Αναμόρφωση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών (άρ.47 Ν.4410/3-8-2016)

Ν.4410_ΦΕΚ.141-3,8,16
(απόσπασμα)

Άρθρο 47 – Αναμόρφωση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών
1. Οι διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
(ν. 2859/2000, Α΄ 248), αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 41
Ειδικό καθεστώς αγροτών
1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολο-
γικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσω-
πο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους
και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία
ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ
και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρό-
ντος άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5. Οι εν
λόγω αγρότες δεν επιβαρύνουν με φόρο προστιθέμενης
αξίας τις παραδόσεις των αγαθών τους και τις παροχές
των υπηρεσιών τους και δικαιούνται επιστροφής του
φόρου του παρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές
αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίη-
σαν για την άσκηση της αγροτικής εκμετάλλευσής τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3.

2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο
με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με
την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή έξι τοις εκατό
(6%), στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊό-
ντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του
Παραρτήματος IV του παρόντος προς άλλους υποκείμε-
νους στο φόρο. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής
αυτής υποβάλλεται δήλωση – αίτηση επιστροφής.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου
αυτής, ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει
από τα οικεία νόμιμα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά),
με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η
παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση πε-
ριουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη
κατά κυριότητα είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με
οποιαδήποτε έννομη σχέση.
Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από
τρίτους υποκείμενους στο φόρο, για λογαριασμό των πα-
ραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαμβάνεται χωρίς
φόρο και προμήθεια.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται
για παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους
και για παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματο-
ποιούνται προς άλλους αγρότες που υπάγονται στο κα-
θεστώς του παρόντος άρθρου ή προς μη υποκείμενα
στο φόρο πρόσωπα. Για τις εν λόγω πράξεις εκδίδεται
ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα
και την αξία των παραδιδόμενων αγαθών ή το είδος και
την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αξία που ανα-
γράφεται επί του ειδικού στοιχείου λαμβάνεται υπόψη
για τον προσδιορισμό της αξίας του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 1.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32 δεν εφαρμό-
ζονται για τους αγρότες που υπάγονται στο καθεστώς
του άρθρου αυτού. Το αυτό ισχύει και για τις διατάξεις
των άρθρων 36 και 38, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις που
αφορούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λήψεις
υπηρεσιών.

5. Δεν υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου,
αλλά εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς οι αγρότες
οι οποίοι:
α) ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν
τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις
του άρθρου 42, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε
τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,
β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστε-
ρα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά
χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,
γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστη-
ριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν
λογιστικά αρχεία (βιβλία) σύμφωνα με τη φορολογική
νομοθεσία.
δ) παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές
αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν
εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο
κράτος – μέλος της Ε.Ε..
Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από την ημε-
ρομηνία κατά την οποία συντρέχει μία των προϋπο-
θέσεων της ανωτέρω περίπτωσης. Για την ένταξη στο
κανονικό καθεστώς υποβάλλεται δήλωση έναρξης ή
μεταβολών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170). Αν η ένταξη στο
κανονικό καθεστώς πραγματοποιείται εντός του φορο-
λογικού έτους, οι αγρότες έχουν δικαίωμα επιστροφής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, για πράξεις που
πραγματοποιούνται κατά το χρόνο ένταξής τους στο
καθεστώς του παρόντος άρθρου.

6. Οι αγρότες που εντάσσονται στο καθεστώς του πα-
ρόντος άρθρου μπορούν να επιλέξουν τη μετάταξή τους
στο κανονικό καθεστώς με υποβολή δήλωσης μεταβο-
λών στη φορολογική διοίκηση.
H προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό
καθεστώς ισχύει είτε από την έναρξη του φορολογικού
έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τρι-
ετίας, είτε από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω
δήλωσης αν η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρ-
κεια του φορολογικού έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί
πριν την πάροδο τριετίας, η οποία αρχίζει από την έναρ-
ξη του επόμενου από τη μετάταξη φορολογικού έτους.
Η υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό
καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που ανα-
φέρονται στην παράγραφο 1, ισχύει από την έναρξη του
φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών. Η
μη υποβολή της δήλωσης μεταβολών δεν επηρεάζει την
υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς.
Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό κα-
θεστώς του παρόντος άρθρου μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί μόνο από την έναρξη του φορολογικού έτους με
υποβολή δήλωσης μεταβολών στη φορολογική διοίκη-
ση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια της
παραγράφου 1 και δεν υφίστανται οι περιορισμοί των
περιπτώσεων α΄ έως και δ΄ της παραγράφου 5.

7. Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να διενερ-
γούν, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάτα-
ξη, απογραφή που να περιλαμβάνει:
α) τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων, στα οποία
περιλαμβάνονται όσα έχουν συλλεχθεί, οι ηρτημένοι
καρποί και οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη,
β) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής
παραγωγής, όπως σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμά-
κων, ζωοτροφών και λοιπών συναφών, κατά συντελεστή
φόρου,
γ) τα αγαθά επένδυσης, εφόσον χρησιμοποιούνται
για τους σκοπούς της επιχείρησης και δεν παρήλθε η
πενταετής περίοδος του διακανονισμού.
Τα αποθέματα των πιο πάνω περιπτώσεων β΄ και γ΄
απογράφονται σε τιμές κόστους.

8. Τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων θεωρού-
νται:
α) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης
του φόρου, σε τιμή πώλησης κατά το χρόνο της μετάτα-
ξης, με δικαίωμα να εκπέσουν τον κατ’ αποκοπή φόρο, αν
γίνεται μετάταξη από το ειδικό καθεστώς του παρόντος
άρθρου στο κανονικό καθεστώς,
β) ως παράδοση αγαθών σε τιμή πώλησης, υποκείμενη
στο φόρο με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή, αν γίνεται με-
τάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς.

9. Σε περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς
στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, οι μετα-
τασσόμενοι δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο με τον
οποίο έχουν επιβαρυνθεί:
α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής
παραγωγής,
β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος του φόρου που
αναλογεί στα υπόλοιπα έτη της πενταετούς περιόδου
διακανονισμού.

10. Σε περίπτωση μετάταξης από το κανονικό καθε-
στώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, οι
μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν
το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:
α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής
παραγωγής,
β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος τους που ανα-
λογεί στα υπόλοιπα έτη του διακανονισμού της πεντα-
ετούς περιόδου.

11. Για τα απογραφόμενα αγαθά που προβλέπουν οι
διατάξεις της παραγράφου 7 υποβάλλεται, μέσα σε δύο
(2) μήνες από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει
την αξία των αποθεμάτων και το φόρο που εκπίπτεται
ή καταβάλλεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των πιο πάνω παραγράφου 8, 9 και 10.
Ο φόρος αυτός εκπίπτει με τη δήλωση ΦΠΑ του άρ-
θρου 38 της φορολογικής περιόδου κατά την οποία
υποβάλλεται η δήλωση αποθεμάτων. Για τους αγρότες
που μετατάσσονται από το κανονικό καθεστώς στο ειδι-
κό καθεστώς του παρόντος άρθρου, η δήλωση για την
απόδοση του φόρου υποβάλλεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που
υποβάλλεται η δήλωση αποθεμάτων.

12. Οι αγρότες που αρχίζουν για πρώτη φορά τις ερ-
γασίες τους και επιθυμούν να υπαχθούν στο κανονικό
καθεστώς υποβάλλουν δήλωση έναρξης.
Οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς
του παρόντος άρθρου, πριν την υποβολή της δήλωσης
– αίτησης επιστροφής του φόρου εγγράφονται στο κα-
θεστώς αυτό με δηλούμενη ημερομηνία τουλάχιστον
την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού
έτους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα επιστροφής για
πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών
υπηρεσιών που πραγματοποίησαν κατά το φορολογικό
έτος αυτό.
Η ανωτέρω υποχρέωση εγγραφής στο ειδικό καθε-
στώς αγροτών καταλαμβάνει και τους αγρότες που πραγ-
ματοποιούν αποκλειστικά τις πράξεις της παραγράφου 3.

13. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί
να ορίζεται ότι η επιστροφή του φόρου ενεργείται από
τον αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή τον λήπτη
των αγροτικών υπηρεσιών.

14. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων ορίζονται:
α) ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης –
αίτησης επιστροφής, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετικό
θέμα για την εκκαθάριση και την απόδοση του επιστρε-
πτέου φόρου,
β) ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου
που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3, καθώς
και κάθε άλλο διαδικαστικό θέμα,
γ) ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης μετάταξης
που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 7 και της
δήλωσης αποθεμάτων που προβλέπουν οι διατάξεις της
παραγράφου 12, καθώς επίσης και τα συνυποβαλλόμενα
με αυτές στοιχεία.

15. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν
να ορίζονται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί ως φορείς που
μεσολαβούν στην υποβολή των δηλώσεων – αιτήσεων
επιστροφής και γενικά στη διαδικασία επιστροφής του
φόρου».

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου ισχύουν από 1.1.2017.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image