ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ποιες ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ και ποιες ΕΡΓΑΣΙΕΣ υπάγονται πλέον από 1/1/2012

Με την παρ. 1 του Άρθρου 104 του ΚΒΕ, όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Φ10221/οικ.26816/929/2-12-2011, ΦΕΚ 2778 τ. Β΄ που ισχύει από 1-1-2012, καθιερώθηκε εξαιρετικό δίκαιο για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στον κλάδο ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συνεπώς η ερμηνεία της εν λόγω παραγράφου θα πρέπει να γίνεται με αυστηρά κριτήρια, αποκλειόμενης κάθε άλλης διασταλτικής ερμηνείας ή ανάλογης εφαρμογής σε εργασίες ή ειδικότητες που περιοριστικά απαριθμούνται στα παρακάτω ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α΄ και Β΄.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΕΔΑΦΙΟ Α΄

1. Εργασίες και ειδικότητες καλυπτόμενες από τον ΚΒΑΕ

Εργασίες και ειδικότητες, που καλύπτονται από τον ΚΒΕ (περιπτώσεις 1-61) σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, ανεξάρτητα από τη μορφή του εργοδότη (Δημόσιο, ΟΤΑ, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) ή του χώρου εργασίας ή αν οι μισθωτοί απασχολούνται σε σταθερό ή μη εργοδότη ή του τρόπου και της διαδικασίας πραγματοποίησης της ασφάλισης.

Οι εργασίες και ειδικότητες εντάσσονται σε δύο κατηγορίες:

α. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι εργασίες και ειδικότητες που καλύπτονται από τον ΚΒΕ.

β. Στη δεύτερη κατηγορία οι εργασίες και ειδικότητες, οι οποίες από 1-1-2012 δεν καλύπτονται από τον ΚΒΕ, εκτός αν μέχρι 31-12-2015 συμπληρώνουν, σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ 115 τ. Α΄), τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς του Πίνακα των ΒΑΕ.

Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση δικαιώματος συνταξιοδότησης βάσει του Πίνακα ΒΑΕ, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, θεωρείται η συμπλήρωση μέχρι 31-12-2015 3.600 Η.Ε. (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή 3.375 (νέοι ασφαλισμένοι) στα ΒΑΡΕΑ για κύρια και επικουρική σύνταξη.

Αντιθέτως, κατά την άποψη του ΥΕΚΑ που εξέφρασε με το Εγγ. Φ10221/οικ.1325190/6-2-2012 για την εφαρμογή του νέου Πίνακα των ΒΑΕ, οι μισθωτοί που απασχολούνται με ειδικότητες, οι οποίες από 1-1-2012 εξαιρούνται από τον ΚΒΕ, θα συνεχίσουν να καλύπτονται από τον ΚΒΑΕ, εφόσον μέχρι 31-12-2011 είχαν συμπληρώσει, οι μεν παλαιοί ασφαλισμένοι 3.600 Η.Ε., οι δε νέοι ασφαλισμένοι 3.375 Η.Ε. σε ΒΑΡΕΑ και επιπλέον η δυνατότητα των ασφαλισμένων να συμπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ασφάλισης για συνταξιοδότηση με το καθεστώς των ΒΑΕ, με χρόνο ασφάλισής του μέχρι 31-12-2015 σε εργασίες ή επαγγέλματα (ειδικότητες) που εξαιρούνται από τον Πίνακα των ΒΑΕ.

Στην προκειμένη περίπτωση εκφράζει άποψη, η οποία ήδη ισχύει με βάση το Άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10, και ως εκ τούτου δεν απαιτείται, κατά την άποψή μας, νέα νομοθετική ρύθμιση.

Η ασφαλιστική απεικόνιση μέσω της ΑΠΔ για τις ειδικότητες που δεν επήλθε καμία μεταβολή θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι ΚΠΚ, καθώς και για τις ειδικότητες οι οποίες από 1-1-2012 εξαιρούνται μεν του ΚΒΕ, πλην όμως εάν μέχρι 31-12-2011 ή μέχρι 31-12-2015 συμπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους με τον Πίνακα των ΒΑΕ, δηλαδή 3.600 Η.Ε. (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή 3.375 Η.Ε. (νέοι ασφαλισμένοι), θα συνεχίσουν την ασφάλισή τους στα ΒΑΡΕΑ, χρησιμοποιώντας, κατά την άποψή μας, τους ίδιους ΚΠΚ, ορίζοντας ίσως ειδική περίπτωση ασφάλισης προς διάκριση.

Συνεπώς, πριν από την εξαίρεση μιας ειδικότητας από τον Πίνακα ΒΑΕ, θα πρέπει να ερευνάται μήπως πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις μέχρι 31-12-2011 ή θα συμπληρώσει αυτές μέχρι 31-12-2015.

 

 

Περί­πτωση

Εργασίες

Ειδικότητες

1.

Μεταλλεία, Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία πάσης φύσεως, Ασβεστοποιία Οι με οποιαδήποτε ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόμενοι στην παραγωγική διαδικασία, μέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης μεταλλευτικών προϊόντων, της καμινείας και του εμπλουτισμού του μεταλλεύματος, όπως ο χώρος αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, πλην των φυλάκων, θυρωρών και υπαλλήλων γραφείου.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι φύλακες, θυρωροί, υπάλληλοι γραφείου, εκτός εάν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕ 21/21/212/85 (ΦΕΚ 95 τ. Β΄) – Ν. 997/79 Άρθρο 20 (ΦΕΚ 287 τ. Α΄) – Ν. 2084/92 Άρθρο 45 (ΦΕΚ 165 τ. Α΄) – Ν. 2679/99 Άρθρο 90 (ΦΕΚ 1 τ. Α΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

1Α

Επιχειρήσεις κατεργασίας του Ξηρού Ασβέστη Οι απασχολούμενοι στη φρύξη, κονιοποίηση του Ξηρού Ασβέστη.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι απασχολού­μενοι στη συσκευασία σε σάκους του ξηρού ασβέστη. Αντιθέτως οι απασχολούμενοι σε φορτοεκφορτωτικές εργασίες καλύπτονται από τις διατάξεις του Άρθρου 104 εδ. β΄ περίπτ. 7 του ΚΑ, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΕ Β1/21/21/2238/79 (ΦΕΚ 743 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

2

Οικοδομικές και Τεχνικές εργασίες Όλοι οι ασφαλιζόμενοι, βάσει των Άρθρων 35-51 του Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ εξαιρουμένων των όσων αναφέρονται στο Άρθρο 35 παρ. 1 εδ. γ΄ αυτού.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

