Διαδικασία εγγραφής στον ΟΑΕΕ των υπόχρεων προσώπων που συμμετέχουν σε εταιρείες συσταθείσες μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 26/22.10.2014

Αθήνα, 22/10/2014
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ3/118/1407732

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΟΑΕΕ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
TMHMA ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
10432 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β. Μπερούτσου
Τηλέφωνο : 210-5285569
fax : 210-5229840
e-mail : d_asfalishs@oaee.gr

Εγκύκλιος: 26

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής στον ΟΑΕΕ των υπόχρεων προσώπων που συμμετέχουν σε εταιρείες συσταθείσες μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης

ΣΧΕΤ.: Η εγκύκλιος 24/2011 της Διοίκησης.

Με την εγκύκλιο 24/2011 δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5, 6 και 7 του ν.3853/2010 περί «απλοποίησης διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. K1-802/23.3.2011 ΚΥΑ περί «καθορισμού των διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων, σχετικά με τη λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης για τη σύσταση Εταιρειών».

Με τις διατάξεις της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του ν. 3853/2010 και συγκεκριμένα:

− Καταργήθηκε η υποχρέωση της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) να προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τα μέλη των προσωπικών εταιρειών, μελών ΕΠΕ, διαχειριστών ΙΚΕ και μελών ΔΣ ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω στο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και η υποχρέωσή της για είσπραξη του δικαιώματος εγγραφής στον ΟΑΕΕ.

− Αντ’ αυτού προβλέπεται η αποστολή ανακοίνωσης στον ΟΑΕΕ για τη σύσταση της εταιρείας και για τα στοιχεία των προαναφερθέντων προσώπων.

Κατόπιν τούτου οι αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες ΟΑΕΕ, μετά την περιέλευση σ’ αυτές της ανακοίνωσης της ΥΜΣ για τη σύσταση της εταιρείας, θα πρέπει να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

● Να αποστέλλουν έγγραφη πρόσκληση στα υπόχρεα σε ασφάλιση πρόσωπα να υποβάλλουν, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της, τα απαιτούμενα από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας ΟΑΕΕ δικαιολογητικά εγγραφής.

Με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών να προβαίνουν σε καταχώρηση των στοιχείων των υπόχρεων προσώπων στον Η/Υ, στην έκδοση πράξης εγγραφής τους και στην είσπραξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 14 του Π.Δ. 258/2005 εφάπαξ εισφοράς απογραφής.

● Σε περίπτωση παρόδου απράκτου της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, να προβαίνουν αυτεπάγγελτα στη σύνταξη απογραφικής δήλωσης για την εγγραφή των άνω προσώπων στα Μητρώα ΟΑΕΕ και στην έκδοση της σχετικής πράξης εγγραφής.

Ημερομηνία υπαγωγής των υπόχρεων προσώπων στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ είναι η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ της εταιρείας στην οποία συμμετέχουν. Η εν λόγω ημερομηνία προκύπτει από την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, περαιτέρω δε, διενεργείται έλεγχος μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής «ΚΕΠΥΟ επιχειρήσεις» της ΓΓΠΣ.

Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ OAEE
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ/ΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image