως λειτουργικό έξοδο των επιχειρήσεων

Καταργούνται οι  διατάξεις  για έκπτωση  από  τα  ακαθάριστα  έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών προς τα αθλητικά σωματεία και περιορίζεται η έκπτωση  των δωρεών στα λοιπά νοµικά πρόσωπα (ιερούς ναούς,  κοινωφελή ιδρύµατα, νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς κλπ) σε ποσοστό 10% του συνολικού  καθαρού  εισοδήµατος ή των  κερδών που προκύπτουν από Ισολογισµούς.

Ισχύει για κέρδη ισολογισµών που κλείνουν µε 31/12/2010 και µετά (άρθρο 11 § 3).

Μειώνεται σε 10% (από 30%) το ποσοστό του φορολογητέου εισοδήµατος  ή  των  καθαρών κερδών που τυγχάνει απαλλαγής για τις   πολιτιστικές χορηγίες (του Ν.3525/2007) (άρθρο 11 § 4α).

3. 5. Διασφάλιση του ελέγχου των συναλλαγών

3.5.1.- Μειώνεται στα   3.000,00 ευρώ (από 15.000,00 ευρώ) ΜΑΖΙ με το Φ.Π.Α. το  όριο άνω του οποίου υπάρχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ εξόφληση  τιµολογίων από τον  λήπτη µε επιταγές του ή  µέσω  τραπεζικού λογαριασµού και  για  αγορές  αγροτικών  προϊόντων (και όχι μόνο για τα οπωρολαχανικά) σε 1.000,00 ευρώ.

Επισηµαίνεται ότι ο νόµος πλέον δεν απαιτεί οι  επιταγές να είναι «δίγραµµες».

Σηµειώνεται  ότι σε περίπτωση  εκχώρησης επιταγών  τρίτων εκδίδεται άµεσα λογιστική απόδειξη Εκχώρησης αξιογράφων στην οποία αναγράφονται  τα στοιχεία των εκχωρηµένων επιταγών.

Ισχύει από 01/06/2010.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι με τον ίδιο τρόπο εξοφλούνται και όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί μέχρι 31/05

καθώς σε αυτά, όταν εξοφληθούν, ισχύει το όριο των 15.000,00 € αλλά και οι δίγραμμες επιταγές

3. 5. Διασφάλιση του ελέγχου των συναλλαγών

3.5.2. Συναλλαγές λιανικής πώλησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών σε ιδιώτες άνω των  1.500 ευρώ θα εξοφλούνται υποχρεωτικά

 • με χρεωστικές κάρτες
 • με πιστωτικές κάρτες
 • μέσω τραπεζικού λογαριασμού
 • με Τραπεζική επιταγή

Ισχύει από 1/1/2011

3. 5. Διασφάλιση του ελέγχου των συναλλαγών

3.5.3. Καθιερώνεται  η  διαβίβαση  των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές άνω των 3.000,00 ευρώ µεταξύ  επιτηδευματιών αλλά και με το Δημόσιο,  Ν.Π.∆.∆.  κ.λπ.)  µέσω   ηλεκτρονικού συστήματος σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ισχύει από 01/01/2011 (άρθρο 20 § 1).

3.5.4. Καθιερώνεται  η  εξόφληση   φορολογικών  στοιχείων  αξίας  άνω των 3.000,00 ευρώ, µέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών για τους  οποίους ο ι τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αµοιβές για την λειτουργία τους.

Ισχύει από 01/01/2011 (άρθρο 20 § 2).

