Oι σημαντικότερες αλλαγές στην λειτουργία των Επιχειρήσεων 2010-2011 (1ο)

Oι σημαντικότερες αλλαγές στην λειτουργία των  Επιχειρήσεων σύµφωνα µε τους Φορολογικούς Νόμους 3842/23-4-2010 & 3888/30-9-2010

 Μέσα από τον τίτλο: «Αποκατάσταση Φορολογικής ∆ικαιοσύνης, αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και  άλλες  διατάξεις», ο νομοθέτης προσπάθησε να συνοψίσει τις σημαντικές τροποποιήσεις που επέρχονται με 2 νόμους στη  Φορολογική Νομοθεσία και ταυτόχρονα στον τρόπο λειτουργίας των Επιχειρήσεων.

Οι πληροφορίες που δίνονται, σήμερα, περιορίζονται σε ουσιώδη σημεία και γι’ αυτό δεν πρέπει να θεωρηθούν πλήρεις.

Επιπλέον είναι σίγουρο ότι υπάρχουν και άλλα σημεία που σας ενδιαφέρουν σε δύο νόμους που τροποποιούν εκατοντάδες σημεία παλαιότερων διατάξεων εκ των οποίων ο πρώτος θα απαιτήσει δεκάδες Υπουργικές Αποφάσεις, και ερμηνευτικές εγκυκλίους, για να «λειτουργήσει» .

Σκοπός μου δεν είναι να σας πείσω για το μεγάλο εύρος των αλλαγών που  υποχρεωτικά θα επέλθουν στον τρόπο λειτουργίας της Επιχείρησής σας αλλά να σας δείξω ότι πρέπει να επενδύσετε χρόνο – σε συνεργασία με τον Αδειούχο Λογιστή – Φοροτεχνικό που συνεργάζεσθε – για να ενημερωθείτε για όλο το φάσμα που αφορά τις σχέσεις της Επιχείρησης σας με το «Δημόσιο».

Καθώς πολλά εξ αυτών είναι άμεσης εφαρμογής ή πολύ σημαντικά τα επισήμανα ώστε να τραβήξουν την προσοχή σας.

Σίγουρα κάποια σημεία αφορούν πολύ λίγους όμως κρίναμε ότι θα αποτελέσουν χρήσιμα στοιχεία επιχειρηματικής ενημέρωσης για πολλούς από εσάς . Και κυρίως όλα θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε εκ νέου την «γραμμή άμυνας» της επιχείρησής σας.

Πάντα υποστηρίζω ότι : «Καλός Πελάτης είναι ο ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ Πελάτης »  και ο υπεύθυνος και σωστά ενημερωμένος Αδειούχος Λογιστής – Φοροτεχνικός φροντίζει για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πελατών του καθώς πλέον ο Νόμος μας προσδίδει τον χαρακτηρισμό «Πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτεχνικός» και μας δίνει περισσότερες αρμοδιότητες αλλά και ευθύνες ενώ μας καθιστά υπεύθυνους και υπόλογους για ορθό πρωτοβάθμιο φορολογικό έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις θέτοντας αυστηρούς κανόνες για τις υποχρεώσεις μας τόσο απέναντι στους πελάτες όσο και απέναντι στο Δημόσιο συμφέρον.

Έτσι θα θεωρούσα επιτυχή αυτή την ενημέρωση εάν συμβάλλω στην δημιουργία των προϋποθέσεων – μέσω της κατανόησης των σημαντικών αλλαγών που ισχύουν –  για  να αποφύγετε ΜΗ λειτουργικές επιβαρύνσεις (πρόστιμα) σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική περίοδο και ευχαριστούμε προκαταβολικά για την προσοχή σας ενώ τυχόν ερωτήσεις – ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ – αλλά και σε όλα όσα σας προβληματίζουν μπορούν να απαντηθούν σε μια συνάντηση στην έδρα μας ή την έδρα σας.

  1.1.- Μεταβάλλεται ο χρόνος απόκτησης και φορολογίας του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα.

