Αναφορικά με την Διαιτητική Απόφαση 6/2016 για την νέα ΣΣΕ των εργαζομένων στα επισιτιστικά επαγγέλματα

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1876/90, οι ΣΣΕ, και οι όμοιας εκτάσεως Αποφάσεις Διαιτησίας (Δ.Α.) (άρθρο 16 Ν. 1876/90) δεσμεύουν τους εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλ­λομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων ή των εν διενέξει αντίστοιχα, εκτός εάν κη­ρυχθούν υποχρεωτικές με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο θεσμός της επέκτασης έχει ανασταλεί για όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο­μικής Στρατηγικής (άρθρο 37, Ν. 4024/11).

Η Διαιτητική Απόφαση 6/2016 της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας που καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας (Αρ. Πρωτ. Μ-Δ 647 /13.7.2016) έχει ισχύ από 1.1.2016 έως 31.12.2017. Τα συμβαλλόμενα μέρη για την κατάρτιση της συλλογικής αυτής ρύθμισης από την πλευρά των εργαζομένων είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων και από την πλευρά των εργοδοτών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και η Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος .
Κατά της ανωτέρω απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας έχει ασκηθεί έφεση κατά το άρθρο 16A του N. 1876/90, όπως έχει αντικατασταθεί με το τέταρτο άρθρο του N. 4303/2014. Ειδικότερα στην παρ. 1 του άρθρου 16A του Ν.1876/1990 αναφέρεται ότι η έφεση αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ουσίας της έφεσης, από την Πενταμελή Επιτροπή Διαιτησίας.

Πέτρος Ραπανάκης

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image