3.5.5. Αυξάνονται οι υποβολές  Συγκεντρωτικών Καταστάσεων για τους  Παρακρατούμενους Φόρους από μία σε τρεις με στόχο την διασταύρωση εισοδημάτων

α) Συγκεντρωτική κατάσταση (μέχρι τέλος Απριλίου) για πληρωμές    αμοιβών στους υπαλλήλους

β) Συγκεντρωτική κατάσταση  για τους παρακρατούμενους φόρους σε όσους καταβάλαμε ποσά που θεωρούνται εισόδημα από ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  στις  οποίες περιλαμβάνονται και :

 • Επιχειρηματική αμοιβή  στους Ομόρρυθμους Εταίρους
 • Ο μισθός από Α.Ε. στα μέλη του Δ.Σ.
 • Ο μισθός από Ε.Π.Ε. στους εταίρους
 • Στο εισόδημα των εργοληπτών για τα τεχνικά έργα (ΙΣΧΥΣ του 1% μέχρι 31/12/10)
 • Στις αμοιβές ή προμήθειες πρακτόρων, μεσιτών, αντιπροσώπων (15%)
 • Στην αποζημίωση που καταβάλλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή, σε καταγγελία  μίσθωσης .

γ) Συγκεντρωτική κατάσταση για πληρωμές αμοιβών και παρακράτηση φόρου σε Ελεύθερους Επαγγελματίες

 • Οι καταστάσεις περιέχουν τα πλήρη στοιχεία των αντίστοιχων δικαιούχων των αποδοχών ή αμοιβών ακόμη  και σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου

4. Ο ρόλος του Λογιστή   – Φοροτεχνικού

16.   Υποχρεώσεις των Λογιστών – Φοροτεχνικών .

16.1.- Καθιερώνεται η υποχρέωση απόκτησης από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ν. 2515/1997, πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος για να μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν το Επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες ή Υπάλληλοι. Θα εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τις αναγκαίες λεπτομέρειες.

16.2.- Επιπλέον οι Λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία τους με τη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών. Θα εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τις αναγκαίες λεπτομέρειες.

16.3.- Αλλάζουν οι διατάξεις σχετικά με την ευθύνη και τις αρμοδιότητες του Λογιστή – Φοροτεχνικού. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται, ότι οι Λογιστές Φοροτεχνικοί είναι υπεύθυνοι, πέρα από την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλλουν, ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά τους από τα στοιχεία στα βιβλία και από τα βιβλία στις κατά περίπτωση δηλώσεις, και για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και για την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων.

Ειδικότερα, τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες θα πρέπει να τις αποτυπώνουν αναλυτικά σε κατάσταση που θα συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το περιεχόμενο της οποίας δεν είναι δεσμευτικό για τη φορολογούσα αρχή, ενώ όσον αφορά την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων, αυτή θα πρέπει να γνωστοποιείται από τους Λογιστές Φοροτεχνικούς στην αρμόδια φορολογούσα αρχή, με τη μορφή δήλωσης που θα συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

16.4.- Θεσμοθετείται και νομοθετικά η υποχρέωση των Λογιστών Φοροτεχνικών για υπογραφή, πέραν των ΟΛΩΝ των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των συνυποβαλλόμενων εντύπων ή καταστάσεων.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για δηλώσεις που υποβάλλονται από τις 23.4.2010 και μετά. Ειδικά η κατάσταση με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και η δήλωση για την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου και απόδοσης των έμμεσων φόρων θα συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του επόμενου οικονομικού έτους (2011 και επομένων).

6.- Υποχρεώσεις κατά τη μεταβίβαση ατομικών επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων προσωπικών εταιριών από γονείς προς τα τέκνα, από το σύζυγο προς τη σύζυγο κλπ.

Αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία, ατομική επιχείρηση από γονέα προς τα τέκνα του, ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, διατηρείται η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας.

Αν, όμως, μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, διατηρείται η απαλλαγή από τη καταβολή του  φόρου υπεραξίας με την προϋπόθεση, ότι η εταιρία δεν έχει ακίνητα στα πάγιά της.

Εάν η εταιρία έχει ακίνητα, οφείλεται φόρος με ποσοστό φόρου πέντε τις εκατό (5%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, που ισχύει κατά το έτος της μεταβίβασης, και αναλογεί στο ποσοστό των μεριδίων που μεταβιβάζονται.