3

Τσιμεντοβιομηχανίαι Όλο το απασχολούμενο εντός του εργοστασιακού χώρου προσωπικό.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

4

Κατεργασία μαρμάρων Εργατοτεχνίτες κοπής και κατεργασίας μαρμάρων, καθώς και οι απασχολούμενοι στην παραγωγή-παρασκευή μαρμαροψηφίδων και μαρμαρόσκονης.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ Β1/21/21/2368/83 (ΦΕΚ 733 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

5

Επεξεργασία στόκου – γύψου, καολίνης – ταλκ – Θηραϊκής γης Τριβείς-ψήστες-μυλωνάδες-τροφοδότες.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

6

Κεραμοποιεία – Πλινθοποιεία – Αγγειοπλαστεία Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

7

Φορτοεκφορτώσεις ξηράς και θαλάσσης Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο με την άρση βαρών, χωρίς τη χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων για φόρτωση, εκφόρτωση, στοίβαγμα και ταξινόμηση αυτών.
ΑΥΕ 7261/66 (ΦΕΚ 157 τ. Β΄) – ΑΥΥΠΚΑ 21/21/440/86 (ΦΕΚ 129 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

8

Βυρσοδεψίαι Εργατοτεχνίτες μεταφοράς, αποξηράνσεως, συντηρήσεως, δεματοποιήσεως και κατεργασίας των ακατέργαστων δεμάτων.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΚΥ 21/21/971/77 (ΦΕΚ 430 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

9

Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών Εργάτες σφαγής, εκδοράς, καθαρισμού εντέρων και άκρων ζώων ή πτηνών, εντός του χώρου των σφαγείων, εργάτες καθαρισμού των χώρων σφαγής.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι εργάτες καθαρισμού εντέρων και άκρων ζώων ή πτηνών εκτός χώρων σφαγείων, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

10

 

 

 

 

 

Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, χάλυβος και λοιπών μετάλλων

Καμινευτές – λεβητοποιοί – πασαδόροι – πυρωτές – κονταραδόροι – καρφωτές- καλοφάτες – οξυγονοκολλητές – ηλεκτροσυγκολλητές – συγκολλητές δι’ αργιλοθερμικής μεθόδου – πελεκητές – αναμεταλλωτές – αμμοβολητές – χύτες – τήκτες – επιμεταλλωτές – γαλβανοπλάστες – χειριστές καμίνων ανατήξεως Ζήμενς – Μαρτέν – αναγωγέων Μπεσεμέρ ή Τόμας, ηλεκτρικών καμίνων αναγωγής – χειριστές μηχανικής σφυράς – βαφείς – σκληρυντές μετάλλων δι’ εμβαπτίσεως, δι’ ενανθρακώσεως, δια κυανιώσεως, δι’ αναζωτώσεως, δι’ επιφανειακής χαλύβδινης επιστρώσεως – ανοπτητές μετάλλων – χειριστές κλιβάνων ανοπτήσεως – χειριστές ελάστρων – σιδηρουργοί – σφυρηλάτες – κατασκευαστές μολύβδινων σφαιριδίων και σωληνών – κατασκευαστές τυπογραφικών στοιχείων – μολυβδουργοί -εργατοτεχνικό προσωπικό εξυπηρετήσεως υψικαμίνων (πλατφόρμας – ψύξεως -μεταλλάκτες – χύτες χελώνων χάλυβος) – εργάτες κονιοποιήσεως σμυρίδας.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

10Α

Βιομηχανία παραγωγής σιδήρου, χάλυβος, χυτοσιδήρου κ.λπ. μετάλλων Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου
ΑΥΚΥ Β1/21/21/2313/77 (ΦΕΚ 821 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

10Β

Βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα ψυχρής ελάσεως σε ελάσματα ή σύρματα από χάλυβα θερμής ελάσεως Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου.
ΑΥΚΥ Β1/21/21/2882/79 (ΦΕΚ 679 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

11

Υαλουργία Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός από διαλογείς, διακοσμητές, εφαρμοστές και καθαριστές σχηματοδοτικών μηχανών.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι διαλογείς, διακοσμητές, εφαρμοστές, καθαριστές, σχηματοδοτικών μηχανών, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ Β1/21/21/626/84 (ΦΕΚ 557 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

12

Βιομηχανία Παραγωγής Απορρυπαντικών Εργάτες τροφοδοσίας του απορρυπαντικού μείγματος.
ΑΥΚΥ Β1/21/21/2271/79 (ΦΕΚ 734 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

13

Παραγωγή διθειούχου άνθρακος Όλα το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι επιστάτες διθειούχου άνθρακα, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

14

Παραγωγή ανόργανων οξέων Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

15

Χημική βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου και των παραγώγων αυτού Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην εργατών αυλής) και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ Β1/21/21/1649/84 (ΦΕΚ 513 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

16

Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και συσκευασίας χημικών λιπασμάτων Όλο το προσωπικό που απασχολείται εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ 21/21/Ν.123/84 (ΦΕΚ 691 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

17

Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής γεωργικών φαρμάκων. Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας, εκτός των υπαλλήλων γραφείου.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ 21/21/734/85 (ΦΕΚ 155 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

18

Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής φαρμάκων και θειικού αργιλίου, καλλυντικών, αρωμάτων και κτηνιατρικών φαρμάκων. Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας, εκτός των υπαλλήλων γραφείου.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι υπάλληλοι γραφείων, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΚΑ 21/21/734/85 (ΦΕΚ 155 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

19

Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας οστών. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό παραλαβής, διαλογής και μεταφοράς οστών.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

20

Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής οργανικών χρωμάτων, βερνικιών και μελανιών. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή και παρασκευή – εκτός των πακεταριστών – τεχνικοί και χημικοί.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι επιστάτες, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ Β1/21/21/3071/84 (ΦΕΚ 86 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

21

Κλωστοϋφαντουργία και συναφείς εργασίες.α) Εκκοκιστήρια βάμβακος Χειριστές εκκοκιστικών μηχανών και λίντερ.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)
 