Ως τέτοιος ορίζεται πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία και όχι ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής. Επέρχεται φορολογική εξομοίωση ως προς το χρόνο απόκτησης του εισοδήματος με αυτό που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών.

Κατ’ εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., χρόνος κτήσης του εισοδήματος εξακολουθεί να θεωρείται ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής.

Ισχύς για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 και μετά. Επισημαίνεται ότι, για τους δικηγόρους θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος.

Η ζημία που προκύπτει  από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία,  μεταφέρεται , όπως και στις εμπορικές και  γεωργικές επιχειρήσεις, στα επόμενα 5 έτη για συμψηφισμό με κέρδη, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται με θετικά στοιχεία άλλων εισοδημάτων της χρήσης μέσα στην οποία προέκυψε η ζημία.

Ισχύει από 1/1/2010.

1.2.- Αυξάνεται  σε   20%  (από 15%)   ο   συντελεστής  φορολόγησης  των οικοδομικών επιχειρήσεων που εξακολουθούν να φορολογούνται με συντελεστή επί   των  ακαθαρίστων  εσόδων  τους  και  όχι µε  λογιστικό  τρόπο όπως  οι  λοιπές επιχειρήσεις  (άρθρο 6 § 2).

 • Αφορά τις οικοδοµικές επιχειρήσεις µε Β’ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. .
 • Τις οικοδοµικές επιχειρήσεις  µε βιβλία  Γ’  Κατηγορίας  του ΚΒΣ τις αφορά  µόνο κατά  τον  προσωρινό  τεκµαρτό  προσδιορισµό  των κερδών κατά την περίοδο ανέγερσης της οικοδοµής.
 • Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από 01/01/2010.

 

 • 1.3.1.- Φορολογείται ως εισόδημα από  μισθωτές υπηρεσίες ποσοστό επί της εργοστασιακής αξίας για τη  χρήση αυτοκινήτου που παραχωρεί η εταιρεία (ανεξάρτητα από την νομική μορφή της) στα στελέχη της
 • Το επιπλέον αυτό ετήσιο εισόδημα υπολογίζεται ως ποσοστό της Εργοστασιακής Τιμολογιακής Αξίας (Ε.Τ.Α.) του έτους 1ης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ως εξής:
 • α) για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία από 15.000 -22.000 € με ποσοστό 15%,
 • β) για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία από 22.001-30.000 € με ποσοστό 25% και
 • γ) για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία πλέον των 30.000 € με ποσοστό 30%.
 • Αν από τον υπόχρεο έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερα από ένα επιβατικά αυτοκίνητα μέσα στη χρήση, θα συμπληρώνεται ανάλογος αριθμός σειρών της βεβαίωσης  αποδοχών.
 • Οι επιχειρήσεις θα ζητούν βεβαίωση για την  εργοστασιακή τιμολογιακή αξία των υπόψη αυτοκινήτων από τις αντιπροσωπείες που έχουν εισάγει τα αυτοκίνητα αυτά.
 • Η τιμή χονδρικής πώλησης του επιβατικού αυτοκινήτου του έτους πρώτης κυκλοφορίας, μειώνεται λόγω παλαιότητας με βάση την κλίμακα του τελωνειακού κώδικα (παρ.1 του άρ.126)
 • Στο συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει με βάση τα ποσοστά της πιο πάνω  κλίμακας αυτής, θα προστίθεται και ποσοστό 5% επί των διανυθέντων χιλιομέτρων δια 1500. Ο τελικά διαμορφούμενος συντελεστής απομείωσης δεν δύναται να είναι ανώτερος του 81%.
 • Σε περίπτωση που στη διάρκεια ενός έτους η χρήση του αυτοκινήτου δοθεί σε περισσότερα του ενός στελέχη, κάθε στέλεχος θα επιβαρυνθεί με το αυτοκίνητο για όσο χρονικό διάστημα το χρησιμοποίησε (αναγραφή και στη βεβαίωση αποδοχών).

