Ίδρυση επιχείρησης σε μία ημέρα και ένα σημείο (άλλως One Stop Shop) από 04/04/11

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά εμφανίζονται τα πρώτα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σχετικά με την ίδρυση επιχειρήσεων μέσω της υπηρεσίας μίας στάσης. Το κόστος ίδρυσης επιχείρησης, πλέον, εμφανίζεται σαφώς μειωμένο σε σχέση με πριν, όπως και ο χρόνος διεκπεραίωσης των διαδικασιών ίδρυσης και δημοσίευσης των εταιρειών.

Να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί οι παρακάτω ΚΥΑ και εγκύκλιοι, πλέον των Νόμων, Ν 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90/17.6.2010) που καθορίζει την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης και Ν 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297/6.12.2005) βάσει του οποίου ιδρύθηκε το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο):

α) ΚΥΑ Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ Β΄ 470/24.3.2011) β) ΕγκΥΟιΑΝ Κ2-3144/30.3.2011 γ) ΕγκΥΟιΑΝ Κ2-3332/4.4.2011 δ) Πολ. 1059/1.4.2011 και ε) Πολ. 1081/8.4.2011.

Επιγραμματικά, ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης για τη σύσταση των εταιρειών ορίζονται: α) για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ) τα επιμελητήρια και τα πιστοποιημένα ΚΕΠ και β) για τις κεφαλαιουχικές (ΕΠΕ, ΑΕ) και τις προσωπικές εταιρείες που συστήνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οι συμβολαιογράφοι. Οι λίστες με τα επιμελητήρια και τους πιστοποιημένους συμβολαιογράφους βρίσκονται στο site:

http://www.businessportal.gr/onestopshop.html

Ειδικότερα, οι ιδρυτές(μέλη/εταίροι) των υπό σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών θα απευθύνονται από 4.4.2011 σε μία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης για τις διαδικασίες της σύστασης των εταιρειών, για την απόδοση ΑΦΜ στα μέλη των εταιρειών αυτών, εφόσον δεν διαθέτουν και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης εργασιών τους. Οι ιδρυτές (μέλη/εταίροι) εταιρειών της ίδιας μορφής, που ξεκίνησαν τη διαδικασία σύστασης των εταιρειών αυτών και μέχρι 4.4.2011 δεν έχουν πάρει Αριθμό Μητρώου ΑΕ ή δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των Πρωτοδικείων , θα μεταβούν σε μία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης τόσο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των εταιρειών καθώς και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης εργασιών τους. Τα πρόσωπα που ορίζονται διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι των υπό σύσταση εταιρειών, πρέπει να έχουν ΑΦΜ κατά την υποβολή του αιτήματος σύστασης της εταιρείας.

Παραμένει, όμως, η διαδικασία έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ, στις παρακάτω περιπτώσεις που αφορούν:

α) αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, β) αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα, γ) αλλοδαπές εταιρείες που έχουν σύμβαση έργου στην Ελλάδα, δ) αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 378/1968 και του Ν 27/195 και ε) αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται με τη μορφή γραφείου στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 89/67(ΦΕΚ 132 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν 3427/2005.

Τέλος, εξαιρούνται από τη σύσταση στις Υ.Μ.Σ., λαμβάνουν όμως αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και συνεχίζουν τη διαδικασία έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ, οι κάτωθι:

α) οι ημεδαπές εταιρείες του ΑΝ 89/1967 (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ),

β) οι νέες εταιρείες προερχόμενες από μετασχηματισμό (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ)

γ) οι αλλοδαπές εταιρείες με μορφή ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ που ιδρύουν υποκατάστημα στην Ελλάδα

δ) οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται με τη μορφή υποκαταστήματος στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 89/1967 και

ε) οι εταιρείες που δηλώνουν δραστηριότητα για την άσκηση της οποίας απαιτείται προέγκριση ίδρυσης (άρθρα 80 και 81 του Ν 3463/2006) και άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας (παρ. 8α του άρθρου 4 του Ν 3325/2005).

 Από το περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image