β) Κλωστήρια

α) Εργατοτεχνίτες σκούτσερ, χαρτζίων, συρτών, κτενιστριών και προγνεστριών, κλώστριες και μπομπινούδες. β) Όλοι οι απασχολούμενοι στη νηματοποίηση και την επεξεργασία των συνθετικών ινών.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ Β1/21/21/2707/84 (ΦΕΚ 86 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)
γ) Υφαντήρια Υφαντές-υφάντριες (βαμβακερών, μάλλινων ταπήτων κ.λπ. ανεξάρτητα της πρώτης ύλης).
ΑΥΚΥ Β1/21/2706/84 (ΦΕΚ 86 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ..
δ) Βαφεία Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη βαφή και απόπλυση υφασμάτων και νημάτων
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ Β1/21/21/2707/84 (ΦΕΚ 86 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)
ε) Φινιριστήρια Οι απασχολούμενοι στο κολλάρισμα, οι απασχολούμενοι στα μηχανήματα PAMMA (κολλάρισμα, στέγνωμα, σιδέρωμα, περιτύλιγμα του υφάσματος)
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ Β1/21/21/2707/84 (ΦΕΚ 86 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)
στ) Σχοινοποιία Οι απασχολούμενοι σε αντίστοιχες εργασίες των κλωστηρίων και υφαντηρίων, καθώς και οι απασχολούμενοι, γενικά, στην πλύση και λεύκανση.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)
ζ) Καναβουργία Οι απασχολούμενοι σε σκούτσερ, λανάρια, αλεβίτσα, πλύση και λεύκανση.
ΑΥΚΑ Β1/21/21/2707/84 (ΦΕΚ 86 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

22

Ηλεκτρομηχανικά πλυντήρια (πλην των οικιακού τύπου, χωρητικότητας εκάστου μέχρι 20 κιλών) που λειτουργούν αυτοτελώς ή ως τμήματα κλωστοϋφαντουργίων Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι σε χώρους πλύσης και λεύκανσης. Σιδερώτριες και διαλογείς ιματισμού απασχολούμενοι υποχρεωτικά και στο πλύσιμο τουλάχιστον κατά το 1/3 της απασχόλησής τους κατά τη μισθολογική περίοδο.
ΑΥΕ 101969/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ 21/21/Ν.124/84 (ΦΕΚ 691 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

23

Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παρασκευής ανοργάνων χρωμάτων Οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται αποκλειστικά σε τριβεία.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι εργατοτεχνίτες τριβείς που απασχολούνται αποκλειστικά στην παρασκευή του χρώματος, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΕ 101969/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ Β1/21/21/3071/84 (ΦΕΚ 86 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

24

Βιομηχανίες και βιοτεχνίες υγρών συσσωρευτών μολύβδου Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό.
ΑΥΕ 101969/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

25

Βιομηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής πυρίμαχων και οξύμαχων υλικών Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην επισκευή βιομηχανικών κλιβάνων και οι κτίστες.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται με την κατασκευή-παραγωγή πυρίμαχων-οξύμαχων υλικών, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

26

Βιομηχανίες και βιοτεχνίες εκρηκτικών υλών και πυριτιδών Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό – χημικοί.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι επιστάτες, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

26Α

Συγκρότημα εργοστασίων Υμηττού της ΑΕΕ Πυριτιδοποιείου – Καλυκοποιείου Εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι απασχολούμενοι εντός του χώρου των τμημάτων Οβιδουργείου, Μηχανουργείου, Καλυκοποιίας, Αυτομάτων Μηχανημάτων, Πριονίων, ΠΕΨ (πίεσης εν ψυχρώ).ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι απασχολούμενοι στο ……….. , εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΚΑ Β1/21/21/1647//84 (ΦΕΚ 513 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

27

Οινοπνευματοποιία, Οινοποιία, Ποτοποιία, Ζυθοποιία Οι απασχολούμενοι στην πλύση δεξαμενών και στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ 21/21/Ν.305/84 (ΦΕΚ 782 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ Β1/21/21/1885/84 (ΦΕΚ 587 τ. ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

28

Προσωπικό επιχειρήσεων απασχολούμενο σε αερολιμένες Εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

29

Αεροπορική Βιομηχανία (κατασκευαστική-επισκευαστική) Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου, εξαιρούμενων υπαλλήλων γραφείου, θυρωρών, φυλάκων, επιστατών.
ΑΥΚΑ 21/21/Ν.306/84 (ΦΕΚ 782 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

30

Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί Τεχνικοί ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που απασχολούνται στη συντήρηση κεραιών και εικονολήπτες εξωτερικοί με φορητές κάμερες.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι τεχνικοί ραδιοφωνιών που δεν έχουν σχέση με τη συντήρηση κεραιών, καθώς και οι εκφωνητές, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΥΠΚΑ Φ21/21/2341/86 (ΦΕΚ 664 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

31

Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικροβιολογικά και Βιομηχανικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών Νοσοκόμοι-νοσηλευτές, παρασκευαστές και βοηθοί αυτών, θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών, Συντηρητές Πειραματόζωων, Συσκευαστές ορών-εμβολίων, Παρασκευαστές τραπέζης αίματος, βιολόγοι εργαστηρίων παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, καθαρίστριες.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι τραπεζοκόμοι ασθενών, εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων και οι μαίες, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΚΥ 21/21/971/77 (ΦΕΚ 430 τ. Β΄) – ΑΥΚΥ Β1/21/21/708/78 (ΦΕΚ 244 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

32

Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

33

Σταθμοί αναπαραγωγής ζώων Σταυλίτες, νοσοκόμοι κτηνών, καθαρίστριες σταθμών αναπαραγωγής ζώων, παρασκευαστές, επιμελητές πειραμάτων απασχολούμενοι αποκλειστικά στους σταθμούς αναπαραγωγής, απεντομωτές, σπερματολήπτες και σπερματεγχύτες.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΚΥ Β1/21/21/708/78 (ΦΕΚ 244 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

34

Βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών υλών και πλαστικών ειδών Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή, πολυμερισμό πρώτης ύλης, αναμίξεως και μορφοποιήσεως πλαστικών υλών πολυινυλοχλωριδίου και πολυουρεθάνης, τανυσμού πολυπροπυλενίου.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΚΥ Β1/21/21/3379/78/79 (ΦΕΚ 743 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

35

Καπναποθήκες Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους επεξεργασίας φύλλων καπνού εξαιρουμένων των εμπειρογνωμόνων καπνού.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι εμπειρογνώμονες καπνού και καπνοτεχνίτες, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΚΥ Β1/21/21/2882/79 (ΦΕΚ 679 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

36

Καπνοβιομηχανίες Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου εργατοτεχνίτες, εξαιρουμένων εμπειρογνωμόνων καπνού, επιστατών και υπαλλήλων γραφείου.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι εμπειρογνώμονες καπνού και οι επιστάτες, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΚΥ 21/21/Ν.300/84 (ΦΕΚ 782 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