 

1.3.2. Οι επίμαχες διατάξεις δεν εφαρμόζονται

 • για αυτοκίνητα τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε πωλητές που εργάζονται σε αυτές
 • για αυτοκίνητα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων,
 • για αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus),
 • για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους,
 • για αυτοκίνητα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις service προσωρινά σε αντικατάσταση  των επισκευαζόμενων,
 • για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται  από τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για τη μεταφορά VIPS ή προσωπικού.         

Τα  ως  άνω  ΤΕΚΜΑΡΤΑ ποσά που  θα προκύψουν  από  την  εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών    θα προστίθενται ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα ανεξάρτητα   αν  αυτά τα Ι.Χ. ανήκουν  στην  επιχείρηση ή είναι μισθωμένα  µε οποιονδήποτε  τρόπογια  τον   πρόεδρο  ή  µέλος  του  Δ.Σ., διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, διαχειριστή, διευθυντή ή στέλεχος και θα αναγραφούν σε βεβαίωση αποδοχών.

Ισχύει για χρήση αυτοκινήτων από 1/1/2010 και μετά.

1.4. Τι αλλάζει στη φορολογία των επιχειρήσεων Ο.Ε. και Ε.Ε.

Με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου επέρχονται αλλαγές στη φο­ρολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα:

Το καθαρό εισόδημα των Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξιών, αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιρειών και συμμε­τοχικών ή αφανών εταιρειών φορολογείται με συντελεστή 25%, μετά την αφαίρεση των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς και των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδα­πών Α.Ε. ή συνεταιρισμών και των κερδών από μερίδια ημεδαπής Ε.Π.Ε. ή από τη συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις.

Ειδικά όμως για τις Ο.Ε., τις Ε.Ε. και τις κοινωνίες κληρονομικού δικαίου (που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, μόνον εάν μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι), τα κέρδη που αναλογούν στους ομόρρυθμους  εταίρους φυσικά πρόσωπα και στους κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, φορολογούνται στο όνομα της εταιρίας ή κοινωνίας με συντελεστή 20%, αφού αφαιρεθεί επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι 3 ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή μέχρι 3 κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής.

Σε περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, αυτοί που θα δικαιούνται την επιχειρηματική αμοιβή θα Καθορίζονται από την εταιρεία ή κοινωνία και δηλώνονται με την αρχική ετήσια δήλωσή της.

Τα ποσοστά αυτά δεν ισχύουν για Ο.Ε. που έχουν συσταθεί από εκτελωνιστές και μόνο, με αντικείμενο εκτελωνιστικές εργασίες.

Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής των εταίρων ή κοινωνών, στο πενήντα τοις εκατό 50% των κερδών της εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν με την ετήσια δήλωσή της.

Με την επιβολή αυτού του φόρου θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί των κερδών αυτών, των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές.

Ανακεφαλαιώνοντας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Στις Ο.Ε. και Ε.Ε. με συντελεστή 20% θα φορολογούνται τα κέρδη τα οποία θα αναλογούν στους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα, δηλαδή τα κέρδη που θα αντιστοιχούν σε εταίρους νομικά πρόσωπα και τα κέρδη των Ε.Ε. που θα αναλογούν στους ετερόρρυθμους εταίρους θα φορολογού­νται με 25%. Επίσης με 25% θα φορολογού­νται τα κέρδη των κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα από 20% που ίσχυε.

Οι ομόρρυθμοι εταίροι αν συμμετέχουν σε περισσότερες εταιρείες θα λαμβάνουν επιχειρηματική αμοιβή από όλες, εφόσον περιλαμβάνονται στους δικαιούχους βάσει των ποσοστών συμμετοχής τους, διότι απαλείφθηκε η διάταξη που προέβλεπε ότι την επιχειρηματική αμοιβή θα την λάμβαναν από την εταιρεία εκείνη η οποία βάσει του ποσοστού συμμετοχής τους έδινε σε αυτούς τα μεγαλύτερα κέρδη.

