Από το Σ.ΕΠ.Ε. δόθηκαν νεότερες διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής στο portal ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω Sepenet

ΘΕΜΑ: «Κατευθυντήριες οδηγίες – Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής
στο portal ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.»

Δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί προβλήματα εγγραφής,
υποδεικνύουμε στους χρήστες:

α) κατά την είσοδό τους στον ιστότοπο www.sepenet.gr να διαβάσουν προσεκτικά τις
οδηγίες εγγραφής και

β) να δίδεται ιδιαίτερη Προσοχή κατά την εγγραφή τους και στα σχετικά μηνύματα που
εμφανίζονται στον ιστότοπο www.sepenet.gr.

Οι σχετικές οδηγίες εγγραφής αφορούν σε διαφορετικές περιπτώσεις όπως αναφέρονται
παρακάτω και η διαδικασία διαφέρει η μία από την άλλη:
 Φυσικά Πρόσωπα
 Επιτηδευματίες
 Νομικά Πρόσωπα

Κατά την περίοδο αυτή, είναι ενεργή μόνο η εγγραφή χρηστών (Φυσικά Πρόσωπα,
Επιτηδευματίες, Νομικά Πρόσωπα). Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν σε
δεύτερο στάδιο, τμηματικά και κάθε φορά θα ανακοινώνονται με σχετική ενημέρωση στον
ιστότοπο www.sepenet.gr.

Για να είναι εφικτή η εγγραφή των εργοδοτών, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν λογαριασμό
στο ΠΣ-ΕΡΓΑΝΗ, ο οποίος να έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ιστότοπος www.sepenet.gr εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα
στο χρήστη:

Επίσης, θα πρέπει ο λογαριασμός που χρησιμοποίησε ο εργοδότης για τη διαπίστευση με το
TAXISNET να αντιστοιχεί στον ΑΦΜ της εταιρείας. Δεν μπορεί, δηλαδή, να χρησιμοποιήσει
λογαριασμούς εκπροσώπων για να πραγματοποιήσει την εγγραφή του.

Στις περιπτώσεις που μετά τη διαπίστευση με τη ΓΓΔΕ εμφανίζεται μήνυμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σας στο μητρώο, το σχετικό προβλημα έχει να κάνει με τον φόρτο στο δίκτυο. Ο χρήστης θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία μετά από λίγη ώρα.

Πολλοί χρήστες προσπαθούν να συνδεθούν με τα στοιχεία σύνδεσης του ΠΣ-ΕΡΓΑΝΗ. Σας
ενημερώνουμε πως η εγγραφή πρέπει να πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις
σχετικές οδηγίες.

Τα στοιχεία Email και όνομα χρήστη πρέπει να είναι μοναδικά στο σύστημα. Δεν είναι
δυνατόν να εγγραφούν με το ίδιο email ή όνομα χρήστη πολλαπλοί χρήστες.

Φοροτεχνικά ή Λογιστικά Γραφεία που προσπαθούν με τη χρήση ενός email να εγγράψουν
όλους τους πελάτες τους, αν διαθέτουν email σε κάποιο provider όπως το gmail, μπορούν
να δοκιμάσουν να εισάγουν κατά την εγγραφή των πελατών τους email της μορφής:
myemail+company@gmail.com, όπου στο company θα βάζουν το λεκτικό της εταιρείας. Το
gmail προωθεί όλα τα παραπάνω email στο myemail@gmail.com.

Κατά τις πρώτες δύο ημέρες, πραγματοποιήθηκε διαγραφή των προβληματικών εγγραφών.

Ενημερώνουμε τους χρήστες οι οποίοι εγγράφηκαν και αντιμετωπίζουν πρόβλημα να
συνδεθούν, ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν νέα εγγραφή.

Επισημαίνουμε ότι η δημιουργία λογαριασμού από Νόμιμο Εκπρόσωπο (Εξουσιοδοτημένο
Φυσικό Πρόσωπο) δεν είναι δυνατή. Θα πρέπει στα στοιχεία διαπίστευσης με τη ΓΓΔΕ να
χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός της επιχείρησης και όχι του Εξουσιοδοτημένου Φυσικού
Προσώπου.

Για την εγγραφή επιχειρήσεων με πολλαπλά ΑΜΕ, υπάρχουν 2 επιλογές:
 Εγγραφή ως μία οντότητα, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς της κεντρικής
επιχείρησης ή
 Δημιουργία κωδικού ανά ΑΜΕ
Για τη 2η επιλογή, η διαδικασία έχει ως εξής:
 στην αρχική σελίδα της ΓΓΔΕ δίνουν τους κεντρικούς κωδικούς της επιχείρησης
 στη συνέχεια, στη σελίδα του ΙΚΑ δίνουν τους κωδικούς του ΙΚΑ που αφορούν
συγκεκριμένο ΑΜΕ της επιχείρησης
 η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί για το συνολικό αριθμό ΑΜΕ της επιχείρησης

Στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται λανθασμένη δημιουργία λογαριασμού από
επιτηδευματία, δηλαδή αντί να επιλέξει να εγγραφεί ως εργοδότης εγγράφηκε ως
εργαζόμενος, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί διαγραφή του Λογαριασμού και να
δημιουργηθεί εκ νέου, νέα εγγραφή ως εργοδότης.

Στις περιπτώσεις λάθους email κατά την εγγραφή και αδυναμίας ανάκτησης στοιχείων
σύνδεσης, θα πρέπει ο χρήστης να επικοινωνήσει με το helpdesk@sepenet.gr.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αλλαγή στο email, στα στοιχεία επικοινωνίας θα
αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία του εργοδότη, ο ΑΦΜ και ο ΑΜΕ.

Περιπτώσεις προβλημάτων με τη διαπίστευση, λόγω ηλεκτρονικού συγχρονισμού μεταξύ
ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, που είχαν αναφερθεί από επιχειρήσεις και επιτηδευματίες,
κατά τα οποία εμφανιζόταν μήνυμα στους χρήστες πως τα διαπιστευτήρια είναι λάθος,
έχουν επιλυθεί.

Τέλος, υποδεικνύουμε στους χρήστες ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας εγγραφής τους μετά
από αρκετές προσπάθειες, θα πρέπει να επικοινωνούν με το email: helpdesk@sepenet.gr,
προκειμένου να εντοπιστεί τυχόν πρόβλημα προσβασιμότητας. Στα στοιχεία επικοινωνίας
τους θα αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία του εργοδότη, ο ΑΦΜ, ο ΑΜΕ, καθώς και το
σχετικό πρόβλημα.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image