37

Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας θείου Οι εργατοτεχνίτες τμήματος παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος και οι σακιστές.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

38

Εταιρείες πετρελαιοειδών Οι απασχολούμενοι στον εργοστασιακό χώρο, εκτός από υπαλλήλους γραφείου, διακίνησης και διάθεσης καυσίμων.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ 21/21/Ν.129/84(ΦΕΚ 691 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

39

Εταιρείες εμφιάλωσης υγραερίου Όλοι οι εργαζόμενοι εντός των εγκαταστάσεων, εκτός υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων, θυρωρών και επιστατών.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι υπάλληλοι γραφείων, φύλακες, θυρωροί και επιστάτες, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΚΑ 21/21/Ν.127/84 (ΦΕΚ 69 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

40

Διυλιστήρια πετρελαίου Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου, εκτός των υπαλλήλων που απασχολούνται αποκλειστικά στους χώρους γραφείων.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι απασχολούμενοι αποκλειστικά στους χώρους γραφείων των διυλιστηρίων, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΚΥ 137398/69 (ΦΕΚ 658 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ 21/21/Ν.128/84 (ΦΕΚ 691 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

41

Λιμενικοί χώροι Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων και επιστατών.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι υπάλληλοι γραφείων, φύλακες και επιστάτες, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΚΥ Β1/21/2/1/2313/77 (ΦΕΚ 821 τ. Β΄) – ΑΥΚΥ 21/21/210/85 (ΦΕΚ 95 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

42

Ναυπηγεία Όλοι οι απασχολούμενοι σε ναυπηγούμενα ή επισκευαζόμενα και μετασκευαζόμενα πλοία και γενικότερα εντός των χώρων των μονίμων, πλωτών δεξαμενών και των ναυπηγικών κλινών.
ΑΥΚΑ Β1/21/21/627/84 (ΦΕΚ 557 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

43

ΚΠΕ Δημόκριτος της Ε.Ε.Α.Ε. Οι απασχολούμενοι στην Α΄ Ζώνη του Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
ΑΥΚΥ Β1/21/21/2882/79 (ΦΕΚ 679 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

44

Ιχθυόσκαλες Όλο το προσωπικό το απασχολούμενο εντός του χώρου ιχθυόσκαλας εκτός Διευθυντών και Διοικητικών Υπαλλήλων.
ΑΥΚΥ Β1/21/21/3148/79 (ΦΕΚ 807 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

45

Ιχθυοκαλλιέργειες – Ιχθυοτροφεία Δύτες και απασχολούμενοι στη συντήρηση ιχθυοκλωβών.
ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

46

Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος Το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους χώρους ψύξης προϊόντων.
ΑΥΚΥ Β1/21/21/2274/79 (ΦΕΚ 743 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

47

Τυροκομεία Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο χώρο παραγωγής.
ΑΥΚΑ Β1/21/21/161/84 (ΦΕΚ 88 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

48

Αλλαντοποιία Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στην παρασκευή στους θαλάμους ψήσεως, βρασμού και καπνίσματος, καθώς και στα ψυγεία για τη φορτοεκφόρτωση των προϊόντων αλλαντοποιίας.
ΑΥΚΥ Β1/21/21/2276/79 (ΦΕΚ 738 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

49

Παραγωγή υαλοβάμβακα Οι απασχολούμενοι στα τμήματα μείγματος βακελίτη, κλιβάνων, μηχανής ινοποίησης TEL παραγωγής.
ΑΥΚΑ Β1/21/21/2706/84 (ΦΕΚ 86 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

50

Επιχειρήσεις αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών Οι απασχολούμενοι σε εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμίαντου και υλικών που περιέχουν αμίαντο.
ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

51

Επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές Οδηγοί βαρέων φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων, πούλμαν, οχημάτων σταθερής τροχιάς, οδηγοί ΤΑΧΙ νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων – διασώστες, καθαριστές λεωφορείων.
ΑΥΚΑ 21/21/Ν.126/84 (ΦΕΚ 691 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

52

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων και συναφών ειδών Οι εργαζόμενοι στους θαλάμους και προθαλάμους ψύξης προϊόντων.
ΑΥΚΑ 21/21/Ν.303/84 (ΦΕΚ 782 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

53

Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος Χειριστές αντλιών σκυροδέματος και βοηθοί αυτών, οδηγοί αυτοκινήτων με αναμικτήρα μεταφοράς σκυροδέματος, εργάτες πρέσσας και εργάτες εργοταξίου παραγωγής σκυροδέματος.
ΑΥΚΑ 21/21/732/85 (ΦΕΚ 155 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

54

Αμαξοποιία Όλοι οι απασχολούμενοι στο χώρο παραγωγής, εξαιρουμένων των απασχολούμενων στο σέρβις αυτοκινήτων.
ΑΥΚΑ 21/21/731/85 (ΦΕΚ 182 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

55

Στρατιωτικές Υπηρεσίες Πυροτεχνουργοί και ναρκαλιευτές.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι ειδικότητες των περιπτώσεων Α΄ και Β΄ της προηγουμένης διατάξεως, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΚΑ 21/21/1330/85 (ΦΕΚ 232 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

56

Παραγωγή χυτοπρεσσαριστών αντικειμένων Οι απασχολούμενοι στο τμήμα των σπαστήρων.
ΑΥΥΠΚΑ Φ21/21/2340/86 (ΦΕΚ 664 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

57

Βιομηχανίες κρέατος Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εντός των ψυκτικών θαλάμων, καθώς και εντός των θαλάμων επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμού κ.λπ.).
ΑΥΥΠΚΑ Φ21/21/2920/86 (ΦΕΚ 680 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

58

Χημική βιομηχανία Όλοι οι εργαζόμενοι στην παραγωγή εκτός των απασχολούμενων στην αποθήκευση πρώτων υλών και διαλυτών των χημικών βιομηχανιών.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Από 1-1-2012 οι απασχολού­μενοι στην αποθήκευση πρώτων υλών και διαλυτών, εκτός αν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.
ΑΥΥΠΚΑ Φ21/3550/89 (ΦΕΚ 58 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