Ας μην ξεχνάμε ότι η επιχειρηματική αμοιβή φορολογείται στην κλίμακα των φυσικών προσώπων συναθροιζόμενη με λοιπά εισοδήματα του φορολογούμενου.

1.5. Μεταβάλλεται συνολικά ο τρόπος φορολόγησης των µερισµάτων σε  Α.Ε., Ε.Π.Ε., ∆ΗΜΟΣΙΕΣ,  ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ  & ΚΟΙΝΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ κ.λπ. (άρ. 101 § 1 του Κ.Φ.Ε.).

Προβλέπονται σε βάρος του νοµικού προσώπου για  τα  καθαρά του κέρδη δύο διαφορετικοί φόροι όχι αθροιστικά αλλά εναλλακτικά:

α) Ένας φόρος που επιβάλλεται στα κέρδη  που  διανέµονται  µε συντελεστή 40% (αµοιβές και ποσοστά στα µέλη ∆.Σ., µερίσµατα, προµερίσµατα κ.λπ.)

β) Ένας φόρος στα αδιανέµητα κέρδη: µε συντελεστή 24% για το 2010 μειούμενος κατά 1% κάθε έτος και γίνεται 20% για το 2014 και µετά

Ήδη έχει εξαγγελθεί στην Δ.Ε.Θ. η μείωση του ποσοστού κατά 4 μονάδες δηλαδή πιθανόν να είναι 20% και για το 2010, ενώ εξετάζεται σοβαρά και η αλλαγή του φόρου στα διανεμόμενα.

Σήμερα ισχύουν τα εξής:

Με την καταβολή του φόρου 40% στα διανεμόμενα (µερίσµατα,προµερίσµατα, αµοιβές και ποσοστά  σε µέλη ∆.Σ. κλπ), δεν εξαντλείται η  φορολογική   υποχρέωση  του δικαιούχου ΦΥΣΙΚΟΥ προσώπου, αφού  το ποσό αυτό φορολογείται στην κλίµακα  µε  τις  γενικές  διατάξεις    συµψηφιζοµένου του φόρου 40% µε βάση πιστωτική βεβαίωση που λαµβάνει από την εταιρεία.

Αντίθετα αν δικαιούχος  είναι  νοµικό πρόσωπο, επέρχεται   εξάντληση  της  φορολογικής υποχρέωσής του.    

 Τα παραπάνω έχουν εφαρµογή και  για  κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται από 01/01/2011.

Επισηµαίνεται ότι εάν διανεµηθούν  ή  κεφαλαιοποιηθούν κέρδη παρελθουσών χρήσεων µε Έκτακτη  Γ.Σ. µετά την 30/06/10 θα φορολογηθούν µε 40% όπως προαναφέραµε και θα αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε σε επίπεδο νοµικού προσώπου µε συντελεστή που αναλογεί στη χρήση στην οποία ανάγονται (35%,32%,25% κλπ.).

Για τα κέρδη της χρήσεως 2009 που θα διανεμηθούν θα ισχύει η παρακράτηση   του 10%  για όσα  υπάγονται 

Τα   ανωτέρω  εφαρµόζονται  για   κέρδη  που  προκύπτουν από  ισολογισµούς  που συντάσσονται µε 31/12/2010 και µετά.

 • 1.5.2.Αυξάνεται σε  35% (από  25%) ο παρακρατούµενος φόρος  στους μισθούς  που καταβάλλουν οι Ε.Π.Ε. στους εταίρους τους (εξομοιώνεται µε τις Α.Ε.) (άρθρο 13§ 5).

2.1.1. Επαναφέρεται η έκπτωση 1,5%  για  την  εφάπαξ  καταβολή  του  φόρου των φυσικών και νοµικών προσώπων.

 Ισχύει από το οικονοµικό     έτος 2010 (χρήση 2009) και επόµενα (άρθρο 14 §1 & 2).

2.1.2. Αυξάνεται σε 25% (από 10%) το ποσοστό του φόρου που καταβάλλεται όταν ασκείται προσφυγή στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια και για το εισόδηµα και για τον Φ.Π.Α. (άρθρο 81 § 3).