6.2. Αν η ατομική επιχείρηση ή τα μερίδια προσωπικής εταιρίας μεταβιβασθούν σε συγγενή Α’ βαθμού χωρίς να συντρέχει λόγος συνταξιοδότησης, η υπεραξία φορολογείται με (5%), ενώ αν μεταβιβασθούν σε συγγενή β΄ βαθμού ο φόρος είναι με (10%).

Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις οφείλεται πλέον φόρος 20% επί της υπεραξίας που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση.

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν για μεταβιβάσεις από 23 Απριλίου 2010 και μετά.

6.3.- Καταργήθηκε ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας (1,2% και 2,4% κατά περίπτωση) που ίσχυε κατά μεταβίβαση από επαχθή αιτία μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α. μεταξύ συγγενών Α΄ ή Β΄ βαθμού. Επομένως, για μεταβιβάσεις από 23/4/2010 και μετά, οφείλεται φόρος με συντελεστή (5%) επί της μεγαλύτερης μεταξύ της πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α., όπως αυτή προσδιορίζεται αντικειμενικά και της συμφωνηθείσας.

7. ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θεσπίζεται για τα νοµικά πρόσωπα Α.Ε.,  Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ. κίνητρο για τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Για τα νοµικά αυτά πρόσωπα των οποίων ο κύκλος εργασιών µειώνεται για δύο (2) συνεχόµενες διαχειριστικές περιόδους έναντι της προηγούµενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που ισχύει κάθε φορά µειώνεται κατά  τρεις  (3)  ποσοστιαίες µονάδες µε  την  προϋπόθεση  ότι  ο αριθµός των εργαζοµένων που υφίσταται κατά την προηγούµενη της διετίας διαχειριστικής περιόδου δεν µειώνεται σε καµία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους (άρθρο 73).

8. Κίνητρα για ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

Ισχύει απαλλαγή από φορολόγηση για κέρδη μέχρι 30.000 € ετησίως για επιχειρηματία μέχρι 35 ετών με τις εξής προϋποθέσεις:

ΑΡΚΕΙ  κατά την έναρξη εργασιών να ΜΗΝ έχει συμπληρωθεί το 35ο έτος

 1. ΠΡΩΤΗ έναρξη εργασιών από 01/01/2010 και μετά
 2. Δεν πρέπει να είχαν ασκήσει άλλη ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα ακόμη και  αν είναι κάτω των 35 (ατομική ή εταίροι σε Ο.Ε.)
 3. Ισχύει και για Ο.Ε. με σύσταση από 01/01/2010 και μετά με εταίρους  ΜΟΝΟΝ Φυσικά Πρόσωπα τα οποία ΟΛΑ είναι μέχρι 35 ετών
 4. Η απαλλαγή ισχύει και για την επιχειρηματική αμοιβή που αντιστοιχεί μέχρι 30.000 € από τα κέρδη της εταιρίας
 5. Ισχύει για το 1ο έτος έναρξης και τα δύο επόμενα
 6. Ισχύς για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2010 και μετά.

9. Κίνητρα για επισκευή διατηρητέων κτισμάτων

Ολική ή μερική ανακατασκευή κτιρίων ή κτισμάτων που προστατεύονται ως παραδοσιακά ή διατηρητέα (με τους νόμους 3028/2002 και 1577/1985.

Με τις νέες αυτές διατάξεις αυξάνονται

α) κατά 25% ο ισχύων συντελεστής απόσβεσης  5% όταν η ανακατασκευή γίνεται σε κατοικία, οικοτροφείο, σχολείο, φροντιστήριο, αίθουσα κινηματογράφου, θεάτρου, ξενοδοχείου, νοσοκομείου ή κλινικής, και

β) κατά 15% ο ισχύων συντελεστής 3% για τα λοιπά είδη οικοδομών. Ο αυξημένος συντελεστής απόσβεσης εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και για τέσσερα επιπλέον χρόνια μετά το πέρας των εργασιών. Όμως, το συνολικό χρονικό διάστημα εφαρμογής του αυξημένου συντελεστή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 χρόνια.