59

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες Υγιεινής

Εργατοτεχνίτες υπονόμων (επισκευή, συντήρηση και καθαρισμός κλειστών αγωγών ακαθάρτων υδάτων σε λειτουργία καθώς και αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων), εργάτες αποκομιδής, διαλογής, επιστασίας, μεταφοράς και καταστροφής απορριμμάτων, εκκένωσης βόθρων, οδοκαθαριστές, χειριστές μηχανικών σαρώθρων εργαζόμενοι αποκλειστικά σε συνεργεία συντήρησης και καθαρισμού αυτοκινήτων και μέσων καθαριότητας, εργάτες ψεκασμού εστιών μόλυνσης, εργάτες εφοδευτηρίων, νεκροπομποί, ταφείς και εκταφείς νεκρών, καθαριστές οστών, σταβλίτες, εργοδηγοί αποχέτευσης, προσωπικό συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης, εργαζόμενοι στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Ψυττάλειας και στα τμήματα εσχάρωσης και εξάμμωσης Ακροκέραμου Κερατσινίου, οι απασχολούμενοι στα αντλιοστάσια λυμάτων βιολογικών καθαρισμών.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΥΠΚΑ 21/21/2343/86 (ΦΕΚ 66 τ. Β΄) – Ν. 1694/87 Άρθρο 36 (ΦΕΚ 35 τ. Α΄) – Ν. 1759/88 Άρθρο 2 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

60

Παρασκευή αλιπάστων Όλο το απασχολούμενο στην παρασκευή εργατοτεχνικό προσωπικό.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

61

Βιομηχανίες και βιοτεχνίες σπορελαιουργίας, πυρηνελαιουργίας, ελαιουργίας και σαπουνοποιίας Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο τμήμα παραγωγής.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ Β1/21/21/34/84 (ΦΕΚ 86 τ. Β΄) – ΑΥΕ 222737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)


2. Εργασίες και ειδικότητες εξαιρούμενες του ΚΒΑΕ

 

Εργασίες και ειδικότητες που δεν καλύπτονται από τον ΚΒΕ, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄) από 1-1-2012 και μετά (Άρθρο 104 παρ. 1 Εδάφιο Α΄ του ΚΒΑΕ), εκτός εάν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10.

 

ΠΕΡΙ­ΠΤΩΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

27

Βιομηχανία και βιοτεχνία ελαστικού Ζυμωταί (καλανδρείς), παρασκευασταί κόλλας, συγκολληταί, παρασκευασταί μειγμάτων, πρεσσαρισταί κοπής και εψήσεως, κλιβανείς, βαφείς δι’ εμβαπτίσεως, αναγομωταί.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄)

27Α

Βιομηχανία παραγωγής ελαστικών και αεροθαλάμων μεταφορικών μέσων Άπαν το εργατοτεχνικόν προσωπικόν, εξαιρέσει των θυρωρών, υπαλλήλων και προσωπικού αποθήκης.
ΑΥΚΥ Β1/21/21/2313/77 (ΦΕΚ 821 τ. Β΄)

28

Βιομηχανία παραγωγής τεχνικής μετάξης Εργατοτεχνίται τμημάτων βισκόζης, κλωστοποιήσεως και κλιβάνων θειώσεως.
ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄)

32

Επεξεργασία σταφίδος Άπαν το απασχολούμενον εργατοτεχνικόν προσωπικόν.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄)

34

Παρασκευή αμυλοσακχάρου και φρουκτολίνης Άπαν το εργατοτεχνικόν προσωπικόν.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄)

40

Πλυντήρια – γκαράζ – πρατήρια βενζίνης Πλύνται.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄)

41

Παραγωγή φωταερίου Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό.
ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΚΥ Β1/21/21/2239/79 (ΦΕΚ 743 τ. Β΄)

48

Κυλινδρόμυλοι Άπαν το απασχολούμενον προσωπικόν.
ΑΥΚΥ Φ55/21/13624/69 (ΦΕΚ 77 τ. Β΄)

49

Βιοτεχνία παραγωγής ζωικής κόλλας Εργατοτεχνίται απασχολούμενοι εις την πρωτογενήν παραγωγήν ζωικής κόλλας εξ υπολειμμάτων δορών.
ΑΥΚΥ 21/21/971/77 (ΦΕΚ 430 τ. Β΄)

51

Δημόσια και ιδιωτικά λουτρά Οι απασχολούμενοι μόνο στο χώρο των χαμάμ ως τρίφτες-τρίφτριες και καμαρότοι-καμαριέρες.
ΚΥΚΥ Β1/21/2/1/708/78 (ΦΕΚ 244 τ. Β΄)

52

Ξυλουργικές εργασίες παραγωγή μοριοσανίδων και ινοσανίδων Μηχανοξυλουργοί, οι απασχολούμενοι στα τμήματα των διαδοχικών φάσεων παραγωγής μοριοσανίδων και ινοσανίδων, όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούμενο αποκλειστικά στο εργοστάσιο παραγωγής μοριοσανίδων του Υπουργείου Γεωργίας στην Καλαμπάκα.
ΑΥΚΥ Β1/21/21/708/77 (ΦΕΚ 244 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ Β1/21/21/112/84 (ΦΕΚ 86 τ. Β΄)

53

Εργοστάσιο εμποτισμού ΟΣΕ Κατερίνης Οι μονίμως απασχολούμενοι στο χώρο εμποτισμού.
ΑΥΚΥ Β1/21/21/2882/79 (ΦΕΚ 679 τ. Β΄)

55Α

Ιχθυαγορά Αθηνών (οδού Αθηνάς) Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά στο χώρο της Ιχθυαγοράς που περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς, Σοφοκλέους, Αιόλου και Ευριπίδου για όσο χρόνο εξακολουθούν να συντρέχουν οι σημερινές συνθήκες εργασίας όπως περιγράφονται στο πρακτικό της Συν. 12/19-7-85 του Συμβουλίου Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
ΑΥΥΠΚΑ 21/21/1374/86 (ΦΕΚ 356 τ. Β΄)

56

Δημόσια και Δημοτικά Γυμναστήρια, Κολυμβητήρια και Γήπεδα καθώς και τα αντίστοιχα των αναγνωριζομένων Αθλητικών Συλλόγων Καθαρίστριες – Καθαριστές απασχολούμενοι με πλήρη απασχόληση.
ΑΥΚΥ Β1/21/21/2237/79 (ΦΕΚ 743 τ. Β΄)

57

Ξενοδοχειακές μονάδες Καθαρίστριες – Καμαριέρες που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στα ξενοδοχεία.
ΑΥΚΥ Β1/21/21/3149/79 (ΦΕΚ 743 τ. Β΄)

58

Οργανισμός Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών Ο.Κ.Λ.Α. Πωλητές χονδρικής πωλήσεως οπωρολαχανικών και κρεάτων, που αναλαμβάνουν εργασία προ της 5.30 πρωινής, καθαρίστριες υπογείων, W.C.
ΑΥΚΥ Β1/21/21/3377/79 (ΦΕΚ 738 τ. Β΄)