Ισχύει από 23/04/2010

2.1.3. Καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 και μετά,  ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, από όλα τα φυσικά  πρόσωπα επιτηδευματίες, που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο  επάγγελμα και από κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία, του οποίου όμως  η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή και προαιρετικά για κάθε άλλο υπόχρεο σε δήλωση φυσικό πρόσωπο.

2.1.4. Έχει καταργηθεί η δυνατότητα τµηµατικής καταβολής του Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/07/2010 και μετά (άρθρο 63).

2.1.5. Μειώνεται  σε  25% (από 30%)  ο  συντελεστής φορολόγησης (υπεραξία) για  µεταβιβάσεις  Ι.Χ. επαγγελµατικών  αυτοκινήτων (άρ.5§2 του Ν.1146/72) σε περιπτώσεις που τηρούνται Β΄ κατηγορίας βιβλία.

2.2. Παρακράτηση φόρου σε καταβαλλόμενες αμοιβές

2.2.1. Αυξάνεται σε 25% (από 20%) ο συντελεστής παρακράτησης φόρου σε αποζημιώσεις  ή  δικαιώµατα  που καταβάλλονταισε αλλοδαπές επιχειρήσεις  και  οργανισµούς  που  δεν  έχουν μόνιµη  εγκατάσταση  στην  Ελλάδα  ή σε  αλλοδαπές επιχειρήσεις που  αναλαµβάνουν  στην Ελλάδα κατάρτιση µελετών, σχεδίων κ.λπ.

 – Αφορά στις αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι χωρών με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει διμερή σύμβαση για απαλλαγή διπλής φορολογίας,  καθώς και στα ποσά που καταβάλλονται στα ίδια νομικά πρόσωπα για εκμίσθωση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και συμβουλών στην Ελλάδα.

– Ισχύς για ποσά που καταβάλλονται ή πιστώνονται από 23/4/2010 και μετά.

2.2.2. Δεν υπόκεινται  σε  παρακράτηση  φόρου 20% οι  ελεύθεροι  επαγγελµατίες   για συναλλαγές µέχρι 300,00 € εφόσον εκδίδουν Α.Π.Υ.

–  Ισχύει από 01/01/2011  .

3.1.– Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί µέσω  επαγγελματικών τραπεζικών  λογαριασμών    ή επιταγών που εξοφλούνται µέσω των ιδίων λογαριασµών (άρθρο 11 § 2).

Παρατήρηση: Θα βγει σχετική Υπουργική Απόφαση που θα προσδιορίζει την τμηματική εφαρμογή του μέτρου. Παράλληλα βέβαια και ο Ασφαλιστικός Ν.3863/15-7-2010 προβλέπει την υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταβάλλουν, πλην των εισφορών, και τις αμοιβές του προσωπικού μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

3.1.2.Για να αναγνωρισθούν (φορολογικά) τα έξοδα μισθοδοσίας ως δαπάνη, πρέπει να έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα.

Για την έκπτωση των πιο πάνω δαπανών, αρκεί να έχει γίνει βεβαίωση ή καταλογισμός των αναλογουσών επί αυτών ασφαλιστικών εισφορών από τους δικαιούχους ασφαλιστικούς οργανισμούς, πριν από την έναρξη του φορολογικού ελέγχου.

Ο έλεγχος δεν περιορίζεται πλέον στη μη αναγνώριση της δαπάνης μισθοδοσίας αλλά η ελέγχουσα υπηρεσία υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, τακτικού ή προσωρινού, να ενημερώσει τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, κλπ.) εάν η επιχείρηση  έχει αποδώσει ή όχι τις ασφαλιστικές εισφορές.

Επίσης οι νόμιμοι Ορκωτοί Ελεγκτές που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υποχρεούνται (α) στο πιστοποιητικό που εκδίδουν να σημειώνουν αν έχουν αποδοθεί ή όχι οι οφειλόμενες εισφορές, καθώς επίσης και (β) την ενημέρωση του ασφαλιστικού φορέα.

