Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του Ι.Κ.Α. κατά 1% για απασχόληση μετά την 1.8.2011

Αυξάνονται  οι ασφαλιστικές εισφορές του Ι.Κ.Α. για μισθολογικές περιόδους από 1.8.2011.

Οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές του Ι.Κ.Α. αυξάνονται για τις μισθολογικές περιόδους που ξεκινούν από 1.8.2011, λόγω της αύξησης του εισφοράς υπέρ κλάδου ανεργίας κατά  ποσοστό 1% συνολικά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 όπως αυτές κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. 48/22.7.2011, ορίζονται τα εξής:

« Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν.Δ. 2961/1954 (Α’ 197) , όπως διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 44 του Ν.2084/1992 (Α’ 165) εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου αυξάνονται κατά 0,50% αντιστοίχως και υπολογίζονται επί των αναφερόμενων στις διατάξεις αυτές αποδοχών των μισθωτών, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει την 1-8-2011».

Η εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, που προβλέφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ΝΔ 2961/1954 (δηλ. 2% εις βάρος του εργοδότη και 1% εις βάρος του ασφαλισμένου), όπως αυτή διαμορφώθηκε στη συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.2084/1992 (δηλ. 2,67% εις βάρος του εργοδότη και 1,33% εις βάρος του ασφαλισμένου), αυξάνεται κατά 0,50% αντίστοιχα, έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό εισφοράς υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ διαμορφώνεται σε 5%, και επιμερίζεται σε 3,17% σε βάρος του εργοδότη και 1,83% σε βάρος του ασφαλισμένου.

Ειδικά για την ασφάλιση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων η παραπάνω εργοδοτική εισφορά, μετά την προσθήκη σ’ αυτήν της εισφοράς υπέρ ΕΛΔΕΟ (25%) , διαμορφώνεται σε 3,963% ( 3,17% Χ 125%= 3,963%).

Αρα η συνολική εισφορά από 1/8/11 και μετά διαμορφώνεται σε 5,793% ( εργοδότη 3,963% και ασφαλισμένου 1,83%).

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image