59

Επιχειρήσεις επεξεργασίας βρωσίμων ειδών Το προσωπικό το απασχολούμενο αποκλειστικά στους χώρους των ελαιοαποθηκών με την επεξεργασία των βρώσιμων ελαίων.
ΑΥΚΥ Β1/21/21/2272/79 (ΦΕΚ 743 τ. Β΄)

62

Κρεοπωλεία Κεντρικής Κρεαταγοράς Αθηνών (οδού Αθηνάς) Πωλητές απασχολούμενοι στη διακίνηση και κοπή κρεάτων
ΑΥΚΥ Β1/21/21/2273/79 (ΦΕΚ 699 τ. Β΄)

63

α) Ζαχαροπλαστεία και εργαστήρια παρασκευής ειδών Ζαχαροπλαστείων, β) Χαλβαδοποιία (βιομηχανία – βιοτεχνία) Εργατοτεχνίτες παρασκευής των PATISSERIES (πάστες, τούρτες, γλυκά ταψιού).

Εργατοτεχνικό προσωπικό εργαστηρίων παραγωγής χαλβά.ΑΥΚΥ Β1/21/21/2275/79 (ΦΕΚ 743 τ. Β΄)

65

Παραγωγή αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και λοιπών συναφών προϊόντων από αμιαντοτσιμέντοΟι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου των μονάδων παραγωγής αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και λοιπών συναφών προϊόντων από αμιαντοτσιμέντο.ΑΥΚΑ Β1/21/21/1648/84 (ΦΕΚ 513 τ. Β΄)

66

Η.Λ.Π.Α.Π.Οδηγοί, ελεγκτές, εισπράκτορες, επιθεωρητές, το εργατοτεχνικό προσωπικό των αμαξοστασίων και εργοστασίων συντήρησης οχημάτων και το προσωπικό εναέριων και υπογείων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.ΑΥΚΑ 21/21/Ν.125/84 (ΦΕΚ 690 τ. Β΄)

69

Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής ζωοτροφών – πτηνοτροφώνΌλοι οι εργαζόμενοι εντός των μονάδων παραγωγής.ΑΥΚΑ 21/21/Ν.302/84 (ΦΕΚ 778 τ. Β΄)

70

Παραγωγή ζυμών (μαγιάς) αρτοποιίαςΟι απασχολούμενοι στην παραγωγή και συσκευασία ζυμών αρτοποιίας.ΑΥΚΑ 21/21/Ν.301/84 (ΦΕΚ 732 τ. Β΄)

74

ΕκκολαπτήριαΌλοι οι απασχολούμενοι εντός του χώρου των εκκολαπτηρίων (από την πύλη εισόδου των αυγών μέχρι την έξοδο των νεοσσών).ΑΥΥΠΚΑ Φ21/21/2340/86 (ΦΕΚ 384 τ. Β΄)

76

Παραγωγή ηλεκτρικών μετρητώνΑ. Βαφείου: Βαφείς (ντουκαδόροι) και βοηθοί εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο και με τις ίδιες συνθήκες με τους βαφείς.

 

Β. Τυπωτήριο: Προσωπικό (χειριστής, τροφοδότης, παραλήπτης) τυπωτηρίου.ΑΥΥΠΚΑ Φ21/21/2342/86 (ΦΕΚ 664 τ. Β΄)

77

Τηλεόραση (Ε.Τ. 1,2)Εμφανιστές-τυπωτές κινηματογραφικών φιλμς, εφόσον απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στους σχετικούς θαλάμους (εμφάνισης – εκτύπωσης).ΑΥΥΠΚΑ Φ21/21/2341/86 (ΦΕΚ 664 τ. Β΄)

78

Ελληνική Βιομηχανία ΌπλωνΟι απασχολούμενοι:

 

1) Στο τμήμα βλητικού σταθμού.

2) Στον έλεγχο κάνης με υπεριώδεις ακτίνες.

3) Στο τμήμα απαγρεζώματος (σφαιρομύλων).ΑΥΥΠΚΑ Φ21/21/2921/86 (ΦΕΚ 680 τ. Β΄)

80

ΑΧΕ ΕΘΥΛ ΕΛΛΑΣΥπάλληλοι γραφείων, αποθήκης, φύλακες πύλης, προσωπικό ιατρείου.ΑΥΥΠΚΑ Φ21/3550/89 (ΦΕΚ 58 τ. Β΄)

 

 

 

 

 

 

ΕΔΑΦΙΟ Β΄

 

Ειδικότητες, που καλύπτονται από τις διατάξεις του ΚΒΑ, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄), ανεξάρτητα από επιχειρήσεις ή χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, εξακολουθούν να καλύπτονται από τον ΚΒΑΕ (Άρθρο 104 παρ 1 εδ. β΄ του ΚΒΑΕ).:

 

1. Θερμαστές ή αρχιθερμαστές στερεών καυσήμων.

[ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕ 2273766 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

2. Ματσακονιστές.

[ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

3. Υφαλοχρωματιστές.

[ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

4. Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων και συγκροτήματος λεβητοστασίων

[ΑΥΥΠΚΑ Φ21/21/2617/86 (ΦΕΚ 720 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

5. Εργάτες αλιείας θαλάσσης.

[ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

6. Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, και ισοπεδωτικών μηχανημάτων

[ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

 

7. Απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατώτερης των 4 βαθμών Κελσίου.

[ΑΥΕ 101960/63 (ΦΕΚ 567 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

8. Χημικοί (εκτός των χημικών οινολογικών εργαστηρίων), εργοδηγοί χημικοί και βιοχημικοί (από 1-1-2012) απασχολούμενοι σε χώρους παραγωγής και εργαστήρια.

 

[ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ Β1/21/1645/84 (ΦΕΚ 513 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

 

9. Νυκτοφύλακες.

[ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

10. Λιθοξόοι.

[ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

11. Δύτες-σπογγαλιείς (από 1-1-2012).

[ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

12. Εργάτες φορτηγίδων.

[ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

13. Κατασκευαστές τσιμενοτοπλίνθων, τσιμεντοστύλων, τσιμεντοσω­λήνων, πλακών από τσιμέντο.

[ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

14. Ανελκυστές, καθελκυστές νεωρείων.

[ΑΥΕ 22797/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

15. Υποδηματοποιοί – Υποδηματεργάτες.

[ΑΥΕ 137398/69 (ΦΕΚ 156 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

16. Ψήστες.

