Αλλαγή – και για το 2010 – των προϋποθέσεων για την υποχρεωτική υπογραφή των δηλώσεων από Λογιστή-Φοροτεχνικό

«ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΖΙΡΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ»

Σύλλογος  Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών  Ν. Καβάλας

Δελτίο Τύπου 14/03/2011

Με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση που δημοσιοποιήθηκε μόλις σήμερα (ΠΟΛ.1008/19-1-2011) τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις που έθετε το άρθρο 38 του Ν.2873/2000 για την υποχρεωτική υπογραφή όλων των δηλώσεων που υποβάλλει μια επιχείρηση από Λογιστή – Φοροτεχνικό κάτοχο της ειδικής Άδειας που εκδίδει το Οικονομικό Επιμελητήριο.

Η ισχύς των νέων ορίων τζίρου περιλαμβάνει και την χρήση 2010 (οικονομικό 2011) και ως εκ τούτου οι επιχειρηματίες ή οι επιχειρήσεις – με βιβλία Εσόδων – Εξόδων (Β΄κατ.) – που έχουν ετήσιο τζίρο πάνω από τα όρια αυτά ή λειτουργούν με οποιαδήποτε εταιρική μορφή υποχρεωτικά πρέπει για τις υποβαλλόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων κλπ να λάβουν την υπογραφή (επομένως και τον έλεγχο) από Αδειούχο Λογιστή – Φοροτεχνικό αλλά ο οποίος είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ αρμόδιος και έχει την ευθύνη σύνταξης και ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων.

Οι επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατ. είχαν ήδη αυτή την υποχρέωση (χωρίς όρια) αλλά υπήρχε ανάγκη να ελέγχονται τα επιτρεπόμενα όρια κύκλου εργασιών των διαφορετικών Τάξεων Αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού αλλιώς οι δηλώσεις ήταν ως να μην είχαν υποβληθεί.

Αναλυτικά – έχουν υποχρέωση – συνεργασίας με Λογιστή – Φοροτεχνικό ΟΛΟΙ όσοι εμπίπτουν σε μια από τις εξής κατηγορίες από την χρήση 1/1-31/12/2010 και μετά:

  1. ΑΤΟΜΙΚΕΣ Επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών εμπορία ή μεταποίηση εφόσον ο κύκλος εργασιών (τζίρος) είναι πάνω από 100.000,00 (εκατό χιλιάδες) Ευρώ (από 300.000,00 €)
  2. ΑΤΟΜΙΚΕΣ Επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών παροχή υπηρεσιών ή από Ελευθέρια Επαγγέλματα εφόσον ο κύκλος εργασιών (τζίρος) είναι πάνω από 50.000,00 (πενήντα χιλιάδες) Ευρώ (από 150.000,00 €)
  3. ΟΛΟΙ όσοι θέλουν να περαιώσουν (ανεξαρτήτως τζίρου) τις υποθέσεις τους με αυτοέλεγχο (αυτοπεραίωση) με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄)
  4. ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ εταιρική μορφή (με βιβλία Β΄κατ.) όπως Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες, Κοινωνίες κλπ

Αν και οι αλλαγές στην φορολογική και εργατική νομοθεσία καθιστούσαν επιβεβλημένη την συνεργασία με Λογιστή – Φοροτεχνικό εντούτοις και στον Κλάδο μας ανθούσε οι παραοικονομία καθώς μέχρι σήμερα ο καθένας (ιδιωτικός ή δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος) δήλωνε «λογιστής» και χωρίς καμία ευθύνη και κρυμμένος πίσω από διατάξεις που είχαν ατονήσει συνέτασσε και υπέβαλλε κάθε είδους δηλώσεις εκμεταλλευόμενος το κενό του νόμου.

Καθώς το Δημόσιο αποφάσισε να μας αναθέσει τις ευθύνες ενός πρωτοβάθμιου φορολογικού ελέγχου των επιχειρήσεων έπρεπε να «κλείσει το παράθυρο» αυτό.

Αποφάσισε – μετά από 11 χρόνια –  αρχικά να το «μισοκλείσει» . Θεωρούμε ότι είναι ένα πρώτο βήμα και σύντομα θα ακολουθήσει το επόμενο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’-Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ξ. Καρατζένη, Μ. Ηλιοκαύτου
Τηλέφωνο: 210 3375317, 311, 312
FAX: 210 3375001

ΠΟΛ 1008

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285Α΄).
β) Τις διατάξεις της αριθ. 1003510/102/38/0014/ΠΟΛ.1070/15.3.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 370Β΄).
γ) Τις διατάξεις της αριθ. 1117146/7150/756/0014/ΠΟΛ.1380/21.12.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 11Β΄).
δ) Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 1725 Β΄).
ε) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 ( ΦΕΚ 285 Α΄) μειώνονται από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, σε εκατό χιλιάδες (100.000) και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, αντίστοιχα.

2. Στους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καθώς και σε όσους περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) (αυτοέλεγχος), υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος τους από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων.

3. Για την εφαρμογή των πιο πάνω ορίων ακαθαρίστων εσόδων λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη διαχειριστική περίοδο 2010 και μετά.

4. Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από τη διαχειριστική περίοδο 2010 (οικονομικό έτος 2011), να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image