Τα ίδια ισχύουν και για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από ακίνητα, που αποκτούν προσωπικές εταιρίες κλπ, γιατί το εισόδημά τους από την εκμίσθωση ακινήτων θεωρείται  εισόδημα Α΄ κατηγορίας, καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

10. O Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) αντικαθιστά το Ε.Τ.ΑΚ.

 1. Αφορά τα ακίνητα  που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1/1 κάθε έτους
 2. Λαµβάνεται υπ’ όψη  η  αντικειµενική αξία των ακινήτων.
 3. Για τα νομικά πρόσωπα ο φόρος είναι 6‰.
 4. Με συντελεστή 1‰ φορολογείται η αξία των κτισµάτων των ακινήτων        τα οποία  ιδιοχρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών.
 5. Ο φόρος όχι µικρότερος από 1 € το τ.μ. µε εξαίρεση τα ηµιτελή κτίσµατα     και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια.
 6. Εξαίρεση: Για τα έτη 2010 – και 2012 η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ανεξάρτητα  μορφής φορολογείται με 0,33‰. Επίσης δεν έχει εφαρμογή το ελάχιστο όριο του 1 € ανά τ.μ. των κτισμάτων.
 7. Απαλλάσσονται τα κτίσµατα που ανεγείρονται για 3 έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδοµικής άδειας,  εκτός αν έχουν μισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί.
 8. Από το έτος 2011 και για κάθε επόµενο υπόχρεος σε φόρο είναι ο εργολάβος, για ακίνητα τα οποία αν και συμφωνήθηκε δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, εάν πέρασαν 3 έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής  άδειας ή έχουν εκµισθωθεί ή χρησιµοποιηθεί εντός των 3 αυτών ετών από τον εργολάβο.

11. Αλλαγές στα επιβαλλόμενα πρόστιμα για φοροδιαφυγή

Αυξάνεται σε 1.200,00 ευρώ (από 880,00 ευρώ) το όριο του προστίμου για παραβάσεις  που  αναφέρονται σε  µη  έκδοση  ή  σε  ανακριβή  έκδοση  των στοιχείων κ.λπ. από τον υπόχρεο τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (άρθρο 75 § 2).

Ταυτόχρονα για τον ίδιο λόγο το πρόστιμο σε περίπτωση βιβλίων Β΄κατηγορίας είναι : 800 € (από 600€) και για την Α’ κατ. σε 400 € (από 300€)

Ισχύει  για παραβάσεις που    διαπράττονται από τον μεθεπόµενο µήνα της δηµοσίευσης στο ΦΕΚ δηλαδή από 01/06/2010.

Επιπλέον – για τα ίδια πρόστιμα – κατά την διοικητική επίλυση της διαφοράς ή το δικαστικό συμβιβασμό το πρόστιμο περιορίζεται στο ½ (αντί του 1/3 που ισχύει για τις γενικές παραβάσεις) και καταβάλλεται εφάπαξ αν αυτό είναι μέχρι 1.200 € ενώ εάν το ποσό υπερβαίνει τα 1.200 € καταβάλλεται το 30% αυτού, κατά την υπογραφή των πράξεων συμβιβασμού ή το αργότερο εντός των 2 επόμενων εργάσιμων .

12.Διατάξεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής

12.1.- Ρυθµίζεται το θέµα των τριγωνικών συναλλαγών που πραγµατοποιούνται εντός Ελλάδος µέσω φυσικών ή  νοµικών  προσώπων και νοµικών οντοτήτων (offshore κ.λπ.) µε  έδρα ή εγκατάσταση σε κράτη µη συνεργάσιµα και κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς. Προνομιακό φορολογικό καθεστώς έχουν οι χώρες των οποίων ο φορολογικός συντελεστής είναι μικρότερος από το 50% του αντίστοιχου στην Ελλάδα

Με τις νέες  διατάξεις τα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης προσαυξάνονται µε το επιπλέον ποσό που προκύπτει από την πώληση των αγαθών  σε µεγαλύτερη τιµή από  την µεσολαβούσα  τέτοια εταιρεία προς  άλλη ηµεδαπή επιχείρηση, όταν τα προϊόντα δεν έχουν µεταφερθεί εκτός Ελλάδος.