[ΑΥΚΥ Β1/21/21/2313/77 (ΦΕΚ 821 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

17. Λατζέρηδες.

[ΑΥΚΥ Β1/21/21/2313/77 (ΦΕΚ 821 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

18. Σερβιτόροι με νυκτερινή απασχόληση (απασχολούμενων τουλάχιστον 3 ώρες μεταξύ της 10ης βραδυνής και της 6ης πρωινής της επόμενης ημέρας.

[ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

19. Αδειούχοι, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι πρακτικοί μηχανικοί, συντηρητές βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εφόσον οι βιοτεχνικές αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν κινητήρες μηχανές με ιπποδύναμη άνω των 40 ίππων.

[ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕ 63611/66 (ΦΕΚ 559 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ Β1/21/21/2882/79 (ΦΕΚ 679 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

20. Καθαριστές των διπυθμένων και των δεξαμενών των πλοίων.

[ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

21. Αποκλειστικώς απασχολούμενοι δια μηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι).

[ΑΥΕ 22737/66 (ΦΕΚ 181 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

22. Αρτεργάτες – Σιμιτεργάτες (ζυμωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλιν­δριστές, ζυγιστές, πασαδόροι) – Μυλωθροί.

[ΑΥΚΥ Φ55/21/13624/69 (ΦΕΚ 771 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

23. Καθαριστές-καθαρίστριες με πλήρη απασχόληση, πλην εκείνων που απασχολούνται σε:

α) Γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τις επιχειρήσεις αυτών, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος, καθώς και στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ΑΕ, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του Ν. 3429/05 όπως ισχύουν και έχουν εργοδότες τους ως άνω αναφερόμενους φορείς:

β) Γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

[ΑΥΚΥ 21/21/971/77 (ΦΕΚ 430 τ. Β΄) – ΑΥΚΥ Β1/21/2313/77 (ΦΕΚ 821 τ. Β΄) – ΑΥΚΥ Β1/21/33781/79 (ΦΕΚ 699 τ. Β΄) – ΑΥΚΑ 21/21/211/85 (ΦΕΚ 95 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

24. Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) – Ρητινοσυλλέκτες.

[ΑΥΚΥ Β1/21/21/2313/77 (ΦΕΚ 821 τ. Β΄) – ΑΥΚΥ Β1/21/21/2882/79 (ΦΕΚ 679 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

25. Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο αποκλειστικά στα συνεργεία επισκευής λεωφορείων ΟΣΥ ΑΕ και ΟΑΣΘ.

[ΑΥΚΥ Β1/21/21/2313/77 (ΦΕΚ 821 τ. Β΄) – ΑΥΚΥ Β1/21/21/2882/79 (ΦΕΚ 679 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

26. Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων, απασχολούμενων αποκλειστικά με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών, υγιεινής και θερμάνσεως των οικοδομών, καθώς και των υπόγειων δικτύων.

[ΑΥΚΥ Β1/21/21/708/78 (ΦΕΚ 244 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

27. Νεκροπομποί.

[ΑΥΚΥ Β1/21/21/οικ.2290/79 (ΦΕΚ 743 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

28. Διαμορφωτές σωλήνων (σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λπ.

[ΑΥΚΑ Β1/21/21/111/84 (ΦΕΚ 88 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

29. Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικριωμάτων.

[ΑΥΚΑ Β1/21/21/1650/84 (ΦΕΚ 513 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

30. Εργάτες ακατέργαστου σιδήρου (πωλητές).

[ΑΥΚΑ Β1/21/21/1646/84 (ΦΕΚ 557 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

31. Ηλεκτρολόγοι πτυχιούχοι και κάτοχοι άδειας που απασχολούνται σε εργοστάσια και μονάδες παραγωγής.

[ΑΥΚΑ 21/21/213/85 (ΦΕΚ 95 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

32. α. Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης των εναέριων και υπόγειων δικτύων μεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης (άνω των 66.000 VOLT), γομωτές, πυροδότες.

[ΑΥΥΠΚΑ Φ21/21/2617/86 (ΦΕΚ 682 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ…..]

 

β. Οι απασχολούμενοι στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (εναερίτες και υπογείτες κατηγορίας Τ.4Α από 1-1-2012).

[ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

γ. Εναερίτες τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, εργαζόμενοι εντός φρεατίων (μουφαδόροι) τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και εναερίτες ηλεκτρολόγοι (από 1-1-2012).

[ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

δ. Συντηρητές κεραιών Στρατιωτικών Μονάδων που απασχολούνται στο αντικείμενο αυτό κατά κύριο λόγο.

[ΑΥΥΠΚΑ 21/21/2339/86 (ΦΕΚ 664 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

 

33. Οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα ως ψεκαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα εντός των θερμοκηπίων (από 1-1-2012).

[ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

34. Ασφαλτοτεχνίτες οδοποιίας στα έργα κατασκευής του οδικού δικτύου (Γ.Ε. Α22/333/22-2-83) και στις οικονομικές μονάδες παραγωγής ασφάλτου.

[ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 ΦΕΚ 2778 τ. Β΄]

 

35. Οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων ασφαλτοδιανομής (από 1-1-2012).

[ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

36. Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασμού.

[ΑΥΥΠΚΑ 21/21/437/86 (ΦΕΚ 129 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

37. Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων.

[ΑΥΚΑ 21/21/11304/84 (ΦΕΚ 782 τ. Β΄) – ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

38. Μηχανοξυλουργοί, χειριστές ξυλουργικών μηχανημάτων σε επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων, κουφωμάτων, παρκετών και λοιπών ειδών από ξύλο.

[ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)]

 

 

ΕΔΑΦΙΟ Β΄

 

Ειδικότητες που δεν καλύπτονται από τον ΚΒΕ, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 τ. Β΄) από 1-1-2012 και μετά (Άρθρο 104 παρ. 1 εδ. β΄ του ΚΒΑΕ), όπως ισχύει, εκτός εάν πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10:

 

Υπεδάφιο α΄

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

3

Λεβητοκαθαρισταί. ΑΥΕ 101960/63 ΦΕΚ 567 τ. Β΄

6

Χειρισταί αεροσφύρας (πιστολαδόροι). ΑΥΕ 101960/63 ΦΕΚ 567 τ. Β΄

 

 

Υπεδάφιο β΄

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

3

Θερμοδόμοι. ΑΥΕ 22737/66 ΦΕΚ 181 τ. Β΄

6

Ραδιοτηλεγραφητές-Τυλετυπίστες-χειριστές μηχανογραφικών μηχανημάτων διάτρησης και επαλήθευσης στοιχείων επί καρτελών ή χαρτοταινιών. ΑΥΕ 22737/66 ΦΕΚ 181 τ. Β΄