Επιπρόσθετα οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί στην κατάσταση των λογιστικών διαφορών που είναι υποχρεωμένοι, πλέον από την χρήση 2010, να συνυποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης, πρέπει να μνημονεύουν και το ύψος των μισθών για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

3.2. Αυξάνεται  σε 70% (από 60%)  για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. µέχρι 1.600 κ.ε. και σε   35% (από 25%) για τα πάνω  από  1.600  κ.ε.  το ποσοστό των εκπιπτόμενων δαπανών συντήρησης,  επισκευής,  ενοικίασης, Leasing, κυκλοφορίας κ.λ.π. εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Εφιστούµε   την προσοχή ότι πλέον περιλαµβάνονται και τα µισθώματα των οποίων η δαπάνη (πριν) αναγνωρίζοντο σε ποσοστό 100%.

Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν  µε ημερομηνία 31 ∆εκεµβρίου 2010 και µετά (άρθρο 11 § 5).

3.3.1.- Τα δάνεια που χορηγούνται από φυσικό πρόσωπο σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο αποτελούν τεκμήριο.

Επομένως, εμπίπτουν και τα δάνεια που χορηγούν εταίροι, μέλη ή μέτοχοι στις εταιρίες που συμμετέχουν.

Προς αποφυγή καταστρατηγήσεων με την παρούσα (ΠΟΛ.1135/10) γίνεται δεκτό, ότι περιλαμβάνονται και οι χρηματικές διευκολύνσεις προς τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα.

Ισχύουν για ποσά δανείων που χορηγούνται από 23/4/2010 και μετά.

— ΕΞΑΙΡΕΣΗ – ΔΕΝ αποτελούν τεκμήριο:

Η αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εμπορική (ατομική) επιχείρηση ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

Στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού περιλαμβάνονται μηχανήματα, υπολογιστές, έπιπλα, σκεύη, φορτηγά αυτοκίνητα  δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης καθώς και επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, σκάφη, αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η:

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ στις εξαιρέσεις (για τις ατομικές επιχειρήσεις) η αγορά ή ανέγερση οποιασδήποτε οικοδομής, καθόσον δεν ορίζονται ρητά στο νόμο ως απαλλασσόμενη η απόκτησή τους και περαιτέρω, δεν γίνεται καμία αναφορά στις ειδικές διατάξεις της περ. α’ και γ’ του άρθρου 17 του ΚΦΕ.

3.3.2. Καταργήθηκε η απαλλαγή από το τεκμήριο, της δαπάνης αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας, καθώς και της δαπάνης για την ανέγερση οικοδομής από οικοδομική επιχείρηση

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!  : η χορηγηθείσα, πρόσφατα, αναστολή για 2 (δύο) έτη από το “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ”  αφορά ΜΟΝΟΝ την Α’ κατοικία και όχι το ανάλογο τεκμήριο των επιχειρήσεων.

Επομένως τα ποσά που καταβάλλονται από 23/4/2010 και μετά για ανέγερση οικοδομής από ατομική οικοδομική επιχείρηση, κατά περίπτωση, αλλά και για την αγορά του αναγκαίου οικοπέδου αποτελούν τεκμήριο δαπάνης.

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για οικοδομή ανεγειρόμενη ήδη την 23/04/2010, αλλά μόνο για δαπάνες που καταβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

3.3.3.- Καταργήθηκε η απαλλαγή από το τεκμήριο των ποσών που καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση των δανείων που ελήφθησαν ή λαμβάνονται για αγορά εξοπλισμού γεωργικής επιχείρησης και για αγορά οικοπέδου από επιτηδευματίες (Ατομικές Επιχειρήσεις) που ασχολούνται επαγγελματικά με την ανέγερση και πώληση οικοδομών.

Η κατάργηση καταλαμβάνει ποσά που καταβάλλονται από 1/1/2010 και μετά.

Τέλος του Α’ Μέρους

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image