Επίσης, προβλέπεται  ότι  σε  περίπτωση   που  ελληνική  επιχείρηση πωλεί          σε  τέτοιου είδους εταιρεία αγαθά σε τιµή µικρότερη από εκείνη που θα πωλούσε τα ίδια  εµπορεύµατα , είτε στην  Ελλάδα  είτε  στο  εξωτερικό, η επιπλέον διαφορά προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης.

Για να αντιµετωπιστεί το θέµα των τριγωνικών συναλλαγών που  πραγµατοποιούνται εντός  Ελλάδος  προβλέπεται ότι  δεν αναγνωρίζονται οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής (ως κόστος αγοράς ή δαπάνη της ηµεδαπής επιχείρησης) όταν καταβάλλονται ή  οφείλονται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική       οντότητα της οποίας η δραστηριότητα στη συγκεκριµένη συναλλαγή  εξαντλήθηκε  στην  τιµολόγησή  της  και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο.

Με δύο νέα άρθρα (51Α      και  51Β στον Ν.2238/1994) εισάγονται οι ορισµοί, οι τρόποι  και  τα  κριτήρια  για  τον  καθορισµό        των  µη  συνεργάσιµων   κρατών   ή   των υπαγόµενων σε  προνοµιακό φορολογικό καθεστώς αναφορικά με τις πληρωμές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (άρθρα 11 § 1 & 6 και 78).

12.2.- Αυξάνεται σε 20% (από 10%) το  αυτοτελές πρόστιµο  που επιβάλλεται σε  βάρος  των  συγγενών επιχειρήσεων που προβαίνουν σε μεταξύ τους Υποτιµολογήσεις – Υπερτιµολογήσεις (εφαρµογή  άρ. 39  Ν.2238/94) (άρ.11 § 13 περ. β.).

Περισσότερες διευκρινίσεις για το θέμα αυτό πρόκειται να δοθούν με ειδικότερη εγκύκλιο, αφού ολοκληρωθεί η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και Υπουργεία.

12.3.-Συγγενικές επιχειρήσεις με το ίδιο αντικείμενο και με ετήσιο ύψος συναλλαγών μεταξύ τους πάνω από 100.000 € (από 200.000€) υποχρεούνται σε «τεκµηρίωση των συναλλαγών» (άρ.39α Ν.2238/94)

Επίσης  μειώνεται  σε 30 ηµέρες  (από 60) το  χρονικό διάστηµα εντός του οποίου υποχρεούνται, οι ηµεδαπές επιχειρήσεις, να θέτουν στη διάθεση της φορολογικής αρχής τα στοιχεία τεκµηρίωσης στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου.

Σηµειώνεται ότι  εάν από τον  φορολογικό  έλεγχο  διαπιστωθεί η  µη τήρηση  ή  η ελλιπής τήρηση των στοιχείων κλπ ή δεν δοθούν τα στοιχεία εντός 30 ηµερών, επιβάλλεται ειδικό  πρόστιµο ίσο µε  το 20% της αξίας  των συναλλαγών (από αυτοτελές πρόστιµο 8.800,00 €) για τις οποίες δεν τηρήθηκαν ή δεν δόθηκαν τα στοιχεία τεκµηρίωσης (άρθρο 11 § 13 περ. ε΄, στ΄, ζ΄).

13. Διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής

13. Ο πολύ πρόσφατος Ν.3888/30-9-2010 για την ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ περιέχει ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ διατάξεις σχετικά με την «τιμωρία της φοροδιαφυγής»

Συγκεκριμένα  στο Άρθρο 16 με τον τίτλο:  «Διατάξεις  για  την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής» με ισχύ από 30/09/2010 αναφέρονται τα ακόλουθα τα οποία σας τα μεταφέρουμε σχεδόν αυτούσια καθώς ο νομοθέτης καθορίζει αρκετά καθαρά την έννοια της φοροδιαφυγής:

13.1. “1. Αδίκημα μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο Δημόσιο του ΦΠΑ, ΦΚΕ και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών διαπράττει ο φορολογούμενος ο οποίος προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή αυτών δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς τους άνω φόρους, τέλη ή εισφορές ή συμψήφισε ή εξαπατώντας τη φορολογική αρχή με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών ή την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, έλαβε επιστροφή Φ.Π.Α., τιμωρούμενος:

α) με φυλάκιση εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του Φ.Π.Α. που συμψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια βάση έως το ποσό των (3.000) €,

β) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του Φ.Π.Α. που συμψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια βάση από το ποσό των (3.000) € μέχρι το ποσό των (75.000) € και

γ) με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ.

Σε περίπτωση συρροής περισσότερων τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών τα ως άνω ποσά υπολογίζονται ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΙΚΟΤΕΡΟ φόρο, τέλος ή εισφορά.” (παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν.2523/1997)

13.2. Επίσης, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών τιμωρείται ο υπόχρεος που δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς τα προβλεπόμενα από το π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχεία κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή δεν καταχωρεί στα πρόσθετα βιβλία (της παραγρ. 5 του άρθρου 10 του ίδιου Π.Δ.) , τις συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων, εφόσον εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13. Ειδικά για υπόχρεους που, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, υποπίπτουν σε ανάλογη παράβαση εντός 3 ετών επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.  (παράγραφος 5 του άρθρου 19 του ν.2523/1997)

13.3.  Ειδικά, όταν το πλήθος των μη εκδοθέντων παραστατικών στοιχείων είναι πλέον των δέκα (10) ή υπερβαίνουν σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ ή υπάρχουν πλαστά εικονικά μεγάλης αξίας δεν ακολουθείται η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, αλλά η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αμέσως με την ολοκλήρωση του ελέγχου και ζητείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου.” (τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 21 του ν. 2523/97)

13.4.  “4. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ.2, εφόσον δεν ασκήθηκε προσφυγή κατά του οικείου φύλλου ελέγχου, υποβάλλει αμελλητί, σχετική μηνυτήρια αναφορά στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, για την άσκηση της κατά νόμο ποινικής δίωξης.” (πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2523/97)

13.5.  “Αν κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη έκδοση πλέον των δέκα (10) παραστατικών στοιχείων ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, τα μη εκδοθέντα ή το μη εκδοθέν παραστατικό στοιχείο υπερβαίνει σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ, η λειτουργία του καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελματία, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, με πράξη των οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο και η επαγγελματική εγκατάσταση σφραγίζεται με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής, εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα.

Αυτό εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου από τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. για την εφαρμογή του ως άνω μέτρου κατά την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής εντολής.

Η αναστολή της λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης με πράξη των ελεγκτικών οργάνων, δεν εμποδίζει την περαιτέρω αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επιτηδευματία με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. (προσθήκη εδαφίων στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2523/1997)

Οι πληροφορίες που δόθηκαν περιορίσθηκαν σε ουσιώδη σημεία και γι’ αυτό δεν πρέπει να θεωρηθούν πλήρεις.

Μέσα από μια βασική Φορολογική Ενημέρωση  προσπάθησα να σας δώσω το ερέθισμα ώστε να επισημάνετε κάποια από τα θέματα που σας αφορούν και σας προτείνω αφού «καταγράψετε» τις απορίες σας ή τους προβληματισμούς σας να τα συζητήσετε το συντομότερο με τον  Συνεργάτη σας, Αδειούχο Φοροτεχνικό σας Σύμβουλο και σύντομα «Πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό» ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για μια ενημερωτική συνάντηση χωρίς καμία υποχρέωσή σας στα τηλέφωνα 2510-831667 & 6936901213

Νικόλαος Γ. Πατέλης

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ Τάξης

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image