ΑΥΚΑ Β1/21/21/2369/84 ΦΕΚ 513 τ. Β΄

8

Αμαξοκαρραγωγείς.ΑΥΕ 22737/66 ΦΕΚ 181 τ. Β΄

9

Μακαροτεχνίται (πλην προσωπικού συσκευασίας).ΑΥΕ 22737/66 ΦΕΚ 181 τ. Β΄

10

Μουσικοί πνευστών οργάνων, μουσικοί και τραγουδιστές νυκτερινών κέντρων.ΑΥΕ 22737/66 ΦΕΚ 181 τ. Β΄

 

ΑΥΚΑ 21/21/207/85 ΦΕΚ 95 τ. Β΄

12

Κατασκευή αμιαντοτσιμεντοσωλήνωνΑΥΕ 22737/17-3-66 ΦΕΚ 181 τ. Β΄

13

Εργάται άρσεως βαρών (μανουβραδόροι).ΑΥΕ 22737/66 ΦΕΚ 181 τ. Β΄

14

Εργάται κατεργασίας κρυστάλλων.ΑΥΕ 22737/66 ΦΕΚ 181 τ. Β΄

15

Εργατοτεχνίται επισκευής και συντηρήσεως σιδηροδρομικών γραμμώνΑΥΕ 22737/66 ΦΕΚ 181 τ. Β΄

18

Αρβυλεργάται.ΑΥΕ 22737/66 ΦΕΚ 181 τ. Β΄

19

Μάγειροι και προσωπικό κουζίνας.ΑΥΕ 22737/66 ΦΕΚ 181 τ. Β΄

21

Συντηρηταί-επισκευασταί ακτινολογικών μηχανημάτων.ΑΥΕ 22737/66 ΦΕΚ 181 τ. Β΄

22

Κουρείς-κομμωταί.ΑΥΕ 22737/66 ΦΕΚ 181 τ. Β΄

25

Σημειωταί κύτους πλοίων.ΑΥΕ 22737/66 ΦΕΚ 181 τ. Β΄

26

Αδειούχοι πτυχιούχοι θερμασταί στερεών και υγρών καυσίμων.ΑΥΕ 22737/66 ΦΕΚ 181 τ. Β΄

27

Απασχολούμενοι εις μηχανουργείον, αποθήκας, τμήματα κοπής υάλου και συνεργεία επισκευής και συντηρήσεως εις το εν Δραπετσώνι εργοστάσιον της ΑΕΕ Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων.ΑΥΕ 22737/66 ΦΕΚ 181 τ. Β΄

28

Εργατοτεχνίται υδρεύσεως πλοίων.ΑΥΕ 137398/69 ΦΕΚ 156 τ. Β΄

 

 

Υπεδάφιο γ΄

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Οδηγοί λεωφορείων ΟΑΣΘ (καλύπτονται από την περίπτωση 51 Κεφ. Α΄ «επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές». ΑΥΚΥ 21/21/971/77 ΦΕΚ 480 τ. Β΄

4

Συντάκται ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων ΑΥΚΥ Β1/21/21/2313/77 (ΦΕΚ 821 τ. Β΄)

7

Μισθωτοί οδηγοί των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης όλης της χώρας.

Οι οδηγοί καλύπτονται από την περίπτωση 51 του Εδαφίου Α΄

ΑΥΚΥ Β1/21/21/832/20-3-78 ΦΕΚ 323 τ. Β΄

9

Ξυλουργοί οικοδομών (καλύπτονται οι απασχολούμενοι σε νεόδμητες οικοδομές).ΑΥΚΥ Β1/21/21/708 ΦΕΚ 244 τ. Β΄

10

Εργατοτεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων, οι αποκλειστικά απασχολούμενοι στις οικοδομές.ΑΥΚΥ 21/21/708/78 ΦΕΚ 244 τ. Β΄

11

Βαρελοποιοί, απασχολούμενοι στην κατασκευή και επισκευή βαρελιών.ΑΥΚΥ Β1/21/21/2277/79 ΦΕΚ 699 τ. Β΄

 

 

Υπεδάφιο δ΄

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

2

Μεταφορείς με χρήση χειράμαξας (ασφαλιζόμενοι στο ΙΚΑ διαμέσου Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών). ΑΥΚΥ Β1/21/21/2882/79 ΦΕΚ 679 τ. Β΄

3

Οι απασχολούμενοι στην κατασκευή εκμαγείων και αντιγράφων αρχαίων έργων. ΑΥΚΑ Β1/21/21/2445/83 ΦΕΚ 737 τ. Β΄

4

Διαμορφωτές σωλήνων (σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λπ. ΑΥΚΑ Β1/21/21/111/84 ΦΕΚ 88 τ. Β΄

5

Εργατοτεχνίτες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών. ΑΥΚΑ Β1/21/21/201/84 ΦΕΚ 86 τ. Β΄

10

Χειριστές μηχανών προβολής κινηματογραφικών ταινιών. ΑΥΚΑ 21/21/206/85 ΦΕΚ 95 τ. Β΄

11

Θαλαμηπόλοι Ευαγών Ιδρυμάτων. ΑΥΚΑ 21/21/769/85 ΦΕΚ 182 τ. Β΄

12

Ράπτριες απασχολούμενες εντός του κτιριακού συγκροτήματος του ΙΚΑ επί των οδών Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων Καλλιθέα. ΑΥΚΑ 21/21/783/85 ΦΕΚ 188 τ. Β΄

 

Υπεδάφιο ε΄

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Εργάτες απασχολούμενοι σε φορτοεκφορτώσεις ξυλείας, σιδήρου, τσιμέντων και λοιπών οικοδομικών υλικών στις αποθήκες ξυλείας και στις μάνδρες δομικών υλικών. ΑΥΥΠΚΑ 21/21/443/86 ΦΕΚ 129 τ. Β΄

3

Συνοδοί (περιποιητές) κλιναμαξών και κλινοθεσιών των σιδηροδρομικών συρμών. ΑΥΥΠΚΑ 21/21/1858/86 ΦΕΚ 418 τ. Β΄

7

Φύλακες-οδηγοί ορεινών καταφυγίων ευρισκόμενων σε υψόμετρο άνω των 1.700 μέτρων. ΑΥΥΠΚΑ 21/21/2919/86 ΦΕΚ 680 τ. Β΄

Αρθρο της ΠΙΜ Εργασιακή 

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image