Ακόμη 6.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για ανέργους 25-66 ετών , δημοσιεύθηκε σήμερα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-11-2014 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 36919/569/10.11.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31172/490/12-9-2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών»

Αριθμ. 36919/569                                                   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ την αρχική εγκύκλιο 31172/490/12-9-14

(ΦΕΚ Β’ 3051/12-11-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α’) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίησης συναφών διατάξεων», όπως ισχύουν……………

…………………………
33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται:
α) επιπλέον δαπάνη ποσού ύψους τριάντα δύο εκατομμυρίων και τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (32.400.000,00 ευρώ), που θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στον οποίο θα προβλεφθούν και θα δεσμευτούν οι ανάλογες πιστώσεις στον ΚΑΕ 2493 «Επιχορηγήσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας». Η εν λόγω δαπάνη κατανέμεται ως εξής: για το έτος 2015 ποσό ύψους είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων και πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (24.580.000€) και για το έτος 2016 ποσό ύψους επτά εκατομμυρίων οχτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (7.820.000€)
β) εκτιμώμενη επιπλέον δαπάνη ύψους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€), από τη διενέργεια των ελέγχων, που θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, στον οποίο θα προβλεφθούν και θα δεσμευτούν οι ανάλογες πιστώσεις στον ΚΑΕ 4419 «Λοιπές δαπάνες που πραγμ. από ΝΠΔΔ» ποσού ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) για το έτος 2015 και ποσού ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) για το έτος 2016,

αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της με αριθμ. 31172/490/12.9.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2482/B’/17-9-2014) «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών», ως εξής:

Το Άρθρο 1 «Αντικείμενο προγράμματος – Στόχος του προγράμματος» τροποποιείται ως εξής:
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 11.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Η παρ. 1 του άρθρου 2 «Πλαίσιο ένταξης – χρηματοδότηση» τροποποιείται ως εξής:
1. Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 59.400.000 ευρώ.
Η μέγιστη συνολική δαπάνη των 59.400.000 ευρώ κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: – Για το έτος 2015: 41.580.000 ευρώ – Για το έτος 2016: 17.820.000 ευρώ Η εκτιμώμενη δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγχων, η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, ανέρχεται στο ποσό των 800.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής: Για το έτος 2015: 500.000 ευρώ Για το έτος 2016: 300.000 ευρώ.

Το άρθρο 4 «Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής» αντικαθίσταται ως εξής:
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται για την κάλυψη κατά ανώτατο όριο δύο (2) θέσεων οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.
Επισημαίνεται ότι ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κ.λπ.
Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, η φυλάκιση και ο θάνατος, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για υπαγωγή μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης και αφορούν και στις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή εκμίσθωση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης από τους ιδίους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

Δεν υπάγονται:
Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α’/28.12.2009).
Τα νυχτερινά κέντρα.
Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).
Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.
Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.
Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά
Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.
Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί κ.λπ.).
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία), στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών), οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες στην γεωργική εκμετάλλευση (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών)].
Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.
Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.
Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ολοκλήρωσαν το παρόν πρόγραμμα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του επιχορηγούμενου ατόμου, για ίσο αριθμό θέσεων με αυτόν που δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Αντιθέτως εντάσσονται όσες επιχειρήσεις κατέθεσαν εντολή κενής θέσης και η αρμόδια Υπηρεσία δεν υπέδειξε άτομο λόγω έλλειψης ειδικότητας.
Επίσης δεν εντάσσονται οι Ο.Ε., Ε.Ε. για τους εταίρους τους, οι Α.Ε. για τα μέλη του Δ.Σ., οι Ε.Π.Ε. και οι Ι.Κ.Ε. για τους διαχειριστές τους και τους εταίρους τους.
Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους (πλην των ΚοινΣεπ).
Οι δικαιούχοι του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών» (ΚΥΑ 5023/119/2014 – ΦΕΚ 440/Β’/24-2-2014) που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα σύμφωνα με την με αριθμ. 1/2014 Δημόσια Πρόσκληση.
Οι δικαιούχοι του παρόντος προγράμματος σύμφωνα με την με αριθμ. 9/2014 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (α’ φάση), των οποίων οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγιναν αποδεκτές για την κάλυψη των 5.000 θέσεων.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην με αριθμ. 31172/490/12.9.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2482/Β’/ 17-9-2014) του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image